Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Đip  ngày 25/12/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,
      Hôm nay nữ
a, trong đôi tay M đang mang Thánh T Giêsu ca M ti cho các con và M cu xin t Ngài b́nh an cho các con và b́nh an gia các con. Các con hăy cầu nguyn và tôn th Thánh T M cho b́nh an và nim vui ca Ngài đi vào tâm hn các con. Mẹ cu nguyn cho các con hoàn toàn rng m hơn ti vic cu nguyn. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M. 

Our Lady's message given through Marija November 25, 2014

“Dear children!

    Also today, in my arms I am carrying my Son Jesus to you and I am asking from Him peace for you and peace among you. Pray to and adore my Son for His peace and joy to enter into your hearts. I am praying for you to be all the more open to prayer. Thank you for having responded to my call. ” 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/12/2014  qua th nhân MirjanaCác con yêu dấu,

Hăy nhớ - v́ Mẹ đang nói với các con - rằng t́nh yêu sẽ chiến thắng. Mẹ biết nhiều người trong các con đang mất niềm hy vọng bởi v́ chung quanh các con, các con thấy đau khổ, đau đớn, ghen tỵ, đố kỵ ... nhưng, Mẹ là Từ Mẫu của các con. Mẹ đang ở trên Thiên Quốc nhưng Mẹ cũng ở đây với các con. Thánh tử Mẹ gửi Mẹ tới một lần nữa để giúp các con. V́ thế, các con đừng mất niềm hy vọng; thay vào đó, hăy dơi theo Mẹ - bởi v́ sự chiến thắng của trái tim Mẹ là Danh Thánh Chúa. Con Dấu Yêu của Mẹ nghĩ đến các con như Ngài đă luôn luôn nghĩ về các con.  Các con hăy tin tưởng Ngài và sống đời Ngài. Ngài là sự sống của thế giới. Các con của Mẹ ơi, để sống đời Thánh Tử Mẹ có nghĩa là sống đời Phúc Âm. Điều này không dễ đâu. Điều này có nghĩa là yêu thương, tha thứ và hy sinh. Điều này thanh tẩy và nó mở rộng Nước Trời. Cầu nguyện chân thành, nó không những chỉ bằng lời nhưng là một sự cầu nguyện mà do ḷng phát ra, sẽ giúp các con. Cũng như ăn chay (sẽ giúp các con), bởi v́ nó vẫn là sự yêu thương, tha thứ và hy sinh hơn. V́ thế, các con đừng mất niềm cậy tin nhưng hăy dơi theo Mẹ. Một lần nữa Mẹ van xin các con cầu nguyện cho những mục tử của ḿnh để rồi các ngài luôn có thể hướng tới Thánh Tử Mẹ, Ngài là Mục Tử đầu tiên của thế giới và gia đ́nh của Ngài là toàn thể thế giới. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana December 2, 2014

“Dear children, Remember – for I am telling you – that love will win. I know that many of you are losing hope because around you, you see suffering, pain, jealousy, envy... but, I am your mother. I am in the Kingdom but am also here with you. My Son is sending me anew to help you. Therefore, do not lose hope; instead, follow me – because the victory of my heart is in the name of God. My beloved Son is thinking of you as he has always thought of you. Believe him and live him. He is the life of the world. My children, to live my Son means to live the Gospel. This is not easy. This means love, forgiveness and sacrifice. This purifies and it opens the Kingdom. Sincere prayer, which is not only words but is a prayer which the heart speaks, will help you. Likewise fasting (will help you), because it is still more of love, forgiveness and sacrifice. Therefore, do not lose hope but follow me. I am imploring you anew to pray for your shepherds so that they may always look to my Son who was the first Shepherd of the world and whose family was the entire world. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/11/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Trong một cách đặc biệt, hôm nay Mẹ kêu gọi các con tới việc cầu nguyện. Hăy cầu nguyện, các con nhỏ ơi, để rồi các con mới có thể thấu hiểu các con là ai và các con cần đi về đâu. Các con hăy là những người mang Tin Mừng và hăy là những người của niềm hy vọng. Các con hăy là t́nh yêu cho những người mà họ không có t́nh yêu. Các con nhỏ ơi, các con sẽ là mọi sự và sẽ hoàn thành mọi sự chỉ nếu khi các con cầu nguyện và rộng mở tới Thánh Ư Chúa - tới Thiên Chúa là Đấng mong muốn dẫn dắt các con hướng tới sự sống trường sinh. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho các con từng ngày trước Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. 

Our Lady's message given through Marija November 25, 2014

“Dear children! In a special way, today I am calling you to prayer. Pray, little children, so that you may comprehend who you are and where you need to go. Be carriers of the good news and be people of hope. Be love for all those who are without love. Little children, you will be everything and will achieve everything only if you pray and are open to God’s will – to God who desires to lead you towards eternal life. I am with you and intercede for you from day to day before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/11/2014  qua th nhân MirjanaCác con yêu dấu,

