Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/12/2017 qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ mang tới cho các con Thánh Tử Giê-su của Mẹ v́ Ngài cho các con b́nh an và chúc lành của Ngài. Mẹ kêu gọi tất cả các con, các con nhỏ ơi, hăy sống và làm chứng những ơn huệ và quà tặng mà các con đang lănh nhận. Các con đừng sợ. Các con hăy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các con sức mạnh là những chứng nhân vui mừng và là con người của b́nh an và cậy trông. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Mirjana  December 25, 2017

“Dear children! Today I am bringing to you my Son Jesus for Him to give you His peace and blessing. I am calling all of you, little children, to live and witness the graces and the gifts which you have received. Do not be afraid. Pray for the Holy Spirit to give you the strength to be joyful witnesses and people of peace and hope. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2017 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Mẹ quay tới với các con như một Từ Mẫu, là người Mẹ công chính, Mẹ của những ai yêu thương và chịu đau khổ, Mẹ của những ai lành thánh. Các con của Mẹ ơi, các con nữa có thể lành thánh - điều này tùy thuộc vào các con. Những ai lành thánh là những người yêu mến vô lượng Cha Trên Trời, là những ai yêu Ngài trên hết mọi sự. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy luôn luôn phấn đấu sống tốt lành hơn. Nếu các con phấn đầu sống tốt các con có thể lành thánh ngay cả các con không tự ḿnh nghĩ như vậy.  Nếu các con nghĩ rằng ḿnh lành thánh, các con không có khiêm hạ, và sự kiêu ngạo làm tách biệt các con khỏi sự lành thánh. Trong thế giới bất an đầy những mối đe dọa này, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ ơi, bàn tay các con nên được dang rộng trong sự cầu nguyện và xót thương. Các con của Mẹ ơi, và với Mẹ các con hăy trao tặng lời kinh Mân Côi, là những bông hồng Mẹ yêu quư rất nhiều. Những bông hồng của Mẹ là những lời cầu nguyện của các con được đọc với cả con tim và không chỉ đọc thuộc ḷng bằng môi miệng. Những bông hồng của Mẹ là những hành động cầu nguyện, niềm tin và đức mến của các con. Khi Thánh Tử Mẹ c̣n nhỏ, Ngài nói với Mẹ rằng các con của Mẹ th́ vô số   họ sẽ mang tới cho Mẹ rất nhiều bông hồng. Mẹ đă không hiểu thấu Ngài. Bây giờ Mẹ biết rằng các con là những đứa con này là người mang cho Mẹ những bông hồng khi các con yêu Thánh Tử Mẹ trên hết mọi sự, khi các con cầu nguyện với cả tấm ḷng, khi các con giúp đỡ người nghèo khó nhất. Đây là những bông hồng của Mẹ. Đó là niềm tin mà nó làm mọi sự trong cuộc sống được thể hiện qua yêu thương, không biết yêu căng, và luôn luôn sẵn sàng tha thứ; không bao giờ xét đoán, luôn luôn phấn đấu để hiểu biết tha nhân. V́ thế, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện cho những người họ không biết thế nào để yêu, cho những người không yêu thương các con, cho những người làm những sự xấu sa với các con, cho những người chưa tới chỗ nhận biết t́nh yêu của Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ ơi, Mẹ xin điều này với các con bởi v́, các con hăy nhớ rằng, cầu nguyện có nghĩa là yêu thương và tha thứ.  Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana December 2, 2017

"Dear children, I turn to you as your mother, the mother of the just, the mother of those who love and suffer, the mother of those who are holy. My children, you too can be holy - this depends on you. Those who are holy are those who immeasurably love the Heavenly Father, those who love Him above all. Therefore, my children, always strive to be better. If you strive to be good you can be holy even though you may not think so of yourselves. If you think that you are good, you are not humble, and arrogance distances you from holiness. In this peaceless world full of threats, your hands, apostles of my love, should be extended in prayer and mercy. And to me, my children, give the gift of the rosary, the roses which I love so much. My roses are your prayers pronounced with the heart and not only recited with the lips. My roses are your acts of prayer, faith and love. When my Son was little, he said to me that my children would be numerous and that they would bring me many roses. I did not comprehend Him. Now I know that you are those children who are bringing me roses when, above all, you love my Son, when you pray with the heart, when you help the poorest. Those are my roses. That is the faith which makes everything in life be done through love, not knowing arrogance, and always ready to forgive; never judging, always striving to understand one's brother. Therefore, apostles of my love, pray for those who do not know how to love, for those who do not love you, for those who have done evil to you, for those who have not come to know the love of my Son. My children, I ask this of you because, remember, to pray means to love and to forgive. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/11/2017 qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Trong thời gian ân huệ này, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyên. Các con nhỏ ơi, hăy cầu nguyện và t́m kiếm b́nh an. Ngài là Đấng tới đây trên trái đất này để ban cho các con b́nh an của Ngài, bất kể các con là ai và các con là ǵ - Ngài, là Thánh Tử của Mẹ, là Người Anh của các con - qua Mẹ kêu gọi các con hoán cải, bởi v́ không có Thiên Chúa các con không có tương lai và cuộc sống trường sinh. V́ thế, các con hăy tin tưởng, cầu nguyện và sống trong ân huệ và niềm mong đợi cuộc gặp gỡ riêng của các con với Ngài. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Mirjana  November 25, 2017

