Đc Phaolô VI không mt ḿnh son tho thông đip  S Sng Con Ngưi

(Tac Gia: Vũ Văn An)

 

Kư gi Cindy Wooden, ca Catholic News Service, ngày 12 tháng By qua cho hay các tài liu ca Văn Kh Mt ca Ṭa Thánh và ca Thánh B Giáo Lư Đc Tin đă chng minh rng vic cho rng Đc Giáo Hoàng Phaolô VI đích thân t tay và mt ḿnh son tho thông đip S Sng Con Ngưi ( ) ch là mt huyn thoi.

Đ
chun b mng 50 năm Thông Đip trên, Đc Phanxicô đă ban phép cho Đc Ông Ma-réng-g, mt giáo sư ti Vin Giáo Hoàng Thn Hc Gioan Phaolô II v Các Khoa Hôn Nhân và Gia Đ́nh đưc s dng các Văn Kh Mt nói trên. Kết qu cuc nghiên cu ca Đc Ông Ma-réng-g là cun sách mi đưc xut bn trong tháng By này ta là “Vic H Sinh Mt Thông Đip: ‘S Sng Con Ngưi’ dưi Ánh Sáng Văn Kh Mt Ṭa Thánh”

Trong m
t nhn đnh vi các kư gi, Đc Ông Ma-réng-g nói rng vic t́m ṭi ca ngài cho thy 4 s kin ít ai biết đến: Đc Phaolô VI tng chp thun mt thông điêp dưi tên “ ” (“V vic sinh h mt đa con”) vào đu tháng Năm năm 1968, nhưng ri đưc các thông dch viên ca Ph Quc V Khanh cho hay nó cn đưc hoàn chnh; mt bn tho khác đă đưc chính Đc Phaolô sa li; Đc Giáo Hoàng tương lai Gioan Phaolô II, nhiu dp, đă đóng góp nhiu gi ư, k c nhng li bàn sâu rng v chính ch đ, nhưng không có chng c nào cho thy các gi ư này đă đưc tích nhp vào văn kin cui cùng; và Đc Phaolô VI đă yêu cu 199 giám mc tham d thưng hi đng giám mc năm 1967 gi cho ngài các suy nghĩ v ch đ điu ḥa sinh sn.

Đc Ông Ma-réng-g nói rng li yêu cu gi ti các thành viên ca thưng hi đng là điu gây ngc nhiên. Nó không đưc nhc ǵ đến trong bt c tưng tŕnh nào v chính thưng hi đng. Ngài nói: “Tin t
c v vic Đc Giáo Hoàng mun tham kho mi thành viên tham d thưng hi đng là điu rt quan trng v́ mt trong các li t cáo nht xưa nay sau khi công b S Sng Con Ngưi là: Đc Giáo Hoàng quyết đnh son tho mt ḿnh, mt cách không h có tính hp đoàn”.

Đ
c ông Ma-réng-g cho Catholic News Service biết: Đc Giáo Hoàng ch nhn đưc 25 câu tr li trong thi kỳ t 9 tháng Mưi năm 1967 và 31 tháng Năm năm 1968. Và có l c̣n đáng ngc nhiên hơn na là trong s các câu tr li này, ch có 7 giám mc xin Đc Phaolô nhc li giáo hun ca Giáo Hi chng li vic dùng thuc nga thai. Các câu tr li khác, trong đó, có câu tr li chung t Hoa Kỳ ca các Đc Hng Y Lawrence Se-hn ca Baltimore, John Krol ca Philadelphia, Tng Giám Mc John  Đian ca Detroit và Giám Mc John Wright ca Pittsburgh – cho thy có s ci m đi vi vic dùng các phương tin nga thai nhân to trong mt s hoàn cnh, tuy nhiên “không mt gi ư nào nói rng vic dùng thuc viên nga thai là mt điu tt c”.

Đ
c Cha Fulton Sheen ca Rochester, New York, và Đc Hng Y Karol Wát-chiêu-la ca Kra-cao, Balan, tc đc Gioan Phaolô II trong tương lai, là các v trong s 7 giám mc thúc gic Đc Giáo Hoàng nhc li giáo hun ca Giáo Hi ngăn cm vic dùng các phương tin nga thai.  Đc Ông Ma-réng-g viết: “Đc Giáo Hoàng không bao gi nghĩ đến vic làm vic mt ḿnh, đóng ngoc khuôn mo hp đoàn ca tha tác v Phêrô”.

