Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2015 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/12/2015  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

       Hôm nay nữa Me mang Thánh Tử Giêsu của Mẹ tới cho các con và từ sự ấp ủ này Mẹ ban cho các con sự b́nh an của Ngài và sự khát khao về Thiên Đàng. Mẹ cầu nguyện với các con cho sự b́nh an và kêu gọi các con là sự an b́nh. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với chúc lành b́nh an Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

     

 Our Lady's message given through Marija December 25, 2015

“Dear children! Also today I am carrying my Son Jesus to you and from this embrace I am giving you His peace and a longing for Heaven. I am praying with you for peace and am calling you to be peace. I am blessing all of you with my motherly blessing of peace. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/12/2015  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Mẹ luôn ở với các con bởi v́ Thánh Tử Mẹ giao phó các con cho Mẹ. Và các con, các con của Mẹ ơi, các con cần đến Mẹ, các con đang kiếm t́m Mẹ, các con đang đến với Mẹ, và các con đang mang niềm vui tới cho Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Mẹ có, và luôn luôn có t́nh yêu thương cho các con; cho các con  đang đau khổ và cho các con dâng hiến đau đớn và những đau khổ của ḿnh cho Thánh Tử Mẹ và cho Mẹ. T́nh yêu của Mẹ t́m kiếm t́nh yêu của tất cả các con của Mẹ, và các con Mẹ t́m kiếm t́nh yêu thương của Mẹ. Qua yêu thương, Chúa Giêsu t́m kiếm sự hiệp nhất giữa Trời và đất; giữa Cha Trên Trời và các con, các con nhỏ của Mẹ ơi - đó là Giáo Hội của Ngài. V́ thế, cần thiết cầu nguyện nhiều, cầu nguyện và yêu thương Giáo Hội nơi mà các con thuộc về. Bây giờ, Giáo Hội đang đau khổ và cần các tông đồ là những người qua sự hiệp nhất yêu thương, qua sự chứng nhân và cho đi, tỏ lộ con đường của Thiên Chúa. Giáo Hội cần những tông đồ là những người qua việc sống Mầu Nhiệm Thánh Thể với trọn tấm ḷng, làm những công việc cả thể;  Giáo Hội cần đến các con, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ. Các con nhỏ của Mẹ ơi, ngay từ ban đầu, Giáo Hội đă bị bách hại và bị phản bội, nhưng ngày qua ngày Giáo Hội lớn lên. Giáo Hội không thể bị huy diệt bởi v́ Thánh Tử Mẹ trao ban cho Giáo Hội một con tim - đó là Bí Tích Thánh Thể,  và ánh sáng Phục Sinh của Ngài đă chiếu sáng và sẽ tiếp tục chiếu sáng trên Giáo Hội. V́ thế, các con đừng sợ hăi. Các con hăy cầu nguyện cho các chủ chiên ḿnh để các ngài có sức mạnh và yêu thương làm cầu nối ơn cứu độ. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  December 2, 2015

 

“Dear children, I am always with you because my Son entrusted you to me. And you, my children, you need me, you are seeking me, you are coming to me, and you are bringing joy to my motherly heart. I have, and always will have, love for you; for you who suffer and who offer your pains and sufferings to my Son and to me. My love seeks the love of all of my children, and my children seek my love. Through love, Jesus seeks unity between Heaven and earth; between the Heavenly Father and you, my children - His Church. Therefore, it is necessary to pray much, to pray and love the Church to which you belong. Now, the Church is suffering and needs apostles who by loving unity, by witnessing and giving, show the ways of God. The Church needs apostles who by living the Eucharist with the heart, do great works; it needs you, my apostles of love. My children, from the very beginning, the Church was persecuted and betrayed, but day by day it grew. It is indestructible because My Son gave it a heart - the Eucharist, and the light of His resurrection shone and will continue to shine upon it. Therefore, do not be afraid. Pray for your shepherds that they may have the strength and the love to be bridges of salvation. Thank you!”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2015 qua thị nhân Marija

Thông Đip  ngày 25/11/2015  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con: hăy cầu nguyện theo các ư nguyện của Mẹ. Sự ḥa b́nh đang trong cơn nguy hiểm, v́ thế, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện và hăy là người mang an b́nh và hy vọng trong thế giới bất an này, nơi đó Sa-tan đang tấn công và cám dỗ trong mọi cách. Các con nhỏ ơi, hăy vững bền trong cầu nguyện và can đảm trong niềm tin. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử Mẹ cho tất cả các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
      
Our Lady's message given through Marija
November 25, 2015

“Dear children!

       Today I am calling all of you: pray for my intentions. Peace is in danger, therefore, little children, pray and be carriers of peace and hope in this restless world where Satan is attacking and tempting in every way. Little children, be firm in prayer and courageous in faith. I am with you and intercede before my Son Jesus for all of you. Thank you for having responded to my call." 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/11/2015  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Một lần nữa Mẹ mong muốn nói với các con về yêu thương, Mẹ tụ họp các con chung quanh Mẹ nhân danh Thánh Tử Mẹ, theo thánh ư Ngài. Mẹ mong muốn rằng đức tin của các con vững vàng, trào ra từ yêu thương. Bởi v́, những con của Mẹ mà hiểu biết t́nh yêu Thánh Tử Mẹ và dơi theo nó, sống trong t́nh mến và cậy trông. Họ tới chỗ biết đến t́nh yêu Thiên Chúa. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện như là có thể yêu tất cả hơn nữa và làm những công việc yêu thương. Bởi v́, đức tin một ḿnh mà không có yêu thương và những việc yêu thương là không phải điều Mẹ xin các con: các con của Mẹ ơi, đây chỉ là một ảo giác của đức tin. Nó là một hào nhoáng của chính nó thôi. Thánh Tử Mẹ kiếm t́m đức tin và việc làm, yêu thương và sự lành thánh. Mẹ đang cầu nguyện và Mẹ cũng đang xin các con cầu nguyện, và sống yêu thương; bởi v́ Mẹ mong muốn rằng Thánh Tử Mẹ, khi Ngài ngó vào tâm hồn của tất cả các con của Mẹ, có thể nh́n thấy yêu thương và sự lành thánh trong chúng và không có sự thù hằn và thờ ơ. Các con của Mẹ ơi, các tông đồ của t́nh yêu Mẹ, đừng mất đi sự cậy trông, đừng mất đi sức mạnh. Các con thể làm được việc này. Mẹ khuyến khích và chúc lành cho các con. Bởi v́ tất cả những sự thuộc về thế gian gian này, mà nhiều các con của Mẹ, không may, đă đặt nó nơi hàng đầu, sẽ biến mất; và chỉ có yêu thương và việc làm yêu thương sẽ tồn tại và mở cửa Nước Trời. Mẹ sẽ chờ đợi các con nơi cánh cửa này. Tại cửa này, Mẹ mong muốn đón tiếp và ôm ấp tất cả các con của Mẹ. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana November 2, 2015

