Thông đip M ngày 2/10/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/10/2018 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu du,
       M kêu gi các con can đm lên và đng phát sinh mt mi, bi v́ ngay c nhng vic lành nh nht - du ch yêu thương nh nht - cũng chiến thng s ác mà tt c nó đu d thy hơn. Các con ca M ơi, hăy lng nghe M đ ri s tt có th vượt qua, đ ri các con có th ti ch biết đến t́nh yêu Thánh T M, Đây là điu hnh phúc nht - đôi tay Thánh T M p , ca Đng yêu thương linh hn, ca Đng ban chính Ḿnh cho các con và luôn luôn ban chính Ḿnh mt ln na trong Thánh Th, ca Đng có Li hng sng. Đ ti ch biết đến t́nh yêu Ngài, đ dơi theo bước chân Ngài, có nghĩa là đ có mt s giu có tâm linh. Đây là s giu có mà nó cho mt cm giác tt lành và nh́n thy yêu thương và lành thành mi nơi. Các tông đ ca t́nh yêu ca M, các con ca M ơi, các con hăy là nhng tia sáng mt tri mà vi s m áp ca t́nh yêu Thánh T M làm sưởi m mi người chung quanh các con. Các con nh ca M ơi, thế gian cn nhng tông đ t́nh yêu; thế gii cn nhiu li cu nguyn, nhưng li cu nguyn được nói ra t tm ḷng và t linh hn và không ch phát xut t môi ming. Các con nh ca M ơi, hăy khát khao s thánh thin nhưng trong s khiêm h, nơi s khiêm h cho phép Thánh T M làm vic đó mà Ngài mong mi qua các con. Các con ca M ơi, s cu nguyn ca các con, li nói, ư nghĩ, hành đng ca các con - tt c chúng m ra hoc đóng li nhng cánh ca ti Vương Quc Nước Tri cho các con. Thánh T M đă ch cho các con con đường và ban cho các con nim trông cy, và M an i và khích l các con bi, các con ca M ơi, M đă ti ch biết đến nim đau, nhưng M đă có nim tin và s cy trông. Bây gi M có được phn thưởng đi sng trong Vương Quc Thánh T M. V́ thế, các con hăy lng nghe M, có s can trường và đng ny sinh s mt mi. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana October 2, 2018

"Dear My children, 

       I am calling you to be courageous and to not grow weary, because even the smallest good - the smallest sign of love - conquers evil which is all the more visible. My children, listen to me so that good may overcome, so that you may come to know the love of my Son. This is the greatest happiness - the hands of my Son that embrace, of Him who loves the soul, of Him who has given Himself for you and is always giving Himself anew in the Eucharist, of Him who has the words of eternal life. To come to know His love, to follow in His footsteps, means to have a wealth of spirituality. This is the wealth which gives good feelings and sees love and goodness everywhere. Apostles of my love, my children, be like the rays of the sun which with the warmth of my Son's love warm everyone around them. My children, the world needs apostles of love; the world needs much prayer, but prayer spoken with the heart and the soul and not only pronounced with the lips. My children, long for holiness but in humility, in the humility which permits my Son to do that which He desires through you. My children, your prayers, your words, thoughts and actions - all of this either opens or closes the doors to the Kingdom of Heaven for you. My Son showed you the way and gave you hope, and I am consoling and encouraging you because, my children, I had come to know pain, but I had faith and hope. Now I have the reward of life in the Kingdom of my Son. Therefore, listen to me, have courage and do not grow weary. Thank you."