In this time of grace, I call you to prayer. Pray and seek peace, little children. He who came here on earth to give you His peace, regardless of who you are and what you are – He, my Son, your Brother – through me is calling you to conversion, because without God you do not have a future or eternal life. Therefore, believe and pray and live in grace and the expectation of your personal meeting with Him. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/11/2017 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Khi Mẹ ngắm nh́n các con tụ tập quanh Mẹ, là Từ Mẫu của các con, Mẹ thấy nhiều linh hồn thanh sạch, nhiều đứa con của Mẹ đang t́m kiếm t́nh yêu và niềm an ủi, nhưng không có ai trao ban cho họ. Mẹ cũng nh́n thấy những người làm chuyện gian ác, bởi v́ họ không có những tấm gương tốt; họ chưa tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ. Sự lành thánh mà nó thầm lặng và được lan tràn ra từ những linh hồn thanh sạch là sức mạnh mà nó duy tŕ thế giới này. Có quá nhiều sự tội, nhưng cũng có yêu thương. Thánh Tử Mẹ gửi Mẹ tới với các con - là người Từ Mẫu như nhau cho mọi người - mà Mẹ có thể dạy các con về t́nh yêu, để thông hiểu rằng các con là anh chị em với nhau. Ngài mong muốn giúp các con. Các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, một ước muốn đức tin sống động và t́nh yêu thương là đầy đủ, và Thánh Tử Mẹ sẽ chấp nhận nó. Nhưng các con phải sồng xứng đáng, các con phải có thiện ư và tấm ḷng rộng mở. Thánh Tử Mẹ đi vào những trái tim rộng mở. Mẹ, như một Từ Mẫu, mong mỏi rằng tất cả các con tốt hơn nên tới chỗ nhận biết Thánh Tử Mẹ - Thiên Chúa được sinh ra từ Thiên Chúa - tới chỗ nhận biết sự cao cả của t́nh yêu Ngài mà các con cần đến rất nhiều. Ngài đă nhận lấy tội lỗi của các con trên Chính Ngài và đạt được sự cứu chuộc cho các con, và để đáp trả Ngài xin rằng các con yêu thương nhau. Thánh Tử Mẹ là t́nh yêu.Ngài yêu thương mọi người như nhau, mọi người trên mọi nước và mọi quốc gia. Các con của Mẹ ơi, nếu các con sống như t́nh yêu Thánh Tử Mẹ, Vương quốc Ngài đă có mặt trên trái đất rồi. V́ thế, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, hăy cầu nguyện, cầu nguyện để rồi Thánh Tử Mẹ và t́nh yêu Ngài tất cả gần hơn với các con; để rồi các con có thể là một tấm gương yêu thương và có thể giúp tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết tới Thánh  Tử Mẹ. Các con đừng bao giờ quên rằng Thánh Tử Mẹ, là Một và là Ba Ngôi,  yêu thương các con. Các con hăy yêu thương các mục tử của các con và cầu nguyện cho các ngài. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana November 2, 2017

“Dear children, As I am looking at you gathered around me, your mother, I see many pure souls, many of my children who are seeking love and consolation, but no one is offering it to them. I also see those who are doing evil, because they do not have good examples; they have not come to know my Son. The good which is silent and is spread through pure souls is the strength which sustains this world. There is much sin, but there is also love. My Son is sending me to you - the mother who is the same for everyone - that I may teach you to love, to comprehend that you are brothers. He desires to help you. Apostles of my love, a living desire of faith and love is sufficient, and my Son will accept it. But you must be worthy, you must have good will and open hearts. My Son enters into open hearts. I, as a mother, desire that you may all the better come to know my Son - God born of God – to come to know the greatness of His love which you need so much. He accepted your sins upon Himself and obtained redemption for you, and in return He asked that you love each other. My Son is love. He loves all people without difference, all people of all countries and of all nations. If you, my children, would live the love of my Son, His kingdom would already be on earth. Therefore, apostles of my love, pray, pray that my Son and His love may be all the closer to you; that you may be an example of love and may help all those who have not come to know my Son. Never forget that my Son, one and triune, loves you. Love your shepherds and pray for them. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/10/2017 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

 

Mẹ kêu gọi các con là những người cầu nguyện trong thời gian ân huệ này. Tất cả các con có những vấn đề, những phiền năo, những đau khổ và thiếu sự an b́nh. Nguyện ước các thánh là những mẫu gương cho các con và là một sự khuyến khích tới sự lành thánh; Thiên Chúa sẽ ở kề cạnh các con và các con sẽ được đổi mới trong sự t́m kiếm qua việc hoán cải riêng ḿnh. Đức tin sẽ là sự cậy trông cho các con và niềm vui sẽ bắt đầu thống trị trong tâm hồn các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

    Our Lady's message given through Mirjana  October 25, 2017

I am calling you to be prayer in this time of grace. You all have problems, afflictions, sufferings and lack of peace. May saints be models to you and an encouragement for holiness; God will be near you and you will be renewed in seeking through your personal conversion. Faith will be hope to you and joy will begin to reign in your hearts. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/10/2017 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Mẹ đang nói với các con như một người Mẹ - với những lời đơn sơ, nhưng những lời đổ đầy nhiều yêu thương và quan tâm cho những con của Mẹ, qua Thánh Tử Mẹ, đă được ủy thác cho Mẹ. Và Thánh Tử Mẹ, là Đấng Hiện Hữu đời đời, Ngài đang nói với các con với những Lời Hằng Sống và đang reo t́nh yêu thương trong những tâm hồn rộng mở. V́ thế, Mẹ cầu xin các con, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, hăy có tâm hồn rộng mở luôn luôn sẵn sàng thương xót và tha thứ. Theo như Thánh Tử Mẹ, hăy luôn luôn tha thứ cho tha nhân, bởi v́ trong cách đó sự b́nh an sẽ ở với các con. Các con của Mẹ ơi, hăy chăm sóc cho linh hồn ḿnh, bởi v́ nó độc nhất là những ǵ thực sự thuộc về các con. Các con quên tầm quan trong của gia đ́nh. Một gia đ́nh không cần thiết là một chỗ đau khổ và đau đớn, nhưng là một nơi của sự hiểu biết và dịu dàng.  Những gia đ́nh mà họ phấn đấu để sống theo Thánh Tử Mẹ là sống trong yêu thương lẫn nhau. Trong khi Ngài c̣n ấu thơ, Thánh Tử Mẹ nói với Mẹ rằng mọi người là anh em Ngài. V́ thế, các tông đồ t́nh yêu yêu của Mẹ, hăy nhớ rằng mọi người mà các con gặp là người nhà của các con - là anh em theo như Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ ơi, đừng có phí thời giờ nghĩ về tương lai, hoặc lo lắng. Nguyên ước điều quan tâm duy nhất của các con là làm sao sống tốt trong mọi lúc theo như Thánh Tử Mẹ. Và đây chính là sự b́nh an cho các con! Các con của Mẹ ơi, đừng bao giờ quên cầu nguyện cho các mục tử. Hăy cầu nguyện để các ngài có thể chấp nhận mọi người như là con cái các ngài; mà theo như Thánh Tử Mẹ, các ngài có thể là những người cha tinh thần của họ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana October 2, 2017