“Dear children, anew I desire to speak to you about love. I have gathered you around me in the name of my Son, according to His will. I desire that your faith be firm, flowing forth from love. Because, those of my children who understand the love of my Son and follow it, live in love and hope. They have come to know the love of God. Therefore, my children, pray, pray so as to be able to love all the more and to do works of love. Because, faith alone without love and works of love is not what I am asking of you: my children, this is an illusion of faith. It is a boasting of self. My Son seeks faith and works, love and goodness. I am praying, and I am also asking you to pray, and to live love; because I desire that my Son, when He looks at the hearts of all of my children, can see love and goodness in them and not hatred and indifference. My children, apostles of my love, do not lose hope, do not lose strength. You can do this. I am encouraging and blessing you. Because all that is of this world, which many of my children, unfortunately, put in the first place, will disappear; and only love and works of love will remain and open the door of the Kingdom of Heaven. I will wait for you at this door. At this door, I desire to welcome and embrace all of my children. Thank you!”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2015 qua thị nhân Marija

 

Thông Đip  ngày 25/10/2015  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

 

Hôm nay nữa, lời cầu xin của Mẹ là cho tất cả các con, đặc biệt cho những ai trở nên cứng ḷng tới lời kêu gọi của Mẹ. Các con đang sống trong những ngày ân sủng và không ư thức về những ân huệ mà Thiên Chúa đang ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ. Các con nhỏ ơi, hôm nay nữa hăy quyết định sống thánh thiện và sống gương các thánh trong thời gian này và các con sẽ nh́n thấy rằng sự lành thánh là một thực tế cho tất cả các con. Các con nhỏ ơi, hăy vui mừng trong t́nh yêu mà trong mắt Thiên Chúa các con không có thể tạo lại được và không có thể thay thế được, bởi v́ các con là niềm vui của Thiên Chúa trong thế giới này. Hăy làm chứng nhân cho ḥa b́nh, sự cầu nguyện và yêu thương. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija October 25, 2015

 

Dear children,

Also today, my prayer is for all of you, especially for all those who have become hard of heart to my call. You are living in the days of grace and are not conscious of the gifts which God is giving to you through my presence. Little children, decide also today for holiness and take the example of the saints of this time and you will see that holiness is a reality for all of you. Rejoice in the love, little children, that in the eyes of God you are unrepeatable and irreplaceable, because you are God´s joy in this world. Witness peace, prayer and love. Thank you for having responded to my call."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/10/2015  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Mẹ ở giữa các con để khích lệ các con, để đổ tràn các con với t́nh yêu thương của Mẹ và để kêu gọi các con một lần nữa là những chứng nhân t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ. Nhiều số trong các con của Mẹ không có niềm cậy tin, không có sự an b́nh, không có t́nh yêu thương. Họ đang t́m kiếm Thánh Tử Mẹ, nhưng không biết t́m thế nào và t́m ở đâu. Thánh Tử Mẹ th́ đang mở rộng cánh tay Ngài cho họ, và các con sẽ giúp họ tới sự ấp ủ của Ngài. Các con của Mẹ ơi, đó là lư do tại sao các con phải cầu nguyện cho t́nh yêu thương. Các con phải cầu nguyện thật là nhiều để có thêm t́nh thương yêu, bởi v́ t́nh yêu chiến thắng sự chết và làm cho cuộc sống tồn tại. Các tông đồ t́nh thương của Mẹ, các con của Mẹ ơi, với một tâm hồn thật thà và đơn hăy hiệp nhất trong cầu nguyện bất kể các con cách xa nhau thế nào. Hăy khích lệ nhau lớn mạnh trong thần khí như Mẹ đang khích lệ các con. Mẹ đang canh giữ và ở với các con bất cứ khi nào các con nhớ tới Mẹ. Các con hăy cầu nguyện cho các chủ chiên ḿnh. Hăy yêu thương và cầu nguyện cho các ngài. Cha Trên Trời đang lắng nghe lời cầu xin của các con đó. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana October 2, 2015

Dear children, I am here among you to encourage you, to fill you with my love and to call you anew to be witnesses of the love of my Son. Many of my children do not have hope, they do not have peace, they do not have love. They are seeking my Son, but do not know how and where to find Him. My Son is opening wide His arms to them, and you are to help them to come to His embrace. My children, that is why you must pray for love. You must pray very, very much to have all the more love, because love conquers death and makes life last. Apostles of my love, my children, with an honest and simple heart unite in prayer regardless of how far you are from each other. Encourage each other in spiritual growth as I am encouraging you. I am watching over you and am with you whenever you think of me. Pray also for your shepherds, for those who renounce everything for the sake of my Son and for your sake. Love them and pray for them. The Heavenly Father is listening to your prayers. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2015 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/9/2015  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Me cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn tâm hồn các con với một đức tin mạnh mẽ. Cầu nguyện và ḷng tin sẽ đổ đầy tâm hồn các con với t́nh yêu thương và niềm vui và các con sẽ là một dấu chỉ cho những người đang xa vời Thiên Chúa. Các con nhỏ ơi, hăy khích lệ nhau cầu nguyện với cả tấm ḷng, để rồi lời cầu nguyện có thể làm tṛn cuộc sống các con; và mỗi ngày, các con nhỏ ơi, trên hết mọi sự, các con sẽ là những chứng nhân phục vụ Chúa trong kính yêu và tha nhân trong cảnh túng thiếu. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho tất cả các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija September 25, 2015

