"Hiu Đ Sng Đo"--> Giáo Hi

   172v-CÁC GIÁO HI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG LÀ AI VÀ ĐÂU?
   173i-CÁC GIÁO PH VÀ TIN SĨ HI THÁNH LÀ NHNG AI?
   174v-CHC TƯ T CA GIÁO DÂN LÀ CHC G̀?
   175i-CHC V TƯ T, VƯƠNG Đ VÀ NGÔN S CA NGƯỜI GIÁO DÂN LÀ G̀?
   176v-CÓ CN THIT PHI THC HÀNH ĐC TIN TRONG GIÁO HI Đ ĐƯỢC CU RI KHÔNG?
   177i-CÓ ĐƯỢC CU NGUYN VÀ AN TÁNG TRONG NGHĨA TRANG CA X ĐO NHNG AI ĐĂ CHT V̀ T T KHÔNG?
   178v-CÓ ĐƯỢC CÚNG VÁI DÂNG Đ ĂN Đ UNG CHO NGƯỜI CHT KHÔNG?
   179i-CÓ ĐƯỢC PHÉP B ĐO CÔNG GIÁO Đ GIA NHP MT GIÁO PHÁI TIN LÀNH NÀO KHÔNG?
   180v-CÔNG ĐNG ĐI KT HAY CÔNG ĐÔNG CHUNG LÀ G̀?
   181i-DANH XƯNG SƠ CÓ NGHĨA LÀ G̀?
   182v-ĐO THIÊN CHÚA HAY ĐO CÔNG GIÁO?
   183i-GII ĐÁP THC MC  V TUYT THÔNG ÂN XÁ
   184v-GII ĐÁP THC MC V CÁC BC L C HÀNH TRONG GIÁO HI
   185i-GIÁO DÂN CÓ TH GIÚP ÍCH HAY  làm hư các linh mc cách nào?
   186v-GIÁO HI CN THIT CHO PHN RI CA CON NGƯỜI RA SAO?
   187i-GIÁO HI CN THIT RA SAO CHO NHNG AI MUN ĐƯỢC CU Đ?
   188v-GIÁO HI CÓ CHP NHN HÔN NHÂN ĐNG TÍNH HAY KHÔNG?
   189i-GIÁO HI CÓ LÀM CHÍNH TR KHÔNG?
   190v-GIÁO HI CÓ SAI LM TRONG VIC B NHIM VÀ THUYÊN CHUYN CÁC V LĂNH ĐO TRONG GIÁO HI HAY KHÔNG?
   191i-GIÁO HI C TH LÀ GIÁO SĨ TU SĨ CÓ THC S SNG CÁI NGHÈO CA PHÚC ÂM CHƯA ?
   192v-GIÁO HI LÀ BNH VIN CHA LÀNH CHO NGƯỜI TI LI
   193i-GIÁO HI NÀO LÀ GIÁO HI THT CA CHÚA KITÔ ?
   194v-HÀNG GIÁO PHM LÀ AI VÀ CÓ CHC NĂNG G̀ ?
   195i-HÀNG GIÁO PHM LÀ AI VÀ CÓ TRÁCH NHIM G̀ TRONG GIÁO HI?
   196v-LINH MC BT XNG, CU NGUYN CHO THAI NHI, CHNG HÔN CHO NGƯỜI ĐNG TÍNH.
   197i-MC KHI LÀ G̀ ? THIÊN CHÚA MĂC KHI NGÀI CÁCH NÀO CHO CON NGƯỜI ?
   198v-V̀ SAO T̉A THÁNH LA MĂ ĐĂ CÓ LN PHI “DI CƯ” SANG AVIGNON (PHÁP) ?
   199i-VN NN SÁCH NHIU T̀NH DC TR EM CA MT S LINH MC M VÀ MT VÀI NƠI TRÊN TH GII RA SAO?
   200v-Thế nào  là  “mu c sc áo” ca người Công Giáo Vit Nam ?
   201i-NĂM THÁNH L̉NG THƯƠNG XÓT CÓ MC ĐÍCH G̀ ?         

   202v-NĂM THÁNH VI ƠN TOÀN XÁ
   203v-NHNG KHÁC BIT CĂN BN GIA CÔNG GIÁO, CHÍNH THNG GIÁO VÀ TIN LÀNH?
   204v-NHNG NGƯỜI KHÔNG GIA NHP GIÁO HI CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC CU RI KHÔNG?
   205i-VAI TR̉ VÀ CHC NĂNG CA CÁC HNG Y TRONG GIÁO HI LA GI?
   206v-V TUYT THÔNG LA GI?
   207i-NÓI THÊM V VN Đ RƯỚC L BNG TAY
   208v-NÓI THÊM V VN Đ TI T TÔNG
   209i-ƠN BT KH NG (INFALLIBILITY)
   210v-ƠN LINH NG LÀ ƠN G̀ ?
   211i-PHI TÔN TRNG GIÁO LƯ, GIÁO LUT, PHNG V VÀ K LUT BÍ TÍCH NHƯ TH NÀO ?
   212v-PHNG V LÀ G̀ ? TO SAO CN PHNG V TRONG GIÁO HI ?
   213i-QUYN GIÁO HUN CA GIÁO HI LÀ QUYN G̀ VÀ XUÁT PHÁT T ĐÂU ?
   214v-TÀ GIÁO, BI GIÁO, LY GIÁO LÀ NHNG TI GI ?
   215-TI SAO GIÁO HI CA CHÚA KITÔ LÀ DUY NHT, THÁNH THIN CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYN ?
   216v-THÁNH TRUYN LÀ G̀ ?
   217i-TH THC MT NGH CONCLAVE BT ĐU ÁP DNG T BAO GI TRONG GIÁO HI?
   218v-TRONG GIÁO HI, GIÁO DÂN THI HÀNH CÁC CHC NĂNG TƯ T, NGÔN S, VÀ VƯƠNG Đ CÁCH NÀO Đ NÊN NHÂN CHNG CHO CHÚA KITÔ TRƯỚC MT NGƯỜI ĐI?
   219i-TRUYN THNG K V TÔNG Đ LÀ G̀ ?
   220v-VN Đ HIP THÔNG GIA CÔNG GIÁO, TIN LÀNH VÀ CHÍNH THNG GIÁO
   221i-V VIC ĐC THÁNH CHA SP C ĐI DIN KHÔNG THƯỜNG TRÚ VIT NAM
   222v-Ư NGHIĂ CÁC T NG AMEN VÀ ALLELUIA ĐƯỢC DÙNG TRONG PHNG V VÀ KINH THÁNH CA GIÁO HI.
   223v-GIÁO DÂN CÓ BN PHN & TRÁCH NHIM G̀ TRONG GIÁO HI?