Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Đip  ngày 25/12/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu du,
    M đang mang ti cho các con Vua B́nh An mà Ngài ban cho các con b́nh an ca Ngài. Này các con nh ơi, hăy cu nguyn, cu nguyn, cu nguyn. Hoa trái ca cu nguyn s được nh́n thy trên gương mt ca nhng người quyết đnh [sng] cho Thiên Chúa và Vương quc Ngài. M, cùng vi Thánh T M, chúc lành cho tt c các con vi mt chúc phúc an b́nh. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.

Our Lady's message given through Marija December 25, 2013

“Dear children!

I am carrying to you the King of Peace that He may give you His peace. You, little children, pray, pray, pray. The fruit of prayer will be seen on the faces of the people who have decided for God and His Kingdom. I, with my Son Jesus, bless you all with a blessing of peace. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/12/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu du,

Vi mt t́nh Hin Mu và mt s nhn ni T Mu M đang nh́n vào s lc li không ngng ca các con và các con quá lc đường ri. Đó là lư do ti sao M vi các con. M mong mun đ giúp các con trước tiên t́m thy và ti ch nhn biết chính ḿnh, đ ri,  các con có th nhn biết và nh́n nhn mi s mà nó không cho phép các con biết ti t́nh yêu Cha Trên Tri, mt cách ngay thng và trn ḷng. Các con ca M ơi, Chúa Cha ti ch được nhn biết là qua thp giá. V́ thế, các con đng chi b thp giá. C gng đ thu hiu và chp nhn nó vi s tr giúp ca M. Khi các con s có th chp nhn thánh giá các con s hiu t́nh yêu thương ca Cha Trên Tri; các con s đng hành vi Thánh T M và vi M; các con s khác vi nhng người mà h chưa ti ch nhn biết t́nh yêu Cha Trên Tri, vi nhng người h lng nghe Ngài nhưng không hiu biết Ngài, vi nhng người không đng hành vi Ngài - đu là nhng người chưa biết đến Ngài. M mong mun cho các con ti ch nhn biết chân lư ca Thánh T M và là nhng tông đ ca M; ri, như nhng con cái Thiên Chúa, các con có th vượt lên trên đường li suy nghĩ ca con người và luôn luôn, và trong mi s, mt ln na hăy t́m kiếm đường li suy nghĩ ca Chúa. Các con ca M, hăy cu nguyn và ăn chay ri các con s có th nhn ra mi s này mà M đang kiếm t́m nơi các con. Hăy cu nguyn cho mc t ḿnh và khát khao đ ti ch nhn biết t́nh yêu Cha Trên Tri ca các con, trong s hip nht vi các ngài. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana December 2, 2013

“Dear children,

With a motherly love and a motherly patience I am looking at your ceaseless wandering and how lost you are. That is why I am with you. I desire to help you to first find and come to know yourself, so that, then, you would be able to recognize and to admit everything that does not permit you to get to know the love of the Heavenly Father, honestly and wholeheartedly. My children, the Father comes to be known through the cross. Therefore, do not reject the cross. Strive to comprehend and accept it with my help. When you will be able to accept the cross you will also understand the love of the Heavenly Father; you will walk with my Son and with me; you will differ from those who have not come to know the love of the Heavenly Father, those who listen to Him but do not understand Him, those who do not walk with Him - who have not come to know Him. I desire for you to come to know the truth of my Son and to be my apostles; that, as children of God, you may rise above the human way of thinking and always, and in everything, seek God’s way of thinking, anew. My children, pray and fast that you may be able to recognize all of this which I am seeking of you. Pray for your shepherds and long to come to know the love of your Heavenly Father, in union with them. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/11/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con cầu nguyện. Hăy mở cửa ḷng ḿnh một cách sâu thẳm tới việc cầu nguyện, các con nhỏ ơi, tới việc cầu nguyện với tấm ḷng; và rồi Đấng Tối Cao sẽ có thể hành động trên sự tự do của các con và sự hoán cải sẽ bắt đầu. Niềm tin của các con sẽ trở thành vững chắc để rồi các con sẽ có thể nói với trọn con tim ḿnh rằng: 'Lạy Thiên Chúa của con, tất cả của con.' Các con sẽ thấu hiểu rằng, các con nhỏ ơi, ngay trên trái đất mọi sự đang qua đi. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ

Our Lady's message given through Marija November 25, 2013

"Dear children!

Today I call all of you to prayer. Open the doors of your heart profoundly to prayer, little children, to prayer with the heart; and then the Most High will be able to act upon your freedom and conversion will begin. Your faith will become firm so that you will be able to say with all your heart: ‘My God, my all.’ You will comprehend, little children, that here on earth everything is passing. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2013 qua thị nhân Mirjana

Các con yêu dấu,
    Một lần nữa, trong một đường lối hiền mẫu, Mẹ kêu gọi các con để yêu thương, để cầu nguyện liên lỉ cho ơn t́nh yêu, để yêu Cha Trên Trời trên hết mọi sự. Khi các con yêu Ngài là các con yêu chính ḿnh và người thân cận ḿnh. Việc này không có thể được tách rời ra. Cha trên trời ở trong mỗi người. Ngài yêu thương mỗi người và kêu mỗi người bằng tên. V́ thế, các con của Mẹ ơi, qua việc cầu nguyện các con hăy lắng nghe tới Ư Cha Trên Trời. Hăy đàm đạo với Ngài. Hăy có một mối giao hệ riêng ḿnh với Cha, mà nó sẽ làm đậm sâu hơn sự mật thiết của các con như một cộng đoàn con cái của Mẹ - các tông đồ của Mẹ. Như một người Mẹ, Mẹ mong muốn rằng qua t́nh yêu cho Cha Trên Trời, các con sẽ được nâng lên trên những phù hoa thế tục, và các con có thể giúp người khác từ từ tới chỗ nhận biết và tới gần hơn nữa tới Cha Trên Trời. Các con của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho ơn t́nh yêu bởi v́ 't́nh yêu' là chính Thánh Tử Mẹ. Hăy cầu nguyện cho các mục tử của các con mà các ngài luôn luôn có s yêu thương cho các con như Thánh T M đă có, và đă chng t bng s trao ban đi sng Ngài cho s cu đ ca các con. Cám ơn các con.
 Our Lady's message given through Mirjana November 2, 2013