 

 

Thông đip M ngày 25/9/2018 qua th nhân Marija  Thông Đip M M Du ngày 25/9/2018 qua th nhân Marija

Các con yêu du,

   Cũng như thiên nhiên mở rộng những dấu hiệu yêu thương của nó tới các con qua những hoa trái nó cho các con. Cũng vy, qua vic ti đây ca M, các con nhn được dư đy nhng ân hu và hoa trái. Các con nh ơi, các con đă đáp li li kêu gi ca M được bao nhiêu ri, Thiên Chúa biết hết. M kêu gi các con - chưa quá tr đâu - hăy quyết tâm ti s thánh thin và mt cuc sng vi Thiên Chúa, trong ân sng và trong an b́nh. Thiên Chúa s chúc lành cho các con và ban cho các con gp trăm, nếu các con tín thác nơi Ngài. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija September 25, 2018

"Dear children, 

 Also nature extends signs of its love to you through the fruits which it gives you. Also, you, by my coming, have received an abundance of gifts and fruits. Little children, how much you have answered to my call, God knows. I am calling you - it is not late - decide for holiness and a life with God, in grace and in peace. God will bless you and give to you a hundred-fold, if you trust in Him. Thank you for having responded to my call. ”

Thông đip M ngày 2/9/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Điệp Mẹ Mễ Du ngày 2/9/2018 qua thị nhân Mirjana

 

Các con yêu du,
       L
i ca M đơn gin nhưng được tràn đy vi t́nh yêu và quan tâm ca T Mu. Các con ca M ơi, tt c bóng ti và gian trá đang đ xung trên các con, và M kêu gi các con ti ánh sáng và chân lư - M kêu gi các con ti vi Thánh T M. Ch có Ngài mi có th biến đi s tuyt vng và đau kh thành s b́nh an và trong sáng; ch có Ngài ban nim hy vng trong cơn đau đn thm sâu nht. Thánh T M là s sng thế gian. Các con càng ti ch biết đến Ngài các con càng ti gn Ngài hơn- tt c các con s yêu Ngài hơn, bi v́ Thánh T M là t́nh yêu. T́nh yêu thay đi mi s; nó làm lên s đp đ nht, cũng vy, không có t́nh yêu, dường như không chi quan trng đáng k vi các con. Đó là lư do ti sao, mt ln na, M đang nói vi các con rng các con phi yêu thương rt nhiu nếu các con mong mun phát trin tâm linh. Các tông đ ca t́nh yêu M ơi, M biết rng nó không phi luôn luôn d dàng, nhưng, các con ca M ơi, con đường đau đn là nhng con đường dn ti s phát trin tâm linh, ti nim tin, và ti Thánh T M. Các con ca M ơi, hăy cu nguyn - nghĩ ti Thánh T M. Trong tt c khong khc trong ngày, các con hăy nâng tâm hn các con ti Ngài, và M s thu thp tt c li cu nguyn ca các con như nhng bông hoa t mt khu vườn đp nht và dâng chúng như mt món quà ti Thánh T M. Các con hăy là nhng tông đ t́nh yêu ca M thc s; hăy reo rc t́nh yêu Thánh T M ti mi người. Các con hăy là khu vườn ca nhng bông hoa đp nht. Vi li cu nguyn ca các con hăy giúp đ  các mc t ca ḿnh  mà các ngài có th là nhng người cha tâm linh được đ đy vi t́nh yêu cho tt c mi người. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana September 2, 2018

"Dear My children, 

       My words are simple but are filled with motherly love and care. My children, all the more the shadows of darkness and deception are being cast over you, and I am calling you to the light and truth—I am calling you to my Son. Only He can transform despair and suffering into peace and clarity; only He can give hope in the deepest pain. My Son is the life of the world. The more that you come to know Him—the more that you come close to Him—all the more you will love Him, because my Son is love. Love changes everything; it makes most beautiful also that which, without love, seems insignificant to you. That is why, anew, I am saying to you that you must love a lot if you desire to grow spiritually. I know, apostles of my love, that it is not always easy, but, my children, also the painful paths are paths which lead to spiritual growth, to faith, and to my Son. My children, pray—think of my Son. In all the moments of the day, raise your soul to Him, and I will gather your prayers as flowers from the most beautiful garden and give them as a gift to my Son. Be true apostles of my love; spread the love of my Son to everyone. Be gardens of the most beautiful flowers. With your prayers help your shepherds that they may be spiritual fathers filled with love for all people. Thank you. ”