“Dear children, I am speaking to you as a mother – with simple words, but words filled with much love and concern for my children who, through my Son, are entrusted to me. And my Son, who is of the eternal now, He is speaking to you with words of life and is sowing love in open hearts. Therefore, I am imploring you, apostles of my love, have open hearts always ready for mercy and forgiveness. According to my Son, always forgive your neighbors, because in that way peace will be in you. My children, care for your soul, because it alone is what truly belongs to you. You are forgetting the importance of family. A family does not need to be a place of suffering and pain, but a place of understanding and tenderness. Families who strive to live according to my Son live in mutual love. While He was still little, my Son would say to me that all people are His brothers. Therefore, remember, apostles of my love, that all people whom you meet are family to you – brothers according to my Son. My children, do not waste time thinking about the future, worrying. May your only concern be how to live well every moment according to my Son. And there it is – peace for you! My children, do not ever forget to pray for your shepherds. Pray that they can accept all people as their children; that, according to my Son, they may be spiritual fathers to them. Thank you! ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du (Medugorje) ngày 25/09/2017 qua th nhân Marija

 

Mẹ kêu gọi các con quảng đại trong sự từ bỏ, chay tịnh và cầu nguyện cho tất cả những ai đang trong cơn cám dỗ, và là anh chị em của các con. Trong một cách đặc biệt Mẹ cầu xin các con cầu nguyện cho linh mục và cho tất cả những người thánh hiến, mà họ có thể yêu Chúa Giêsu vẫn luôn sốt sắng hơn; mà Thánh Thần Chúa có thể đổ tràn tâm hồn họ với niềm vui; mà họ có thể làm chứng Nước Trời và những mầu nhiệm Nước Trời. Nhiều linh hồn đang sống trong tội lỗi, bởi v́ không có ai hy sinh chính ḿnh và cầu nguyện cho sự hoán cải của họ. Mẹ ở với các con và cầu nguyện rằng tâm hồn các con có thể tràn đầy niềm vui. Cám ơn các con đă đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

 

    Our Lady's message given through Mirjana  September 25, 2017

I am calling you to be generous in renunciation, fasting and prayer for all those who are in temptation, and are your brothers and sisters. In a special way I am imploring you to pray for priests and for all the consecrated, that they may love Jesus still more fervently; that the Holy Spirit may fill their hearts with joy; that they may witness Heaven and Heavenly mysteries. Many souls are in sin, because there are not those who sacrifice themselves and pray for their conversion. I am with you and am praying that your hearts may be filled with joy. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/9/2017 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Ai có thể là người giỏi nhất nói với Mẹ về t́nh yêu và sự đau khổ của Thánh Tử Mẹ? Mẹ đă sống với Ngài, Mẹ đă tồn tại với Ngài, sống cuộc sống nơi trần thế, Mẹ cảm thấy nỗi đau đớn bởi v́ Mẹ là một người Mẹ. Thánh Tử Mẹ yêu quư những ư nghĩ và việc làm của Cha Trên Trời, là Thiên Chúa thật, và như Ngài nói với Mẹ Ngài đến để cứu chuộc các con. Mẹ dấu đi niềm đau của Mẹ với t́nh yêu thương. Các con của Mẹ ơi, các con có nhiều thắc mắc, không hiểu được nỗi đau, không hiểu rằng qua t́nh yêu Thiên Chúa các con phải chấp nhận nỗi đau và chịu đựng nó. Tất cả mọi người sẽ trải qua nó với một góc độ ít hoặc nhiều hơn, nhưng đối diện với sự b́nh an trong tâm hồn và trong trạng thái ân sủng sẽ có niềm hy vọng. Đây là Thánh Tử Mẹ, là Thiên Chúa, được sinh bởi Thiên Chúa. Lời Ngài là hạt giống trường sinh và được gieo trong những linh hồn tốt lành mang nhiều hoa trái. Thánh Tử Mẹ mang những nỗi đau bởi v́ Ngài lấy đi tội lỗi của các con. V́ thế, các con của Mẹ ơi, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, các con là những người ôm ấp, biết rằng nỗi đau thương của ḿnh sẽ trở nên ánh sáng và vinh quang. Các con của Mẹ ơi, khi các con ôm ấp niềm đau, trong khi các con đau khổ Nước Trời đi vào trong các con, và các con, tới tất cả những người chung quanh các con, trao ban một chút thiên đường và hy vọng. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2017

“Dear children,who can best speak to me of my Son's love and sorrow? I lived with him, I endured with him, living earthly life, I felt pain because I was a mother. My Son loved the thoughts and works of Heavenly Father, the true God, and as he told me he came to redeem you. I have hidden my pain with love. You, my children, have many questions, do not understand the pain, do not understand that through the love of God you must accept the pain and bear it. All people will try it to a lesser or greater degree, but faced with peace in the heart and in the state of grace there is hope. This is my Son, God, born of God. His words are seed of eternal life and sown in good souls bring much fruit.My Son has brought the pain because he has taken away your sins.Therefore, my children, apostles of my love, you who bear, know that your sorrow will become light and glory. My children, as you bear the pain, while you suffer the Heaven enters you, and you, to all those around you give a little heaven and hope.Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du (Medugorje) ngày 25/08/2017 qua th nhân Marija

Các con yêu du,

Hôm nay M kêu gi các con là nhng người cu nguyn. Hăy cu nguyn cho ti khi li cu nguyn tr nên mt nim vui cho các con và cho mt cuc gp vi Đng Ti Cao. Ngài s biến đi tâm hn các con và các con s tr lên con người ca yêu thương và an b́nh. Các con đng quên rng, các con nh ơi, Satan th́ rt mnh m và mun lôi kéo các con khi s cu nguyn. Các con đng quên rng cu nguyn là chiếc ch́a khóa bí mt ca s gp g vi Thiên Chúa. Đó là lư do ti sao M vi các con đ dn dt các con. Các con đng b bê vic cu nguyn. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M. 

