Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2016 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/12/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Với niềm vui cả thể, hôm nay Mẹ mang Thánh Tử Giêsu tới cho các con, v́ Ngài ban cho các con b́nh an của Ngài. Các con hăy mở ḷng ḿnh, các con nhỏ ơi, và hăy vui mừng rằng các con có thể lănh nhận nó. Thiên dàng th́ ở với các con và đang tranh đấu cho sự an b́nh trong ḷng các con, trong gia đ́nh và trong thế giới; và các con, các con nhỏ ơi, hăy trợ giúp với lời cầu nguyện của ḿnh cho nó được như vậy. Mẹ chúc lành cho các con với Thánh Tử Giêsu của Mẹ và kêu gọi các con đừng mất niềm trông cậy; v́ sự chiêm ngắm và tấm ḷng của các con luôn luôn được hướng dẫn tới đích trời và tới cơi trường sinh. Bằng cách này, các con sẽ rộng mở tới Thiên Chúa và tới những kế hoạch của Ngài. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  December 25, 2016

"Dear children!

With great joy, today I am carrying my Son Jesus to you, for Him to give you His peace. Open your hearts, little children, and be joyful that you can receive it. Heaven is with you and is fighting for peace in your hearts, in the families and in the world; and you, little children, help with your prayers for it to be so. I bless you with my Son Jesus and call you not to lose hope; and for your gaze and heart to always be directed towards Heaven and eternity. In this way, you will be open to God and to His plans. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2016 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/12/2016  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Trái Tim Từ Mẫu Mẹ đang khóc khi Mẹ nh́n vào những ǵ các con của Mẹ đang làm. Tội lỗi th́ đang tăng lên, tâm hồn trong trắng th́ hoàn toàn ít quan trong hơn; Thánh Tử Mẹ đang bị lăng quên - rồi tôn vinh tất cả những cái thấp kém; và các con của Mẹ đang bị bách hại. Đó là lư do tại sao, các con của Mẹ ơi, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, với linh hồn và con tim khấn xin danh Thánh Tử Mẹ. Ngài sẽ có Lời Ánh Sáng cho các con. Ngài tỏ hiện Chính Ḿnh cho các con, Ngài bẻ bánh với các con và cho các con Lời T́nh Yêu để rồi các con có thể biến đổi chúng thành những hành động xót thương, như vậy, thành những chứng nhân chân lư. Đó là lư do tại sao, các con của Mẹ ơi, đừng có sợ hăi. Hăy cho phép Thánh Tử Mẹ ở trong các con. Ngài sẽ dùng các con để chăm lo những người bị tổn thương và để biến đổi những tâm hồn lạc lối. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy trở lại với việc cầu nguyện Kinh Mân Côi. Hăy cầu nguyện với cảm giác thánh thiêng, hy sinh và thương xót. Hăy cầu nguyện, không những qua lời nói, nhưng với cử chỉ xót thương. Cầu nguyện với sự yêu thương cho tất cả mọi người. Thánh Tử Mẹ, qua sự hy sinh của Ngài, đă tán dương t́nh yêu thương. V́ thế, các con hăy sống với Ngài để rồi các con có thể có sức mạnh và sự cậy trông; để rồi các con mới có thể có t́nh yêu mà nó là sự sống và nó dẫn tới cuộc sống trường sinh. Qua T́nh yêu Thiên Chúa, Mẹ cũng ở với các con, và sẽ dẫn dắt các con với t́nh Mẫu Tử. Cám ơn các con." Mirjana nói rằng Đức Mẹ rất là buồn sầu.

 

Our Lady's message given through Mirjana  December 2, 2016

 

"Dear children, my motherly heart is crying as I am looking at what my children are doing. Sins are multiplying, the purity of soul is all the less important; my Son is being forgotten - honored all the less; and my children are being persecuted. That is why, you my children, apostles of my love, with soul and heart invoke the name of my Son. He will have the words of light for you. He manifests Himself to you, He breaks the bread with you and gives you the words of love so that you may transform them into merciful acts and, thus, be witnesses of truth. That is why, my children, do not be afraid. Permit my Son to be in you. He will make use of you to care for the wounded and to convert lost souls. Therefore, my children, return to the prayer of the Rosary. Pray it with feelings of goodness, sacrifice and mercy. Pray, not only with words, but with merciful acts. Pray with love for all people. My Son, by His sacrifice, exalted love. Therefore, live with Him so that you may have strength and hope; that you may have the love which is life and which leads to eternal life. Through God's love, I am also with you, and will lead you with motherly love. Thank you." Mirjana said that Our Lady was very sad.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2016 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/11/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa, Mẹ kêu goi các con hăy trở lại với việc cầu nguyện. Trong thời gian ân sủng này, Thiên Chúa cho phép Mẹ hướng dẫn các con hướng về sự thánh thiện và một cuộc sống đơn sơ - mà trong mọi sự nhỏ bé các con khám phá ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Tác; mà các con say mê Ngài; và cuộc sống của các con là một lời tạ ơn tới Đấng Tối Cao cho mọi sự Ngài đang ban cho các con. Các con nhỏ ơi, trong yêu thương, ước mong cuộc sống của các con là một món quà cho những người khác và Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con; nhưng các con, hăy làm chứng nhân vô vị lợi - v́ t́nh yêu Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước nhan Thánh Tử cho tất cả các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. 

 