 

 

Thông đip M ngày 25/8/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/8/2018 qua th nhân Marija

Các con yêu du,

Đây là mt thi gian ân sng. Các con nh ơi, các con hăy cu nguyn thêm na, hăy nói ít đi và cho phép Chúa hướng dn các con trên con đường hoán ci. M cùng các con và yêu thương các con vi t́nh yêu T Mu ca M. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija August 25, 2018

"Dear children! This is a time of grace. Little children, pray more, speak less and permit God to lead you on the way of conversion. I am with you and love you with my motherly love. Thank you for having responded to my call."

 

Thông đip M ngày 2/8/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/8/2018 qua th nhân Mirjana

Các con yêu du,

Vi mt t́nh T Mu M kêu gi các con m tm ḷng ti s b́nh an; m tm ḷng ti Thánh T M, đ ri trong ḷng các con t́nh yêu cho Thánh T M có th ca vang, bi v́ ch t t́nh yêu đó s an b́nh đi vào trong linh hn. Các con ca M ơi, M biết rng các con có tính cht tt, M biết rng các con có t́nh yêu thương - mt t́nh yêu đy xót thương, nhưng nhiu con ca M vn có mt tm ḷng đóng kín. H nghĩ rng h có th làm được nó mà không cn hướng tâm tưởng ḿnh v Cha Trên Tri là Đng ri sáng hướng v Thánh T M là Đng luôn luôn vi các con mt ln na trong Bí Tích Thánh Th và là Đng mong mi lng nghe các con. Các con ca M ơi, ti sao các con không tâm s vi Ngài? Cuc sng ca mi các con th́ quan trng và quư giá, bi v́ nó là mt món quà t Cha Trên Tri cho s trường sinh. V́ thế, các con đng bao gi quên tiếp tc cm t Ngài: hăy tâm s vi Ngài. Các con ca M ơi, M biết rng nhng ǵ sp ti sau này không được rơ ti các con, nhưng nhng ǵ ti t nay tr đi ca ḿnh các con s nhn được tt c nhng câu tr li. T́nh T Mu M mong mi rng các con hăy sn sàng. Các con ca M ơi, qua cuc sng ḿnh hăy tiếp tc đt nhng cm súc tt lành trong tm ḷng ca nhng người mà các con gp, cm súc an b́nh, lành thánh, yêu thương và tha th. Qua s cu nguyn, hăy lng nghe ti nhng ǵ Thánh T M nói và hành đng phù hp. Mt ln na, M kêu gi các con cu nguyn cho các mc t ca ḿnh, v́ các ngài là người Thánh T M đă kêu gi. Các con hăy nh rng các ngài cn li cu nguyn và yêu thương. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana August 2, 2018

“Dear children, with a motherly love I am calling you to open hearts to peace; to open hearts to my Son, so that in your hearts love for my Son may sing, because only out of that love peace comes in the soul. My children, I know that you have goodness, I know that you have love – a merciful love, but many of my children still have a closed heart. They think that they can do it without directing their thoughts towards the Heavenly Father who illuminates-towards my Son who is always with you anew in the Eucharist and who desires to listen to you. My children, why do you not speak to Him? The life of each of you is important and precious, because it is a gift from the Heavenly Father for eternity. Therefore, do not ever forget to keep on thanking Him: speak to Him. I know, my children, that what is to come afterwards is unknown to you, but when your hereafter comes you will receive all the answers. My motherly love desires that you be ready. My children, by your life keep putting good feelings in the hearts of the people whom you meet, feelings of peace, goodness, love and forgiveness. Through prayer, hearken to what My Son is saying and act accordingly. Anew, I am calling you to prayer for your shepherds, for those whom my Son has called. Remember that they need prayers and love. Thank you. ”