 

    Our Lady's message given through Mirjana  August 25, 2017

"Dear children

Today I am calling you to be people of prayer. Pray until prayer becomes a joy for you and a meeting with the Most High. He will transform your hearts and you will become people of love and peace. Do not forget, little children, that Satan is strong and wants to draw you away from prayer. You, do not forget that prayer is the secret key of meeting with God. That is why I am with you to lead you. Do not give up on prayer. Thank you for having responded to my call."​

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2017 qua thị nhân Mirjana

   Thông Đip M M Du ngày 2/8/2017 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Theo ư muốn của Cha Trên Trời, như người Mẹ của Ngài là Đấng yêu thương các con, Mẹ ở đây với các con để giúp các con tới chỗ nhận biết Ngài và dơi theo Ngài. Thánh Tử Mẹ đă để lại cho các con dấu chân của Ngài để làm nó dễ dàng hơn cho các con dơi theo Ngài. Các con đừng sợ. Các con đừng bị bấp bênh, Mẹ ở với các con. Đừng cho phép chính ḿnh bị thất đảm bởi v́ cầu nguyện và hy sinh nhiều là điều rất cần thiết cho những người không cầu nguyện, không yêu thương và không biết Thánh Tử Mẹ. Các con giúp đỡ bằng nh́n thấy nghĩa anh em ḿnh trong họ. Các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, lắng nghe tiếng Mẹ bên trong các con, cảm nhận t́nh Mẫu Tử Mẹ. V́ thế, các con hăy cầu nguyện, cầu nguyện bằng việc làm, cầu nguyện bằng sự trao ban, cầu nguyện với yêu thương, cầu nguyện trong công việc và ư nghĩ, v́ Danh Thánh Tử Mẹ. Yêu tất cả nhiều hơn mà các con có thể cho đi, nhiều điều hơn nữa các con cũng sẽ lănh nhận. Yêu thương mà nó phát ra từ t́nh yêu chiếu sáng thế gian. Sự cứu độ là t́nh yêu, và yêu thương th́ không có giới hạn. Khi Thánh Tử Mẹ quang lâm trái đất một lần nữa, Ngài sẽ kiếm t́m t́nh yêu thương nới tấm ḷng các con. Các con của Mẹ ơi, nhiều điều là hành động yêu thương mà Ngài đă làm cho các con. Mẹ đang dạy các con nh́n thấy chúng, hiểu thấu chúng và cám tạ Ngài bằng việc yêu Ngài và lại nữa luôn luôn tha thứ cho tha nhân ḿnh. Bởi v́ để yêu Thánh Tử Mẹ nghĩa là thứ tha. Thánh Tử Mẹ không được yêu kính nếu tha nhân không được thứ tha, nếu không có một cố gắng để thấu hiểu tha nhân, nếu họ bị xét đoán. Các con của Mẹ ơi, lời cầu nguyện của các làm được cái ǵ nếu các con không yêu thương và tha thứ? Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2017

"Dear children,

   According to the will of the Heavenly Father, as the mother of Him who loves you, I am here with you to help you to come to know Him and to follow Him. My Son has left you His foot-prints to make it easier for you to follow Him. Do not be afraid. Do not be uncertain, I am with you. Do not permit yourselves to be discouraged because much prayer and sacrifice are necessary for those who do not pray, do not love and do not know my Son. You help, by seeing your brothers in them. Apostles of my love, hearken to my voice within you, feel my motherly love. Therefore pray, pray by doing, pray by giving, pray with love, pray in work and thoughts, in the name of my Son. All the more love that you give, so much more of it you will also receive. Love which emanates from love illuminates the world. Redemption is love, and love has no end. When my Son comes to the earth anew, He will look for love in your hearts. My children, many are the acts of love which He has done for you. I am teaching you to see them, to comprehend them and to thank Him by loving Him and always anew forgiving your neighbors. Because to love my Son means to forgive. My Son is not loved if the neighbor cannot be forgiven, if there is not an effort to comprehend the neighbor, if he is judged. My children, of what use is your prayer if you do not love and forgive? Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du (Medugorje) ngày 25/07/2017 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

      Các con hăy cầu nguyện và phản ảnh t́nh yêu Thiên Chúa tới tất cả những người c̣n xa vời Thiên Chúa và các giới răn của Ngài. Các con nhỏ ơi, hăy trung tín và quyết tâm trong việc hoán cải và hành động trên chính ḿnh, để rồi, cho các con, sự thánh thiên của cuộc sống mới thành hiện thực; và khích lệ nhau trong sự lành thánh qua việc cầu nguyện, để rồi cuộc sống của các con trên trái đất mới có thể dịu êm hơn. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  on July 25, 2017

“Dear children!

       Be prayer and a reflection of God's love for all those who are far from God and God's commandments. Little children, be faithful and determined in conversion and work on yourselves so that, for you, holiness of life may be truth; and encourage each other in the good through prayer, so that your life on earth may be more pleasant. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/7/2017 qua th nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

Cám ơn các con tiếp tục đáp lại lời mời của Mẹ tới tụ tập nơi đây chung quanh Mẹ, là Mẹ Thiên Quốc của các con. Mẹ biết rằng các con nghĩ tới Mẹ với t́nh yêu và niềm cậy trông. Mẹ cũng thế, cảm thấy t́nh yêu cho tất cả các con, cũng như Thánh Tử rất yêu dấu Mẹ cũng cảm nhận nó: Ngài là Đấng, qua t́nh yêu xót thương của Ngài, luôn luôn gửi Mẹ tới với các con một lần nữa; Ngài đă làm người; Ngài hiện hữu và là Thiên Chúa - là Một và là Ba Ngôi; Ngài là Đấng đau khổ trong thân xác và linh hồn v́ chúng ta; Ngài là Đấng làm Chính Ḿnh thành Bánh nuôi sống linh hồn các con, do đó cứu độ chúng. Các con nhỏ ơi, Mẹ đang dậy các con thế nào để sống xứng đáng với t́nh yêu của Ngài, để hướng dẫn các ư tưởng của các con tới Ngài, để sống với Thánh Tử Mẹ. Các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, Mẹ đang bao phủ các con với áo choàng của Mẹ, bởi v́ như một Từ Mẫu Me mong muốn bảo vệ các con. Mẹ khẩn xin các con cầu nguyện cho thế giới. Trái tim Mẹ đang đau khổ. Tội lỗi đang gia tăng, chúng th́ quá nhiều. Nhưng với sự trợ giúp của những người nơi các con sống khiêm hạ, hài ḥa, tràn đầy yêu thương, thầm kín và thánh thiện, th́ trái tim Mẹ sẽ toàn thắng. Các con hăy yêu Thánh Tử Mẹ trên hết mọi sự và toàn thế giới qua Ngài. Đừng bao giờ quên rằng mỗi anh chị em của các con, ở trong chính họ, mang cái ǵ quư báu - đó là linh hồn. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy yêu thương  tất cả những ai không biết tới Thánh Tử Mẹ, để rồi qua sự cầu nguyện và yêu thương mà nó tới từ việc cầu nguyện, họ có thể trở nên tốt hơn; để rồi sự lành thánh trong họ có thể chiến thắng; để rồi các linh hồn được cứu rỗi và có cuộc sống trường sinh. Các tông đồ của Mẹ, các con của Mẹ ơi, Thánh Tử Mẹ nói các con yêu thương nhau. Ước mong điều này được khắc ghi trong ḷng các con và với sự cầu nguyện, các con hăy sống t́nh yêu thương đó. Cám ơn các con.