Mẹ ở cùng các con với chúc lành của Thánh Tử Mẹ, với những người các con yêu mến Mẹ và những người cố gắng dơi theo Mẹ. Mẹ cũng mong mỏi ở với những người các con không chấp nhận Mẹ. Tới tất cả các con, Mẹ đang mở ḷng ḿnh ra với trọn t́nh yêu và Mẹ chúc lành các con với đôi tay Từ Mẫu của Mẹ. Mẹ là một người Mẹ hiểu biết các con. Mẹ cũng đă sống cuộc đời của các con và cũng đă sống qua sự đau khổ và niềm vui. Những người các con sống trong đau đớn hiểu biết niềm đau và nỗi khổ của Mẹ bởi v́ những người con của Mẹ không cho phép ánh sáng của Thánh Tử Mẹ chiếu rọi họ; v́ những người con của Mẹ đang sống trong bóng tối. Đây là lư do tại sao Mẹ cần đến các con -  những người con đă được chiếu rọi bằng ánh sáng và đă thấu hiểu chân lư. Mẹ kêu gọi các con kính yêu Thánh Tử Mẹ để rồi linh hồn các con lớn lên và tiến đến đời sống tâm linh thực sự. Các tông đồ của Mẹ ơi, nó là điều mà các con sẽ có thể giúp được Mẹ. Để giúp Mẹ nghĩa là cầu nguyện cho những người chưa tới chỗ hiểu biết t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ. Trong việc cầu nguyện cho họ các con biểu lộ tới Thánh Tử Mẹ rằng các con yêu Ngài và dơi theo Ngài. Thánh Tử Mẹ đă hứa với Mẹ rằng thần dữ sẽ không bao giờ chiến thắng, bởi v́ các con, là những tâm hồn công chính, hiện diện nơi đây; các con là những người cố gắng để dâng lời cầu nguyện của ḿnh với cả tấm ḷng; là những người dâng hiến những đau đớn và đau khổ ḿnh cho Thánh Tử Mẹ; là những người thấu hiểu rằng đời sống chỉ là một chớp mắt; là những người mong mỏi tới Vương Quốc Nước Trời. Tất cả những sự này làm các con thành tông đồ của Mẹ và dẫn các con hướng tới sự chiến thắng tâm hồn ḿnh. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy thanh tẩy tầm hồn các con và thờ kính Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana November 2, 2014

"Dear children, I am with you with the blessing of my Son, with you who love me and who strive to follow me. I also desire to be with you who do not accept me. To all of you I am opening my heart full of love and I am blessing you with my motherly hands. I am a mother who understands you. I lived your life and lived through your sufferings and joys. You who are living in pain understand my pain and suffering because of those of my children who do not permit the light of my Son to illuminate them; those of my children who are living in darkness. This is why I need you - you who have been illuminated by the light and have comprehended the truth. I am calling you to adore my Son so that your soul may grow and reach true spirituality. My apostles, it is then that you will be able to help me. To help me means to pray for those who have not come to know the love of my Son. In praying for them you are showing to my Son that you love Him and follow Him. My Son promised me that evil will never win, because you, the souls of the just, are here; you who strive to say your prayers with the heart; you who offer your pain and suffering to my Son; you who comprehend that life is only a blink; you who yearn for the Kingdom of Heaven. All of this makes you my apostles and leads you towards the victory of my heart. Therefore, my children, purify your hearts and adore my Son. Thank you."

 

 Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/10/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Các con hăy cầu nguyện trong thời gian ân sủng này và t́m kiếm sự cầu bầu của các thánh là những vị đă ở trong ánh sáng. Ngày qua ngày ước mong các vị là những gương sáng và là niềm khích lệ cho các con trên con đường cải thiện của ḿnh. Các con nhỏ ơi, hăy ư thức rằng cuộc đời của ḿnh rất ngắn ngủi và mau qua. V́ thế, các con hăy khát khao sự trường sinh và tiếp tục sửa soạn tầm hồn ḿnh trong sự cầu nguyện. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử Mẹ cho mỗi người các con, đặc biệt cho những người thánh hiến chính ḿnh cho Mẹ và Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija October 25, 2014

"Dear children!

Pray in this time of grace and seek the intercession of all the saints who are already in the light.  From day to day may they be an example and encouragement to you on the way of your conversion.  Little children, be aware that your life is short and passing. Therefore, yearn for eternity and keep preparing your hearts in prayer.  I am with you and intercede before my Son for each of you, especially for those who have consecrated themselves to me and to my Son. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/10/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với t́nh yêu Từ Mẫu, Mẹ van xin các con hăy yêu thương nhau. Ước mong có t́nh yêu thương trong ḷng các con, như Thánh Tử Mẹ đă mong mỏi từ ngay thuở ban đầu, t́nh yêu cho Cha Trên Trời và cho tha nhân ở trên hết - trên hết mọi sự thế gian này. Các con yêu dấu ơi, các con không nhận ra những dấu hiệu của thời gian sao? Các con không nhận ra rằng tất cả những sự việc chung quanh các con mà nó đang xảy ra, là bởi v́ không có t́nh yêu đó sao? Các con hăy thấu hiểu rằng ơn cứu độ th́ ở giá trị xác thực. Hăy chấp nhận quyền năng Cha Trên Trời, yêu Ngài và tôn kính Ngài. Hăy bước theo dấu chân của Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ, các tông đồ yêu dấu của Mẹ ơi, các con luôn luôn vây quanh Mẹ một lần nữa, bởi v́ các con khao khát. Các con khao khát cho b́nh an, yêu thương và hạnh phúc. Hăy uống từ bàn tay Mẹ. Đôi tay Mẹ đang trao ban cho các con Thánh Tử Mẹ Người là nguồn suối nước tinh tuyền. Ngài sẽ mang niềm tin của các con trở lại trong cuộc sống và thanh tẩy ḷng các con, bởi v́ Thánh Tử Mẹ yêu những tấm ḷng tinh tuyền và những tấm ḷng tinh tuyền yêu Thánh Tử Mẹ. Chỉ những tấm ḷng tinh tuyền mới khiêm hạ và có niềm tin vững chắc. Các con của Mẹ ơi, Mẹ xin những tấm ḷng như thế nơi các con. Thánh Tử Mẹ đă nói với Mẹ rằng Mẹ là Mẹ của toàn thế giới. Mẹ xin những người trong các con là người chấp nhận Mẹ như vậy để giúp đỡ Mẹ, với cuộc sống của ḿnh, với sự cầu nguyện và hy sinh, cho tất cả các con của Mẹ chấp nhận Mẹ như một Từ Mẫu - để rồi Mẹ có thể dẫn dắt chúng tới nguồn suối nước mát trong. Cám ơn các con. Các con yêu dấu của Mẹ ơi, khi mục tử của các con trao Ḿnh Thánh của Thánh Tử Mẹ với đôi tay thánh hiến của các ngài, luôn luôn trong ḷng ḿnh hăy dâng lời tạ ơn tới Thánh Tử Mẹ cho sự Hy Tế và cho các mục tử mà Ngài luôn trao ban cho các con thêm một lần nữa.

