"Hiu Đ Sng Đo"--> Tích

   080-01v-AI ĐƯỢC PHÉP RƯỚC M̀NH MÁU     THÁNH CHÚA TRONG THÁNH L?
   081-02i-ÂN XÁ LÀ G̀?
   082-03v-BÍ TÍCH H̉A GII
   083-04i-BÍ TÍCH KHÁC Á BÍ TÍCH NHƯ TH NÀO?
   084-05v-BÍ TÍCH THÀNH S V̀ YU T NÀO?
   085-06i-BÍ TÍCH THÁNH TY VÀ ƠN CU Đ

   086v-BÍ TÍCH THÁNH TH LÀ G̀ VÀ QUAN TRNG RA SAO?
   087i-BÍ TÍCH THÁNH TH
   088v-BÍ TÍCH VÀ Á BÍ TÍCH CA GIÁO HI
   089i-BIT ƠN ÍCH CA PHÉP RA MÀ VN KHÔNG MUN ĐƯỢC RA TÔI TH̀ CÓ ĐƯỢC CU RI HAY KHÔNG?
   090v-CÁC BÍ TÍCH CA GIÁO HI CÓ NGUN GC KINH THÁNH KHÔNG?

   091i-CÁC GIÁO PHÁI TIN LÀNH CÓ BÍ TÍCH THÁNH TH KHÔNG?
   092v-CÁC GIÁO PHÁI NGOÀI CÔNG GIÁO CÓ BÍ TÍCH THÁNH TH KHÔNG?
   093i-CÓ BUC RƯỚC L KHI THAM D THÁNH L KHÔNG?
   094v-CHA X CÓ QUYN RA V TUYT THÔNG CHO AI KHÔNG?
   095i-CÓ CN PHI XƯNG TI NA HAY KHÔNG?
   096v-CÓ ĐƯỢC BIN L TANG THÀNH L CƯỚI HAY L PHONG THÁNH KHÔNG?
   097i-CÓ CN XIN L CU CHO CÁC THAI NHI VÀ CÁC LINH HN MI CÔI KHÔNG?
   098v-CÓ ĐƯỢC C HÀNH L NGHI AN TÁNG CHO NGƯỜI D T̉NG VÀ TR EM CHT TRƯỚC KHI ĐƯỢC RA TI KHÔNG?
   099i-CÓ ĐƯỢC ĐNG T HƠN MT THÁNH L TRONG NGÀY KHÔNG?
   100v-CÓ ĐƯỢC PHÉP SC TRO NGÀY CHÚA NHT VÀ C HÀNH NGHI THC RA CHÂN TRƯỚC TUÂN THÁNH HAY KHÔNG?
   101i-CÓ ĐƯỢC PHÉP XƯNG TÔI QUA MI PHƯƠNG TIN INTERNET KHÔNG?
   102v-CÓ ĐƯỢC PHÉP XƯNG TI VI CHÚA MÀ KHÔNG CN QUA TRUNG GIAN CA LINH MC KHÔNG?
   103i-CÓ L NÀO CH DÀNH RIÊNG CU CHO MT LINH HN HAY CHO MT Ư CH RIÊNG NÀO KHÔNG?
   104v-CÓ NGHI THC NÀO GI LÀ TRAO Tác V Linh Mc Không?
   105i-CÓ NGHI THC NÀO GI LÀ TRAO Tác V Phó Tế Linh Mc không?
   106v-CÓ THÁNH L NÀO DÀNH RIÊNG Đ CU CHO AI KHÔNG?
   107i-CÓ THAI TRƯỚC KHI LÀM L CƯƠI TH̀ CHA M PHI XIN LI CNG ĐOÀN GIÁO X?
   108v-CÓ THÁNH L NÀO GI LÀ DacBietKhong?
   109i-CÓ TH MI HT MI NGƯỜI LÊN RƯỚC M̀NH THÁNH CHÚA ĐỰỢC KHÔNG?
   110v-ĐIU KIN Đ BÍ TÍCH THÀNH S
   111i-CÓ ĐƯỢC PHÉP TRƯNG VÀ TÔN KÍNH CÁC NH TƯỢNG CHÚA?
   112v-GIÁ TR THIÊNG LIÊNG CA THÁNH L MISA
   113i-GIÁ TR THIÊNG LIÊNG CA VIC DÂNG CÚNG TIN CA GIÚP CHO CÁC GIÁO X
   114v-GII ĐÁP THC MC V CHC V PHÓ T
   115i-GII TI VÀ THA TI TP TH
   116v-GIÁO DÂN CÓ ĐƯỢC PHÉP CM BÁNH L CHO LINH MC ĐC LI TRUYN PHÉP KHÔNG?
   117i-GIÁO SĨ TU SĨ GIÁO DÂN KHÁC NHAU TH NÀO?
   118v-KHI DÂNG L CU CHO AI TH̀ LINH MC CÓ CN RAO TÊN NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?
   119i-LINH MC CU NGUYN VÀ HÁT TING L KHI DÂNG L
   120v-LINH MC CÓ ĐƯỢC PHÉP DY GIÁO LƯ VÀ C HÀNH CÁC BÍ TÍCH THEO Ư RIÊNG M̀NH KHÔNG
   121i-LINH MC CÓ ĐƯỢC PHONG THÁNH CHO AI KHÔNG?
   122v-LINH MC CÓ NÊN T̀M KIM Ông c không?