 Our Lady's message given through Mirjana  July 2, 2017

"Dear children, Thank you for continuing to respond to my invitations and for gathering here around me, your heavenly mother. I know that you are thinking of me with love and hope. I, too, feel love for all of you, just as my most beloved Son also feels it: He who, through his merciful love, is always sending me to you anew; He who was man; He who was and is God - one and triune; He who suffered in body and soul for your sake; He who made Himself bread to feed your souls and thus to save them. My children, I am teaching you how to be worthy of His love, to direct your thoughts to Him, to live my Son. Apostles of my love, I am covering you with my mantle, because as a mother I desire to protect you. I am imploring you to pray for the whole world. My heart is suffering. Sins are multiplying, they are too numerous. But with the help of those of you who are humble, modest, filled with love, hidden and holy, my heart will triumph. Love my Son above all and the whole world through Him. Never forget that each of your brothers, within himself, carries something precious – the soul. Therefore, my children, love all those who do not know my Son, so that through prayer and the love which comes through prayer, they may become better; that the goodness in them could win; that souls could be saved and have eternal life. My apostles, my children, my Son told you to love one another. May this be inscribed in your hearts and with prayer, try to live that love. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du (Medugorje) ngày 25/06/2017 qua th nhân Marija

Các con yêu dấu,

 

Hôm nay, Mẹ mong muốn cám ơn các con v́ sự kiên tŕ của ḿnh và kêu gọi các con mở chính ḿnh ra tới sự cầu nguyện thẳm sâu. Các con nhỏ ơi, cầu nguyện là tâm điểm đức tin và là niềm trông cậy nơi cuộc sống trường sinh. V́ thế, các con hăy cầu nguyện với cả tấm ḷng cho tới khi trái tim các con hoan ca với lời cảm tạ Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo đă cho các con sự sống. Mẹ ở với các con, các con nhỏ ơi, và mang tới cho các con chúc lành b́nh an Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija  on June 25, 2017

"Dear children! Today, I desire to thank you for your perseverance and call you to open yourselves to profound prayer. Prayer, little children, is the heart of faith and is hope in eternal life. Therefore, pray with the heart until your heart sings with thanksgiving to God the Creator who gave you life. I am with you, little children, and carry to you my motherly blessing of peace. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/6/2017 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Như trong các nơi khác ở đó Mẹ tới với các con, cũng như nơi đây Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con hăy cầu nguyện cho những người không biết tới Thánh Tử Mẹ, cho những người chưa tới chỗ biết tới t́nh yêu Thiên Chúa, chưa biết chống lại tội lỗi, cho người được thánh hiến, cho những người Thánh Tử Mẹ kêu gọi có t́nh yêu và tinh thần mạnh mẽ cho các con và cho Giáo Hội. Hăy cầu nguyện với Thánh Tử Mẹ, và t́nh yêu mà các con trải nghiệm từ sự gần gũi của Ngài sẽ cho các con sức mạnh để làm các con sẵn sàng cho những việc làm yêu thương mà các con sẽ làm trong Danh Ngài. Các con ơi, hăy sẵn sàng. Thời gian này là một điểm ngoặc. Đó là lư do tại sao Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới đức tin và đức cậy. Mẹ đang chỉ cho các con cách thức qua nó các con cần phải đi, và đó là Lời Kinh Thánh. Các tông đồ của t́nh yêu Mẹ ơi,thế giới đang cần đôi tay của các con dâng cao về hướng Thiên Đàng, hướng tới Thánh Tử Mẹ, hướng tới Cha Trên Trời. Nhiều sự khiệm hạ và thanh sạch tâm hồn được cần tới. Hăy tín thác nơi Thánh Tử Mẹ và biết rằng các con luôn luôn có thể tốt lành hơn. Trái tim Mẫu Tử Mẹ mong muốn cho các con, các tông đồ t́nh yêu Mẹ, là những ánh sáng nhỏ của thế giới, để chiếu sáng mà nơi đó sự ti tăm muốn bắt đầu thống trị, để chỉ ra đường chân lư bằng sự cầu nguyện và yêu thương của các con, để cứu các linh hồn. Mẹ ở với các con. Cám ơn các con.

    Our Lady's message given through Mirjana  June 2, 2017

“Dear children,

As in the other places where I have come to you, also here I am calling you to prayer. Pray for those who do not know my Son, for those who have not come to know the love of God, against sin, for the consecrated – for those whom my Son called to have love and the spirit of strength for you, for the Church. Pray to my Son, and the love which you experience from His nearness will give you the strength to make you ready for the works of love which you will do in His name. My children, be ready. This time is a turning point. That is why I am calling you anew to faith and hope. I am showing you the way by which you need to go, and those are the words of the Gospel. Apostles of my love, the world is in such need of your arms raised towards Heaven, towards my Son, towards the Heavenly Father. Much humility and purity of heart are needed. Have trust in my Son and know that you can always be better. My motherly heart desires for you, apostles of my love, to be little lights of the world, to illuminate there where darkness wants to begin to reign, to show the true way by your prayer and love, to save souls. I am with you. Thank you.”