Our Lady's message given through Mirjana October 2, 2014

Dear children, with motherly love I implore you, love one another. May there be in your hearts, as my Son desired from the very beginning, love for the Heavenly Father and for your neighbour in the first place—above everything of this world. My dear children, do you not recognise the signs of the times? Do you not recognise that all of this that is around you, all that is happening, is because there is no love? Comprehend that salvation is in true values. Accept the might of the Heavenly Father, love him and honour him. Walk in the footsteps of my Son. You, my children, my dear apostles, you are always gathering around me anew, because you are thirsty. You thirst for peace, love and happiness. Drink out of my hands. My hands are offering to you my Son who is the spring of clear water. He will bring your faith back to life and purify your hearts, because my Son loves pure hearts and pure hearts love my Son. Only pure hearts are humble and have firm faith. I ask for such hearts of you, my children. My Son told me that I am the mother of the entire world. I ask of those of you who accept me as such to help me, with your life, prayer and sacrifice, for all of my children to accept me as a mother—so that I may lead them to the spring of the clear water. Thank you. My dear children, as your shepherds offer you the Body of my Son with their blessed hands, always in your hearts give thanks to my Son for the Sacrifice and for the shepherds that he always gives you anew.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/9/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con cũng giống như những v́ sao, mà do ánh sáng của nó cho ra sự rạng sáng và vẻ đẹp tới vật thể khác để rồi chúng có thể hớn hở lên. Các con nhỏ ơi, các con cũng hăy là ánh sáng rực rỡ, vẻ đẹp, niềm vui và an b́nh - và đặc biệt là cầu nguyện - cho tất cả những ai c̣n xa vời từ t́nh yêu của Mẹ và từ t́nh yêu Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Các con nhỏ ơi, hăy làm chứng niềm tin ḿnh và hăy cầu nguyện trong niềm vui, trong niềm vui đức tin mà nó ở trong ḷng các con; và hăy cầu xin cho sự an b́nh, mà nó là một ân huệ cao quư từ Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija September 25, 2014

“Dear children!

Also today I call you to also be like the stars, which by their light give light and beauty to others so they may rejoice. Little children, also you be the radiance, beauty, joy and peace – and especially prayer – for all those who are far from my love and the love of my Son Jesus. Little children, witness your faith and prayer in joy, in the joy of faith that is in your hearts; and pray for peace, which is a precious gift from God. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/9/2014  qua th nhân Mirjana

 

  Mẹ, là Mẹ của các con, một lần nữa tới ở giữa các con v́ quá yêu thương mà nó không cùng tận, từ t́nh yêu vô tận của Cha Trên Trời vô biên. Và như khi Mẹ nh́n vào ḷng các con Mẹ nh́n thấy rằng nhiều các con nhận Mẹ như một Từ Mẫu và, với tấm ḷng trong trắng và ngay thật, các con mong muốn là những tông đồ của Mẹ. Nhưng, Mẹ cũng là Mẹ của những người trong các con không nhận Mẹ và những người, trong sự cứng ḷng của ḿnh, không mong muốn tới sự nhận biết t́nh yêu Thánh Tử Mẹ. Và các con không biết trái tim Mẹ đau khổ biết bao và Mẹ cầu xin Thánh Tử Mẹ cho các con nhiều thế nào. Mẹ cầu xin Ngài chữa lành linh hồn các con bởi v́ Ngài có thể làm được như vậy. Mẹ cầu xin Ngài chiếu rọi các con với sự huyền diệu của Chúa Thánh Thần để rồi các con, một lần nữa luôn luôn, ngừng phụ ḷng, làm đau khổ, và tổn thương Ngài. Với trọn tấm ḷng của Từ Mẫu, Mẹ cầu xin cho các con hiểu rằng chỉ có Thánh Tử Mẹ là Đấng Cứu Chuộc và là ánh sáng của thế gian. Và các con, các con của Mẹ, các tông đồ dấu yêu của Mẹ, luôn mang Thánh Tử Mẹ trong ḷng và tư tưởng của ḿnh. Trong cách này các con mang theo yêu thương. Tất cả những ai không biết Ngài sẽ nhận biết Ngài trong yêu thương của các con. Mẹ luôn ở bên cạnh các con. Trong một cách đặc biệt Mẹ ở bên cạnh các mục tử của các con bởi v́ Thánh Tử Mẹ đă gọi họ để hướng dẫn các con trên con đường tới trường sinh. Cám ơn các con, các tông đồ của Mẹ, v́ sự hy sinh và t́nh yêu của các con.

Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2014

"Dear My children;

     I, your mother, am coming anew among you out of love which has no end, from endless love of the endless Heavenly Father. And as I am looking into your hearts I see that many of you accept me as a mother and, with sincere and pure hearts, you desire to be my apostles. But, I am also the mother of those of you who do not accept me and who, in the hardness of your hearts, do not desire to come to know the love of my Son. And you do not know how much my heart suffers and how much I pray to my Son for you. I pray to Him to heal your souls because He can do so. I pray to Him to illuminate you with the miracle of the Holy Spirit so that you may stop, always anew, betraying, cursing and wounding Him. With all my heart I pray for you to understand that only my Son is the salvation and the light of the world. And you, my children, my dear apostles, always carry my Son in your hearts and thoughts. In this way you are carrying love. All those who do not know Him will recognize Him in your love. I am always beside you. In a special way I am beside your shepherds because my Son has called them to lead you on the way to eternity. Thank you, my apostles, for your sacrifice and love.

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/8/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hăy cầu nguyện cho những ư nguyện của Mẹ, bởi v́ Satan muốn phá hủy kế hoạch của Mẹ mà Mẹ có tại nơi đây và lấy đi sự b́nh an của các con. V́ thế, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện để Thiên Chúa có thể hành động qua mỗi người các con. Uớc chi tâm hồn các con mở rộng ra cho Thánh Ư Chúa. Mẹ yêu thương các con và chúc lành cho các con với phúc lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija August 25, 2014

“Dear children! Pray for my intentions, because satan wants to destroy my plan which I have here and to steal your peace. Therefore, little children, pray, pray, pray that God can act through each of you. May your hearts be open to God’s will. I love you and bless you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/8/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Lư do mà Mẹ ở với các con, bởi sứ mạng của Mẹ, là để giúp các con vĩnh viễn chiến thắng, ngay cả điều này không dường như có thể với các con ngay bây giờ. Mẹ biết rằng các con không hiểu nhiều điều như Mẹ cũng không hiểu mọi sự, mọi sự mà Thánh Tử Mẹ giải thích cho Mẹ khi Ngài lớn lên ngay bên cạnh Mẹ - nhưng Mẹ tin Ngài và theo Ngài. Mẹ cũng xin điều này với các con nữa, tin Mẹ và theo Mẹ. Tuy nhiên, các con của Mẹ ơi, để theo Mẹ nghĩa là yêu Thánh Tử Mẹ trên hết mọi sự, yêu Ngài trong mọi người không thay đổi. Cho các con có thể làm được điều này, Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới sự từ bỏ, cầu nguyện và ăn chay. Mẹ kêu gọi các con tới Bí Tích Thánh Thể là sự sống của linh hồn các con. Mẹ kêu gọi các con là những tông đồ ánh sáng của Mẹ là người sẽ trải rộng t́nh yêu và thương xót đến cùng thế giới. Các con của Mẹ ơi, cuộc sống các con là chỉ một nháy mắt tương phản tới cuộc sống trường sinh. Và khi các con tới trước Thánh Tử Mẹ, trong ḷng các con Ngài sẽ thấy bao nhiêu yêu thương các con có. Để trải rộng t́nh yêu cho đúng cách, Mẹ xin Thánh Tử Mẹ, qua yêu thương, ban cho các con sự hiệp nhất qua Ngài, sự hiệp nhất nơi các con, sự hiệp nhất giữa các con và mục tử của các con. Qua các ngài Thánh Tử Mẹ luôn luôn ban chính Ngài cho các con một lần nữa và canh tân linh hồn các con. Các con đừng quên việc này. Cám ơn các con

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2014

“Dear children, the reason that I am with you, my mission, is to help you for ‘good’ to win, even though this does not seem possible to you now. I know that you do not understand many things as I also did not understand everything, everything that my Son explained to me while he was growing up alongside me – but I believed him and followed him. I ask this of you also, to believe me and to follow me. However, my children, to follow me means to love my Son above everything, to love him in every person without making differences. For you to be able to do this, I call you anew to renunciation, prayer and fasting. I am calling you for the Eucharist to be the life of your soul. I am calling you to be my apostles of light who will spread love and mercy through the world. My children, your life is only a blink in contrast to eternal life. And when you come before my Son, in your hearts he will see how much love you had. In order to spread love in the right way, I am asking my Son, through love, to grant you unity through him, unity among you, unity between you and your shepherds. Through them my Son always gives himself to you anew and renews your soul. Do not forget this. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2014 qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Các con không ư thức về những ân sủng mà các con đang sống vào thời điểm này là thời gian Đấng Tối Cao đang ban những dấu chỉ cho các con để mở ḷng ra và để hoán cải. Các con hăy trở về với Thiên Chúa và với sự cầu nguyện, và nguyện ước sự cầu nguyện bắt đầu thống trị trong tâm hồn, gia đ́nh và cộng đoàn các con, để rồi Thánh Thần Chúa có thể hướng dẫn và tác động các con để mọi ngày rộng mở ḷng hơn tới Thánh Ư Chúa và tới những hoạch định của Ngài cho mỗi người các con. Mẹ ở cùng các con và cùng với các thánh và thiên thần cầu bầu cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija July 25, 2014