 

Thông đip M ngày 25/7/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/7/2018 qua th nhân Marija

Các con yêu du,

Thiên Chúa đă kêu gi M đ hướng dn các con ti vi Ngài bi v́ Ngài là sc mnh ca các con. Đó là lư do ti sao M kêu gi các con cu nguyn ti Ngài và tin tưởng vào Ngài, bi v́ Ngài là chn nương náu ca các con t mi s ác mà chúng ŕnh rp và đưa các linh hn xa ĺa ân sng và nim vui mà tt c các con được mi gi. Các con nh ơi, hăy sng Thiên Đàng ti đây ngay trên trái đt này đ ri nó s tt cho các con; và nguyn ước gii răn Chúa là mt ngn đèn trên đường đi ca các con. M vi các con và M yêu thương tt c các con vi t́nh yêu T Mu ca M. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija July 25, 2018

"Dear children! God called me to lead you to Him because He is your strength. That is why I am calling you to pray to Him and to trust in Him, because He is your refuge from every evil that lurks and carries souls far from the grace and joy to which you are all called. Little children, live Heaven here on earth so that it will be good for you; and may the commandments of God be a light on your way. I am with you and I love you all with my motherly love. Thank you for having responded to my call."

 

Thông đip M ngày 2/7/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/7/2018 qua th nhân Mirjana

Các con yêu du,

M là M ca tt c các con, v́ thế, các con đng s bi v́ M nghe li cu ca các con. M biết rng các con t́m kiếm M và đó là lư do ti sao M cu xin Thánh T M cho các con, Thánh T M, là Đng được hip nht vi Cha Trên Tri và Thánh Thn Chúa - là Đng An i - Thánh T M hướng dn các linh hn ti Vương Quc nơi đó Ngài đă đến, Vương Quc b́nh an và ánh sáng. Các con ca M ơi, các con được ban cho s t do đ chn la, nhưng, như mt T Mu, M khn xin các con chn la t do cho điu lành thánh. Các con, vi mt tâm hn thanh khiết và đơn sơ thu hiu - ngay c khi đôi lúc các con không hiu nhng t ng - và t bên trong ḿnh các con cm thy chân lư là ǵ. Các con ca M ơi, đng đánh mt đi chân lư và đi sng tht như vy là đi theo s gi di đó. Qua cuc sng trong chân lư, Vương Quc Nước Tri đi vào trong tâm hn các con, và đó là Vương Quc b́nh an, yêu thương và ḥa hp. Các con ca M ơi, ri s không c̣n s ích k mà ích k chia cách các con khi Thánh T M. S có yêu thương và hiu biết cho tha nhân ḿnh. Các con hăy nh, bi v́ mt ln na M nhc nh các con, cu nguyn cũng có ư nghĩa là yêu thương người khác, đó là tha nhân ḿnh, và ban tng chính ḿnh cho h.  Các con hăy yêu và tùng phc Thánh T M, và ri Ngài s hot đng nơi các con và cho các con. Các con ca M ơi, đng ngng ngh nh v Thánh T M và yêu Ngài vô hn lượng và các con s có đi sng tht, và đó s là cho s trường sinh. Cám ơn các con, các tông đ ca t́nh yêu M.

 

Our Lady's message given through Mirjana  July 2, 2018

"Dear children, I am the mother of all of you and, therefore, do not be afraid because I hear your prayers. I know that you seek me and that is why I am praying to my Son for you, my Son, who is united with the Heavenly Father and the Holy Spirit - the Paraclete - my Son who leads souls to the Kingdom from where He came, the Kingdom of peace and light. My children, you are given the freedom to choose, but, as a mother, I implore you to choose the freedom for the good. You, with pure and simple souls comprehend - even if sometimes you do not understand the words - and within yourselves you feel what the truth is. My children, do not lose the truth and true life so as to follow the false one. By life in truth, the Kingdom of Heaven enters into your hearts, and that is the Kingdom of peace, love and harmony. Then, my children, there will not be the selfishness which distances you from my Son. There will be love and understanding for your neighbors. Because, remember, again I repeat to you, to pray also means to love others, your neighbors, and to give yourself to them. Love and give in my Son, and then He will work in you and for you. My children, ceaselessly think of my Son and love Him immeasurably and you will have true life, and that will be for eternity. Thank you, apostles of my love."