 

Dear children, Also today I am praying to the Holy Spirit to fill your hearts with a strong faith. Prayer and faith will fill your heart with love and joy and you will be a sign for those who are far from God. Little children, encourage each other to prayer with the heart, so that prayer may fulfill your life; and each day, you, little children, will be, above all, witnesses of serving God in adoration and of your neighbor in need. I am with you and intercede for all of you. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/9/2015  qua th nhân MirjanaCác con yêu dấu,

 

Các Tông đồ t́nh thương dấu ái của Mẹ, những người mang chân lư của Mẹ, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con và tụ họp các con chung quanh Mẹ để giúp Mẹ, để giúp tất cả các con của Mẹ là những người khát vọng yêu thương và chân lư - là những người khao khát Thánh Tử Mẹ. Mẹ là một hồng ân từ Cha Trên Trời, được gửi tới để giúp các con sống Lời của Thánh Tử Mẹ. Các con hăy yêu thương nhau. Mẹ đă sống cuộc đời trần thế của các con. Mẹ biết rằng nó không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng nếu như các con yêu thương nhau, các con cầu nguyện với cả tấm ḷng, các con sẽ tiến tới đỉnh cao tâm linh và con đường tới Thiên Quốc sẽ được mở ra cho các con. Mẹ, là Mẹ của các con, chờ đón các con tại nơi đó bởi v́ Mẹ đang ở nơi đó. Các con hăy trung thành với Thánh Tử Mẹ và dạy người khác trung thành. Mẹ ở với các con. Mẹ sẽ giúp các con. Mẹ sẽ dạy các con niềm tin mà các con biết thế nào để chuyển giao nó tới người khác cho đúng cách. Mẹ sẽ dạy các con chân lư để các con biết thế nào để nhận thức rơ. Mẹ sẽ dạy các con yêu thương để các con có thể tới chỗ nhận biết cái ǵ là t́nh yêu thương thật sự. Các con của Mẹ ơi, Thánh Tử Mẹ sẽ làm điều đó xảy ra cho Ngài nói qua ngôn từ và hành động của các con. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2015

“Dear children, My dear apostles of love, my carriers of truth, again I am calling you and gathering you around me to help me, to help all of my children who thirst for love and truth - who thirst for my Son. I am a grace from the Heavenly Father, sent to help you to live the word of my Son. Love one another. I lived your earthly life. I know that it is not always easy, but if you will love each other, you will pray with the heart, you will reach spiritual heights and the way to Heaven will be opened for you. I, your mother, am waiting for you there because I am there. Be faithful to my Son and teach others faithfulness. I am with you. I will help you. I will teach you faith that you may know how to transmit it to others in the right way. I will teach you truth that you may know how to discern. I will teach you love that you may come to know what real love is. My children, my Son will make it possible for Him to speak through your words and your actions. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2015 qua thị nhân Marija

 

    Thông Đip  ngày 25/8/2015  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi các con là những tâm hồn cầu nguyện. Nguyện ước lời cầu nguyện cho các con những đôi cánh tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Thế giới đang ở trong một thời kỳ thử thách, bởi v́ thế giới đă lăng quên và loại bỏ Thiên Chúa. V́ thế các con, các con nhỏ ơi, hăy là những người t́m kiếm và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Mẹ ở với các con và Mẹ đang dẫn các con tới Thánh Tử Mẹ, nhưng các con phải nói 'lời xin vâng' của ḿnh trong sự tự do của con cái Chúa.  Mẹ cầu bầu cho các con và yêu thương các con, các con nhỏ ơi, với một t́nh yêu vô hạn. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija August 25, 2015

“Dear children! Also today I am calling you to be prayer. May prayer be for you the wings for an encounter with God. The world is in a moment of trial, because it forgot and abandoned God. Therefore you, little children, be those who seek and love God above all. I am with you and I am leading you to my Son, but you must say your ‘yes’ in the freedom of children of God. I intercede for you and I love you, little children, with an endless love. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/8/2015  qua thị nhân MirjanaCác con yêu dấu,

Mẹ, như một Từ Mẫu yêu thương con cái ḿnh, nh́n thấy khó khăn trong thời gian mà các con sống thế nào rồi. Mẹ nh́n thấy các con đau khổ, nhưng các con cần biết rằng các con không có đơn phương. Thánh Tử Mẹ ở với các con. Ngài ở mọi nơi. Ngài vô h́nh nhưng các con có thể thấy Ngài nếu con con sống trong Ngài.  Ngài là ánh sáng mà nó tỏa sáng linh hồn các con và ban cho các con sự b́nh an. Ngài là Giáo Hội mà các con cần để yêu thương và để luôn luôn cầu xin và chiến đấu cho - nhưng không chỉ với lời nói, thay vào đó với hành động yêu thương. Các con ơi, hăy đưa nó đến cho mọi người để họ tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ, hăy mang nó đến để họ có thể được yêu thương, bởi v́ chân lư th́ ở trong Thánh Tử Mẹ được sinh ra từ Thiên Chúa - Con Thiên Chúa. Các con đừng lăng phí thởi giờ cân nhắc quá nhiều; các con sẽ làm chính ḿnh bỏ xa chân lư. Với một tâm hồn đơn các con hăy chấp nhận Lời Ngài và thực hiện nó. Nếu các con sống Lời Ngài, các con sẽ cầu nguyện. Nếu các con sống Lời Ngài, các con sẽ yêu thương với một t́nh yêu xót thương;  các con sẽ yêu thương nhau. Các con càng yêu thương hơn, các con càng xa hơn sự chết. Cho những ai sống Lời của Thánh Tử Mẹ và họ yêu thương, sự chết sẽ là sự sống. Cám ơn các con. Các con hăy cầu nguyện để có thể nh́n thấy Thánh Tử Mẹ nơi các chủ chăn của các con. Các con hăy cầu nguyện để có thể ấp ủ Ngài nơi họ.

