Thông Đip S Sng Con Người CA ĐC PHAOLÔ VI THI S HƠN BAO GI HT

(BTGH chuyn ng)

Cách đây 40 năm, Đc giáo hoàng Phaolô VI đă công b Thông Đip S Sng Con Người ca Ngưi. B tranh căi và không đưc cm thông khi nó đưc công b, Thông Đip ny tuy vy dưng như cha đng mt thông đip rt quan trng đi vi xă hi hin nay. Dí-nit đă đ ngh vi Pia-ơ-Ó-lia-vơ A-đu-iên, giám đc u ban đo đc sinh hc ca giáo phn Frí-dt  Tu-lon phân tích thông đip ny. Pia-ơ-Ó-lia-vơ A-đu-iên cũng là mt ngưi trông coi mc tin cho La Nef và là giám đc nghiên cu Vin đo đc sinh hc Dơ-rôm  Lơ-dun. Năm 2007, Ông đă xut bn cun Đo Đc Sinh Hc và Phôi, do ĐGM Rey viết li ta,   Sau đây là các câu hi ca Dí-nit và được nhng câu tr li ca Pia-ơ-Ó-lia-vơ A-đu-iên

 (H). Trong khi tiếp kiến nhng ngưi tham d mt hi ngh quc tế do Đi hc Latêranô xúc tiến nhân dp k nim 40 năm công b Thông Đip S Sng Con Người, Đc Thánh Cha Bin-Đc XVI đă nhc li rng Thông Đip ny xut hin vào thi đi y như “mt du ch  mâu thun”. Ông gii thích thế nào v thái đ thù đch đi vi Thông Đip ny ngày nó đưc công b?

 (Đ) E-vơ-lai Sâu-lơ-rót,nhà đu tranh n gii b́nh quyn đưc ghi vào lch s và là ngưi sáng lp Kế Hach Hoá Gia Đ́nh Pháp, tha nhn không lâu mi đây rng “cuc cách mng tht s Tháng Năm 1968 là s tách ri t́nh dc và sinh sn”. Cơn băo  phn đi tranh căi thi y qu tht đy lên tri s gii phóng t́nh dc dn ti mt bưc tht lùi chưa h có trưc đây v tương quan gia ngưi nam và ngưi n v t́nh cht xác tht đơn thun. Viên thuoc nga tránh thai s là dng c k thut đáng gm làm cho ư thc h đang vn hành nên có hiu lc và gây n tưng. Kết qu : ph n ch c̣n gói gn li tính sinh dc trong mt s l thuc chưa tng có. Nhng ǵ th đc đưc v mt trí tu ca cuc cách mng t́nh dc và nghiên cu t́m ṭi y dưc ny tăng thêm sc mnh cho nhau ti ch kéo theo mt s bùng n đến ni nó “ghi du n lên đi sng ca ṭan th nhiu thế h”, theo như phân tích ca Đc Bin-Đc XVI. Vy mà vi vic đt tay trên s khác bit căn bn v nhân loi hc hin có gia nga tránh thai và ni đến nhng chu kỳ kinh nguyêt n gii, cái mà Đc Bin-Đc XVI gi là “s tôn trng nhng thi kỳ ca ngưi đưc yêu mến”, Thông Đip S Sng Con Người vp phi khuôn mu t́nh dc mang tính phá đ như là s hoàn thành. Nhng k ch trương cuc cách mng ny s không tha cho Đc Phaolô VI v́ đă phá bnh kế hoch ca chúng. 

(H). Mt cách c th, ai là ngưi ni lon chng li Thông Đip ny?