 

Thông đip M ngày 25/6/2018 qua th nhân Marija

 

Các con yêu du,

Đây là ngày mà Thiên Chúa ban cho M đ cm t Ngài cho mi các người các con, cho nhng người hoán ci và chp nhn thông đip ca M và bước đi trên con đường hoán ci và thánh đc. Các con hăy mng vui lên, các con nh ơi, bi v́ Thiên Chúa đy ḷng thương xót và yêu thương tt c các con vi t́nh yêu vô lượng ca Ngài và hướng dn các con ti con đường cu đ qua s ti đây ca M. M yêu thương tt c các con và ban cho các con Thánh T M đ Ngài có th ban cho các con s b́nh an. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Our Lady's message given through Marija June 25, 2018

“Dear children! This is the day that the Lord gave me to give Him thanks for each of you, for those who have converted and have accepted my messages and have set out on the way of conversion and holiness. Rejoice, little children, because God is merciful and loves you all with His immeasurable love and leads you to the way of salvation through my coming here. I love you all and give you my Son that He may give you peace. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông đip M ngày 2/6/2018 qua th nhân Mirjana

Các con yêu du,
      Me kêu g
i các con nhn nhng li ca M mà M đang nói vi các con như mt T Mu, vi mt tm ḷng đơn sơ, đ ri các con có th bt đu trên con đường hoàn toàn sáng và thanh khiết, trên con đường tuyt vi ca Thánh T M, va là người và va là Chúa. Mt nim vui- mt ánh sáng không th din t được bng ngôn ng loài người - s thâm thu linh hn các con và s an b́nh và t́nh yêu Thánh T M s nm gi các con. M mong mun điu này cho tt c các con ca M. V́ thế, các con, là các tông đ t́nh yêu ca M, là nhng người biết thế nào là yêu thương và tha th, là nhng người không xét đoán, các con mà M khích l, các con hăy là mt gương sáng ti nhng ai không đi trên con đường ánh sáng và t́nh yêu hay nhng ai đang đi lc hướng t đó. Qua cuc sng ca các con hăy t cho h biết chân lư. Biu l cho h t́nh yêu bi v́ yêu thương thng vượt mi khó khăn, và tt c các con ca M đu khát vng yêu thương. S hip nht yêu thương ca các con  mt món quà ti Thánh T M và cho M. Nhưng, các con ca M ơi, hăy nh rng đ yêu thương cũng có nghĩa là mong mun nhng điu tt lành cho tha nhân ḿnh và mong mun s hoán ci ca linh hn tha nhân ḿnh. Như M đang nh́n ti các con t hp chung quanh M, tm ḷng M bun thm, bi v́ M nh́n thy quá ít t́nh yêu huynh đ, t́nh yêu xót thương. Các con ca M ơi, Thánh Th-Thánh T M sng đng gia các con - Li Ngài s giúp các con hiu thu, bi v́ Li Ngài là sc sng, Li Ngài làm cho linh hn hít th, Li Ngài mang ti s nhn thc yêu thương. Các con yêu du, mt ln na, M đang khn mong các con như mt T Mu mong mi s tt lành cho các con ca ḿnh: các con hăy yêu thương các mc t ca ḿnh, cu nguyn cho các ngài. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  June 2, 2018