You are not aware of the graces that you are living at this time in which the Most High is giving you signs for you to open and convert. Return to God and to prayer, and may prayer begin to reign in your hearts, families and communities, so that the Holy Spirit may lead and inspire you to every day be more open to God’s will and to His plan for each of you. I am with you and with the saints and angels intercede for you. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/7/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ, là Mẹ của tất cả các con đă tụ họp về đây và là Mẹ của toàn thế giới, chúc lành cho các con với phúc lành Từ Mẫu và kêu gọi các con bắt đầu khởi sự trên con đường khiêm hạ. Con đường đó dẫn tới sự nhận biết t́nh yêu thương của Thánh Tử Mẹ. Thánh Tử Mẹ th́ toàn năng, Ngài ở trong mọi sự. Nếu các con, các con của Mẹ ơi, không trở nên hiểu biết về điều này, rồi bóng tối/mù quáng chế ngự trong linh hồn các con. Chỉ khiêm hạ mới có thể chữa lành các con. Các con của Mẹ ơi, Mẹ đă luôn luôn sống một cách tự hạ, can đảm và trong sự cậy trông. Mẹ biết, Mẹ trở nên biết rơ rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Thiên Chúa. Mẹ xin điều giống như thế nơi các con. Mẹ mong muốn cho tất cả các con ở với Mẹ trong nơi vĩnh cửu, bởi v́ các con là một phần của Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con trên con đường của các con. T́nh yêu Mẹ sẽ bao bọc các con như một chiếc áo choàng và làm các con thành những tông đồ của ánh sáng Mẹ - của ánh sáng Thiên Chúa. Với t́nh yêu mà nó phát xuất từ sự khiêm hạ các con sẽ mang ánh sáng tới nơi đâu bóng tối/mù quáng chủ trị. Các con sẽ mang đến Thánh Tử Mẹ Đấng là ánh sáng của thế gian. Mẹ luôn luôn kề bên các mục tử của các con và Mẹ cầu nguyện để các ngài luôn luôn có thể là một mẫu gương khiêm hạ cho các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana July 2, 2014

“Dear children, I, the mother of all of you gathered here and the mother of the entire world, am blessing you with a motherly blessing and call you to set out on the way of humility. That way leads to the coming to know the love of my Son. My Son is almighty, He is in everything. If you, my children, do not become cognizant of this, then darkness/blindness rule in your soul. Only humility can heal you. My children, I always lived humbly, courageously and in hope. I knew, I became cognizant that God is in us and we are in God. I am asking the same of you. I desire for all of you to be with me in eternity, because you are a part of me. I will help you on your way. My love will envelop you like a mantle and make of you apostles of my light – of God’s light. With the love that comes forth from humility you will bring light to where darkness/blindness rule. You will be bringing my Son who is the light of the world. I am always alongside your shepherds and I pray that they may always be an example of humility for you. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/6/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Đấng Tối Cao đang ban cho Mẹ ân sủng để Mẹ vẫn có thể ở với các con và hướng dẫn các con trong lời cầu nguyện hướng về con đường b́nh an. Trái tim và linh hồn các con khát khao cho sự b́nh an và yêu thương, cho Thiên Chúa và hoan lạc của Ngài. V́ thế, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và trong sự cầu nguyện các con sẽ khám phá ra sự khôn ngoan của cuộc sống. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và cầu bầu cho mỗi người các con trước nhan Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija June 25, 2014

“Dear children! The Most High is giving me the grace that I can still be with you and to lead you in prayer towards the way of peace. Your heart and soul thirst for peace and love, for God and His joy. Therefore, little children, pray, pray, pray and in prayer you will discover the wisdom of living. I bless you all and intercede for each of you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/6/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Me kêu gọi tất cả các con và nhận các con như con của Mẹ. Me cầu nguyện để các con có thể nhận Mẹ và yêu Mẹ như một Từ Mẫu. Mẹ đă hiệp nhất tất cả các con trong ḷng Mẹ, Mẹ đă xuống ở giữa các con và Mẹ chúc lành cho các con. Mẹ biết rằng các con mong muốn sự ủi an và cậy trông nơi Mẹ bởi v́ Mẹ yêu thương các con và cầu bầu cho các con. Mẹ xin các con hiệp nhất với Mẹ trong Thánh Tử Mẹ và là các tông đồ của Mẹ. Để cho các con có thể làm được như vậy, Mẹ kêu gọi các con, một lần nữa, tới sự yêu thương. Không có t́nh yêu nào mà không có sự cầu nguyện - không có lời cầu nguyện mà không có sự tha thứ; bởi v́ yêu thương là cầu nguyện - tha thứ là yêu thương. Các con của Mẹ ơi, Thiện Chúa tạo dựng các con để yêu thương và yêu thương để mà tha thứ. Mọi lời cầu nguyện mà phát xuất từ yêu thương hiệp nhất các con với Thánh Tử Mẹ và Thánh Thần Chúa; và Chúa Thánh Thần rọi chiếu các con và làm các con thành những tông đồ của Mẹ - những tông đồ sẽ làm mọi sự họ làm v́ danh Thiên Chúa. Họ sẽ cầu nguyện với công việc của ḿnh và không chỉ bằng lời nói, bởi v́ họ yêu Thánh Tử Mẹ và hiểu biết con đường chân lư mà nó dẫn tới đời sống trường sinh. Hăy cầu nguyện cho các mục tử của các con để các ngài luôn luôn hướng dẫn các con với một trái tim tinh tuyền trên con đường chân lư và yêu thương - con đường của Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana June 2, 2014

“Dear children,

I call you all and accept you as my children. I am praying that you may accept me and love me as a mother. I have united all of you in my heart, I have descended among you and I bless you. I know that you desire consolation and hope from me because I love you and intercede for you. I ask of you to unite with me in my Son and to be my apostles. For you to be able to do so, I am calling you, anew, to love. There is no love without prayer - there is no prayer without forgiveness; because love is prayer - forgiveness is love. My children, God created you to love and you love so as to forgive. Every prayer that comes out of love unites you with my Son and the Holy Spirit; and the Holy Spirit illuminates you and makes you my apostles - apostles who will do everything they do in the name of the Lord. They will pray with their works and not just with words, because they love my Son and comprehend the way of truth which leads to eternal life. Pray for your shepherds that they may always lead you with a pure heart on the way of truth and love - the way of my Son. Thank you. ”