Our Lady's message given through Marija  November 25, 2016

“Dear children! Also today, I am calling you to return to prayer. In this time of grace, God has permitted me to lead you towards holiness and a simple life – that in little things you discover God the Creator; that you fall in love with Him; and that your life be a thanksgiving to the Most High for everything He is giving you. Little children, in love, may your life be a gift for others and God will bless you; but you, witness without interest - out of love for God. I am with you and  intercede before my Son for all of you. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2016 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/11/2016  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Để tới với các con và để làm chính Mẹ được biết đến tới các con là một niềm vui cả thể cho trái tim Từ Mẫu Mẹ. Nó là một ơn huệ từ Thánh Tử Mẹ cho các con và cho những người khác mà họ đang đến. Như một Từ Mẫu Mẹ kêu gọi các con: hăy yêu Thánh Tử Mẹ trên hết mọi sự. Để yêu Ngài với cả tấm ḷng các con, các con cần đến chỗ nhận biết Ngài. Các con sẽ tới chỗ nhận biết Ngài qua sự cầu nguyện. Hăy cầu nguyện với cả tấm long và với cảm giác của ḿnh. Cầu nguyện có nghĩa là nghĩ tới t́nh yêu và sự hy sinh của Ngài. Cầu nguyện có nghĩa là yêu thương, cho đi, đau khổ và dâng hiến. Mẹ kêu gọi các con, các con của Mẹ ơi, là những tông đồ cầu nguyện và yêu thương. Các con của Mẹ ơi, nó là một thời gian cảnh giác. Trong đêm canh thức này Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, yêu thương và tín thác. Như Thánh Tử Mẹ sẽ ngó vào tầm hồn các con, trái tim Từ Mẫu Mẹ mong muốn cho Ngài nh́n thấy sự tín thác và yêu thương vô điều kiện trong chúng. T́nh yêu kếp hợp của các tông đồ Mẹ sẽ sống, sẽ thống trị và sẽ vạch trần sự ác. Các con của Mẹ ơi, Mẹ là một chén thánh của Thiên Chúa-loài người; Mẹ là dụng cụ của Thiên Chúa. Đó là lư do tại sao Mẹ kêu gọi các con, các tông đồ của Mẹ, là chén sự thật và t́nh yêu tinh tuyền của Thánh Tử Mẹ. Mẹ kêu gọi các con là khí cụ qua đó tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết t́nh thương Thiên Chúa- những ai chưa bao giờ yêu- có thể thấu hiểu, chấp nhận và được cứu rỗi. Cám ơn các con của Mẹ.

Our Lady's message given through Mirjana  November 2, 2016

Dear children, To come to you and to make myself known to you is a great joy for my motherly heart. It is a gift from my Son for you and for others who are coming. As a mother I am calling you: love my Son above everything. In order to love Him with all your heart, you need to come to know Him. You will come to know Him through prayer. Pray with the heart and with your feelings. To pray means to think of His love and sacrifice. To pray means to love, to give, to suffer and to offer. I am calling you, my children, to be apostles of prayer and love. My children, it is a time of vigilance. In this vigil I am calling you to prayer, love and trust. As my Son will be looking in your hearts, my motherly heart desires for Him to see unconditional trust and love in them. The united love of my apostles will live, will conquer and will expose evil. My children, I was a chalice of the God-man; I was God's instrument. That is why I am calling you, my apostles, to be a chalice of the true and pure love of my Son. I am calling you to be an instrument through which all those who have not come to know the love of God-who have never loved-may comprehend, accept and be saved. Thank you, my children.  

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  https://youtu.be/qansxIMLy50

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con: cầu nguyện cho ḥa b́nh. Các con hăy bỏ đi sự ích kỷ và sống theo những thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Không có nó, các con không thể thay đổi cuộc sống ḿnh. Bằng lời cầu nguyện hằng sống, các con sẽ có b́nh an. Qua cuộc sống an b́nh, các con sẽ cảm thấy sự cần thiết để làm chứng nhân, bởi v́ các con sẽ khám phá ra Thiên Chúa là Đấng mà các con bây giờ cảm thấy ở xa vời. V́ thế, các con nhỏ của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và cho phép Thiên Chúa đi vào tâm hồn ḿnh. Các con hăy trở lại với việc ăn chay và xưng tội như để vượt qua sự ác trong các con và chung quanh các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ

 

Our Lady's message given through Marija  October 25, 2016

 

“Dear children!

        Today I am calling you: pray for peace. Leave selfishness and live the messages which I am giving you. Without them, you cannot change your life. By living prayer, you will have peace. By living in peace, you will feel the need to witness, because you will discover God whom you now feel to be far away. Therefore, little children, pray, pray, pray and permit God to enter into your hearts. Return to fasting and confession so as to overcome the evil in you and around you. Thank you for having responded to my call.

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/10/2016  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Chúa Thánh Thần, theo ư Thiên Chúa Cha, làm Mẹ thành người Mẹ - Mẹ của Chúa Giê-su - chỉ qua việc này thôi, cũng là Mẹ của các con. Đó là tại sao Mẹ tới để lắng nghe các con, để Mẹ có thể mở rộng đôi tay Từ Mẫu của Mẹ tới các con; để ban cho các con Trái Tim Mẹ và kêu gọi các con ở lại với Mẹ, bởi v́ từ đỉnh thập giá Thánh Tử Mẹ giao phó các con cho Mẹ. Không may, nhiều các con của Mẹ đă không tới chỗ nhận biết t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ; nhiều các con không muốn tới chỗ nhận biết Ngài. Ôi, các con của Mẹ ơi, thật là tệ chừng nào được làm bởi những ai phải nh́n thấy hoặc phải giải thích để rồi mới tới chỗ tin tưởng. Đó là lư do tại sao, các con của Mẹ ơi, các tông đồ của Mẹ, trong thinh lặng của tâm hồn ḿnh các con lắng nghe tới tiếng nói của Thánh Tử Mẹ, để rồi tâm hồn các con mới có thể là nơi cư ngụ của Ngài, để nó không c̣n có thể tối tăm và u buồn nữa, nhưng nó có thể được chiếu rọi với ánh sáng của Thánh Tử Mẹ. Các con hăy t́m kiếm sự cậy trông với niềm tin, bởi v́ đức tin là sự sống của linh hồn. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con: hăy cầu nguyện, cầu nguyện để sống đức tin trong sự khiêm hạ, trong sự b́nh an tâm thần, và được chiếu rọi bởi ánh sáng. Các con của Mẹ ơi, đùng cố sức để thấu hiểu mọi sự ngay lập tức, bởi v́ Mẹ cũng đă không thấu hiểu mọi sự ngay; nhưng Mẹ đă yêu, và Mẹ đă tin vào Lời Thiên Chúa mà Thánh Tử Mẹ nói - Ngài là ánh sáng đầu tiên và là khởi đầu của sự Cứu Độ. Các tông đồ t́nh yêu của Mẹ ơi, các con là những người cầu nguyện, hy sinh chính ḿnh, yêu thương và không đoán xét - các con ra đi và reo văi chân lư, Lời Thánh Tử Mẹ, đó là Phúc Âm, bởi v́ các con là Phúc Âm sống động; các con là những tia sáng của Thánh Tử Mẹ. Thánh Tử Mẹ và Mẹ sẽ ở với các con để khích lệ các con và để thử nghiệm các con. Các con của Mẹ ơi, hăy luôn luôn khẩn cầu chúc lành của những người, và chỉ của những người mà đôi tay họ được chúc phúc bởi Thánh Tử Mẹ, của các mục tử các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  October 2, 2016