(Đ). Nhng nhà khoa hc Công giáo ni tiếng đă đng lên chng li khi Đc Phaolô VI công b Thông Đip ca ngưi ngày 25.07.1968. Trong bn h có nhng ngưi tiên phong phong trào đo đc sinh hc phát sinh cùng lúc ti Hoa Kỳ. Daniel Callahan, ngưi sáng lp Trung Tâm Hastings, mt trong nhng cơ s soi đưng cho đo đc sinh hc M, s phát hành ngay t năm 1969 mt tp sách ngưc vi các lun đ ca Thông Đip S Sng Con Người. Cùng danh sách nhng yêu cu đ̣i hi nơi An-drơ  Heo-lơ-dơ – phó ch tch U Ban Giáo Hoàng v điu hoà sinh sn  t 1964 đến 1977 – khi đu trưng phái ni tiếng Georgetown ngày nay thng tr các cuc tho lun v đo đc sinh hc cp đ hành tinh. Nguyên tc t quyết ca cá th, t chi mt chân lư đo đc khách quan, gi thuyết cái xu ít hơn, thuyết tương đi đo đc là nhng nn tng tri thccho nhng yêu sách  y. Khoa đo đc sinh hc mi m ny đưc xây dng ngay t đu trong mt thái đ đi đu vi giáo hun ca Giáo Hi như mt lc giáo rng ln hu hin đi băo b nhng nguyên tc lut luân lư t nhiên. T đó có s ny n (tăng nhanh) hin nay các li khuyên nh, nhng gii pháp hoc nhng ban hành lut có tính cht xúc phm đến hôn nhân và đi sng con ngưi. 

(H). Rt nhiu ngưi đă trách Đc Phaolô VI là to thun li cho no phá thai khi không cho phép nga tránh thai. Ông tr li ǵ vi h?

(Đ). Qa tht ngưi ta lên án Thông Đip S Sng Con Người là đă dn các cha m vào chân tưng khiến h phi có chn la trái luân lư là no phá thai, trong khi viêc th thai mt đa con không đưc mong đi hn đă có th tránh đưc nh thc hin nga tránh thai. Chính các s kin đă cho thy điu ngưc li vi nhng li phn đi ny. Nưc Pháp qu là vô đch v ung thuc nga tránh thai, trong khi no phá thai li tăng mt cách quá mc dến đ khiến c nhng nhà chc trách cũng phi lo ngi: 211.000 v no phá thai trên 768.000 v sinh đ,tc là mt trên 5 tr sinh ra. Các nhà quan sát không ngn ngi nói đến tiêu chí cưng bc nga tránh thai do s đ̣i hi ca kế hoch hoá gia đ́nh mnh m. Hu qu là : thiên hưng gn như không th cưng li đưc ny phi ni đến no phá thai như “vt vát nga tránh thai” trong trưng hp có thai không đoán trưc đưc. Năo trng s dng nga tránh thai, vi vic t chi như là mt s d tuyt đi đa con không nm trong kế hoch, cái khuôn đúc văn hóa cho phép no phá thai lan rng mt cách không xót thương. Nó tr thành gii pháp lư tưng và phương thế hu hiu nht đ đt ti cu cánh kế hoch “nga tránh thai” ca nó. Đưc giáo hoàng Bin-Đc XVI trong din văn ca Ngưi cho thy rng cng đng con ngưi t nht ḿnh trong mt “ṿng tṛn tính ích k ngt th”. Ch có mt “t́nh yêu biết suy nghĩ và chn la hoàn toàn t do, không đ cho ḿnh b l thuc quá gii hn bi đ̣i hi phi có s hy sinh cui cùng” mi có kh năng tiếp nhn s sng. Đc Thánh Cha nói vi chúng ta : Đi phó vi mt nn văn hóa không nhn tr em, Thông Đip S Sng Con Người chn la t́nh yêu và trách nhim đi vi s sng. Đó là ch́a khóa đ đc hiu Thông Đip ny! 

(H). Ngày nay, dưng như ngưi ta tái khám phá ra sc mnh mang tính tiên tri ca Thông Đip S Sng Con Người. Ti sao vy?