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/5/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hăy cầu nguyện và biết rằng không có Thiên Chúa các con chỉ là bụi đất. V́ thế, hăy quay tư tưởng và tâm hồn về với Chúa và về việc cầu nguyện. Hăy tin tưởng vào t́nh yêu thương của Ngài. Trong thần khí của Thiên Chúa, các con nhỏ ơi, các con tất cả được kêu gọi làm những chứng nhân. Các con quư giá và Mẹ kêu gọi các con, các con nhỏ ơi, tới sự thánh đức, tới cuộc sống trường sinh. V́ thế, các con hăy biết rằng cuộc sống này th́ đang qua đi. Mẹ yêu thương các con và kêu gọi các con tới một đời sống hoán cải mới. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija May 25, 2014

“Dear children!

Pray and be aware that without God you are dust. Therefore, turn your thoughts and heart to God and to prayer. Trust in His love. In God’s spirit, little children, you are all called to be witnesses. You are precious and I call you, little children, to holiness, to eternal life. Therefore, be aware that this life is passing. I love you and call you to a new life of conversion. Thank you for having responded to my call. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2014 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Mẹ, Từ Mẫu của các con, ở với các con v́ sự phúc lợi của các con, v́ những nhu cầu của các con và v́ sự nhân thức bản thân các con. Cha Trên Trời ban cho các con tự do để quyết định cho chính ḿnh và để trở nên nhận biết sự thuộc về ḿnh. Mẹ mong muốn giúp các con. Me mong muốn là một người mẹ cho các con, một thày dạy về chân lư -  để rồi trong sự đơn sơ của một trái tim rộng mở, các con có thể nhận biết về sự tinh trong vô lượng và về ánh sáng mà đến từ nó và làm tiêu tan sự tối tăm, ánh sáng mà nó mang lại hy vọng. Các con của Mẹ ơi, Mẹ biết sự đau đớn và khổ sở của các con.  Ai có thể hiểu các con hơn một bà mẹ? cả các con nữa, các con của Mẹ? Thiểu số những người hiểu biết và theo Mẹ. Đa số những người bị lạc lối - là những người chưa trở nên nhận biết chân lư về Thánh Tử Mẹ. V́ thế, các tông đồ của Mẹ, hăy cầu nguyện và hành động. Hăy mang ánh sáng và đừng mất hy vọng. Mẹ ở với các con. Trong một cách đặc biệt Mẹ ở với các mục tử của các con. Với một trái tim Từ Mẫu Mẹ yêu thương và bảo vệ các ngài, bởi v́ các ngài hướng dẫn các con tới Thiên Đàng là nơi được hứa ban cho các con bởi Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana May 2, 2014

“Dear children,

 I, your mother, am with you for the sake of your well-being, for the sake of your needs and for the sake of your personal cognition. The Heavenly Father gave you the freedom to decide on your own and to become cognisant on your own. I desire to help you. I desire to be a mother to you, a teacher of the truth – so that in the simplicity of an open heart, you may become cognisant of the immeasurable purity and of the light which comes from it and shatters darkness, the light which brings hope. I, my children, understand your pain and suffering. Who could understand you better than a mother? And you, my children? Small is the number of those who understand and follow me. Great is the number of those who are lost – of those who have not yet become cognisant of the truth in my Son. Therefore, my apostles, pray and act. Bring the light and do not lose hope. I am with you. In a special way I am with your shepherds. With a motherly heart I love and protect them, because they lead you to Heaven that was promised to you by my Son. Thank you. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2014 qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Các con hăy mở ḷng ḿnh ra cho ân sủng mà Thiên Chúa đang ban tặng cho các con qua Mẹ, như một bông hoa mà nó nở ra qua những tia ấm của mặt trời. Hăy cầu nguyện và yêu thương tất cả những người vẫn xa vời Thiên Chúa và T́nh Yêu của Ngài. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho tất cả các con trước Thánh Tử Giêsu Mẹ, và Mẹ yêu thương các con với t́nh yêu vô lượng. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija April 25, 2014

"Dear children!

Open your hearts to the grace which God is giving you through me, as a flower that opens to the warm rays of the sun. Be prayer and love for all those who are far from God and His love. I am with you and I intercede for all of you before my Son Jesus, and I love you with immeasurable love. Thank you for having responded to my call."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/4/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với t́nh yêu Từ Mẫu Mẹ mong muốn giúp các con cho đời sống cầu nguyện và sự ăn năn của các con là một sự cố gắng chân thành tiến gần hơn tới Thánh Tử Mẹ và ánh sáng thần linh của Ngài - mà các con có thể biết thế nào tách rời chính ḿnh khỏi tội lỗi. Mọi lời cầu nguyện, mọi Thánh Lễ và mọi sự ăn chay là một sự cố gắng tiến gần hơn tới Thánh Tử Mẹ, là một sự nhắc nhớ lại vinh quang Ngài và là nơi nương náu khỏi tội lỗi - nó là một cách tới một sự hiệp nhất được canh tân lại của người Cha nhân lành và các con cái Ngài. V́ thế, các con yêu dấu của Mẹ,  với con tim rộng mở và đầy yêu thương, các con hăy tung hô danh thánh Cha Trên Trời rồi Ngài có thể rọi chiếu các con với Thánh Thần Chúa. Qua Chúa Thánh Thần các con sẽ trở thành một ḍng suối của t́nh yêu Thiên Chúa. Tất cả những ai không biết tới Thánh Tử Mẹ, tất cả những người khát khao cho t́nh yêu và an b́nh của Thánh Tử Mẹ, sẽ uống từ ḍng suối này. Cám ơn các con. Các con hăy cầu nguyện cho các mục tử ḿnh. Mẹ cầu nguyện cho các ngài và Mẹ mong muốn rằng các ngài có thể luôn luôn cảm thấy chúc lành của bàn tay Từ Mẫu Mẹ và sự hỗ trợ của Trái Tim Từ Mẫu Mẹ.