 "Dear My children;

   anew, in a motherly way, I am calling you to love, to continually pray for the gift of love, to love the Heavenly Father above everything. When you love Him you will love yourself and your neighbor. This cannot be separated. The Heavenly Father is in each person. He loves each person and calls each person by name. Therefore, my children, through prayer hearken to the will of the Heavenly Father. Converse with Him. Have a personal relationship with the Father, which will deepen even more your relationship as a community of my children - my apostles. As a mother I desire that through the love for the Heavenly Father, you may be raised above earthly vanities, and may help others to gradually come to know, and come closer to the Heavenly Father. My children, pray, pray, pray for the gift of love because 'love' is my Son. Pray for your shepherds that they may always have love for you as my Son had, and showed by giving His life for your salvation. Thank you."Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2013 qua thị nhân Marija

Các con yêu du,
   Hôm nay M kêu gi các con m ḷng ḿnh ti vic cu nguyn. Cu nguyn làm nhng phép l trong các con và qua các con. V́ thế, các con nh, trong s đơn sơ ca tâm hn các con hăy t́m kiếm Đng Ti Cao đ cho các con sc mnh làm con cái Thiên Chúa và cho Satan không lung lc các con ging như gió lung đng nhng nhánh cây. Các con nh ơi, hăy quyết đnh cho Thiên Chúa mt ln na và hăy t́m kiếm theo Thánh Ư Ngài mà thôi, và ri các con s t́m thy nim vui và b́nh an trong Ngài. Cám ơn các con đáp li li kêu gi ca M.

Our Lady's message given through Marija October 25, 2013

“Dear children!

   Today I call you to open yourselves to prayer. Prayer works miracles in you and through you. Therefore, little children, in the simplicity of heart seek of the Most High to give you the strength to be God’s children and for Satan not to shake you like the wind shakes the branches. Little children, decide for God anew and seek only His will, and then you will find joy and peace in Him. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/10/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ yêu thương các con với một t́nh yêu Từ Mẫu và với một sự kiên nhẫn Từ Mẫu Mẹ mong chờ t́nh yêu và sự hiệp nhất của các con. Me cầu xin rằng các con có thể là một cộng đoàn của con cái Chúa, của con cái Mẹ. Mẹ cầu xin rằng như một cộng đoàn các con có thể trở về với cuộc sống trong đức tin và trong t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ một cách hân hoan. Các con của Mẹ ơi, Mẹ đang tụ họp các con lại như các tông đồ của Mẹ và dạy các con làm thế nào để mang người khác tới sự nhận biết t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ; làm thế nào để mang họ tới với Tin Mừng, đó là chính Con Mẹ. Hăy cho Mẹ sự rộng mở và tinh tuyền của tấm ḷng các con và Mẹ sẽ đổ đầy chúng với t́nh yêu cho Thánh Tử Mẹ. T́nh yêu Ngài sẽ cho ư nghĩa tới cuộc sống của các con và Mẹ sẽ đồng hành với các con. Mẹ sẽ ở với các con tới khi hội ngộ với Cha Trên Trời. Các con của Mẹ ơi, đó là những ai bước tới Cha Trên Trời với t́nh yêu và niềm tin người đó sẽ được cứu độ. Các con đừng lo sợ, Mẹ ở với các con. Các con hăy đặt niềm tin nơi mục tử của ḿnh như Thánh Tử Mẹ đă tin tưởng khi Ngài chọn họ, và hăy cầu xin rằng các ngài có sức mạnh và yêu thương để dẫn dắt các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana October  2, 2013

“Dear children, I love you with a motherly love and with a motherly patience I wait for your love and unity. I pray that you may be a community of God’s children, of my children. I pray that as a community you may joyfully come back to life in the faith and in the love of my Son. My children, I am gathering you as my apostles and am teaching you how to bring others to come to know the love of my Son; how to bring to them the Good News, which is my Son. Give me your open, purified hearts and I will fill them with the love for my Son. His love will give meaning to your life and I will walk with you. I will be with you until the meeting with the Heavenly Father. My children, it is those who walk towards the Heavenly Father with love and faith who will be saved. Do not be afraid, I am with you. Put your trust in your shepherds as my Son trusted when he chose them, and pray that they may have the strength and the love to lead you. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/9/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Ước mong mối quan hệ của các con với lời cầu nguyện là một sự mật thiết hàng ngày. Lời cầu nguyện làm những phép lạ nơi các con và qua các con, v́ thế, các con nhỏ ơi, mong chi sự cầu nguyện là một niềm vui cho các con. Rồi mối quan hệ của các con với cuộc sống sẽ sâu đậm hơn và rộng mở hơn và các con sẽ thấu hiểu rằng cuộc sống là một ân huệ cho mỗi người các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija September 25, 2013