 

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2015

“Dear children, I, as a mother who loves her children, see how difficult the time in which you live is. I see your suffering, but you need to know that you are not alone. My Son is with you. He is everywhere. He is invisible, but you can see him if you live him. He is the light which illuminates your soul and gives you peace. He is the Church which you need to love and to always pray and fight for – but not only with words, instead with acts of love. My children, bring it about for everyone to come to know my Son, bring it about that he may be loved, because the truth is in my Son born of God – the Son of God. Do not waste time deliberating too much; you will distance yourselves from the truth. With a simple heart accept his word and live it. If you live his word, you will pray. If you live his word, you will love with a merciful love; you will love each other. The more that you will love, the farther away you will be from death. For those who will live the word of my Son and who will love, death will be life. Thank you. Pray to be able to see my Son in your shepherds. Pray to be able to embrace him in them. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2015 qua thị nhân Marija

 

    Thông Đip  ngày 25/7/2015  qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Cũng hôm nay nữa với niềm vui Mẹ ở với các con và Mẹ kêu gọi tất cả các con, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện để mà thông hiểu t́nh yêu mà Mẹ có cho các con. T́nh yêu của Mẹ th́ mạnh mẽ hơn sự ác, các con nhỏ ơi, v́ thế hăy lại gần hơn tới Thiên Chúa để mà cảm thấy niềm vui trong Thiên Chúa. Không có Chúa, các con nhỏ ơi, các con không có một tương lai, các con không có niềm hy vọng và ơn cứu độ; v́ thế các con hăy rời bỏ sự ác và chọn sự thiện. Mẹ ở với các con và, với các con, Mẹ cầu bầu trước ṭa Chúa cho tất cả các nhu cầu của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija July 25, 2015

 

"Dear children! With joy I am with you also today and I call all of you, little children, pray, pray, pray so as to comprehend the love which I have for you. My love is stronger than evil, little children, therefore draw closer to God so as to feel my joy in God. Without God, little children, you do not have a future, you do not have hope or salvation; therefore leave evil and choose good. I am with you and, with you, I intercede before God for all of your needs. Thank you for having responded to my call."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2015 qua thị nhân Mirjana

 

  Thông Điệp  ngày 2/7/2015  qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu du,

   M kêu gi các con tri rng nim tin vào Thánh T M - đó là nim tin ca các con. Các con, các con ca M được chiếu ri bi Chúa Thánh Thn, các tông đ ca M, chuyn giao nó ti nhng người khác -  ti nhng ai không tin tưởng, nhng ai không biết, nhng ai không mun biết - nhưng v́ đó các con phi cu nguyn rt nhiu cho ơn yêu thương, bi v́ yêu thương là du chng đc tin tht - và các con s là nhng tông đ yêu thương ca M. Mt ln na, yêu thương luôn luôn phc hi nim đau và nim vui ca Thánh Th Chúa, nó phc hi nim đau Thương Khó ca Thánh T M, qua nó Ngài t l cho các con cái ǵ là ư nghĩa ca s yêu thương vô lượng; nó hi phc nim vui qua vic đ li cho các con Ḿnh và Máu Thánh Ngài đ nuôi dưỡng các con bng chính Ngài - và trong cách này, tr thành mt vi các con. Nh́n vào các con vi s mng manh, M cm thy t́nh yêu vô lượng mà làm M mnh m trong nim mong mi ca M đ mang các con ti mt nim tin vng chc. Nim tin vng chc s mang cho các con nim vui và hnh phúc trên trn thế và sau cùng là gp g Thánh T M. Đây là điu mong mi ca Ngài. V́ thế, các con hăy sng cho Ngài, hăy sng cho t́nh yêu, hăy sng là ánh sáng mà nó luôn luôn ri chiếu các con trong Thánh Th Chúa. M khn khon các con cu nguyn rt nhiu cho các ch chiên ca các con, cu nguyn đ mà có tt c yêu thương hơn cho các ngài bi v́ Thánh T M ban các ngài cho các con đ nuôi dưỡng các con vi Ḿnh Thánh Ngài và đ dy các con yêu thương. V́ thế,  các con cũng phi yêu thương các ngài. Nhưng,các con nh ca M ơi, các con hăy nh, yêu thương có nghĩa là chu đng và trao ban, và không bao gi xét đoán. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana July 2, 2015

“Dear children, I am calling you to spread the faith in my Son – your faith. You, my children illuminated by the Holy Spirit, my apostles, transmit it to others – to those who do not believe, who do not know, who do not want to know – but for that you must pray a lot for the gift of love, because love is the mark of true faith – and you will be apostles of my love. Love always, anew, revives the pain and the joy of the Eucharist, it revives the pain of the Passion of my Son, by which he showed you what it means to love immeasurably; it revives the joy for having left you his body and blood to feed you with himself – and in this way, to be one with you. Looking at you with tenderness, I feel immeasurable love which strengthens me in my desire to bring you to a firm faith. Firm faith will give you joy and happiness on earth and in the end the encounter with my Son. This is his desire. Therefore, live him, live love, live the light that always illuminates you in the Eucharist. I implore you to pray a lot for your shepherds, to pray so as to have all the more love for them because my Son gave them to you to feed you with his body and to teach you love. Therefore, also you are to love them. But, my children, remember, love means to endure and to give, and never, ever to judge. Thank you. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2015 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/6/2015  qua thị nhân Marija