Our Lady's message given through Mirjana April 2, 2014

“Dear children, with a motherly love I desire to help you for your life of prayer and penance to be a sincere attempt of drawing closer to my Son and His divine light – that you may know how to separate yourselves from sin. Every prayer, every Mass and every fasting is an attempt of drawing closer to my Son, a reminder of His glory and a refuge from sin – it is a way to a renewed union of the good Father and His children. Therefore, my dear children, with hearts open and full of love, cry out the name of the Heavenly Father that He may illuminate you with the Holy Spirit. Through the Holy Spirit you will become a spring of God's love. All those who do not know my Son, all those thirsting for the love and peace of my Son, will drink from this spring. Thank you. Pray for your shepherds. I pray for them and I desire that they may always feel the blessing of my motherly hands and the support of my motherly heart.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/3/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Mẹ kêu goi các con một lần nữa: hăy bắt đầu trận chiến chống lại tội lỗi như trong những ngày đầu, các con hăy đi xưng tội và quyết định theo sự thánh thiện.  T́nh yêu Thiên Chúa sẽ bắt đầu chảy qua các con để vào trong thế giới, b́nh an sẽ cai trị trong ḷng các con và chúc lành của Thiên Chúa sẽ đổ vào các con. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho tất cả các con trước Thánh Tử Giêsu Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija March 25, 2014

“Dear children!

I am calling you anew: begin the battle against sin as in the first days, go to confession and decide for holiness. The love of God will begin to flow through you into the world, peace will begin to rule in your hearts and God’s blessing will fill you. I am with you and intercede for all of you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/3/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/3/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ tới với các con như một Từ Mẫu và Mẹ mong muốn rằng nơi Mẹ, như nơi một Hiền Mẫu, các con có thể t́m thấy nơi nương náu, ủi an, và nghỉ ngơi của các con. V́ thế, các con của Mẹ ơi, các tông đồ của t́nh yêu Mẹ, hăy cầu nguyện. Hăy cầu nguyện với sự sùng mến khiêm hạ, vâng phục, và hoàn toàn tin tưởng vào Cha Trên Trời. Hăy tin tưởng như Mẹ đă tin tưởng khi người ta nói với Mẹ rằng Mẹ sẽ mang lại phúc lành của lời hứa. Ước mong từ nơi tấm ḷng các con, từ môi miệng các con, luôn phát ra lời 'Nguyện ư Ngài được thể hiện!' Do đó, hăy tin tưởng và cầu nguyện để rồi Mẹ có thể cầu bầu cho các con trước nhan Thiên Chúa, v́ Ngài ban cho các con Chúc Lành Thiên Đàng và đổ đầy các con với Thánh Thần. Rồi Ngài sẽ có thể giúp tất cả những người không biết đến Chúa - các con, những tông đồ của t́nh yêu Mẹ, sẽ giúp họ gọi Ngài là 'Cha' với sự hoàn toàn tin tưởng. Hăy cầu nguyện cho các chủ chiên của các con và đặt niềm tin vào bàn tay đă được thánh hiến của các ngài. Cám ơn các con"

Our Lady's message given through Mirjana March 2, 2014

“Dear children; I am coming to you as a mother and I desire that in me, as in a mother, you may find your abode, consolation and rest. Therefore, my children, apostles of my love, pray. Pray with humble devotion, obedience and complete trust in the Heavenly Father. Trust as I have trusted when it was said to me that I will bring the blessing of the promise. May out of your hearts, from your lips, always come forth ‘May your will be done!’ Therefore, trust and pray so that I can intercede for you before the Lord, for Him to give you the Heavenly Blessing and fill you with the Holy Spirit. Then He will be able to help all those who do not know the Lord – you, apostles of my love, will help them to call Him ‘Father’ with complete trust. Pray for your shepherds and place your trust in their blessed hands. Thank you.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/2/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Các con nh́n, nghe, và cảm thấy rằng trong ḷng của nhiều người không có Thiên Chúa. Họ không muốn có Ngài, bởi v́ họ xa vời từ việc cầu nguyện và không có sự b́nh an. Các con nhỏ ơi, các con hăy cầu nguyện - sống theo giới răn của Chúa. Ước mong các con cầu nguyện, các con là những người từ ngay lúc ban đầu đă thưa 'xin vâng' tới lời kêu gọi của Mẹ. Hăy làm nhân chứng cho Thiên Chúa và sự hiện diện của Mẹ và đừng quên rằng, các con nhỏ ơi,: Mẹ luôn ở với các con và Mẹ yêu thương các con. Ngày qua ngày Mẹ dâng tất cả các con cho Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija February 25, 2014

“Dear children!