 "Dear My children, 

     I am calling you to accept my words which I am speaking to you as a mother, with a simplicity of heart, so that you may set out on the way of complete light and purity, of the singular love of my Son, man and God. A joy—a light indescribable in human words—will penetrate your soul and the peace and love of my Son will take hold of you. I desire this for all of my children. Therefore, you, apostles of my love, you who know how to love and forgive, you who do not judge, you whom I encourage, you be an example to all those who are not going on the way of light and love or who have diverted from it. By your life show them the truth. Show them love because love overcomes all difficulties, and all of my children thirst for love. Your unity in love is a gift to my Son and me. But, my children, remember that to love also means to desire the good for your neighbor and to desire conversion of your neighbor’s soul. As I am looking at you gathered around me, my heart is sad, because I see so little brotherly love, merciful love. My children, the Eucharist—my Son alive among you—His words will help you comprehend, because His word is life, His word makes the soul breathe, His word brings about cognition of love. Dear children, anew, I am imploring you as a mother who desires the good for her children: love your shepherds, pray for them. Thank you. ”   

 

Thông đip M ngày 25/5/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/5/2018 qua th nhân Marija

Các con yêu du,

 

Trong thi gian hn lon này, M kêu gi các con có nhiu s tin tưởng hơn nơi Thiên Chúa, Ngài là Cha các con trên Thiên Đàng và Ngài gi M ti đ hướng dn các con ti Ngài. Các con hăy m ḷng ḿnh ti nhng ân hu mà Ngài mong mun ban cho các con và, trong s thinh lng ca tâm hn các con hăy th ly Thánh T Giêsu ca M là Đng đă ban cho các con chính cuc sng Ngài đ ri các con có th sng vĩnh cu - đó là nơi Ngài mong mun hướng dn các con ti. Nguyên ước nim hy vng ca các con là nim vui ca mt s gp g Đng Ti Cao trong cuc sng hàng ngày. V́ thế, M kêu gi các con: đng chnh mng cu nguyn bi v́ cu nguyn làm nên nhng phép l. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija May 25, 2018

“Dear children! In this peaceless time, I am calling you to have more trust in God who is your Father in Heaven and who has sent me to lead you to Him. You, open your hearts to the gifts which He desires to give you and, in the silence of your heart, Adore my Son Jesus who has given His life so that you may live in eternity - where He desires to lead you. May your hope be the joy of a meeting with the Most High in every day life. Therefore, I am calling you: do not neglect prayer because prayer works miracles. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông đip M ngày 2/5/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/5/2018 qua th nhân Mirjana

Các con yêu du,

Tt c các điu Thánh T M, Người là ánh sáng t́nh yêu, đă làm và đang làm, là làm vi hết t́nh yêu thương. Các con cũng thế, các con ca M ơi, khi các con sng trong yêu thương và yêu tha nhân, các con đang làm theo ư ca Thánh T M. Các tông đ t́nh yêu ca M ơi, hăy làm chính ḿnh nh bé; m rng trái tim thanh sch cho Thánh T M đ ri Ngài có th làm vic qua các con. Vi s nâng đ ca nim tin, hăy được đ đy t́nh yêu thương. Nhưng, các con ca M ơi, đng quên rng Thánh Th là tâm đim ca đc tin. Đó là Thánh T M là Đng nuôi dưỡng các con vi Ḿnh Ngài và tăng sc mnh cho các con vi Máu Ngài. Đây là mt phép l ca t́nh yêu: Thánh T M là Đng luôn luôn đến mt ln na, sng đng, đ mang sc sng li cho linh hn. Các con ca M ơi, bng vic sng trong yêu thương các con đang thi hành ư ca Thánh T M và Ngài sng trong các con. Các con ca M ơi, nim mong ước T Mu ca M cho các con luôn luôn yêu Ngài hơn na, bi v́ Ngài đang kêu gi các con vi t́nh yêu Ngài. Ngài đang ban cho các con t́nh yêu đ ri các con có th reo rc nó ti mi người chung quanh các con. Như mt T Mu, qua t́nh yêu Ngài, Me vi các con đ nói nhng li yêu thương và cy trông cho các con - đ ni vi các con nhng li trường sinh mà nó là chiến thng qua thi gian và qua cái chết - như là đ kêu gi các con là nhng tông đ t́nh yêu ca M. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  May 2, 2018