Các con yêu du,

     Hôm nay na Đng Ti Cao ban cho M ân sng đ có th yêu thương các con và kêu gi các con ci thin. Các con nh ơi, nguyên xin Thiên Chúa là ngày mai ca các con và không có chiến tranh và  không thiếu b́nh an; không đau kh nhưng nim vui và b́nh an phi bt đu thng tr trong ḷng mi người - nhưng không có Chúa các con không bao gi t́m thy an b́nh. V́ thế, các con nh ơi, các con hăy tr li vi Thiên Chúa và vi s cu nguyn đ ri trái tim các con mi có th hát ca vi nim vui. M vi các con và M yêu thương các con vi t́nh yêu vô lượng. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
      
Our Lady's message given through Marija
June 25, 2015

“Dear children!

       Also today the Most High gives me the grace to be able to love you and to call you to conversion. Little children, may God be your tomorrow and not war and lack of peace; not sorrow but joy and peace must begin to reign in the heart of every person - but without God you will never find peace. Therefore, little children, return to God and to prayer so that your heart may sing with joy. I am with you and I love you with immeasurable love. Thank you for having responded to my call. ”

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2015 qua thị nhân Mirjana

 

  Thông Đip  ngày 2/6/2015  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Mẹ mong muốn thể hiện qua các con - các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ - để rồi tới cuối cùng, Mẹ có thể tụ họp tất cả các con của Mẹ tại nơi mà mọi sự được sửa soạn cho sự hạnh phúc của các con. Mẹ vẫn cầu nguyện cho các con, để qua những việc làm các con có thể cải hoán người khác, bởi v́ thời giờ đă đến cho những hành động chân lư, cho Thánh Tử Mẹ. T́nh yêu Mẹ sẽ tác động trong các con - Mẹ sẽ dùng các con. Các con hăy có niềm tín thác nơi Mẹ, bởi v́ mọi sự mà Mẹ mong muốn, là Mẹ mong muốn cho sự tốt lành của các con, sự tốt lành vĩnh cửu được tạo thành bởi Cha Trên Trời. Các con của Mẹ ơi, các tông đồ của Mẹ, Các con đang sống một cuộc sống thế gian trong sự ḥa hợp với các con của Mẹ mà họ chưa đến chỗ biết tới t́nh yêu Thánh Tử Mẹ, họ không gọi Mẹ là Mẹ - nhưng không sợ làm chứng nhân chân lư. Nếu các con không sợ và làm chứng nhân một cách can đảm, chân lư sẽ chiến thắng một cách huyền diệu, nhưng các con hăy nhớ, sức mạnh th́ ở trong yêu thương. Các con của Mẹ ơi, yêu thương  hối hận, tha thứ, cầu nguyện, hy sinh, và xót thương. Nếu các con sẽ biết thế nào để yêu thương, qua sự thể hiện của các con, các con sẽ hoán cải người khác, các con sẽ có thể làm ánh sáng của Thánh Tử Mẹ thấm nhuần vào các linh hồn. Cám ơn các con. Các con hăy cầu nguyện cho các chủ chiên của ḿnh. Các ngài thuộc về Thánh Tử Mẹ. Ngài đă gọi họ. Các con hăy cầu nguyện để các ngài luôn luôn có sức mạnh và can đảm để chiếu rạng với ánh sáng của Thánh Tử Mẹ.

Our Lady's message given through Mirjana June 2, 2015

“Dear children, I desire to work through you – my children, my apostles – so that in the end, I may gather all of my children there where everything is prepared for your happiness. I am praying for you, that through works you can convert others, because the time has come for acts of truth, for my Son. My love will work in you – I will make use of you. Have trust in me, because everything that I desire, I desire for your good, the eternal good created by the Heavenly Father. You, my children, my apostles, are living an earthly life in union with my children who have not come to know the love of my Son, who do not call me ‘mother’ – but do not be afraid to witness the truth. If you are not afraid and witness courageously, the truth will miraculously win, but remember, strength is in love. My children, love is repentance, forgiveness, prayer, sacrifice and mercy. If you will know how to love, by your works you will convert others, you will enable the light of my Son to penetrate into souls. Thank you. Pray for your shepherds. They belong to my Son. He called them. Pray that they may always have the strength and the courage to shine with the light of my Son. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2015 qua thị nhân Marija

 

  Thông Điệp  ngày 25/5/2015  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

 

Hôm nay nữa Mẹ ở với các con và với niềm vui Mẹ kêu gọi tất cả các con: hăy cầu nguyện và tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Các con hăy mở ḷng ḿnh ra, các con nhỏ ơi, để rồi Thiên Chúa mới có thể đổ đầy ḷng các con t́nh yêu Ngài và các con sẽ là một niềm vui cho người khác. Đời sống chứng nhân của các con sẽ mạnh mẽ   mọi sự các con làm sẽ được đan kết với sự dịu dàng của Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và cầu nguyện cho các con và cho sự hoán cải của các con cho tới khi các con đặt Chúa lên trên hết.Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija May 25, 2015

