"Hiu Đ Sng Đo"--> Thánh L

   150v-AI LÀ CH T THC S CA THÁNH L?
   151i-BNG L LÀ G̀ VÀ CÓ GIÁ TR RA SAO?
   152v-Chúa Giêsu làm Vua vi nhng đc tính đc quyn đó ca các vua chúa trn gian này không?
   153i-GII ĐÁP THÊM THC MC-nghi thc sám hi
   154v-PHI CHUN B VÀ MNG CHÚA GIÁNG SINH CÁCH NÀO CHO XNG HP?
   155i-PHI ĐÓN MNG CHÚA GIÁNG SINH VI TÂM T̀NH NÀO?
   156v-PHI SN SÀNG CH NGÀY CHÚA ĐN VÀ MNG L GIÁNG SINH TH NÀO CHO XNG HP?
   157i-Mi ln chúng ta tham d Thánh L. tham d ba ăn ca Chúa phi không?
   158v-TI SAO GIÁO HI CÔNG GIÁO TÔN KINH THÁNH GIÁ CÓ H̀NH CHÚA KITÔ B ĐÓNG ĐANH ?
   159i- THÁNH L MISA (T ƠN) QUAN TRNG VÀ CN THIT RA SAO ?
 
 

 YouTube "Hiu Đ Sng Đo"==> Thánh L: [150],   [151],   [152],   [153],   [154],   [155],   [156],   [157],   [158],   [159]