Nhưng tham kho không h là mt vic y ht như ly phiếu bu. Và các giám mc không phi là nhng ngưi đưc yêu cu đóng góp nhp lưng. Tr
ưc khi có thưng hi đng đă lâu và trưc khi Đc Phaolô đưc bàu làm Giáo Hoàng, Thánh Gioan XXIII tng đă c mt y ban nh đ nghiên cu vn đ điu ḥa sinh sn.

Đ
c Phaolô m rng y ban này đ bao gm c các cp v chng. Vic làm ca y ban kết thúc vào năm 1966 vi vic ŕ r bn phúc tŕnh ca đa s thành viên cho rng vic nga thai nhân to không xu xa t trong ni ti; các phúc tŕnh ca phe thiu s, nhm qu quyết rng nga thai nhân to là điu sai trái v luân lư, cũng đă đưc ŕ r đ tr li.

Đ
c Ông Ma-réng-g cho rng: sau khi đc các bn tưng tŕnh trên ca y Ban, Đc Phaolô “thy ḿnh rơi vào mt t́nh hung không d dàng. Vic phán đoán ca ngài đă chín mùi, và ngài cm thy t lương tâm nghĩa v phi nói nó ra da vào tha tác v tông truyn ca ḿnh, dù biết rt rơ rng đi theo hưng ca ḿnh là t đt ḿnh vào mt khong cách đoán trưc và đau đn đi vi nhiu gii trong cng đng Giáo Hi không hn đng bên l”.

Th
c vy, non mt tun sau ngày thông đip đưc công b, Đc Phaolô VI đă t chc mt bui yết kiến chung, trong đó ngài nói ti gánh nng ngàn cân ca quyết đnh trên. Ngày 31 tháng By năm 1968, ngài nói: “Chưa bao gi trưc đó, ta li cm thy nng n đến thế, như trong trưng hp này, gánh nng chc v ca ta. Ta đă nghiên cu, đă đc và tho lun bao nhiêu có th; và ta cũng đă cu nguyn rt nhiu cho vic này”.

Đ
i vi Đc Ông Ma-réng-g, ta s không th hiu đưc din tŕnh son tho S Sng Con Ngưi, nếu không tha nhn các thay đi trong Giáo Hi do Công Đng Vatican II thúc đy, trong đó, có ch đ hôn nhân và vic làm cha m.

Ngài nói v
i Catholic News Services rng: “T ngày Công Đng, trong hiến chế Gaudium et Spes, tha nhn ‘vic làm cha m có trách nhim’ như mt giá tr, mt vic làm thay đi quan đim v hôn nhân t nn tng, ư nghĩ ca nhiu ngưi vn cho rng công đng đ̣i có s thay đi trong c nn luân lư tính dc ca Giáo Hi na”.

Nh
ưng theo Đc Ông, “Đi vi Đc Phaolô VI, điu khó khăn là làm thế nào gii thích đưc vic s dng các phương pháp nga thai là trái phép, nhưng phi làm thế dưi ánh sáng mt qu quyết v vic làm cha m có trách nhim.

Vi
c thông đip nhn mnh ti “s ni kết không th tách bit nhau” gia các phm tính “kết hp và sinh sn”ca t́nh yêu v chng, theo ngài, đă đánh du mt thay đi quan trng trong giáo hun ca Giáo Hi thi tin công đng Vatican II; trưc đây, Giáo Hi vn dy rng mc đích đ nht đng ca hôn nhân là sinh sn.

Vic Đc Phaolô đích thân viết li “các ch th mc v” ca thông đip cũng phn nh giáo hun ca Vatican II. Trưc đây, “trách v hun quyn là gii thích, và trách v mc v là bo ngưi ta chp nhn”.  Đc Ông Ma-réng-g nhn mnh rng “’bn phi vâng li’ là phương thc mc v c đin”.

Nh
ưng theo Đc Ông, “Đc Giáo Hoàng Phaolô VI đă phá b sơ đ trên v́ cho rng ‘tôi s gii thích giáo hun và nếu anh ch em c gng hiu nó, anh ch em s thy nó chân tht và là điu tt hơn c cho chính anh ch em”.