(Đ). V b́nh din giáo lư, Thông Đip S Sng Con Người t ra như hành vi lp nên mi suy tư luân lư ca hun quyn Giáo Hi v nhng s vào cuc đo đc hin đi . Vi vic đào sâu bn cht mi liên h không th chia ct gia hai ư nghĩa ca hành vi v chng – kết hp nên mt và truyn sinh – Thông Đip S Sng Con Người mang trong ḿnh mm ging nhng trin khai phi thưng ca thn hc thân xác ca Đc giáo hoàng Gioan-Phaolô II và loan báo Ch Th Donum Vitae (Quà Tng S Sng) v th thai trong ng nghim. Liên quan đến khía cnh khoa hc, nhng nghiên cu ca hai v chng bác sĩ Billings v các phương pháp điu hoà sinh sn t nhiên đă xác nhn mt cách chói ngi s phân tích ca Đc Phaolô VI. Viên thuoc nga tránh thai t nay b xếp vào hàng nhng th gây ung thư type I, ghi nhn t l tht bi khiến các nhà chc trách phi lo ngi. Nếu nó làm thân th ph n ô nhim, th́ nhng nghiên cu t cho thy rng vic vt b nó hàng lot trong các ngun nưc đă dùng làm thay đi ngày càng gn hơn ngay chính các h sinh thái. V phn nhng hu qu vi chính xă hi,mà Đc Phaolô VI đă loan báo, ngày nay chúng ta thy nhăn tin : s bùng n phim nh dâm ô và bo lc t́nh dc, nn dch ly d vi mt tên hai cuc hôn nhân tan v Châu Âu. Thông Đip S Sng Con Người chưa bao gi mang tính thi s như thế đ hiu thi đi chúng ta và đem đến phương thuc cho nhng sai lch thm ho ca thi đi ny. Trên thc tế, rt nhiu nhng k tái khám phá ra tm mc tiên tri ca Thông Đip ny. Tương lai hơn bao gi hết đang rng m đ bin kho báu  hun quyn Giáo Hi ny thanh kho báu ca ḿnh. 

(H). Theo Ông, ta có th làm ǵ,mt cách c th, đ to thun li cho s tái khám phá ny?

(Đ). Chính Đc giáo hoàng Bin-Đc XVI cho chúng ta câu tr li trong phn kết ca bài din văn tuyt vi nhân k nim 40 năm Thông Đip S Sng Con Người :”S cp bách ca vic đào to mà tôi thưng nhc đến, nh́n thy trong ch đ s sng mt trong nhng ch đ ưu tiên. Tôi tht s cu mong ngưi ta dành cho gii tr mt s chú tâm hết sc đc bit, đ gii tr có th hc biết ư nghĩa tht s ca t́nh yêu và chun b cho điu đó vi mt nn giáo dc thích hp vi t́nh dc”, Đc Thánh Cha mi chúng ta không chm tr hăy trang  b vũ khí tri thc cho các thế h tr. Khóa nghiên cu mà Gia Đ́nh Truyn Giáo Đc Bà t chc t 11 dến 14 tháng 7 trong nhà ca h Sens như có ư tri đi vi tt c nhng ai mong đào sâu li giáo hun ny và đến phiên h tr nên nhng tông đ đích thc có kh năng làm cho giáo hun y sáng ngi. Đc Thánh Cha Bin-Đc XVI cũng yêu cu chúng ta đng s đt nhng nhà hot đng chính tr trưc trách nhim ca h :”Cung cp nhng o tưng sai lc trong lănh vc t́nh yêu (..) và t́nh dc không làm vinh d cho mt xă hi đang luôn ming nói v nhng nguyên tc t do và dân ch”. Thông Đip S Sng Con Người là cho thế gii con ngưi. Di sn tri thc ca nó là cho hết thy mi ngưi!