"Dear children, the Holy Spirit, according to the Heavenly Father, made me the mother - the mother of Jesus - and by this alone, also your mother. That is why I am coming to hear you, that I may open my motherly arms to you; to give you my heart and to call you to remain with me, because from the top of the cross my Son entrusted you to me. Unfortunately, many of my children have not come to know the love of my Son; many of them do not want to come to know Him. Oh, my children, how much bad is done by those who must see or interpret in order to come to believe. That is why, you, my children, my apostles, in the silence of your heart, listen to the voice of my Son, so that your heart may be His home, that it may not be dark and sad, but that it may be illuminated with the light of my Son. Seek hope with faith, because faith is the life of the soul. Anew I am calling you: pray, pray to live faith in humility, in spiritual peace, and illuminated by the light. My children, do not strive to comprehend everything immediately, because I also did not comprehend everything immediately; but I loved, and I believed in the divine words which my Son spoke - He who was the first light and the beginning of redemption. Apostles of my love - you who pray, sacrifice yourselves, love and do not judge - you go and spread the truth, the words of my Son, the Gospel, because you are the living Gospel; you are the rays of the light of my Son. My Son and I will be with you to encourage you and to test you. My children, always implore the blessing of those, and only of those whose hands have been blessed by my Son, of your shepherds. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2016 qua thị nhân Marija

 

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/9/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu du,

Hôm nay M kêu gi các con cu nguyên. Ước chi li cu nguyn là s sng vi các con. Ch trong cách này tâm hn các con s được đ đy vi b́nh an và nim vui.  Thiên Chúa s gn các con và các con s cm thy Ngài trong tâm hn như mt người bn. Các con s tâm s vi Ngài như nhng người mà các con quen biết và, các con nh ơi, các con s có mt s cn thiết đ làm chng, bi v́ Chúa Giê-su s trong tâm hn và trong các con, được kết hp trong Ngài. M cùng các con và yêu thương tt c các con vi t́nh Mu T ca M. Cám ơn  các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija  September 25, 2016

"Dear My children, 

      Today, I am calling you to prayer. May prayer be life to you. Only in this way will your heart be filled with peace and joy. God will be near you and you will feel Him in your heart as a friend. You will speak with Him as with someone whom you know and, little children, you will have a need to witness, because Jesus will be in your heart and you, united in Him. I am with you and love all of you with my motherly love. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/9/2016  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu du,
    Theo ư c
a Thánh T M và t́nh Mu T ca M, M ti vi các con, các con ca M ơi, nhưng đc bit ti nhng người chưa ti ch biết ti t́nh yêu ca Thánh T M M ti vi các con là nhng người nghĩ ti M và là nhng người cu cu M. M trao ban t́nh yêu thương T Mu ca M và M mang chúc lành ca Thánh T M ti cho các con. Các con có tâm hn tinh tuyn và rông m, và các con có thy nhng ơn hu, nhng du ch và t́nh yêu thương ca M không? Các con ca M ơi, trong cuc sng trn thế ca các con, hăy được hướng dn bi gương sáng ca M. Cuc sng ca M là s đau đn, thinh lng, nim tin và cy tin vô hn lượng vào Cha Trên Tri. Không có ǵ là ngu nhiên: không đau đn, cũng không phi nim vui, cũng không phi đau kh, cũng không phi t́nh yêu. Tt c nhng điu này là ân sng m Thánh T M ban cho các con và nó dn các con ti cuc sng trường sinh. Vi các con, Thánh T M xin t́nh yêu và li cu nguyn nơi Ngài. Như mt T Mu M s dy các con: đ yêu và đ cu nguyên nơi Ngài có nghĩa là cu nguyn trong thinh lng ca linh hn ḿnh và không ch đc thuc ḷng bng đôi môi ḿnh; nó là ngay c nhng c ch đp nht được thc hin trong danh thánh Con ca M - đó là s kiên nhn, ḷng thương xót, s chp nhn ni đau và s hy sinh được thc hin v́ li ích ca người khác. Các con ca M ơi, Thánh T M đang nh́n vào các con. Hăy cu nguyn  đ các con cũng có th thy dung nhan Ngài và đ nó có th được t l ti các con. Các con ca M ơi, M đang t l cho các con chân lư tht s và duy nht. Các con hăy cu nguyn đ các con có th am hiu nó và có th reo rc t́nh yêu và hy vng; đ các con có th là nhng tông đ ca t́nh yêu M. Trong mt các đc bit, TráI Tim T Mu M yêu thương các mc t. Các con hăy cu nguyên cho đôi tay được thánh hiến ca các ngài. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  September 2, 2016

"Dear My children, 

       According to the will of my Son and my motherly love, I am coming to you, my children, but especially to those who have not yet come to know the love of my Son. I am coming to you who think of me and who invoke me. To you, I am giving my motherly love and I am carrying the blessing of my Son. Do you have pure and open hearts, and do you see the gifts, the signs of my presence and love? My children, in your earthly life, be led by my example. My life was pain, silence and immeasurable faith and trust in the Heavenly Father. Nothing is by chance: neither pain, nor joy, nor suffering, nor love. All of these are graces which my Son grants to you and which lead you to eternal life. Of you, my Son asks for love and prayer in Him. As a mother I will teach you: to love and to pray in Him means to pray in the silence of your soul and not only reciting with your lips; it is even the least beautiful gesture done in the name of my Son - it is patience, mercy, the acceptance of pain and sacrifice done for the sake of another. My children, my Son is looking at you. Pray that you also may see His face and that it may be revealed to you. My children, I am revealing to you the only and real truth. Pray that you may comprehend it and be able to spread love and hope; that you may be able to be apostles of my love. In a special way, my motherly heart loves the shepherds. Pray for their blessed hands. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/8/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ mong muốn chia sẻ niềm vui Thiên Quốc với các con. Các con nhỏ ơi, các con mở cửa ḷng ḿnh ra để rồi niềm cậy trông, an b́nh, và yêu thương, mà chỉ có Thiên Chúa ban cho, mới có thể lớn lên trong tâm hồn các con. Các con nhỏ ơi, các con quá hướng chiều về thế gian và những sự thế gian, đó là lư do tại sao, Sa-tan đang quay cuộn các con như cơn gió quay cuộn làn sóng biển. V́ thế, ước chi chuỗi ngày sống của các con là sự cầu nguyện với cả tấm ḷng và thờ kính Thánh Tử Mẹ. Các con hăy trao trọn tương lai ḿnh cho Ngài để rồi, nơi Ngài, các con mới có thể là niềm vui và là một mẫu gương với cuộc sống ḿnh tới người khác. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  August 25, 2016