 Hôn nhân gia đ́nh và s sng  theo thông đip S Sng Con Ngưi ca Đc Gioan Phaolô VI

 (Trich tu: THẦN HỌC ONLINE)

Thông đip nói v vic điu hoà sinh sn trong s phát trin toàn din con ngưi; tc là s phát trin tt c con ngưi trong mi chiu kích ca nó và như là cùng đích ca ơn gi. Thế nhưng, ngưi ta li d dàng có khuynh hưng thu hp toàn b Thông đip vào vn đ nga thai, phá thai. Đc Phaolô VI có khng đnh: mi phương pháp nga thai nhân to đu b cm, và đôi bn ch đưc s dng phương pháp t nhiên;[1] tuy nhiên vic xác đnh c th cách thc nga thai ch là h qu tt yếu do đ̣i hi ca s phát trin toàn din con ngưi và v́ thi cuc đ̣i phi có câu tr li c th và dt khoát.

Đ bin minh cho vic nga thai nhân to, mà sâu xa có l là khuynh hưng ch nghĩa khoái lc, ngưi ta gii hn vic sinh sn vào mt vài khía cnh riêng bit như sinh lư, dân s, xă hi… ch không thy vic sinh sn nm trong tng th ca vic phát trin con ngưi toàn din. Chính v́ thế, đang khi đ ngh cách c th tính hp pháp và bt hp pháp ca nhng phương thc nga thai, Đc Phaolô VI đng thi đt vn đ này trên nn tng xuyên sut là s sng và s phát trin toàn din con ngưi.

Cũng nên biết rng, Công đng Vaticanô II lên án vic phá thai như là ti trng đi ngưc vi s sng, là “ti ác đáng ghê tm.”[2] Tt c nhng ai thi hành vic phá thai và vic phá thai có kết qu, s mc v tuyt thông tin kết.[3] Nhng ngưi phm ti c sát hoc phá thai có hiu qu và tt c nhng ai cng tác tích cc vào các ti đó đu b cm không đưc chu chc thánh;[4] và không đưc hành x các chc thánh đă lănh nhn.[5] Ch Toà thánh có quyn min chun cho nhng ai đă công khai hay kín đáo “phá thai có hiu qu hoc cng tác tích cc vào vic phá thai” đ h đưc chu chc thánh (Giáo lut, đ. 1047 §2.). Trong đơn xin min chun, đương s phi khai rơ s ln đă phm.[6] thông đip S Sng Con Ngưi ư thc v nhng khó khăn mà đôi bn sng đi sng hôn nhân gp phi. Vn đ điu tiết trong sinh hot v chng có th làm rn nt mi t́nh chung thy trưc khi đôi bn ư thc đưc giá tr xây dng ca nó; vn đ sinh sn con cái theo phương pháp t nhiên có th làm cha m thêm gánh nng sinh nhai và giáo dc, làm cho xă hi quan ngi đến t́nh h́nh tăng dân s. Nhưng v́ li ích toàn din ca con ngưi, thông đip S Sng Con Ngưi khuyên nhng ai sng trong bc hôn nhân biết vưt qua nhng khó khăn y đ t́nh yêu đôi bn đưc bn b, hnh phúc đưc tràn đy và s mng phát trin con ngưi đưc thc hin trong bc sng ca đôi bn. [7]

Cui cùng, Thông đip không phi là mt gii pháp toàn din cho vn đ hôn nhân. Thông đip m ra hưng suy nghĩ cho nhng ai sng trong bc v chng, nhng ai h tr đi sng hôn nhân. Con ngưi là hu th t do, có lư trí, có lương tâm, cho nên trong nhng hoàn cnh c th, cn biết suy xét và chn la đúng đn. (trích T cnh sưn b đâm thâu, trang 464 – 466).

 


   NG NGHIM LI TIÊN TRI 50 NĂM TRƯỚC

( TRM THIÊN THU chuyn ng )

 

Chúa Nht 14-10-2018, Giáo Hi s tuyên thánh 6 chân phước, trong đó có ĐGH Phaolô VI (1897-1978), người kế v Thánh GH Gioan XXIII t 21-6-1963 ti khi qua đi – ngày 6-8-1978. Khu hiu ca ĐGH Phaolô VI là “ ” (Vi Ngài Trên Núi) và “ ” (Nhân Danh Chúa). Và năm nay cũng là năm k nim Thông Đip (S Sng Con Người) ca ĐGH Phaolô VI, công b tháng 7 năm 1968.