Các con yêu dấu,

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du (Medugorje) ngày 25/05/2017 qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Đấng Tối Cao đă cho phép Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Các con nhỏ ơi, các con hăy mở ḷng ḿnh ra tới ân sủng mà tất cả các con được kêu gọi. Các con hăy là chứng nhân của b́nh an và yêu thương trong thế giới bất an này. Cuộc sống của các con nơi thế giới đây đang qua đi. Hăy cầu nguyện mà qua sự cầu nguyện các con mới có thể khao khát về Thiên Đàng và những sự trên Thiên Đàng và tấm ḷng các con sẽ nh́n thấy mọi sự một cách khác biệt. Các con không lẻ loi một ḿnh; Mẹ ở với các con và cầu bầu trước nhan Thánh Tử Giêsu Mẹ cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija  on May 25, 2017

The Most High has permitted me to call you anew to conversion. Little children, open your hearts to the grace to which you are all called. Be witnesses of peace and love in this peaceless world. Your life here on earth is passing. Pray that through prayer you may yearn for Heaven and the things of Heaven and your hearts will see everything differently. You are not alone; I am with you and intercede before my Son Jesus for you. Thank you for having responded to my call.”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/5/2017 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện, không phải xin, nhưng kêu gọi dâng hy sinh - hy sinh chính ḿnh. Mẹ kêu gọi các con tỏ lộ chân lư và t́nh xót thương. Mẹ cầu nguyện Thánh Tử Mẹ cho các con, cho đức tin của các con, mà nó đang giảm sút nhiều trong tâm hồn các con. Mẹ khẩn cầu Ngài giúp các con với thần khí Thiên Chúa, như khi Mẹ cũng muốn giúp các con với thần khí Từ Mẫu của Mẹ. Các con ơi, các con phải tốt lành hơn. Chỉ những ai thanh sạch, khiêm hạ và tràn đầy yêu thương mới duy tŕ được thế giới - họ cứu vớt chính ḿnh và thế giới. Các con ơi, Thánh Tử Mẹ là tâm điểm của thế giới. Ngài phải được yêu kính và được tới cầu xin, và luôn luôn không bị phản bội một lần nữa. V́ thế, các con, là những tông đồ t́nh yêu của Mẹ, hăy vun trải niềm tin trong ḷng người ta bằng gương sáng của ḿnh, lời cầu nguyện và t́nh thương xót của ḿnh. Mẹ ở bên cạnh các con, Mẹ sẽ giúp các con. Các con hăy cầu nguyện cho chủ chiên của ḿnh có tất cả nhiều ánh sáng, như vậy mới có thể chiếu sáng tất cả những ai đang sống trong tăm tối. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  May 2, 2017

 

“Dear children,

I am calling you to pray, not to ask for, but to offer sacrifice – sacrificing yourselves. I am calling you to reveal the truth and merciful love. I am praying to my Son for you, for your faith, which is all the more diminishing in your hearts. I am imploring Him to help you with the divine spirit, as I also desire to help you with my motherly spirit. My children, you must be better. Only those who are pure, humble and filled with love sustain the world – they are saving themselves and the world. My children, my Son is the heart of the world. He should be loved and prayed to, and not always betrayed anew. Therefore, you, apostles of my love, spread the faith in the hearts of people by your example, your prayer and merciful love. I am beside you, I will help you. Pray for your shepherds to have all the more light, so as to be able to illuminate all those who live in darkness. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2017 qua thị nhân Marija

  Thông Đip M M Du (Medugorje) ngày 25/04/2017 qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

    Hăy yêu thương, cầu nguyện và làm chứng nhân tới sự hiện diện của Mẹ tới tất cả những ai c̣n xa cách. Bằng nhân chứng và gương sáng của ḿnh, các con có thể kéo lại gần hơn những tâm hồn c̣n xa vời Thiên Chúa và ân sủng Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho mỗi người các con để rồi, với t́nh yêu thương và kiên quyết, các con mới có thể làm chứng nhân và khích lệ những ai đang xa cách Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.  

 

Our Lady's message given through Marija  on April 25, 2017

Love, pray and witness my presence to all those who are far away. By your witness and example, you can draw closer the hearts that are far from God and His grace. I am with you and intercede for each of you so that, with love and resoluteness, you may witness and encourage all those who are far from my Immaculate Heart. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  M M Du ngày 2/4/2017  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

 

Các tông đồ của t́nh yêu Mẹ ơi, nó tùy thuộc các con lan tràn t́nh yêu Thánh Tử Mẹ tới tất cả những ai chưa tới chỗ nhận biết nó; những tia sáng nhỏ của thế giới ơi, các con là người Mẹ đang dạy dỗ với t́nh yêu Từ Mẫu để chiếu sáng rơ ràng với đầy sức sống. Sự cầu nguyện sẽ giúp các con, bởi v́ cầu nguyện cứu rỗi các con, cầu nguyện cứu thế giới. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện với từ ngữ, cảm giác, t́nh yêu xót thương và hy sinh. Thánh Tử Mẹ đă chỉ cho các con đường lối - Ngài là Đấng trở thành nhập thể và tạo thành tôi là chén rượu đầu tiên, với sự hy sinh cao cả của Ngài, Ngài đă chỉ cho các con cách các con cần phải yêu. V́ thế, các con của Mẹ ơi, đừng sợ nói sự thật. Đừng sợ thay đổi chính ḿnh và thế giới qua sự trải rộng t́nh yêu, bằng việc làm mọi sự cho Thánh Tử Mẹ được biết đến và được yêu mến bởi việc yêu thương người khác v́ Ngài. Như một Từ Mẫu Mẹ luôn ở với các con. Mẹ đang khẩn cầu Thánh Tử Mẹ giúp các con cho t́nh yêu ngự trị trong cuộc sống ḿnh - t́nh yêu mà nó sống động, t́nh yêu mà nó cho đi, t́nh yêu mà nó cho sự sống. Mẹ đang dạy các con t́nh yêu như thế - t́nh yêu tinh tuyền. Các tông đồ của Mẹ ơi, nó tùy thuộc vào các con để nhận biết nó, làm sống động nó và trải rộng nó. Các con hăy cầu nguyện với cảm giác cho các mục tử ḿnh để rồi các ngài có thể làm chứng nhân cho Thánh Tử Mẹ với yêu thương. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  April 2, 2017

"Dear children, apostles of my love, it is up to you to spread the love of my Son to all those who have not come to know it; you, the little lights of the world, whom I am teaching with motherly love to shine clearly with full brilliance. Prayer will help you, because prayer saves you, prayer saves the world. Therefore, my children, pray with words, feelings, merciful love and sacrifice. My Son has shown you the way - He who became incarnate and made of me the first chalice, with His exalted sacrifice He has shown you how you need to love. Therefore, my children, do not be afraid to speak the truth. Do not be afraid to change yourself and the world by spreading love, by doing everything for my Son to be known and loved by loving others in Him. As a mother I am always with you. I am imploring my Son to help you for love to reign in your life - love that lives, love that draws, love which gives life. I am teaching you such love - pure love. It is up to you, my apostles, to recognize it, live it and spread it. Pray with feeling for your shepherds so that they can witness my Son with love. Thank you."