You see, hear and feel that in the hearts of many people there is no God. They do not want Him, because they are far from prayer and do not have peace. You, little children, pray - live God's commandments. You be prayer, you who from the very beginning said `yes` to my call. Witness God and my presence and do not forget, little children: I am with you and I love you. From day to day I present you all to my Son Jesus. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/2/2014 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/2/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Với t́nh yêu Từ Mẫu, Mẹ mong muốn dạy cho các con sự chân thành, bởi v́ Mẹ mong muốn rằng, trong mọi hành động của các con như các tông đồ của Mẹ, các con hăy xác quyết, kiên quyết và trên hết mọi sự là chân thành. Mẹ mong muốn rằng, qua ân sủng Chúa, các con hăy mở ḷng cho ân phúc. Mẹ mong rằng qua sự ăn chay và cầu nguyện các con đạt được từ Cha Trên Trời sự hiểu biết về cái ǵ là tự nhiên và thánh thiện - đó là Thiên Tính. Được lấp đầy với sự hiểu biết, dưới sự nương náu vào Thánh Tử Mẹ và chính Mẹ, các sẽ là những tông đồ của Mẹ là những người sẽ biết thế nào để trải rộng Lời Chúa tới tất cả những ai không nhận biết nó; và các con sẽ biết thế nào để trải qua những chướng ngại mà nó cản đường các con. Các con của Mẹ ơi, qua phương lối của một ân phúc, ân sủng Chúa sẽ đổ xuống trên các con và các con sẽ có thể giữ nó lại qua sự ăn chay, cầu nguyện, thanh khiết và giao ḥa. Các con sẽ có hiệu quả mà Mẹ kiếm t́m nơi các con. Hăy cầu nguyện cho các mục tử của các con để luồng ân sủng Chúa có thể rọi chiếu trên đường của các ngài. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2014

Dear children!

With motherly love I desire to teach you sincerity, because I desire that, in your actions as my apostles, you be exact, resolute, and above all sincere. I desire that, by the grace of God, you be open for a blessing. I desire that by fasting and prayer you obtain from the Heavenly Father the cognition of what is natural and holy – Divine. Filled with cognition, under the shelter of my Son and myself, you will be my apostles who will know how to spread the Word of God to all those who do not know of it; and you will know how to overcome obstacles that will stand in your way. My children, by means of a blessing, God’s grace will descend upon you and you will be able to retain it through fasting, prayer, purification and reconciliation. You will have the efficiency which I seek of you. Pray for your shepherds that the ray of God’s grace may illuminate their ways. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2014 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/1/2014  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho sự tỏa sáng lời cầu nguyện của các con có một ảnh hưởng trên những ai các con gặp gỡ. Hăy đặt Thánh Kinh vào một nơi dễ thấy trong gia đ́nh các con và đọc nó, để rồi những Lời an b́nh mới có thể bắt đầu chảy tuôn trong ḷng các con. Mẹ đang cầu nguyện với các con và cho các con, các con nhỏ ơi, để ngày qua ngày các con có thể trở nên vẫn rộng mở hơn tới Thánh Ư Chúa. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija January 25, 2014

“Dear children!

Pray, pray, pray for the radiance of your prayer to have an influence on those whom you meet. Put the Sacred Scripture in a visible place in your families and read it, so that the words of peace may begin to flow in your hearts. I am praying with you and for you, little children, that from day to day you may become still more open to God’s will. Thank you for having responded to my call. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/1/2014 qua thị nhân Mirjana

 

  Thông Điệp  ngày 2/1/2014  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Cho các con có thể là các tông đồ của Mẹ và có thể giúp tất cả những ai đang trong bóng tối, tới chỗ nhận biết ánh sáng t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ, các con phải có những tấm ḷng trong trắng và khiêm hạ. Các con không có thể giúp cho Thánh Tử Mẹ được sinh ra và thống trị trong trái tim của những người không biết đến Ngài, nếu Ngài không thống trị - nếu Ngài không là Vua - trong tâm hồn các con.  Mẹ ở với các con. Mẹ đang đồng hành với các con như một Từ Mẫu. Mẹ đang gơ cửa ḷng các con. Chúng không mở ra được bởi v́ chúng không khiêm hạ. Mẹ đang cầu nguyện, và các con là con yêu dấu của Mẹ cũng phải cầu nguyện, để các con có thể mở tấm ḷng trong trắng và khiêm hạ tới Thánh Tử Mẹ và để nhận lănh ân sủng mà Ngài đă hứa với các con. Rồi các con sẽ được hướng dẫn bởi t́nh yêu và sức mạnh của Thánh Tử Mẹ. Rồi nữa, các con sẽ là những tông đồ của Mẹ là những người ở mọi nơi chung quanh họ reo văi hoa quả t́nh yêu Thiên Chúa. Thánh Tử Mẹ sẽ tác động từ bên trong các con và qua các con, bởi v́ các con sẽ là "người đó". Trái tim Từ Mẫu Mẹ mong mỏi điều này là - cho sự hiệp nhất của tất cả các con Mẹ - qua Thánh Tử Mẹ. Với t́nh yêu bao la Mẹ chúc lành và cầu nguyện cho những người được tuyển chọn bởi Thánh Tử Mẹ - cho mục tử của các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana January 2, 2014

"Dear children,

For you to be able to be my apostles and to be able to help all those who are in darkness, to come to know the light of the love of my Son, you must have pure and humble hearts. You can not help for my Son to be born in, and to reign in, the hearts of those who do not know Him, if He does not reign – if He is not the King – in your heart. I am with you. I am walking with you as a mother. I am knocking on your hearts. They can not open because they are not humble. I am praying, and you my beloved children also pray, that you may be able to open pure and humble hearts to my Son and to receive the gifts which He has promised you. Then you will be led by the love and strength of my Son. Then, you will be my apostles who everywhere around them spread the fruits of God’s love. My Son will act from within you and through you, because you will be “one”. My motherly heart yearns for this – for unity of all of my children – through my Son. With great love I bless, and pray for those who are chosen by my Son – for your shepherds. Thank you."