Dear children! Also today I call you to prayer. May your relationship with prayer be a daily one. Prayer works miracles in you and through you, therefore, little children, may prayer be a joy for you. Then your relationship with life will be deeper and more open and you will comprehend that life is a gift for each of you. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/9/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ yêu thương các con tất cả. Tất cả các con, tất cả các con của Mẹ, tất cả các con đều ở trong trái tim Mẹ. Tất cả các con đều có t́nh yêu thương Từ Mẫu Mẹ, và Mẹ mong muốn dẫn dắt tất cả các con tới chỗ nhận biết niềm vui của Thiên Chúa. Đó là lư do tại sao Mẹ kêu gọi các con. Mẹ cần những tông đồ khiêm tốn, với một trái tim rộng mở, sẽ đón nhận Lời Chúa và giúp đỡ người khác thấu hiểu ư nghĩa đời sống của họ song song với Lời Chúa. Để có thể học tiếp tục trao hiến chính ḿnh. Các con phải học tiếp tục từ bỏ mọi sự làm xa cách các con khỏi Lời Chúa và ước ao chỉ những điều mà mang các con gần hơn tới nó. Các con đừng sợ, Mẹ ở đây. Các con không cô độc. Mẹ cầu xin Chúa Thánh Thần để canh tân và ban mạnh sức cho các con. Mẹ xin Chúa Thánh Linh rằng, khi các con giúp đỡ người khác, các con cũng được chữa lành. Mẹ cầu xin Ngài rằng, qua Ngài, các con có thể là con cái Thiên Chúa và là các tông đồ của Mẹ.

Rồi với sự quan tâm hết sức Đức Mẹ nói: " V́ Chúa Giêsu, v́ Thánh Tử Mẹ, hăy yêu thương những người mà Ngài đă kêu gọi và mong mỏi sự chúc lành chỉ từ những bàn tay mà Ngài đă thánh hiến. Đừng cho phép sự dữ tới chỗ thống trị. Một lần nữa Mẹ nhắc lại - chỉ song song với các mục tử các con trái tim sẽ Mẹ toàn thắng. Đừng cho phép sự dữ tách ĺa các con với mục tử ḿnh. Cám ơn các con

Our Lady's message given through Mirjana August 25, 2013

"Dear children,

I love you all. All of you, all of my children, all of you are in my heart. All of you have my motherly love, and I desire to lead all of you to come to know God's joy. This is why I am calling you. I need humble apostles who, with an open heart, will accept the Word of God and help others to comprehend the meaning of their life along side God's word. To be able to do this my children, through prayer and fasting, you must learn to listen with the heart and to learn to keep submitting yourselves. You must learn to keep rejecting everything that distances you from God's word and to yearn only for that which draws you closer to it. Do not be afraid. I am here. You are not alone. I am imploring the Hoy Spirit to renew and strengthen you. I am imploring the Holy Spirit that, as you help others, you too may be healed. I am imploring Him that, through Him, you may be God's children and my apostles."

Then with great concern Our Lady said:

"For the sake of Jesus, for the sake of my Son, love those whom He has called and long for the blessing only from the hands which He has consecrated. Do not permit evil to come to reign. Anew I repeat – only along side your shepherds will my heart triumph. Do not permit evil to separate you from your shepherds. Thank you."

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/8/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa, Đấng Tối Cao ban cho Mẹ ân sủng để ở với các con và dẫn dắt các con tới sự hoán cải. Mọi ngày Mẹ đang gieo và kêu gọi các con hoán cải, mà các con có thể cầu nguyện, an b́nh, yêu thương - hạt giống mà chết đi sẽ phát sinh một trăm lần. Mẹ không mong mỏi các con, các con yêu ơi, phải ân hận mọi sự mà các con đă có thể làm nhưng đă không muốn làm. V́ thế, các con nhỏ ơi, một lần nữa, với sự nhiệt t́nh hăy nói rằng: 'Tôi muốn là một dấu chỉ cho người khác.' Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ."

Our Lady's message given through Marija August 25, 2013

 “Dear children!

Also today, the Most High is giving me the grace to be with you and to lead you towards conversion. Every day I am sowing and am calling you to conversion, that you may be prayer, peace, love - the grain that by dying will give birth a hundredfold. I do not desire for you, dear children, to have to repent for everything that you could have done but did not want to. Therefore, little children, again, with enthusiasm say: ‘I want to be a sign to others.’ Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/8/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Nếu các con chỉ mở ḷng ḿnh ra cho Mẹ với sự hoàn toàn tin tưởng, các con sẽ thấu hiểu mọi sự. Các con sẽ thấu hiểu với ḷng yêu thương nhiều thế nào khi Mẹ kêu gọi các con; với t́nh yêu thương nhiều thế nào Mẹ mong mỏi để thay đổi các con, để làm cho các con hạnh phúc; với t́nh yêu nhiều thế nào Mẹ mong mỏi để làm các con thành những người theo Thánh Tử Mẹ và ban cho các con b́nh an trong sự tràn đầy của Con Mẹ. Các con sẽ thấu hiểu sự lớn lao vô lượng của t́nh yêu Từ Mẫu Mẹ. Đó là lư do tại sao, các con nhỏ ơi, phải cầu nguyện bởi v́ qua việc cầu nguyện đức tin của các con lớn lên và t́nh yêu được phát sinh, t́nh yêu cùng với ngay cả thánh giá không phải không có thể chịu đựng được bởi v́  các con không vác nó một ḿnh. Trong sự hiệp nhất với Con Mẹ các con vinh quang danh thánh Cha Trên Trời. Hăy cầu nguyện, cầu nguyện cho ân sủng t́nh yêu, bởi v́ t́nh yêu mới là chân lư: nó tha thứ mọi sự, nó phục vụ mọi người và nó nh́n thấy người anh em trong mọi người. Các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ, việc lớn lao là sự tin tưởng mà Cha Trên Trời ban cho các con qua Mẹ, là tôi tá của Ngài, để giúp những ai không biết đến Ngài, để họ có thể giao ḥa với Ngài và đi theo Ngài. Đó là lư do tại sao Mẹ đang dạy cho các con t́nh yêu thương, bởi v́ chỉ khi các con có yêu thương các con mới có thể đáp lại Ngài. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con yêu thương các mục tử ḿnh và cầu xin, trong thời gian khó khăn này, danh thánh của Con Mẹ được vinh hiển dưới sự hướng dẫn của các ngài. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2013