Năm mươi năm trước, ĐGH Phaollô VI đă xác đnh rng hành vi tính dc đt ti s trn vn khi nó to thun li cho s thân mt phu thê, ci m đi vi s sinh sn, và có trách nhim làm cha m. C ư ngăn cn sinh sn là vi phm tính toàn vn, v đp và và s đy đ ca hành vi đó.

T 50 năm trước, ĐGH Phaolô VI đă tiên báo h ly ca vic nga thai nhân to. Đây là 3 h ly:

1. M ĐƯỜNG CHO S PHN BI HÔN NHÂN VÀ LÀM GIM CÁC TIÊU CHUN LUÂN LƯ

Điu tiên báo này có chính xác? Ngày nay chúng ta thy t l ly hôn Hoa Kỳ là 50%, (t l là 3% ngay năm đu tiên – năm 1969).

 

2. DÙNG BIN PHÁP TRÁNH THAI LÀ KHÔNG TÔN TRNG PH N VÀ H GIÁ PH N, CH COI H LÀ DNG C Đ THA MĂN

Ngày nay chúng ta có kinh nghim v vic lm dng tính dc nhiu nơi, có th xy ra bt c lĩnh vc nào – công s, hc đường, gia đ́nh, tôn giáo,... Công ngh phim nh đen mi năm có th đt doanh thu 95 t M kim, mt mi li béo b cho nhng k xu.

 

3. CHÍNH PH RA LUT TRÁNH THAI LÀ CAN THIP VÀO TRÁCH NHIM RIÊNG VÀ TRÁCH NHIM PHU THÊ

Có hai ví d đin h́nh: [1] Ch th (Dch V Sc Kho và Con Người) đi vi Ḍng Tiu Mui Nghèo Khó (Little Sisters of The Poor) là mt th thách 7 năm và cui cùng B Ngoi Giao Hoa Kỳ đă phi nhượng b vào mùa Thu năm 2017; [2] Chính sách mt con ca Trung quc chính thc đ́nh ch vào năm 2015 nhưng vn to s phá hy không th sa cha v gia đ́nh, ph n và các linh hn.

Kế hoch hóa gia đ́nh và nga thai nhân to có 4 đim khác nhau:

1. Nga thai nhân làm cho người ta mt kh năng sinh sn, trong khi  kế hoch hóa gia đ́nh t nhiên tuân theo cách sinh sn mà Thiên Chúa đă to nên.

2. Mt s bin pháp hn chế sinh sn gây ra t́nh trng phá thai – như thuc tránh thai, dng c   (ṿng tránh thai), miếng dán tránh thai, dng c  (dng c tránh thai đt trong t cung), v.v... Các dng c này ngăn chn các phôi (embryo) bám vào vách t cung (hu qu là phôi thai chết).

3. Phn ng ph do nga thai nhân to, đó là điu rt có th xy ra.

– Tp chí y khoa New England Journal of Medicine (2017) cho biết rng ph n dùng thuc tránh thai có nguy cơ b ung thư vú 20%, có th ti 40% nếu s dng thuc lâu dài.

– Tp chí tâm lư Jua-nn  of Sai-cái-a-tri ca Hoa Kỳ cho biết rng các ph n dùng dng c tránh thai nguy cơ trm cm 70% và nguy cơ t t gp 3 ln.

– Ph n dùng bin pháp tránh thai nhân to có nguy cơ b chng máu đông, đt qu, đau tim, trm cm, mt kh năng sinh sn, và các vn đ khác na.

4. Kế hoch hóa gia đ́nh theo phương pháp t nhiên không phi là điu d dàng đi vi các cp v chng. Có nhiu phương pháp không tn tin và không gây nguy cơ ung thư, t l ly hôn các cp v chng dùng bin pháp tránh thai t nhiên ch chiếm 5% mà thôi.

ĐGH Phaolô VI có nhn đnh đúng v vic nga thai nhân to? Khi Giáo Hi k nim 50 năm Thông Đip (S Sng Con Người), cũng là thi gian thun li đ chúng ta đc (hoc đc li) Tông thư này và tái giáo dc chính ḿnh v các liên ly nghiêm trng – cá nhân và xă hi – v thuc nga thai, dng c tránh thai, và các dng nga thai khác.