    “Dear children! Also today I am with you and with joy I call all of you: pray and believe in the power of prayer. Open your hearts, little children, so that God may fill you with His love and you will be a joy to others. Your witness will be powerful and everything you do will be interwoven with God’s tenderness. I am with you and I pray for you and your conversion until you put God in the first place. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/5/2015  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Hăy mở ḷng ḿnh ra và cố gắng cảm thấy Mẹ yêu thương các con nhiều thế nào và Mẹ mong muốn biết bao cho các con yêu mến Thánh Tử Mẹ. Mẹ mong muốn cho các con tới chỗ nhận biết Ngài càng tốt hơn, bởi v́ Ngài là t́nh yêu, v́ không có thể biết Ngài và sẽ không yêu Ngài. Các con của Mẹ ơi, Mẹ biết các con. Mẹ biết sự đau đớn và đau khổ của các con bởi v́ Mẹ đă từng trải qua nó. Mẹ vui cười với các con trong nỗi vui mừng của các con và Mẹ khóc với các con trong nỗi đau đớn của các con. Mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ các con. Mẹ sẽ luôn luôn nói với các con trong sự dịu dàng Từ Mẫu. Và Mẹ, như một Hiền Mẫu, cần các con mở rộng ḷng ḿnh để rao truyền t́nh yêu Thánh Tử Mẹ với sự khôn ngoan và đơn sơ. Mẹ cần các con  cởi mở và tế nhị tới sự tốt lành và xót thương. Mẹ cần các con được hiệp nhất với Thánh Tử Mẹ, bởi v́ Mẹ mong muốn cho các con hạnh phúc và giúp Mẹ mang sự hạnh phúc tới mọi đứa con của Mẹ. Các tông đồ của Mẹ ơi, Mẹ cần các con tỏ cho mọi người biết chân lư của Chúa, để rồi trái tim Mẹ, đă đau khổ và hôm nay đau khổ với quá nhiều đớn đau, có thể thể chiến thắng trong t́nh yêu. Các con hăy cầu xin sự thánh thiện cho các mục tử các con, để rồi trong thánh danh của Thánh Tử Mẹ các ngài có thể làm nên những phép lạ, bởi v́ sự thánh thiện làm nên phép lạ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana May 2, 2015

"Dear children. Open your hearts and try to feel how much I love you and how much I desire for you to love my Son. I desire for you to come to know Him all the better, because it is impossible to know Him and not to love Him - because He is love.  I, my children, know you. I know your pain and suffering because I lived through them. I laugh with you in your joy and I cry with you in your pain. I will never leave you. I will always speak to you with motherly tenderness. And I, as a mother, need your open hearts to spread the love of my Son with wisdom and simplicity. I need you to be open and sensitive to the good and mercy. I need you to be united with my Son, because I desire for you to be happy and to help me to bring happiness to all of my children. My apostles, I need you to show everyone the truth of God, so that my heart, which suffered and today suffers so much pain, can win in love. Pray for the holiness of your shepherds, so that in the name of my Son they could work miracles, because holiness works miracles. Thank you."

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2015 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/4/2015  qua thị nhân Marija

Các con yêu dấu,

 

Mẹ cũng ở với các con hôm nay để dẫn dắt các con tới ơn cứu độ. Linh hồn các con bất an bởi v́ thần khí của các con th́ yếu đuối và mệt mỏi từ tất cả những sự thế gian. Các con nhỏ ơi, các con cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài có thể biến đổi các con và đổ tràn các con với sức mạnh đức tin và đức cậy của Ngài, để rồi các con mới có thể vững trăi trong trận chiến chống lại sự dữ. Mẹ ở cùng với các con và cầu bầu cho các con trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija April 25, 2015

“Dear children! I am with you also today to lead you to salvation. Your soul is restless because your spirit is weak and tired from all worldly things. You, little children, pray to the Holy Spirit that He may transform you and fill you with His strength of faith and hope, so that you may be firm in this battle against evil. I am with you and intercede for you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/4/2015  qua th nhân Mirjana

 

Mẹ đă chọn các con, các tông đồ của Mẹ, bởi v́ tất cả các con mang vẻ đẹp ǵ đó trong ḷng các con. Các con có thể giúp Mẹ để cho t́nh yêu chiến thắng một lần nữa, v́ t́nh yêu Thánh Tử Mẹ đă chết và rồi đă sống lại. Do đó, Mẹ kêu gọi các con, các tông đồ của Mẹ, cố gắng nh́n thấy những điều tốt lành trong mọi thụ tạo của Chúa, trong tất cả các con của Mẹ, cố gắng hiểu biết họ. Các con của Mẹ ơi, các con là anh chị em với nhau qua cùng một Thánh Thần. Các con, đă tràn đầy t́nh yêu cho Thánh Tử Mẹ, có thể nói về những ǵ các con biết tới tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết t́nh yêu đó. Các con đă tới chỗ biết t́nh yêu thương của Thánh Tử Mẹ, các con đă thấu hiểu sự Phục Sinh của Ngài, với niềm vui các con tỏ lộ sự chiêm ngắm ḿnh tới Ngài. Niềm mong ước Từ Mẫu của Mẹ là cho tất cả các con của Mẹ được hợp nhất trong yêu thương v́ Chúa Giêsu. Do đó, Mẹ kêu gọi các con, các tông đồ của Mẹ, rước Thánh Thể với niềm vui, bởi v́ trong Thánh Thể Thánh Tử Mẹ ban tặng chính Ngài cho các con một lần nữa và với gương sống của Ngài hăy tỏ t́nh yêu thương và hy sinh tới tha nhân. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana April 2, 2015

“Dear children, I have chosen you, my apostles, because all of you carry something beautiful within you. You can help me to have the love, for the sake of which my Son died and then resurrected, win anew. Therefore, I am calling you, my apostles, to try to see something good in every creature of God, in all of my children, and to try to understand them. My children, you are all brothers and sisters through the same Holy Spirit. You, filled with love for my Son, can speak of what you know to all those who have not come to know that love. You have come to know the love of my Son, you have comprehended his Resurrection, with joy you cast your gaze towards him. My motherly desire is for all of my children to be united in love for Jesus. Therefore, I am calling you, my apostles, to live the Eucharist with joy, because in the Eucharist my Son gives himself to you anew and with his example shows the love and sacrifice towards the neighbour. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2015 qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

  Thông Điệp  ngày 25/3/2015  qua thị nhân Marija

 