   123i-LINH MC ĐC KITÔ TH HAI

   124v-LINH MC ĐƯỢC C HÀNH HAY ĐNG T BAO NHIÊU THÁNH L TRONG NGÀY
   125i-NGHI THC TRAO TÁC V PHÓ T VÀ LINH MC LÀ NGHI THC NÀO?
   126v-NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ ĐỰỢC THAM D NGHI THC THÀNH HÔN VÀ TIC CƯỚI CP HÔN NHÂN ĐNG TÍNH KHÔNG
   127i-NGƯỜI GIÁO DÂN ĐƯỢC MI GI THI HÀNH CÁC CHC NĂNG TƯ T
   128v-NGUY CƠ CA TIN BC ĐI VI NHIU GIÁO SĨ
   129i-NHNG G̀ CÁC TU SI VÀ PHÓ T ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM TRONG CÁC GIÁO X
   130v-NHNG NGƯỜI LN-chết chưa được ra ti
   131i-NÓI THÊM V VN Đ LINH MC ĐNG T VÀ BNG L
   132v-S KHÁC BIT GIA BÍ TÍCH
   133i-S KHÁC BIT GIA VIC NGHE LI CHÚA VÀ LĂNH NHN CÁC BÍ TÍCH THÁNH TH
   134v-TI SAO CÁC BÍ TÍCH LÀ NHNG PHƯƠNG TIN HU HIU CN THIT Đ LĂNH ƠN CU CHUC CA CHÚA KITÔ
   135i-TI SAO CN PHI XƯNG TI VI LINH MC
   136v-TI SAO CN RA TI CHO TR CON
   137i-TI SAO CHÚA GIÊSU NHN PHÉP RA CA THÁNH GIOAN
   138v-TI SAO GIÁO HI CÔNG GIÁO KHÔNG CHO N GII LÀM LINH MC
   139i-TI SAO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP C HÀNH HÔN NHÂN ĐNG TÍNH
   140v-TI SAO PHI LÀM VIC ĐN TI SAU KHI XƯNG TI
   141i-TI SAO PHI SCH TI TRNG MI ĐƯỢC RƯỚC M̀NH MÁU CHÚA
   142v-TI SAO PHI SÁM HI Đ ĐƯỢC CU RI
   143i-TÁI SINH QUA PHÉP RA CÓ NGHĨA LÀ G̀
   144v-TH NÀO LÀ LI ĐC BÁC ÁI KITÔ GIÁO
   145i-TH NÀO LÀ PHM TI TRONG TƯ TƯỞNG
   146v-VN Đ LINH MC ĐNG T TRONG L TANG VÀ L CƯỚI
   147i-V VIC AN TÁNG CHO NGƯỜI D T̉NG VÀ TR EM CHT TRƯỚC KHI ĐƯỢC RA TI
   148v-V CHNG CÓ ĐƯỢC PHÉP XƯNG TI CHUNG KHÔNG?
   149i-XIN CHA GII ĐÁP THC MC DƯỚI ĐÂY-Thế nào b treo chén
  

 

YouTube "Hiu Đ Sng Đo"==> Tích: [80],   [81],   [82],   [83],   [84],   [85],  [86],   [87],   [88],   [89],   [90],   [91],   [92],   [93],  [94],   [95],   [96], [97],  [98],   [99],   [100],   [101],   [102],   [103],   [104],   [105],   [106],   [107],   [108],   [109],   [110],   [111],   [112],   [113],   [114],   [115],   [116],   [117],   [118],   [119],   [120],  [121],   [122],   [123],   [124],   [125],   [126],   [127],   [128],   [129],   [130],   [131],   [132],   [133],   [134],   [135],   [136],   [137],   [138],   [139],   [140],   [141],   [142],   [143],   [144],   [145],   [146],   [147],   [148],   [149]