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/3/2017 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/3/2017  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con mở ḷng ḿnh ra tới ḷng thương xót Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới qua sự cầu nguyện, sám hối và một quyết định sống đời thánh đức. Thời gian mùa Xuân này thúc đẩy các con tới một đời sống mới, tới một sự đổi mới, trong tư tưởng và tấm ḷng ḿnh. V́ thế, các con nhỏ ơi, Mẹ ở với các con để giúp các con nói "xin vâng" tới Chúa và tới giới răn Ngài với sự kiên quyết. Các con không đơn độc; Mẹ ở với các con qua ân sủng mà Đấng Tối Cao trao tới Mẹ cho các con và gịng dơi ḿnh. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  March 25, 2017

"Dear children! In this time of grace, I am calling all of you to open your hearts to God’s mercy, to begin a new life through prayer, penance and a decision for holiness. This time of spring moves you to a new life, to a renewal, in your thoughts and hearts. Therefore, little children, I am with you to help you to say ‘yes’ to God and to God’s commandments with resoluteness. You are not alone; I am with you through the grace which the Most High gives me for you and your descendants. Thank you for having responded to my call."

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/3/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/3/2017  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Với t́nh yêu Từ Mẫu Mẹ tới để giúp các con có thêm t́nh yêu và đó có nghĩa là thêm đức tin. Mẹ tới để giúp các con sống với sư yêu mến Lời Thánh Tử Mẹ, để rồi thế giới sẽ khác đi. V́ thế, các tông đồ của t́nh yêu, Mẹ tập họp các con chung quanh chính Mẹ. Hăy nh́n vào Mẹ với cả con tim, nói với Mẹ như tới một Từ Mẫu về những đau đớn và đau khổ của các con, và những niềm vui của ḿnh. Hăy xin Mẹ cầu nguyện tới Thánh Tử Mẹ cho các con. Thánh tử Mẹ th́ đầy thương xót và công bằng. Trái tim Từ Mẫu Mẹ mong muốn cho các con cũng giống như thế. Trái tim Từ Mẫu Mẹ mong muốn rằng các con, những tông đồ t́nh yêu của Mẹ, nói về Thánh Tử Mẹ và về Mẹ tới tất cả những người chung quanh con với cuộc sống của ḿnh; để rồi thế giới sẽ khác đi;  rồi sự đơn sơ và thanh khiết sẽ trở lại; rồi đức tin và đức cậy sẽ trở về. V́ thế, các con của Mẹ ơi, hăy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với tấm ḷng, cầu nguyện với yêu thương, cầu nguyện với việc lành. Hăy cầu nguyện để mọi người tới chỗ biết tới Thánh Tử Mẹ, để rồi thế giới sẽ thay đổi, để thế giới sẽ được cứu thoát. Với yêu thương hăy sống Lời Thánh Tử Mẹ. Đừng xét đoán, thay vào đó hăy yêu thương nhau để rồi Trái Tim Mẹ mới có thể thống trị. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  March 2, 2017

“Dear children, With motherly love I am coming to help you to have more love and that means more faith. I am coming to help you to live with love the words of my Son, so that the world would be different. Therefore, apostles of my love, I am gathering you around myself. Look at me with the heart, speak to me as to a mother about your pains, sufferings and your joys. Ask me to pray to my Son for you. My Son is merciful and just. My motherly heart would desire for you also to be like that. My motherly heart would desire that you, apostles of my love, speak of my Son and of me to all those around you with your life; so that the world would be different; that simplicity and purity would return; that faith and hope would return. Therefore, my children, pray, pray, pray with the heart, pray with love, pray with good works. Pray that everyone would come to know my Son, so that the world would change, that the world would be saved. With love live the words of my Son. Do not judge, instead love one another so that my heart could triumph. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/2/2017 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/2/2017  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con để sống một cách sâu thẳm đức tin của ḿnh và để khẩn cầu Đấng Tối Cao làm vững mạnh nó, để rồi những cơn gió hoặc băo táp không thể phá đổ nó được. Nguyện ước những mầm rễ đức tin của các con là sự cầu nguyện và sự tin cậy vào cuộc sống trường sinh. Các con nhỏ ơi, rồi bây giờ hăy thực hành nơi chính ḿnh trong thời gian ân sủng này, trong đó Thiên Chúa đang ban cho các con ân sủng - qua sự bỏ ḿnh và lời gọi hoán cải - để là người có đức tin rơ ràng và kiên tŕ và có niềm tin cậy. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  February 25, 2017

 

“Dear children,

Today I am calling you to profoundly live your faith and to implore the Most High to strengthen it, so that winds and storms cannot break it. May the roots of your faith be prayer and hope in eternal life. Already now, little children, work on yourselves in this time of grace, wherein God is giving you the grace – through renunciation and the call to conversion – to be people of clear and persevering faith and hope. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/2/2017 qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip  ngày 2/2/2017  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

Các con là những người đang phấn đấu để dâng hiến mọi ngày của cuộc sống ḿnh cho Thánh Tử Mẹ, các con là những người đang cố gắng sống với Ngài, các con là những người đang cầu nguyện và hy sinh - các con là sự hy vọng trong thế giới bất an này. Các con là những tia sáng của Thánh Tử Mẹ, một Thánh Kinh sống động, và các con là những tông đồ t́nh yêu dấu yêu của Mẹ. Thánh Tử Mẹ ở với các con. Ngài ở với những ai nghĩ tới Ngài - đó là những người cầu nguyện. Nhưng cùng một cách, Ngài đang nhẫn nại chờ đợi cho những người không biết đến Ngài. V́ thế, các con ơi, những tông đồ t́nh yêu của Mẹ, hăy cầu nguyện với tấm ḷng và với việc làm của ḿnh, hăy tỏ lộ t́nh yêu Thánh Tử Mẹ. Đây là niềm hy vọng duy nhất cho các con, và đây cũng là cách duy nhất tới Cuộc Sống Trường Sinh. Mẹ, như một Từ Mẫu, Mẹ ở đây với các con. Các lời cầu nguyện của các con trực tiếp tới Mẹ là những bông hồng t́nh yêu tuyệt đẹp cho Mẹ. Mẹ không có thể nhưng ở đâu Mẹ cảm giác huơng thơm hoa hồng. Nơi đó có niềm hy vọng. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  February 2, 2017