Dear Children! Today I desire to share Heavenly joy with you. You, little children, open the door of your heart so that hope, peace and love, which only God gives, may grow in your heart. Little children, you are too bound to the earth and earthly things, that is why, Satan is rolling you like the wind rolls the waves of the sea. Therefore, may the chain of your life be prayer with the heart and Adoration of my Son Jesus. Give over your future to Him so that, in Him, you may be joy and an example with your lives to others. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/8/2016  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Mẹ tới với các con, ở giữa các con, v́ các con cho Mẹ những mối quan tâm của ḿnh để rồi Mẹ có thể dâng chúng lên Thánh Tử Mẹ; để rồi Mẹ có thể cầu bầu cho các con trước mặt Ngài cho sự lành thánh của các con. Mẹ biết rằng mỗi các con có những mối quan tâm, thử thách riêng ḿnh. V́ thế Mẹ mời gọi các con trong một đường lối của Từ Mẫu: hăy tới cùng bàn với Thánh Tử Mẹ. Ngài đang bẻ bánh cho các con; Ngài đang trao ban chính ḿnh cho các con; Ngài đang ban niềm hy vọng cho các con; Ngài đang xin niềm tin, sự cậy trông và sự yên lặng hơn từ các con. Ngài đang t́m kiếm các con để chiến đấu nội tâm chống lại tánh ích kỷ, phán xét và những yếu đuối của con người. V́ thế, như một Từ Mẫu, Mẹ nói rằng: hăy cầu nguyện; bởi v́ cầu nguyện cho các con sức mạnh cho cuộc chiến nôi tâm. Thánh Tử Mẹ, khi Ngài con ấu thơ, thường nói với Mẹ rằng sẽ có nhiều người yêu Mẹ và gọi Mẹ là "Mẹ". Ở giữa các con, Mẹ cảm thấy yêu thương. Cám ơn các con. V́ t́nh yêu thương đó Mẹ cầu khẩn Thánh Tử Mẹ rằng không người nào trong các con, các con ơi, sẽ trở về nhà giống như khi Ngài đă đến; rằng các con có thể mang theo với ḿnh tất cả niềm cậy trông, thương xót và yêu thương hơn; rằng các con có thể là những tông đồ t́nh yêu của Mẹ là những người sẽ làm chứng với cuộc sống của ḿnh mà Cha Tên Trời là nguồn sự sống chứ không phải sự chết. Các con yêu dấu, một lần nữa, trong một cung cách Mẫu Tử Mẹ khẩn xin các con, hăy cầu nguyện cho những người được tuyển chọn của Thánh Tử Mẹ, cho những bàn tay được chúc phúc của các ngài - đó là cho các mục tử của các con - rồi các ngài có thể rao giảng Thánh Tử Mẹ với tất cả t́nh yêu thương hơn và trong cách này mang về những sự hoán cải. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  August 2, 2016

Dear children, I have come to you, among you, for you to give me your concerns so that I may offer them to my Son; that I may intercede for you before him for your good. I know that each of you has his concerns, his trials. Therefore I am inviting you in a motherly way: come to the table of my Son. He is breaking bread for you; he is giving himself to you; he is giving you hope; he is asking for more faith, hope and serenity from you. He is seeking of you to battle within against egoism, judgement and human weaknesses. Therefore, as a mother, I am saying: pray; because prayer gives you strength for the interior battle. My Son, when he was little, often said to me that there will be many who will love me and call me ‘mother’. Among you, I feel love. Thank you. For the sake of that love I am imploring my Son that none of you, my children, will return home the same as he came; that you may take with you all the more hope, mercy and love; that you may be my apostles of love who will witness with their lives that the Heavenly Father is the source of life and not of death. Dear children, anew, in a motherly way I am imploring you, pray for the chosen ones of my Son, for their blessed hands – for your shepherds – that they may preach my Son with all the more love and in this way bring about conversions. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2016 qua thị nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/7/2016  qua th nhân Marija

 

Mẹ đang nh́n vào các con và Mẹ thấy các con bị lạc đường; và các con không có cầu nguyện hay niềm vui nơi tâm hồn. Các con nhỏ ơi, các con hăy trở lại với việc cầu nguyện và đặt Thiên Chúa lên trên hết chứ không phải là con người. Các con đừng mất niềm cậy trông mà Mẹ đang mang tới cho các con. Các con nhỏ ơi, nguyện ước thời gian này, trong mọi ngày, là một sự kiếm t́m Thiên Chúa lớn mạnh hơn trong sự thầm lặng của tâm hồn ḿnh; và các con hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho tới khi lời cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  July 25, 2016

 

"Dear children! I am looking at you and I see you lost; and you do not have prayer or joy in your heart. Return to prayer, little children, and put God in the first place and not man. Do not lose the hope which I am carrying to you. May this time, little children, every day, be a greater seeking of God in the silence of your heart; and pray, pray, pray until prayer becomes joy for you. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/7/2016  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Sự hiện diện sống động thực sự của Mẹ ở giữa các con sẽ làm cho các con hạnh phúc bởi v́ đây là t́nh yêu cao cả của Thánh Tử Mẹ. Ngài gửi Mẹ tới ở giữa các con để rồi, với một t́nh Mẫu Tử, Mẹ mới có thể ban cho các con sự an toàn; để các con hiểu rơ rằng niềm đau và nỗi vui, đau khổ và yêu thương, làm cho linh hồn các con sống một cách mạnh mẽ; rồi Mẹ có thể kêu gọi các con một lần nữa để vinh danh Thánh Tâm Chúa Giê-su, trái tim chân thành, Bí tích Thánh Thể. Ngày qua ngày qua nhiều thế kỷ, Thánh Tử Mẹ, sống động, trở lại ở giữa các con - Ngài trở lại với các con, mặc dù Ngài chưa bao giờ rời bỏ các con. Các con của Mẹ ơi, khi một người trong các con trở lại với Ngài, Trái Tim Từ Mẫu Mẹ nhảy lên niềm vui. V́ thế, các con của Mẹ, hăy trở về với Bí Tích Thánh Thể, với Thánh Tử Mẹ.  Con đường tới với Thánh Tử Mẹ th́ khó khăn, đầy những sự từ bỏ, nhưng cuối cùng, luôn luôn có sự sáng. Mẹ hiểu những đau đớn và đau khổ của các con, và với t́nh yêu Từ Mẫu Mẹ lau đi những ḍng nước mắt của các con. Các con hăy tin tưởng vào Thánh Tử Mẹ, bởi v́ Ngài sẽ làm cho các con những ǵ ngay cả các con cũng không biết thế nào để xin Ngài. Các con của Mẹ ơi, Các con chỉ nên quan tâm cho linh hồn ḿnh, bởi v́ nó chỉ là điều duy nhất trên trần gian mà nó thuộc về các con. Các con sẽ mang nó, bần thỉu hay sạch sẽ, tới trước nhan Cha Trên Trời. Các con hăy nhớ, vững tin trong t́nh yêu Thánh Tử Mẹ sẽ luôn luôn được ban thưởng. Mẹ xin các con, trong một cách đặc biệt, cầu nguyện cho những người Thánh Tử Mẹ kêu gọi để sống theo Ngài và để yêu thương đoàn chiên của họ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  July 2, 2016