Hôm nay nữa, Đấng Tối Cao cho phép Mẹ ở cùng các con và dẫn các con trên con đường hối cải. Nhiều tầm hồn đă đóng kín chính họ tới ân sủng và trở nên điếc tới lời kêu gọi của Mẹ. Các con, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện và chống lại các cơn cám dỗ và tất cả những kế hoạch xấu xa mà ma quỷ kêu mời các con qua chủ nghĩa cấp tiến. Hăy vững mạnh trong lời cầu nguyện và với Thánh Giá trên đôi tay các con mà cầu nguyện cho ma quỷ không có thể lợi dụng các con và không có thể thống trị trong các con được. Mẹ ở với các con và cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija March 25, 2015

“Dear children! Also today the Most High permits me to be with you and to lead you on the way of conversion. Many hearts have shut themselves to grace and have become deaf to my call. You, little children, pray and fight against temptation and all the evil plans which the devil offers you through modernism. Be strong in prayer and with the cross in your hands pray that evil may not use you and may not conquer in you. I am with you and pray for you. Thank you for having responded to my call. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/3/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/3/2015  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Các con là sức mạnh của Mẹ. Các con, là các tông đồ của Mẹ, là những người với t́nh yêu thương, khiêm hạ và âm thầm cầu nguyện của các con đang làm nó có thể cho họ tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ. Các con sống trong Mẹ. Các con mang Mẹ trong tim các con. Các con biết rằng các con có một Từ Mẫu yêu thương các con và là người đến để mang yêu thương. Mẹ đang ngắm nh́n các con nơi Cha Trên Trời - trong các suy nghĩ, đau đớn, và đau khổ của các con - và Mẹ dâng hiến nó cho Thánh Tử Mẹ. Các con đừng sợ và đừng mất niềm cậy trông, bởi v́ Thánh Tử Mẹ lắng nghe tới Mẹ của Ngài. V́ Ngài đă được sinh ra, Ngài yêu thương và Mẹ mong muốn cho tất cả các con của Mẹ tới chỗ nhận biết t́nh yêu thương đó. Mẹ mong muốn rằng tất cả những ai bỏ Ngài bởi v́ nỗi đau đớn và hiểu lầm của họ có thể quay về với Ngài và tất cả những ai chưa bao giờ biết đến Ngài có thể tới chỗ biết đến Ngài. Đó là lư do tại sao các con hiện diện nơi đây, các tông đồ của Mẹ, và Mẹ như một Hiền Mẫu ờ cùng các con. Các con hăy cầu nguyện cho sự vững mạnh Đức Tin, bởi v́ yêu thương và xót thương phát xuất từ đức tin vững mạnh. Qua yêu thương và xót thương các con sẽ giúp tất cả những ai không ư thức rằng họ đang chọn lựa bóng tối thay v́ ánh sáng. Các con hăy cầu nguyện cho các mục tử bởi v́ các ngài là sức mạnh của Giáo Hội mà Thánh Tử Mẹ để lại cho các con. Qua Thánh Tử Mẹ,  các ngài là mục tử chăn dắt các linh hồn. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana March 2, 2015

 “Dear children! You are my strength. You, my apostles, who with your love, humility and silence of prayer are making it possible for one to come to know my Son. You live in me. You carry me in your heart. You know that you have a mother who loves you and who has come to bring love. I am looking at you in the Heavenly Father - your thoughts, your pains, your sufferings - and I offer them to my Son. Do not be afraid and do not lose hope, because my Son listens to his mother. Since He was born He loves and I desire for all of my children to come to know that love. I desire that all those who left Him because of their pain and misunderstanding may return to Him and that all those who have never known Him may come to know Him. That is why you are here, my apostles, and I as a mother am with you. Pray for the firmness of faith, because love and mercy come from firm faith. Through love and mercy you will help all those who are not aware that they are choosing darkness instead of light. Pray for your shepherds because they are the strength of the Church which My Son left to you. Through my Son, they are the shepherds of souls. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2015 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/2/2015  qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Trong thời gian ân sủng này Mẹ kêu gọi tất cả các con: Hăy cầu nguyện nhiều hơn và nói ít đi. Trong cầu nguyện hăy kiếm t́m Ư Chúa và hăy thực hiện được điều đó theo những giới răn mà Thiên Chúa kêu gọi các con. Mẹ ở với các con và luôn cầu nguyện với các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija February 25, 2015

“Dear children! In this time of grace I call all of you: pray more and speak less. In prayer seek the will of God and live it according to the commandments to which God calls you. I am with you and am praying with you. Thank you for having responded to my call

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/2/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/2/2015  qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Mẹ ở nơi đây, Mẹ ở giữa các con. Me đang ngắm nh́n các con, mỉm cười với các con và Mẹ yêu thương các con trong phương cách mà chỉ có một người Mẹ có thể làm. Qua Chúa Thánh Linh là Đấng hoàn thành sự tinh tuyền của Mẹ, Mẹ nh́n thấy tấm ḷng của các con và dâng chúng cho Thánh Tử Mẹ. Đă từ lâu rồi Mẹ kêu xin các con là những tông đồ của Mẹ, cầu nguyện cho những người mà họ chưa tới chỗ nhận biết t́nh yêu của Thiên Chúa. Mẹ kêu xin lời cầu nguyện vang vọng yêu thương, lời cầu nguyện mà nó thực hiện qua việc làm và hy sinh. Các con đừng lăng phí thời giờ nghĩ về việc các con có xứng đáng làm các tông đồ của Mẹ hay không. Cha Trên Trời sẽ phán xét mọi người; và các con, hăy yêu Ngài và lắng nghe Ngài. Mẹ biết rằng tất cả những điều này làm xáo trộn các con, ngay chính cả việc Mẹ ở giữa các con, nhưng các con hăy chấp nhận nó với niềm vui và sự cầu nguyện mà các con có thể thấu hiểu rằng các con xứng đáng để làm việc cho Nước Trời. T́nh yêu thương của Mẹ ở trên các con. Các con hăy cầu nguyện cho t́nh yêu của Mẹ có thể chiến thắng trong mọi tâm hồn, bởi v́ đó là t́nh yêu mà nó tha thứ, cho đi và không bao giờ ngừng. Cám ơn các con..