“Dear children! If only you would open your hearts to me with complete trust, you would comprehend everything. You would comprehend with how much love I am calling you; with how much love I desire to change you, to make you happy; with how much love I desire to make you followers of my Son and give you peace in the fullness of my Son. You would comprehend the immeasurable greatness of my motherly love. That is why, my children, pray because through prayer your faith grows and love is born, the love along which even the cross is not unendurable because you do not carry it alone. In union with my Son you glorify the name of the Heavenly Father. Pray, pray for the gift of love, because love is the only truth: it forgives everything, it serves everyone and it sees a brother in everyone. My children, my apostles, great is the trust that the Heavenly Father has given you through me, His handmaid, to help those who do not know Him, that they may reconcile with Him and follow Him. That is why I am teaching you love, because only if you have love will you be able to respond to Him. Again I am calling you to love your shepherds and to pray that, at this difficult time, the name of my Son may be glorified under their guidance. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/7/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,
 
Với niềm vui trong tâm hồn Mẹ kêu gọi tất cả các con sống niềm tin của ḿnh và làm nhân chứng nó với trái tim ḿnh và qua gương sáng trong mọi cách. Hăy quyết định, các con nhỏ ơi, tránh xa tội lỗi và cám dỗ, và sẽ có niềm vui và t́nh yêu dành cho sự thánh thiện trong tâm hồn các con. Mẹ yêu thương các con, các con nhỏ ạ, và đồng hành cùng các con với lời cầu bầu của Mẹ trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija July 25, 2013

“Dear children! With joy in my heart I call all of you to live your faith and to witness it with your heart and by your example in every way. Decide, little children, to be far from sin and temptation and may there be joy and love for holiness in your hearts. I love you, little children, and accompany you with my intercession before the Most High. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/7/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với một t́nh yêu thương Từ Mẫu Mẹ xin các con cho Mẹ một món quà của tấm ḷng ḿnh, để Mẹ có thể dâng chúng lên Thánh Tử Mẹ và giải thoát các con - giải thoát các con từ mọi sự dữ mà chúng biến các con thành nô lệ và làm xa cách tất cả các con hơn từ Sự Thiện duy nhất - đó là Thánh Tử Mẹ - từ mọi sự mà nó đang dẫn các con đi trên con đường lầm lạc   lấy đi sự b́nh an nơi các con. Mẹ mong muốn dẫn dắt các con tới sự tự do của lời hứa Thánh Tử Mẹ, bởi v́ Mẹ mong muốn cho Thánh Ư Chúa được chu toàn một cách hoàn toàn ở đây; và rồi qua sự ḥa giải với Cha Trên Trời, qua sự ăn chay và cầu nguyện, các tông đồ của t́nh yêu Chúa có thể được sinh ra - các tông đồ là những người sẽ một cách tự do, và với t́nh yêu thương, trải rộng t́nh yêu Thiên Chúa tới tất cả các con của Mẹ - các tông đồ là người sẽ trải rộng t́nh yêu chân lư nơi Cha Trên Trời và là người sẽ mở các cửa Thiên Đàng. Các con yêu dấu, hăy nới rộng niềm vui yêu thương và nâng đỡ các mục tử của ḿnh, cũng như Thánh Tử Mẹ đă xin các ngài nới rộng nó tới các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana July 2, 2013

"Dear children,

with a motherly love I am imploring you to give me the gift of your hearts, so I can present them to my Son and free you – free you from all the evil enslaving and distancing you all the more from the only Good – my Son – from everything which is leading you on the wrong way and is taking peace away from you. I desire to lead you to the freedom of the promise of my Son, because I desire for God's will to be fullfilled completely here; and that through reconcilliation with the Heavenly Father, through fasting and prayer, apostles of God's love may be born – apostles who will freely, and with love, spread the love of God to all my children – apostles who will spread the love of the trust in the Heavenly Father and who will keep opening the gates of Heaven. Dear children, extend the joy of love and support to your shepherds, just as my Son has asked them to extend it to you. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/6/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Với niềm vui trong tâm hồn Mẹ yêu thương tất cả các con và kêu gọi các con tiến gần hơn tới Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ để Mẹ có thể kéo các con gần gũi hơn tới Thánh Tử Mẹ, và rồi Ngài có thể ban cho các con sự b́nh an và yêu thương của Ngài, mà chúng là sự nuôi dưỡng cho mỗi người các con. Hăy mở rộng chính ḿnh ra, các con nhỏ ơi, tới việc cầu nguyện - mở rộng chính ḿnh ra tới sự yêu thương của Mẹ.  Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ không có thể để các con một ḿnh trong sự lạc lối và tội lỗi. Các con được kêu gọi, các con nhỏ ạ, là con cái của Mẹ, là các con cưng của Mẹ,  để Mẹ có thế dâng tất cả các con cho Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija June 25, 2013