“Dear children, My real, living presence among you should make you happy because this is the great love of my Son. He is sending me among you so that, with a motherly love, I may grant you safety; that you may comprehend that pain and joy, suffering and love, make your soul live intensely; that I may call you anew to glorify the Heart of Jesus, the heart of faith, the Eucharist. From day to day through the centuries, my Son, alive, returns among you - He returns to you, though He has never left you. When one of you, my children, returns to Him, my motherly heart leaps with joy. Therefore, my children, return to the Eucharist, to my Son. The way to my Son is difficult, full of renunciations, but at the end, there is always the light. I understand your pains and sufferings, and with motherly love I wipe your tears. Trust in my Son, because He will do for you what you would not even know how to ask for. You, my children, you should be concerned only for your soul, because it is the only thing on earth that belongs to you. You will bring it, dirty or clean, before the Heavenly Father. Remember, faith in the love of my Son will always be rewarded. I implore you, in a special way, to pray for those whom my Son called to live according to Him and to love their flock. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/6/2016  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

 

   Các con hăy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với Mẹ cho đặc ân hiện diện của Mẹ với các con. Các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện và sống giới răn Chúa mà nó có thể tốt lành cho các con trên trái đất. Hôm nay, trong ngày ân sủng này, Mẹ mong muốn cho các con chúc lành b́nh an Từ Mẫu và chúc lành yêu thương của Mẹ. Mẹ cầu bầu cho các con với Thánh Tử Mẹ và kêu gọi các con bền ḷng trong cầu nguyện để rồi, với các con, Mẹ có thể thực hiện những kế hoạch của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  June 25, 2016

“Dear children!

    Give thanks to God with me for the gift of my being with you. Pray, little children, and live God’s commandments that it may be good for you on earth. Today, on this day of grace, I desire to give you my motherly blessing of peace and of my love. I intercede for you with my Son and call you to persevere in prayer so that, with you, I can realize my plans. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/6/2016  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Như Từ Mẫu của Giáo Hội, và như Từ Mẫu của các con, Mẹ vui cười khi nh́n vào các con: Sao các con tới với Mẹ, sao các con tụ họp quanh Mẹ, sao các con t́m kiếm Mẹ. Việc Mẹ tới giữa các con là bằng chứng về Thiên Đàng yêu thương các con thế nào rồi. Chúng biểu lộ cho các con đường lối tới cuộc sống trường sinh, tới ơn cứu độ. Các tông đồ của Mẹ ơi, các con là người phấn đấu để có một trái tim tinh tuyền và để có Thánh Tử Mẹ trong nó, các con đang trên con đường tốt lành. Các con đang đi t́m kiếm Thánh Tử Mẹ là đang t́m kiếm con đường lành thánh. Ngài đă để lại nhiều dấu chỉ của t́nh yêu Ngài. Ngài để lại sự hy vọng. Nó dễ dàng để t́m thấy Ngài nếu các con sẵn ḷng hy sinh và hối tội - nếu các con có sự nhẫn nại, xót thương và t́nh thương cho anh em ḿnh. Nhiều các con của Mẹ không nh́n thấy và không nghe thấy bởi v́ họ không mong muốn. Họ không muốn chấp nhận lời của Mẹ và những việc làm của Mẹ, song qua Mẹ, Thánh Tử Mẹ kêu gọi mọi người. Thần khí Ngài rọi chiếu tới mọi con cái của Mẹ trong ánh sáng của Cha Trên Trời, trong sự hiệp nhất Trời và Đất, trong t́nh yêu thương lẫn nhau - bởi v́ t́nh yêu kêu gọi t́nh yêu và làm cho những hành động quan trọng hơn lời nói. V́ thế, các tông đồ của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện cho Hội Thánh của các con, yêu thương nó và làm những hành động thương yêu. Bất kể bị phản bội hoặc bị thương tích thế nào đi nữa, Giáo Hội vẫn ở đây bởi v́ nó tới từ Cha Trên Trời. Hăy cầu nguyện cho các mục tử của các con để rồi nơi họ các con có thể nh́n thấy sự cả thể t́nh yêu thương của Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  June 2, 2016

"Dear children

As the Mother of the Church, as your mother, I am smiling as I look at you: how you are coming to me, how you are gathering around me, how you are seeking me. My comings among you are proof of how much Heaven loves you. They indicate to you the way to eternal life, to salvation. My apostles, you who strive to have a pure heart and to have my Son in it, you are on the good way. You who are seeking my Son are seeking the good way. He left many signs of His love. He left hope. It is easy to find Him if you are ready for sacrifice and penance—if you have patience, mercy and love for your neighbors. Many of my children do not see and do not hear because they do not want to. They do not accept my words and my works, yet through me, my Son calls everyone. His Spirit illuminates all of my children in the light of the Heavenly Father, in the unity of Heaven and Earth, in mutual love—because love invokes love and makes works more important than words. Therefore, my apostles, pray for your Church, love it and do works of love. No matter how betrayed or wounded, it is here because it comes from the Heavenly Father. Pray for your shepherds so that in them you may see the greatness of the love of my Son. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/5/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Sự hiện diện của Mẹ là một ân huệ từ Thiên Chúa cho tất cả các con và là một sự khích lệ cho việc hoán cải. Sa-tan th́ rất mạnh mẽ và muốn để sự xáo trộn và bất an trong tâm hồn và tư tưởng của các con. V́ thế, các con nhỏ ơi, các con hăy cầu nguyện để rồi Thánh Thần Chúa mới có thể dẫn dắt các con trên con đường hân hoan và b́nh an thật sự. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử Mẹ cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  May 25, 2016