 

  Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2015

“Dear children! I am here, I am among you. I am looking at you, am smiling at you and I love you in the way that only a mother can. Through the Holy Spirit who comes through my purity, I see your hearts and I offer them to my Son. Already for a long time I have been asking of you to be my apostles, to pray for those who have not come to know God’s love. I am asking for prayer said out of love, prayer which carries out works and sacrifices. Do not waste time thinking about whether you are worthy to be my apostles. The Heavenly Father will judge everyone; and you, love him and listen to him. I know that all of this confuses you, even my very stay among you, but accept it with joy and pray that you may comprehend that you are worthy to work for Heaven. My love is upon you. Pray that my love may win in all hearts, because that is the love which forgives, gives and never stops. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2015 qua thị nhân Marija

  Thông Điệp  ngày 25/1/2015  qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Ngày hôm nay nữa Mẹ kêu goi các con: hăy sống ơn gọi của ḿnh trong sự cầu nguyện. Bây giờ, như chưa bao giờ trước đây, Satan muốn bóp chết con người và linh hồn họ bằng những làn gió lây nhiễm căm thù và xáo trộn của nó. Trong nhiều tâm hồn không có niềm vui bởi v́ không có Thiên Chúa và lời cầu nguyện. Căm thù và chiến tranh đang lớn mạnh hàng ngày. Mẹ kêu gọi các con, các con nhỏ ơi, hăy bắt đầu một lần nữa, với sự nhiệt t́nh, với bước đường thánh thiện và với yêu thương;  v́ Mẹ đến ở giữa các con do bởi điều này. Cùng nhau chúng ta hăy là t́nh yêu và tha thứ cho tất cả những người biết và muốn yêu duy nhất với một t́nh yêu nhân loại và không với t́nh yêu vô lượng của Thiên Chúa mà Ngài kêu gọi các con. Các con nhỏ ơi, nguyện ước hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn luôn luôn ở nơi tâm hồn các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. 

 

Our Lady's message given through Marija January 25, 2015

“Dear children! Also today I call you: live your vocation in prayer. Now, as never before, Satan wants to suffocate man and his soul by his contagious wind of hatred and unrest. In many hearts there is no joy because there is no God or prayer. Hatred and war are growing from day to day. I am calling you, little children, begin anew, with enthusiasm, the walk of holiness and love; since I have come among you because of this. Together let us be love and forgiveness for all those who know and want to love only with a human love and not with that immeasurable love of God to which God calls you. Little children, may hope in a better tomorrow always be in your heart. Thank you for having responded to my call. ”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/1/2015 qua thị nhân Mirjana

  Thông Điệp  ngày 2/1/2015  qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Mẹ ở giữa các con như một Từ Mẫu mong muốn giúp các con tới chỗ nhận biết chân lư. Trong khi Mẹ đă sống cuộc sống của các con trên thế gian Mẹ đă nhận biết về chân lư, và chỉ qua việc này thôi, nó là một phần Thiên Đàng trên hạ giới rồi. Đó là tại sao Mẹ cũng mong muốn như thế cho các con, các con của Mẹ ơi. Cha Trên Trời mong muốn những tấm ḷng thanh sạch được đong đầy với sự hiểu biết chân lư. Ngài mong muốn cho các con yêu thương tới tất cả mọi người các con gặp, bởi v́ Mẹ cũng yêu thương Thánh Tử Mẹ trong tất cả các con. Đây là bắt đầu của sự tới chỗ nhận biết chân lư. Nhiều những chân lư sai lầm đang mang tới cho các con. Các con sẽ vượt qua chúng với một con tim được lau sạch bằng sự ăn chay, cầu nguyện, xưng tội và Thánh Kinh. Đây là chân lư duy nhất và nó là chân lư mà Thánh Tử Mẹ đă để lại cho các con. Các con không cần khảo nghiệm nó nhiều làm ǵ.Sự ǵ được xin nơi các con, như Mẹ cũng đă làm, là yêu thương và cho đi. Các con của Mẹ ơi, nếu các con yêu thương, tâm hồn các con sẽ là một ngôi nhà cho Thánh Tử Mẹ và cho Mẹ, và Lời của Thánh Tử Mẹ sẽ là ánh sáng dẫn lối trong cuộc sống của các con. Các con của Mẹ ơi, Mẹ sẽ dùng các con, các tông đồ t́nh yêu, để giúp tất cả các con của Mẹ tới chỗ nhận biết chân lư. Các con của Mẹ, Mẹ luôn luôn cầu nguyện cho Giáo Hội của Thánh Tử Mẹ, và cũng xin các con làm như thế. Các con hăy cầu nguyện cho mục tử của ḿnh có thể tới chỗ chiếu sáng ra với t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

 

 Our Lady's message given through Mirjana January 2, 2015

 

“Dear children, I am here among you as a mother who desires to help you come to know the truth. While I lived your life on earth I had knowledge of the truth, and by this alone, a piece of Heaven on earth. That is why I desire the same for you, my children. The Heavenly Father desires pure hearts filled with the knowledge of the truth. He desires for you to love all those whom you meet, because I also love my Son in all of you. This is the beginning of coming to know the truth. Many false truths are being offered to you. You will overcome them with a heart cleansed by fasting, prayer, penance and the Gospel. This is the only truth and it is the truth which my Son left you. You do not need to examine it much. What is asked of you, as I also have done, is to love and to give. My children, if you love, your heart will be a home for my Son and me, and the words of my Son will be the guiding light in your life. My children, I will make use of you, apostles of love, to help all of my children to come to know the truth. My children, I have always prayed for the Church of my Son, and so I also ask the same of you. Pray that your shepherds may come to shine forth with the love of my Son. Thank you.”