“Dear children! With joy in the heart I love you all and call you to draw closer to my Immaculate Heart so I can draw you still closer to my Son Jesus, and that He can give you His peace and love, which are nourishment for each one of you. Open yourselves, little children, to prayer – open yourselves to my love. I am your mother and cannot leave you alone in wandering and sin. You are called, little children, to be my children, my beloved children, so I can present you all to my Son. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/6/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Trong thời gian không nghỉ yên này, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con bắt đầu đồng hành cùng Thánh Tử Mẹ - để theo Ngài. Mẹ biết niềm đau, nỗi khổ, và những khó khăn, nhưng nơi Thánh Tử Mẹ các con sẽ t́m thấy sự an nghỉ; nơi Ngài các con sẽ t́m thấy b́nh an và ơn cứu độ. Các con của Mẹ ơi, đừng quên rằng Thánh Tử Mẹ đă cứu độ các con bằng Thập Giá Ngài và làm cho các con, một lần nữa, có thể thành con cái Thiên Chúa; một lần nữa có thể gọi Cha Trên Trời là "Cha". Để xứng đáng có Cha, t́nh yêu và sự tha thứ, bởi v́ Cha của các con là t́nh yêu và là sự tha thứ. Các con hăy cầu nguyện và ăn chay, bởi v́ đó là con đường tới sự thanh tẩy của các con, nó là con đường tới sự nhận biết và trở nên hiểu biết về Cha Trên Trời. Khi các con trở nên hiểu biết về Cha, các con sẽ hiểu thấu rằng Ngài là tất cả mọi sự các con cần. Mẹ, như một Hiền Mẫu, mong muốn các con Mẹ ở trong một cộng đoàn của một con người nơi đó Lời Chúa được lắng nghe và được thi hành. *Do đó, các con của Mẹ,  hăy đồng hành cùng Thánh Tử Mẹ. Hăy nên một với Ngài. Hăy làm con Thiên Chúa. Hăy yêu các mục tử ḿnh như Thánh Tử Mẹ đă yêu thương các ngài khi Ngài kêu gọi họ phục vụ các con. Cám ơn các con.

*Đức Mẹ nói điều này một cách cương quyết và nhấn mạnh.

Our Lady's message given through Mirjana June 2, 2013

"Dear children, in this restless time, anew I am calling you to set out after my Son - to follow Him. I know of the pain, suffering and difficulties, but in my Son you will find rest; in Him you will find peace and salvation. My children, do not forget that my Son redeemed you by His Cross and enabled you, anew, to be children of God; to be able to, anew, call the Heavenly Father, "Father". To be worthy of the Father, love and forgive, because your Father is love and forgiveness. Pray and fast, because that is the way to your purification, it is the way of coming to know and becoming cognizant of the Heavenly Father. When you become cognizant of the Father, you will comprehend that He is all you need. I, as a mother, desire my children to be in a community of one single people where the Word of God is listened to and carried out.* Therefore, my children, set out after my Son. Be one with Him. Be God's children. Love your shepherds as my Son loved them when He called them to serve you. Thank you."

*Our Lady said this resolutely and with emphasis.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/5/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con vững mạnh và kiên quyết trong đức tin và lời cầu nguyện, cho tới khi những lời cầu nguyện của các con rất mạnh mẽ đến nỗi rộng mở Trái Tim Thánh Tử Giêsu yêu dấu của Mẹ. Hăy cầu nguyện các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện không ngừng tới khi tấm ḷng các con mở rộng cho t́nh yêu Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho tất cả các con và Mẹ cầu nguyện cho sự hoán cải của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija May 25, 2013

“Dear children!

Today I call you to be strong and resolute in faith and prayer, until your prayers are so strong so as to open the Heart of my beloved Son Jesus. Pray little children, pray without ceasing until your heart opens to God’s love. I am with you and I intercede for all of you and I pray for your conversion. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/5/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu!

Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con để yêu thương và không để đoán xét. Thánh Tử Mẹ, theo thánh ư Cha Trên Trời, ở giữa các con để chỉ cho các con con đường cứu độ, để cứu rỗi các con và không để phán xét các con. Nếu các con mong muốn dơi theo Thánh Tử Mẹ, các con sẽ không đoán xét nhưng hăy yêu thương như Cha các con Trên Trời yêu thương các con. Và khi nó là điều khó khăn nhất cho các con, khi các con gục ngă dưới sức nặng của thập giá các con đừng ngă ḷng, đừng đoán xét, thay vào đó hăy nhớ rằng các con được yêu thương và hăy chúc tụng Cha Trên Trời bởi v́ t́nh yêu thương của Ngài. Các con của Mẹ ơi, đừng đi trệch con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con. Đừng liều lĩnh đi vào kiếp trầm luân. Mong ước sự cầu nguyện và ăn chay làm các con mạnh sức để rồi các con có thể sống như Cha Trên Trời mong muốn; để rồi các con có thể là những tông đồ tin tưởng và yêu thương của Mẹ; để rồi cuộc sống của các con có thể mang phúc lành tới những ai các con gặp; để rồi các con có thể nên một với Cha Trên Trời và Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ ơi, đó là chân lư duy nhất, chân lư mà dẫn các con tới sự hoán cải của các con, và rồi tới sự hoán cải của tất cả những ai các con gặp -  tới những ai chưa tới chỗ nhận biết Con Mẹ - tới tất cả những ai không biết ư nghĩa t́nh yêu là ǵ. Các con của Mẹ ơi, Thánh Tử Mẹ đă ban cho các con một món quà là các mục tử. Các con hăy chăm sóc tốt cho các ngài. Hăy cầu nguyện cho các ngài. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana May 2, 2013

"Dear children;