Dear Children,

My presence is a gift from God for all of you and an encouragement for conversion. Satan is strong and wants to put disorder and unrest in your hearts and thoughts. Therefore, you, little children, pray so that the Holy Spirit may lead you on the real way of joy and peace. I am with you and intercede before my Son for you. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/5/2016  qua th nhân MirjanaCác con yêu dấu,

 

Trái Tim T Mu M mong mi s hoán ci thc s ca các con và mt đc tin chc chn đ ri các con mi có th rc văi t́nh yêu và an b́nh ti nhng người chung quanh các con. Nhưng, các con ca M ơi, đng quên rng: mi người các con là mt thế gii duy nht trước mt Cha Trên Tri. V́ thế, hăy cho phép s làm vic liên tiếp ca Chúa Thánh Thn hot đng nơi các con. Hăy là nhng người con tinh khiết tâm linh ca M. Trong tâm linh là v dim kiu. Mi s là tâm tinh th́ sng đng và rt là dim kiu. Các con đng quên rng trong Thánh Th, là tâm đim ca đc tin, Thánh T M luôn luôn vi các con. Ngài đến vi các con và b bánh vi các con; bi v́, các con ca M ơi, v́ li ích ca các con Ngài đă chu chết, Ngài đă sng li và s đến mt ln na.  Nhng li này ca M th́ quen thuc ti các con bi v́ chúng là chân lư, và chân lư không thay đi. Ch có điu là nhiu các con ca M đă quên sót nó. Các con ca M ơi,  nhng li ca M th́ không cũ cũng không mi, chúng th́ vĩnh cu. V́ thế, M mi gi các con, các con ca M ơi, hăy quan sát k lưỡng các du hiu ca thi gian, đ 'thu góp nhng thánh giá b đánh v' và là nhng tông đ ca s khi huyn. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  May 2, 2016

"Dear children

My motherly heart desires your true conversion and a firm faith so that you may be able to spread love and peace to all those who surround you. But, my children, do not forget: each of you is a unique world before the Heavenly Father. Therefore, permit the continuous working of the Holy Spirit to work on you. Be my spiritually pure children. In spirituality is beauty. Everything that is spiritual is alive and very beautiful. Do not forget that in the Eucharist, which is the heart of faith, my Son is always with you. He comes to you and breaks the bread with you; because, my children, for your sake He died, He resurrected and is coming anew. These words of mine are familiar to you because they are the truth, and the truth does not change. It is only that many of my children have forgotten it. My children, my words are neither old nor new, they are eternal. Therefore, I invite you, my children, to observe well the signs of the times, to 'gather the shattered crosses' and to be apostles of the revelation. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/4/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti ca M r máu khi M nh́n vào các con đang sng trong ti li và đy nhng thói quen ti li. M kêu gi các con: hăy tr v vi Thiên Chúa và vi s cu nguyn đ nó có th là s lành thánh cho các con trên thế gian. Thiên Chúa kêu gi các con qua M cho tm hn các con là nim hy vng và là nim vui cho tt c nhng ai đang sng xa vi. Ước chi li kêu gi ca M cho các con là mt nha thơm cho linh hn và tâm hn đ ri các con có th làm vinh danh Thiên Chúa, là Đng Tác To, Người yêu thương các con và kêu gi các con ti s vĩnh cu. Các con nh ca M ơi, cuc sng th́ ngn ngi; các con hăy tn dng thi gian tt lành này và làm nhng vic lành thánh. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija  April 25, 2016

My Immaculate Heart bleeds as I look at you in sin and sinful habits. I am calling you: return to God and to prayer that it may be good for you on earth. God is calling you through me for your hearts to be hope and joy for all those who are far away. May my call be for you a balm for the soul and heart so that you may glorify God, the Creator, who loves you and is calling you to eternity. Little children, life is short; you, make good use of this time and do what is good. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/4/2016  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Các con đừng có những tấm ḷng chai đá, đóng lại và đầy những sợ hăi. Hăy cho phép t́nh yêu Từ Mẫu của Mẹ chiếu rọi nơi chúng và đổ đầy chúng với yêu thương và trông cậy; để rồi, như một người mẹ, Mẹ có thể làm dịu đi những đớn đau của các con bởi v́ Mẹ hiểu rơ chúng, Mẹ đă trải nghiệm qua chúng. Đớn đau khi lên cao và là lời cầu nguyện cao cả nhất. Thánh Tử Mẹ, trong một đường lối đặc biệt, yêu thương những ai bị đau khổ. Ngài gửi Mẹ tới để xoa dịu chúng cho các con và mang niềm hy vọng. Các con hăy tín thác nơi Ngài.  Mẹ biết rằng nó là điều khó khăn cho các con bởi v́ các con nh́n thấy rất nhiều sự tăm tối chung quanh các con. Các con của Mẹ ơi, điều cần thiết để phá vỡ nó là qua việc cầu nguyện và yêu thương. Người cầu nguyện và yêu thương th́ không sợ hăi, họ có sự cậy trông và một tinh yêu đầy thương xót, họ nh́n thấy ánh sáng và nh́n thấy Thánh Tử Mẹ. Như những tông đồ của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con tiềp tục cố gắng là một mẫu gương của t́nh xót thương và cậy trông.  Một lần nữa các con hăy luôn cầu nguyện cho tất cả có nhiều yêu thương hơn bởi v́ t́nh xót thương mang tới ánh sáng mà nó phá vỡ mọi bóng tối - nó mang đến Thánh Tử Mẹ. Đừng sợ hăi, các con không lẻ loi, Mẹ ở với các con. Mẹ khẩn xin các con cầu nguyện cho các mục tử của ḿnh để mọi thời điểm các ngài có thể có t́nh yêu thương, để các ngài có thể phục vụ Thánh Tử Mẹ với t́nh thương yêu - nhờ Ngài và tưởng nhớ tới Ngài. Cám ơn các con. 