   Đo ngưc Thông đip S sng Con ngưi mt ti ác chng li Giáo hi

(Chuyen Ngu:  Cao Nguyên)

 

Phát biu ti mt bui ra mt sách viết v Thông Đip S Sng Con Người, Đc Hng y Ghe-hác Mu-lơ, nguyên Tng trưng Thánh B Giáo lư Đc tin, nhn mnh vào hôm th tư rng nhng n lc nhm thay đi giáo hun ca Giáo Hi là "mt ti ác chng li Giáo Hi". 

 

Đc Hng y Mu-lơ nói: "Nhng n lc hin ti nhm đo ngưc 3 triu giáo hoàng va qua, ly c đ áp đt mt giáo hun không chính thng cho các tín hu là mt ti ác chng li Giáo Hi và phn bi s mnh và nhim v ca Giáo Hi, nhim v cui cùng ca Giáo hi là bo v đc tin thc s kế tha bi các Tông đ."


Đ
c Hng y Mu-lơ phát biu ti Đi hc Lateran, tŕnh bày cun sách mi có ta đ " Ke-rôn  Wát-chiêu-la và Thông Đip S Sng Con Người " ca Pa-vn Ga-lát-kà. Cun sách ghi li s đóng góp ca Đc Hng y Wát-chiêu-la đi vi vic son tho Thông Đip S Sng Con Người.

Nh
ng li nhn xét ca Đc Hng y Mu-lơ nói đến bài báo nhan đc li Thông Đip S Sng Con Người dưi ánh sáng ca Niềm Vui Yêu Thương " ca nhà thn hc ngưi Ư Mao-ri-di-ô  Kai-ô-đi, ngưi va mi đưc b nhim làm thành viên ca Hc vin Giáo hoàng v S sng.

Bài báo, đ
ưc xut bn vào cui tháng Giêng trên t báo A-ve-nia ca Hi đng Giám mc Ư, đưc trích t mt bài ging cha Kai-ô-đi đưa ra ti Giáo hoàng Hc vin Gre-go-ri-an, là mt phn ca mt lot các hi ngh đưc t chc bi trưng đi hc thuc Ḍng Tên Rome đ k nim 50 năm Thông đip ca Chân phưc Phaolô VI.

Trong bài gi
ng, Cha Kai-ô-đi nói rng "có nhng t́nh hung đ̣i hi vic s dng bin pháp tránh thai", bi v́ trong nhng trưng hp này "s can thip k thut không ph nhn trách nhim ca các mi quan h sinh sn". Cha cũng nhn mnh rng "theo thin ư ​​ca tôi, s khăng khăng Hun Quyn Giáo Hi v các phương pháp t nhiên không th din gii như là mt chun mc, mà là mt s t kết thúc, cũng không phi ch là mt s phù hp vi các lut sinh hc, bi v́ tiêu chun ch ra mt nhân chng hc cho s tt đp ca trách nhim hôn nhân".

Cu
i cùng, Cha Kai-ô-đi nói: "Mt phương pháp nhân to đ điu tiết s sinh đ có th đưc công nhn là mt hành đng trách nhim đưc thc hin, ch không phi là đ t chi hoàn toàn món quà mt đa tr, nhưng v́ trong nhng t́nh hung đó, trách nhim kêu gi đôi v chng và gia đ́nh nhm đến các h́nh thc chào đón và hiếu khách khác."   

B
ng cách nhm mc tiêu bài báo ca cha Kai-ô-đi, Đc Hng y Mu-lơ thc tế đă nhm mc tiêu đến bt kỳ n lc nào nhm thay đi hoc "gii thích li" Thông Đip S Sng Con Người. Giáo sư Gil-ber-to Ma-réng-g ca Giáo hoàng Hc vin Lateran hin đang hưng dn mt nhóm nghiên cu đ theo dơi ngun gc ca thông đip và bác b bt kỳ n lc nào nhm thay đi giáo hun ca Thông Đip S Sng Con Người

Tuy nhiên, Đ
c Hng y Mu-lơ mô t nó như là mt u ban bí mt, và nói rng u ban này "s dn ti vic sa đi giáo hun Công giáo". Đc Hng y Mu-lơ cũng nhn mnh rng cuc tho lun gi đây ch da trên thuyết nh nguyên và điu này s làm nên mt dch v ti t cho Giáo hi.