“Dear children, You who are striving to offer every day of your life to my Son, you who are trying to live with Him, you who are praying and sacrificing - you are hope in this peaceless world. You are rays of the light of my Son, a living gospel, and you are my beloved apostles of love. My Son is with you. He is with those who think of Him - those who pray. But in the same way, He is patiently waiting for those who do not know Him. Therefore, you, apostles of my love, pray with the heart and with your works show the love of my Son. This is the only hope for you, and this is also the only way to Eternal Life. I, as a mother, I am here with you. Your prayers directed to me are the most beautiful roses of love for me. I cannot but be where I sense the scent of roses. There is hope. Thank you. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 25/1/2017 qua thị nhân Marija

    Thông Đip  ngày 25/1/2017  qua th nhân Marija

 

Các con yêu dấu,

 

Hôm nay Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho sự b́nh an: b́nh an trong tâm hồn con người, b́nh an trong gia đ́nh và b́nh an trên thế giới. Sa-tan th́ mạnh mẽ và muốn biến tất cả các con chống lại Thiên Chúa, để đưa các con trở lại tất cả mọi thứ của con người, và phá hủy trong tâm hồn mọi cảm giác hướng về Thiên Chúa và những sự của Thiên Chúa. Các con nhỏ ơi, các con hăy cầu nguyện và chống lại chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa canh tân và chủ nghĩa ích kỷ, mà thế giới dâng hiến cho các con. Các con nhỏ ơi, các con hăy quyết chọn sự thánh thiện và Mẹ, với Thánh Tử Giê-su của Mẹ, cầu bầu cho các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

 

Our Lady's message given through Marija  January 25, 2017

 

“Dear children! Today I am calling you to pray for peace: peace in human hearts, peace in the families and peace in the world. Satan is strong and wants to turn all of you against God, and to return you to everything that is human, and to destroy in the heart all feelings towards God and the things of God. You, little children, pray and fight against materialism, modernism and egoism, which the world offers to you. Little children, you decide for holiness and I, with my Son Jesus, intercede for you. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông điệp Mẹ ngày 2/1/2017 qua thị nhân Mirjana

 

  Thông Đip  ngày 2/1/2017  qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu dấu,

   Thánh Tử Mẹ là nguồn t́nh yêu và là ánh sáng khi Ngài nói trên trái đất tới con người của mọi loài. Các tông đồ của Mẹ ơi, các con hăy theo ánh sáng Ngài. Đây là điều không dễ dàng. Các con phải trở nên bé nhỏ. Các con phải làm chính ḿnh nhỏ hơn những người khác; với sự trợ giúp của đức tin để được tràn đầy với t́nh yêu Ngài. Không có một ai trên trái đất có thể trải nghiệm một kinh nghiệm thần diệu mà không có niềm tin. Mẹ ở với các con. Mẹ đang làm chính ḿnh được biết đến với các con bằng sự hiện ra này, bằng những lời này; Mẹ mong muốn để làm chứng cho các con t́nh yêu thương và chăm sóc Từ Mẫu của Mẹ. Các con của Mẹ ơi, đừng lăng phí thời giờ đặt những câu hỏi tới những cái mà các con không bao giờ nhận được câu trả lời.  Tới ngày tận cùng cuộc hành tŕnh của các con trên trái đất, Cha Trên Trời sẽ ban chúng cho các con. Các con luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa thông suốt mọi sự; Thiên Chúa nh́n thấy, Thiên Chúa yêu thương. Thánh Tử yêu quư nhất của Mẹ chiếu rơi sự sống, xua tan tối tăm; và t́nh yêu Từ Mẫu Mẹ mà nó mang Mẹ tới với các con là khôn tả, huyền bí nhưng là thật. Mẹ đang bày tỏ cảm xúc của Mẹ tới các con: yêu thương, hiểu biết và ḷng nhân hậu Từ Mẫu. Tới các con, các tông đồ của Mẹ ơi, Mẹ xin những đóa hồng cầu nguyện của các con mà nó cần thiết đó là những cử chỉ yêu thương. Tới Trái Tim Từ Mẫu Mẹ đó là những lời cầu nguyện thân yêu nhất. Mẹ dâng chúng tới Thánh Tử Mẹ là Đấng đă được sinh ra v́ các con. Ngài ngó nh́n các con và nghe lời các con. Chúa và Mẹ luôn luôn gần kề các con. Đây là t́nh yêu mà nó kêu gọi, hiệp nhất, hoán cải, khích lệ và thực hiện. V́ thế, các tông đồ của Mẹ ơi, hăy luôn luôn yêu thương nhau và trên hết mọi sự, yêu Thánh Tử Mẹ. Đây là cách duy nhất tới sự cứu độ, tới cuộc sống trường sinh. Đây là lời cầu nguyện thân yêu nhất của Mẹ mà nó đổ tràn Trái Tim Mẹ với những hương thơm hoa hồng đẹp nhất. Các con hăy cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện cho các Muc Tử để các ngài có sức mạnh là ánh sáng của Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  January 2, 2017

Dear My Children!

   My Son was the source of love and light when he spoke on earth to the people of all peoples. My apostles, follow His light. This is not easy. You must be little. You must make yourselves smaller than others; with the help of faith to be filled with His love. Not a single person on earth can experience a miraculous experience without faith. I am with you. I am making myself known to you by these comings, by these words; I desire to witness to you my love and motherly care. My children, do not waste time posing questions to which you never receive an answer. At the end of your journey on earth, the Heavenly Father will give them to you. Always know that God knows everything; God sees, God loves. My most beloved Son illuminates lives, dispels darkness; and my motherly love which carries me to you is inexpressible, mysterious but real. I am expressing my feelings to you: love, understanding and motherly benevolence. Of you, my apostles, I am asking for your roses of prayer which need to be acts of love. To my motherly heart these are the dearest prayers. I offer these to my Son who was born for your sake. He looks at you and hears you. We are always close to you. This is the love which calls, unites, converts, encourages and fulfills. Therefore, my apostles, always love one another and above all, love my Son. This is the only way to salvation, to eternal life. This is my dearest prayer which fills my heart with the most beautiful scent of roses. Pray, always pray for your shepherds that they may have the strength to be the light of my Son. Thank you."