 

Our Lady's message given through Mirjana  April 2, 2016

"Dear children, do not have hearts that are hard, closed and filled with fear. Permit my motherly love to illuminate them and fill them with love and hope; so that, as a mother, I may soothe your pains because I know them, I experienced them. Pain elevates and is the greatest prayer. My Son, in a special way, loves those who suffer pains. He sent me to soothe them for you and bring hope. Trust in Him. I know that it is difficult for you because you see more and more darkness around you. My children, it is necessary to break it by prayer and love. The one who prays and loves is not afraid, he has hope and a merciful love, he sees the light and sees my Son. As my apostles, I call you to keep trying to be an example of merciful love and hope. Always pray anew for all the more love because merciful love brings light which breaks every darkness - it brings my Son. Do not be afraid, you are not alone, I am with you. I implore you to pray for your shepherds that at every moment they may have love, that they may work for my Son with love - through Him and in memory of Him. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/3/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Hôm nay Mẹ mang t́nh yêu của Mẹ tới với các con. Thiên Chúa đă cho phép Mẹ để yêu thương các con và, v́ yêu thương, để kêu gọi các con tới sự hoán cải. Các con nhỏ ơi, các con thiếu thốn trong t́nh yêu và các con vẫn chưa thấu hiểu rằng Thánh Tử Giê-su của Mẹ, v́ yêu thương, đă trao ban cuộc sống Ngài để cứu các con và để ban cho các con đời sống trường sinh. V́ thế, các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện để rồi trong sự cầu nguyện các con có thể thấu hiểu t́nh yêu Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  March 25, 2016

“Dear children! Today I am carrying my love to you. God permitted me to love you and, out of love, to call you to conversion. You, little   children, are poor in love and you still have not comprehended that my Son Jesus, out of love, gave His life to save you and to give you eternal life. Therefore pray, little children, pray so that in prayer you may comprehend God‘s love. Thank you for having responded to my call.”

 

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/3/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/3/2016  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Việc tới của Mẹ với các con là một ơn từ Cha Trên Trời cho các con. Qua t́nh yêu Ngài Mẹ tới để giúp các con t́m thấy con đường chân lư, để t́m thấy con đường tới với Thánh Tử Mẹ. Mẹ tới để củng cố chân lư cho các con. Mẹ mong muốn nhắc nhở các con về Lời Thánh Tử Mẹ. Ngài tuyên bố Lời Cứu Độ cho toàn thế giới, Lời yêu thương cho mọi người - t́nh yêu đó Ngài đă chứng minh bằng sự hy sinh của Ngài. Nhưng ngay cả hôm nay nữa, nhiều các con của Mẹ  không biết đến Ngài, họ không muốn đến chỗ biết đến Ngài, họ thật là lạnh lùng. Bởi v́ sự lạnh lùng của họ, trái tim Mẹ đau khổ một cách  đớn đau . Thánh Tử Mẹ luôn ở trong Chúa Cha. Qua việc được hạ sinh trên thế gian Ngài đă mang thiên tính và từ Mẹ lănh nhận nhân tính. Với Ngài, Lời đă tới ở giữa chúng ta. Với Ngài, ánh sáng được đến thế gian mà nó thấm nhập nhiều trái tim, rọi chiếu chúng và đổ đầy chúng với yêu thương và an ủi. Các con của Mẹ ơi, những ai yêu Thánh Tử Mẹ có thể thấy Ngài, bởi v́ diện mạo Ngài có thể được nh́n thấy qua các linh hồn được đổ đầy với t́nh yêu cho Ngài. Do đó, các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ ơi, hăy lắng nghe Mẹ đi. Hăy bỏ đi sự phù hoa và ích kỷ. Các con đừng sống chỉ v́ những ǵ thuộc về thế gian và vật chất. Hăy yêu Thánh Tử Mẹ và làm cho những người khác có thể nh́n thấy dung mạo Ngài qua t́nh yêu của các con cho Ngài. Mẹ sẽ giúp các con tới chỗ nhận biết Ngài hơn nữa. Mẹ sẽ nói với các con về Ngài. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  March 2, 2016

My coming to you is a gift from the Heavenly Father for you. Through His love I am coming to help you to find the way to the truth, to find the way to my Son. I am coming to confirm the truth to you. I desire to remind you of the words of my Son. He pronounced words of salvation for the entire world, the words of love for everyone - that love which He proved by His sacrifice. But even today, many of my children do not know Him, they do not want to come to know Him, they are indifferent. Because of their indifference my heart suffers painfully. My Son has always been in the Father. By being born on earth He brought the divine and from me received the human. With Him the word came among us. With Him came the light of the world which penetrates hearts, illuminates them and fills them with love and consolation. My children, all those who love my Son can see Him, because His face can be seen through the souls which are filled with love for Him. Therefore, my children, my apostles, listen to me. Leave vanity and selfishness. Do not live only for what is earthly and material. Love my Son and make it so that others may see His face through your love for Him. I will help you to come to know Him all the more. I will speak to you about Him. Thank you.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/2/2016  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hoán cải. Các con nhỏ ơi, các con yêu thương có chút xíu và ngay cả cầu nguyện cũng ít đi. Các con bị lạc lối và không biết mục đích của các con là ǵ. Các con hăy vác thập giá, hăy nh́n vào Chúa Giê-su và dơi theo Ngài. Ngài trao ban Chính Ḿnh cho các con qua việc chết trên thập giá, bởi v́ Ngài yêu thương các con. Các con nhỏ ơi, Mẹ kêu gọi các con: hăy trở lại việc cầu nguyện với cả con tim như là để t́m thấy niềm hy vọng và ư nghĩa sự hiện hữu của ḿnh, trong lời cầu nguyện. Mẹ đang ở với các con và cầu nguyện cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  February 25, 2016

 

"Dear children! In this time of grace, I am calling all of you to conversion. Little children, you love little and pray even less. You are lost and do not know what your goal is. Take the cross, look at Jesus and follow Him. He gives Himself to you to the death on the cross, because He loves you. Little children, I am calling you: return to prayer with the heart so as to find hope and the meaning of your existence, in prayer. I am with you and am praying for you. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/2/2016 qua thị nhân Mirjana

 

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/2/2016  qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

 