Nói v
Thông Đip S Sng Con Người, Đc Hng y Mu-lơ nói rng thông đip "vưt xa s phân cc vô điu kin gia quy lut sinh sn t nhiên và nhân to". Ngài cũng nói rng thông đip vn c̣n thi danh, v́ "nhng câu hi tương t như thế vn tn ti ngày nay".

Đ
c Hng y Mu-lơ nhn mnh rng "vic tc hoá la bp con ngưi, tưc đot h khi Thiên Chúa", và rng tc hoá "không ng ư bt kỳ bưc nào tiến v phía hoàn thin. Đó là s thâm ht nhân chng hc, v́ nó đ li cho con ngưi s tuyt vng và vô dng. Mô h́nh thế tc hoá là ch nghĩa hư vô". V nguyên B trưng Thánh B Giáo lư Đc tin khng đnh rng Thông Đip S Sng Con Người "có mt thông đip tích cc, v́ nó nh́n vào toàn th con ngưi".

Cu
n sách ca Ga-lát-kà cha mt báo cáo đưc son tho bi mt nhóm các hc gi Krac-kao tng làm vic chung vi Đc Hng y Karol Wát-chiêu-la, đă to nên s tham gia ca Đc Wát-chiêu-la vào trong U ban Nghiên cu Phaolô VI v Nga thai. Đc Hng y đă đưc gi bn báo cáo v́ ngài không th xin đưc chiếu khán (Visa) t chính quyn Xô Viết và đích thân ngài tŕnh bày ti Rôma.

Quan tr
ng hơn, cun sách xut bn mt bc thư ca Đc Hng y Wát-chiêu-la đă gi cho ĐGH Phaolô VI vào năm 1969. Bc thư khen ngi thông đip này, lưu ư rng có nhng chng đi và yêu cu mt giáo hun ca giáo hoàng nhc li Thông Đip S Sng Con Người.

Cu
c ra mt sách là dp đ bôi nh mt s "tin gi" v thông đip.

Trong lúc chi
ến dch truyn thông nhm c gng làm gim s ging dy ca Thông Đip S Sng Con Người, bc thư năm 1969 ca Đc Hng y Wát-chiêu-la thưng đưc mô t như là mt n lc nhm làm cho vic gii thích thông đip tr nên cng rn hơn bng cách yêu cu ĐGH Phaolô VI tuyên b rng li ging dy ca thông đip là mt giáo hun và không sai lm.

Đ
c ông Li-vi-ô Mơ-lí-nà, nguyn Vin trưng Vin Giáo hoàng Gioan Phaolô II v Nghiên cu Hôn nhân và Gia đ́nh, nhn mnh rng "nói rng Đc Hng y Wát-chiêu-la đă yêu cu mt ch th nhc li tính không sai lm ca thông đip này ch là tin gi to". Thay vào đó, Mơ-lí-nà nói, lá thư đó đă yêu cu Đc Giáo hoàng gii thích rng điu Thông Đip S Sng Con Người nói là mt phn ca giáo hun ph quát thông thưng ca Giáo hi và giáo hun b́nh thưng và ph quát ca Giáo hi là không sai lm.

Đ
c ông Mơ-lí-nà gii thích: "Bc thư phi đưc đc cn thn. Đc Hng y Wát-chiêu-la đă không xin ĐGH Phaolô VI tuyên b rng thông đip này là không sai lm. Ngài ch xin nhc li rng các giáo lư trong đó là mt phn ca giáo hun b́nh thưng ph quát ca Giáo Hi. Và giáo hun đó là không sai lm."