Anew, I am calling you to love and not to judge. My Son, according to the will of the Heavenly Father, was among you to show you the way of salvation, to save you and not to judge you. If you desire to follow my Son, you will not judge but love like your Heavenly Father loves you. And when it is the most difficult for you, when you are falling under the weight of the cross do not despair, do not judge, instead remember that you are loved and praise the Heavenly Father because of His love. My children, do not deviate from the way on which I am leading you. Do not recklessly walk into perdition. May prayer and fasting strengthen you so that you can live as the Heavenly Father would desire; that you may be my apostles of faith and love; that your life may bless those whom you meet; that you may be one with the Heavenly Father and my Son. My children, that is the only truth, the truth that leads to your conversion, and then to the conversion of all those whom you meet - those who have not come to know my Son - all those who do not know what it means to love. My children, my Son gave you a gift of the shepherds. Take good care of them. Pray for them. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/4/2013  qua th nhân Marija

Hăy cầu nguyện, cầu nguyện,   tiếp tục cầu nguyện cho tới khi ḷng các con mở rộng trong đức tin như một bông hoa tươi nở trong những tia nắng ấm của mặt trời. Đây là một thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ nhưng các con vẫn c̣n xa vời từ trái tim Mẹ, v́ thế, Mẹ kêu gọi các con tới sự hoán cải riêng ḿnh và tới sự cầu nguyện gia đ́nh. Mong ước rằng Kinh Thánh luôn là một động lực cho các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với ơn lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija April 25, 2013

“Dear children!

Pray, pray, keep praying until your heart opens in faith as a flower opens to the warm rays of the sun. This is a time of grace which God gives you through my presence but you are far from my heart, therefore, I call you to personal conversion and to family prayer. May Sacred Scripture always be an incentive for you. I bless you all with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/4/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ kêu gọi các con nên một với Thánh Tử Mẹ trong thần khí. Mẹ kêu gọi các con, qua lời cầu nguyện, và Thánh Lễ khi Thánh Tử Mẹ hiệp nhất chính Ngài với các con trong một cách đặc biệt, để cố gắng nên giống như Ngài; như Ngài, các con luôn có thể sẵn sàng thi hành thánh ư Chúa và không t́m kiếm ư riêng ḿnh. Bởi v́, các con của Mẹ ơi, theo thánh ư Chúa mà các con tồn tại và hiện hữu, và nếu không có thánh ư Chúa các con chẳng là ǵ cả. Như một Từ Mẫu, Mẹ xin các con rao truyền vinh quang Chúa với cuộc sống của ḿnh bởi v́, trong cách đó, các con cũng sẽ vinh quang chính ḿnh theo Thánh Ư Ngài. Hăy tỏ ra sự khiêm hạ và yêu thương cho tha nhân ḿnh tới mọi người. Qua sự khiệm hạ và yêu thương như thế, Thánh Tử Mẹ đă cứu rỗi các con và đă mở ra con đường cho các con tới Cha Trên Trời. Mẹ xin các con tiếp tục mở con đường tới Cha Trên Trời cho tất cả mọi người chưa tới chỗ nhận biết Ngài và chưa mở ḷng họ tới t́nh yêu thương của Ngài. Qua cuộc sống của các con, hăy mở lối tới mọi người vẫn c̣n đang đi lạc đường t́m kiếm chân lư. Các con của Mẹ ơi, hăy là những tông đồ của Mẹ là những người không sống trong vô ích. Đừng quên rằng các con sẽ tới trước Cha Trên Trời và nói với Ngài về chính ḿnh. Các con hăy sẵn sàng! Mẹ cảnh báo các con một lần nữa, hăy cầu nguyện cho những người Thánh Tử Mẹ tuyển chọn, bàn tay họ Ngài đă chúc lành và những người Ngài đă ban như một món quà cho các con. Hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho các mục tử của các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana March 2, 2013

“Dear children,

I am calling you to be one with my Son in spirit. I am calling you, through prayer, and the Holy Mass when my Son unites Himself with you in a special way, to try to be like Him; that, like Him, you may always be ready to carry out God’s will and not seek the fulfillment of your own. Because, my children, it is according to God’s will that you are and that you exist, and without God’s will you are nothing. As a mother, I am asking you to speak about the glory of God with your life because, in that way, you will also glorify yourself in accordance to His will. Show humility and love for your neighbor to everyone. Through such humility and love, my Son saved you and opened the way for you to the Heavenly Father. I implore you to keep opening the way to the Heavenly Father for all those who have not come to know Him and have not opened their hearts to His love. By your life, open the way to all those who still wander in search of the truth. My children, be my apostles who have not lived in vain. Do not forget that you will come before the Heavenly Father and tell Him about yourself. Be ready! Again I am warning you, pray for those whom my Son called, whose hands He blessed and whom He gave as a gift to you. Pray, pray, pray for your shepherds. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/3/2013  qua th nhân Marija

Các con yêu du,

Trong thời  gian ân sủng này Mẹ kêu gọi các con cầm thánh giá của Con yêu dấu Mẹ là Chúa Giêsu trong tay các con và để suy ngắm về sự thương khó và sự chết của Ngài. Nguyên mong sự đau khổ của các con được hiệp nhất trong sự đau khổ của Ngài và t́nh yêu sẽ toàn thắng, bởi v́ Ngài là t́nh yêu đă ban tặng chính ḿnh v́ quá yêu thương để cứu độ mỗi người các con. Các con hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho tới khi t́nh yêu và an b́nh bắt đầu thống trị trong ḷng các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija March 25, 2013

“Dear children!

In this time of grace I call you to take the cross of my beloved Son Jesus in your hands and to meditate on His passion and death. May your suffering be united in His suffering and love will win, because He who is love gave Himself out of love to save each of you. Pray, pray, pray until love and peace begin to reign in your hearts. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày sinh nhật hàng năm (18/3/2013) của thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu!