Mẹ đă kêu gọi các con và Mẹ kêu gọi các con một lần nữa để tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ, để tới chỗ nhận biết chân lư. Mẹ ở với các con và cầu nguyện cho các con đạt được. Các con của Mẹ ơi, các con phải cầu nguyện nhiều để có tất cả t́nh yêu và nhẫn nại hơn; để biết thế nào chịu đựng hy sinh và sống trong tinh thần nghèo khó. Qua Chúa Thánh Thần, Thánh Tử Mẹ luôn luôn ở với các con. Giáo Hội của Ngài được sinh ra trong mọi tâm hồn mà tới chỗ nhận biết Ngài. Hăy cầu nguyện để các con có thể tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ; cầu nguyện để linh hồn các con nên một với Ngài. Đó là lời cầu nguyện và t́nh yêu thương lôi kéo những người khác và làm các con thành tông đồ của Mẹ. Mẹ đang ngắm nh́n các con với t́nh yêu thương, với một t́nh yêu Từ Mẫu. Mẹ biết các con; Mẹ biết những đau đớn và đau khổ của các con, bởi v́ Mẹ cũng đă đau khổ trong thầm lặng. Đức tin đă cho Mẹ đức mến và đức cậy. Mẹ nhắc lại, sự Phục Sinh của Thánh Tử Mẹ và sự Lên Trời của Mẹ là đức cậy và đức mến cho các con. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện để tới chỗ nhận biết chân lư; để có đức tin vững chắc mà nó sẽ hướng dẫn tâm hồn các con và nó sẽ biến các đau đớn và đau khổ của các con thành đức mến và đức cậy. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  February 2, 2016

Dear children,

 I have called you and am calling you anew to come to know my Son, to come to know the truth. I am with you and am praying for you to succeed. My children, you must pray much in order to have all the more love and patience; to know how to endure sacrifice and to be poor in spirit. Through the Holy Spirit, my Son is always with you. His Church is born in every heart that comes to know Him. Pray that you can come to know my Son; pray that your soul may be one with Him. That is the prayer and the love which draws others and makes you my apostles. I am looking at you with love, with a motherly love. I know you; I know your pain and sorrows, because I also suffered in silence. My faith gave me love and hope. I repeat, the Resurrection of my Son and my Assumption into Heaven is hope and love for you. Therefore, my children, pray to come to know the truth; to have firm faith which will lead your heart and which will transform your pain and sufferings into love and hope. Thank you.

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2016 qua thị nhân Marija

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg    Thông Đip  ngày 25/1/2016  qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi tất cả các con cầu nguyện. Các con không có thể sống mà không cầu nguyện, bởi v́ cầu nguyện là một sợi xích mang các con gần hơn tới Thiên Chúa. V́ thế, các con nhỏ ơi, trong sự khiêm hạ của tâm hồn hăy trở về với Chúa và với giới răn của Ngài để rồi với tất cả con tim ḿnh các con có thể thưa rằng: Như ở Trên Trời cũng như ở dưới đất. Các con nhỏ ơi, các con tự do trong quyền tự chủ để quyết định theo Chúa hay là chống lại Ngài. Hăy xem nơi mà Satan muốn lôi kéo các con vào là đàng tội lỗi và sự nô lệ. Do đó, các con nhỏ ơi, hăy trở về với Trái Tim Mẹ để rồi Mẹ có thể hướng dẫn các con tới với Thánh Tử Mẹ, Người là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  January 25, 2016

Dear children,

Also today I am calling all of you to prayer. You cannot live without prayer, because prayer is a chain which brings you closer to God. Therefore, little children, in humility of heart return to God and to His commandments so that with all of your heart you are able to say: as it is in Heaven so may it be on earth. You, little children, are free to in freedom decide for God or against Him. See where Satan wants to pull you into sin and slavery. Therefore, little children, return to my heart so that I can lead you to my Son Jesus who is the Way, the Truth and the Life. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/1/2016 qua thị nhân Mirjana

http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/videoicon167180720_std.62131117_std.jpg  Thông Đip  ngày 2/1/2016  qua th nhân Mirjana

 

 Các con yêu dấu,

   Như một Từ Mẫu, Me vui mừng ở giữa các con bởi v́ Mẹ mong muốn một lần nữa nói về Lời Thánh Tử Mẹ và về t́nh yêu thương của Ngài. Me hy vọng rằng các con sẽ chấp nhận Mẹ với cả con tim, bởi v́ Lời Thánh Tử Mẹ và t́nh yêu thương của Ngài là ánh sáng và hy vọng duy nhất trong bóng tối ngày nay. Đây là chân lư duy nhất và các con là những người sẽ chấp nhận và sống theo đó sẽ có những tấm ḷng thanh sạch và khiêm hạ. Thánh Tử Mẹ yêu thương những ai thanh sạch và khiêm hạ. Những tâm hồn thanh sạch và khiêm hạ mang tới sự sống Lời Thánh Tử Mẹ, họ sống vào đó, họ reo rắc chúng và họ làm cho mọi người có thể nghe thấy chúng. Lời Thánh Tử Mẹ mang lại sự sống tới những người mà họ lắng nghe chúng. Lời Thánh Tử Mẹ mang lại t́nh yêu và sự cậy trông. V́ thế, các tông đồ yêu quư của Mẹ, các con của Mẹ ơi, hăy sống Lời Thánh Tử Mẹ. Hăy yêu thương nhau như Ngài đă yêu thương các con. Hăy yêu nhau v́ Thánh Danh Ngài, v́ sự tưởng nhớ đến Ngài. Giáo Hội đang tiến tới và lớn lên bởi v́ những người mà họ lắng nghe tới Lời Thánh Tử Mẹ; bởi v́ những người mà họ yêu thương; bởi v́ những người mà họ đau khổ và chịu đựng trong thinh lặng và trong sự cậy tin vào ơn cứu độ sau hết. V́ thế, các con yêu dấu của Mẹ ơi, Nguyện ước Lời Thánh Tử Mẹ và t́nh yêu thương của Ngài là những suy tưởng trước hết và sau hết của ngày sống các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  January 2, 2016

Dear My Children!

As a mother, I am joyful to be among you because I desire to speak anew about the words of my Son and of His love. I hope that you will accept me with the heart, because the words of my Son and His love are the only light and hope in the darkness of today. This is the only truth and you who will accept and live it will have pure and humble hearts. My Son loves those who are pure and humble. Pure and humble hearts bring to life the words of my Son, they live them, they spread them and they make it possible for everyone to hear them. The words of my Son bring back life to those who listen to them. The words of my Son bring back love and hope. Therefore, my beloved apostles, my children, live the words of my Son. Love each other as He loved you. Love each other in His name, in memory of Him. The Church is advancing and growing because of those who listen to the words of my Son; because of those who love; because of those who suffer and endure in silence and in the hope of final redemption. Therefore, my beloved children, may the words of my Son and His love be the first and the last thought of your day. Thank you.”