Mẹ kêu gọi các con, với sự tin tưởng và niềm vui hoàn toàn, để chúc tụng danh Thánh Chúa và, ngày qua ngày, để cám tạ Ngài từ tận con tim v́ t́nh yêu khôn tả của Ngài. Thánh Tử Mẹ, qua t́nh yêu đó mà Ngài tỏ lộ trên Thập Giá, đă ban cho các con những điều có thể để được tha thứ cho mọi sự, để rồi các con  không phải bị hổ ngươi hay ẩn nấp đi, và không c̣n sợ hăi để mở cửa ḷng ḿnh ra cho Thánh Tử Mẹ.  Ngược lại, các con của Mẹ ơi, hăy ḥa giải với Cha Trên Trời để rồi các con có thể tới chỗ yêu thương ḿnh như Thánh Tử Mẹ yêu thương các con. Khi các con tới chỗ yêu thương ḿnh, các con cũng sẽ yêu thương người khác; nơi họ các con sẽ thấy Con Mẹ và nhận ra sự đại của t́nh yêu thương Ngài. Các con hăy sống trong niềm tin! Qua Mẹ, Thánh Tử Mẹ đang sửa soạn cho các con những công việc mà Ngài mong muốn thực hiện qua các con - những công việc qua nó Ngài mong muốn được vinh quang. Các con hăy cảm tạ Ngài. Đặc biệt cảm tạ Ngài cho các mục tử - v́ các đấng cầu bầu của các con làm sự ḥa giải với Cha Trên Trời. Mẹ cám ơn các con, các con của Mẹ ơi, cám ơn các con.

March 18 2013 Annual Apparition to Mirjana (her birthday)

"Dear children!

I call you to, with complete trust  and joy, bless the name of the Lord and, day by day, to give Him thanks from the heart for His great love. My Son, through that love which He showed by the Cross, gave you the possibility to be forgiven for everything; so that you do not have to be ashamed or to hide, and out of fear not to open the door of your heart to my Son. To the contrary, my children, reconcile with the Heavenly Father so that you may be able to come to love yourselves as my Son loves you. When you come to love yourselves, you will also love others; in them you will see my Son and recognize the greatness of His love. Live in faith! Through me, my Son is preparing you for the works which He desires to do through you – works through which He desires to be glorified. Give Him thanks. Especially thank Him for the shepherds - for your intercessors in the reconcilliation with the Heavenly Father. I am thanking you, my children. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/3/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/3/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Một lần nữa, trong một đường lối của Từ Mẫu, Mẹ kêu gọi các con đừng là môt con tim trai đá. Các con đừng đóng mắt ḿnh lại tới những sự cảnh báo mà Cha Trên Trời gửi tới cho các con v́ t́nh yêu thương. Các con có yêu Ngài trên hết mọi sự không? Các con có ăn năn v́ thường xuyên quyên rằng Cha Trên Trời, trong t́nh yêu thương vĩ đại của Ngài, đă gửi Con của Ngài xuống để cứu chuộc chúng ta bằng Thập Giá không? Các con có thống hối v́ đă không chấp nhận thông điệp không? Các con của Mẹ ơi, đừng cưỡng lại t́nh yêu thương của Thánh Tử Mẹ. Đừng cưỡng lại niềm hy vọng và sự b́nh an. Cùng với lời cầu nguyện và ăn chay của các con, qua Thánh Giá Ngài, Thánh Tử Mẹ sẽ cất đi bóng tối mà nó muốn bao quanh chúng con và rồi tới chỗ cai trị các con. Ngài sẽ ban cho các con sức mạnh tới một đời sống mới. Sống theo Thánh Tử Mẹ, các con sẽ là một phúc lành và là một niềm hy vọng tới tất cả những người tội lỗi mà họ đang lang thang trong bóng tối tội lỗi. Các con của Mẹ ơi, hăy canh thức, v́ Mẹ, như một Hiền Mẫu, đang canh thức với các con. Mẹ đặc biệt cầu nguyện và trông chừng trên những ai mà Thánh Tử Mẹ đă kêu gọi là người đem ánh sáng và là người mang niềm hy vọng cho các con - đó là các chủ chăn của các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana March 2, 2013

“Dear children;

Anew, in a motherly way, I am calling you not to be of a hard heart. Do not shut your eyes to the warnings which the Heavenly Father sends to you out of love. Do you love Him above all else? Do you repent for having often forgotten that the Heavenly Father, out of His great love, sent His Son to redeem us by the Cross? Do you repent for not having accepted the message? My children, do not resist the love of my Son. Do not resist hope and peace. Along with your prayers and fasting, by His Cross, my Son will cast away the darkness that wants to surround you and come to rule over you. He will give you the strength for a new life. Living it according to my Son, you will be a blessing and a hope to all those sinners who wander in the darkness of sin. My children, keep vigil. I, as a mother, am keeping vigil with you. I am especially praying and watching over those whom my Son called to be light-bearers and carriers of hope for you – for your shepherds. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/2/2013  qua th nhân Marija

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Tội lỗi đang lôi kéo các con hướng về những vật chất thế gian và Mẹ đă tới để hướng dẫn các con về sự thánh thiện và về những sự của Thiên Chúa, nhưng các con đang  vùng vẫy và tiêu tán nghị lực của ḿnh trong trận chiến với sự tốt và điều xấu mà nó đang ở trong các con. V́ thế, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho tới khi lời cầu nguyện trở nên một niềm vui cho các con và cuộc sống của các con sẽ trở nên một cuộc bộ hành đơn giản hướng về Chúa. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija January 25, 2013

"Dear children, Also today I call you to prayer. Sin is pulling you towards worldly things and I have come to lead you towards holiness and the things of God, but you are struggling and spending your energies in the battle with the good and the evil that are in you. Therefore, little children, pray, pray, pray until prayer becomes a joy for you and your life will become a simple walk towards God. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/2/2013 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/2/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

T́nh yêu mang Mẹ tới với các con - t́nh yêu mà Mẹ mong muốn dạy các con cũng là - t́nh yêu thật; t́nh yêu mà Thánh Tử Mẹ đă tỏ cho các con khi Ngài chết trên thập giá trong t́nh yêu thương các con; t́nh yêu mà nó luôn sẵn sàng tha thứ và cầu xin sự tha thứ. T́nh yêu của các con lớn lao thế nào? Trái tim Từ Mẫu của Mẹ th́ tràn đau khổ khi t́m kiếm t́nh yêu trong ḷng các con.  Các con chưa sẵn sàng trao hiến ư muốn ḿnh cho Thánh Ư Chúa trong t́nh yêu. Các con không có thể giúp Mẹ mang những người chưa tới chỗ nhận biết t́nh yêu Thiên Chúa để nhận biết nó, bởi v́ các con không có t́nh yêu thật. Hăy hiến dâng ḷng ḿnh cho Mẹ và Mẹ sẽ dẫn dắt các con.  Mẹ sẽ dạy các con để tha thứ, để yêu thương kẻ thù của các con và sống theo Thánh Tử Mẹ. Các con đừng lo sợ cho chính ḿnh. Trong nỗi đau khổ Thánh Tử Mẹ không quên những người Ngài yêu thương. Mẹ sẽ ở cạnh các con. Mẹ sẽ cầu bầu Cha Trên Trời cho ánh sáng chân lư và t́nh yêu vĩnh cửu rọi sáng các con. Các con hăy cầu nguyện cho các chủ chiên để rồi qua sự ăn chay và cầu nguyện của các con các ngài có thể dẫn dắt các con trong yêu thương. Cám ơn các con

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2013

"Dear children, love is bringing me to you - the love which I desire to teach you also - real love; the love which my Son showed you when He died on the Cross out of love for you; the love which is always ready to forgive and to ask for forgiveness. How great is your love? My motherly heart is sorrowful as it searches for love in your hearts. You are not ready to submit your will to God's will out of love. You cannot help me to have those who have not come to know God's love to come to know it, because you do not have real love. Consecrate your hearts to me and I will lead you. I will teach you to forgive, to love your enemies and to live according to my Son. Do not be afraid for yourselves. In afflictions my Son does not forget those who love. I will be beside you. I will implore the Heavenly Father for the light of eternal truth and love to illuminate you. Pray for your shepherds so that through your fasting and prayer they can lead you in love. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2013 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/1/2013  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu!

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Mong ước lời cầu nguyện của các con mạnh sẽ như một tảng đá sống động, cho tới khi đời sống của các con trở nên những chứng nhân. Các con hăy làm chứng vẻ đẹp của đức tin ḿnh. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử Mẹ cho mỗi người các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija January 25, 2013

“Dear children!

Also today I call you to prayer. May your prayer be as strong as a living stone, until with your lives you become witnesses. Witness the beauty of your faith. I am with you and intercede before my Son for each of you. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/1/2013 qua thị nhân Mirjana

   Thông Đip  ngày 2/1/2013  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với rất nhiều yêu thương và nhẫn nại Mẹ cố gắng làm cho con tim các con đến với trái tim Mẹ. Mẹ cố gắng, qua gương sáng, dậy dỗ các con sự khiêm hạ, khôn ngoan, và yêu thương bởi v́ Mẹ cần các con; Mẹ không có thể làm được ǵ nếu không có các con, các con của Mẹ ạ. Theo Thánh Ư Chúa, Mẹ đang tuyển chọn các con, bởi sức Mạnh của Ngài, Mẹ đang làm mạnh sức cho các con. V́ thế, các con của Mẹ, đừng lo sợ mở ḷng ḿnh ra cho Mẹ. Mẹ sẽ trao dâng nó cho Thánh Tử Mẹ và trong sự đáp trả, Ngài sẽ ban cho các con ân sủng b́nh an thiêng liêng. Các con sẽ mang nó tới tất cả những ai các con gặp, các con sẽ làm chứng nhân t́nh yêu Thiên Chúa với cuộc sống ḿnh và các con sẽ trao tặng ân sủng của Thánh Tử Mẹ qua chính ḿnh. Qua sự ḥa giải, ăn chay, và cầu nguyện, Mẹ sẽ dẫn dắt các con. T́nh yêu Mẹ th́ vô lượng. Các con đừng sợ hăi. Các con của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện cho các mục tử. Mong ước miệng lưỡi các con đóng chặt lại tới mọi sự xét đoán, bởi v́ các con đừng quên rằng Thánh Tử Mẹ đă chọn họ và chỉ có Ngài mới có quyền xét đoán. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana January 2, 2013

"Dear children,

with much love and patience I strive to make your hearts like unto mine. I strive, by my example, to teach you humility, wisdom and love because I need you; I cannot do without you my children. According to God's will I am choosing you, by His strength I am strengthening you. Therefore, my children, do not be afraid to open your hearts to me. I will give them to my Son and in return, He will give you the gift of Divine peace. You will carry it to all those whom you meet, you will witness God's love with your life and you will give the gift of my Son through yourselves. Through reconciliation, fasting and prayer, I will lead you. Immeasurable is my love. Do not be afraid. My children, pray for the shepherds. May your lips be shut to every judgment, because do not forget that my Son has chosen them and only He has the right to judge. Thank you."