"Dear children, all that my Son, who is the light of love, has done and does, He has done out of love. Also you, my children, when you live in love and love your neighbors, you are doing the will of my Son. Apostles of my love, make yourselves little; open your pure hearts to my Son so that He can work through you. With the help of faith, be filled with love. But, my children, do not forget that the Eucharist is the heart of faith. This is my Son who feeds you with His Body and strengthens you with His Blood. This is a miracle of love: my Son who always comes anew, alive, to bring life back to souls. My children, by living in love you are doing the will of my Son and He lives in you. My children, my motherly desire is for you to always love Him more, because He is calling you with His love. He is giving you love so that you may spread it to all those around you. As a mother, through His love, I am with you to speak the words of love and hope to you - to speak to you the eternal words that are victorious over time and death - so as to call you to be my apostles of love. Thank you."

 

Thông đip M ngày 25/4/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/4/2018 qua th nhân Marija

 

Các con yêu du,

 

Hôm nay M kêu gi các con sng mt cuc sng mi ca ḿnh vi Chúa Giêsu. Nguyn ước Đng Phc Sinh ban cho các con sc mnh đ luôn luôn mnh m trong nhng cơn th thách ca cuc sng và đ trung thành và kiên tŕ trong s cu nguyn; bi v́ Chúa Giêsu đă cu đ các con bng nhng vết thương ca Ngài và bng s Phc Sinh ca Ngài đă ban cho các con mt cuc sng mi. Các con nh ơi, hăy cu nguyn và đng đánh mt nim cy trông. Nguyên xin nim hân hoan và b́nh an trong ḷng các con chng t nim vui rng các con là ca M. M vi các con và yêu thương tt c các con vi t́nh yêu thương T Mu ca M. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Our Lady's message given through Marija April 25, 2018

“Dear children! Today I am calling you to live your new life with Jesus. May the Risen One give you strength to always be strong in the trials of life and to be faithful and persevering in prayer;  because Jesus saved you by His wounds and by His Resurrection gave you new life. Pray, little children, and do not lose hope. May joy and peace be in your hearts and witness the joy that you are mine. I am with you and love you all with my motherly love. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông đip M ngày 2/4/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/4/2018 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu du,

  Qua t́nh yêu cao c ca Cha Trên Tri M cnh các con như mt T Mu ca các con và các con bên cnh M như nhng người con ca M, như nhng tông đ t́nh yêu ca M là người M không ngng t hp chung quanh M. Các con ca M ơi, các con là nhng người, cùng vi li cu nguyn, cn phi t b hoàn toàn cho Thánh T M đ ri các con có th không c̣n sng nhưng Thánh T M mi có th sng trong các con - đ ri tt c nhng ai không biết Thánh T M có th thy Ngài trong các con và ti ch mong mun biết đến Ngài. Các con hăy cu nguyn rng nơi các con h có th thy s khiêm h và lành thánh kiên đnh, mt s sn sàng đ phc v tha nhân; đ ri nơi các con h có th thy rng các con sng ơn gi ca ḿnh trong thế gian vi c con tim, trong s hip thông vi Thánh T M; đ ri nơi các con h có th thy s hin lành, du dàng và yêu thương cho Thánh T M cũng như cho anh ch em ḿnh. Các tông đ t́nh yêu ca M, các con phi cu nguyn nhiu và thanh ty ḷng ḿnh đ ri các con mi có th là người đu tiên đi trên con đường ca Thánh T M, đ ri các con mi có th là người công chính được hp nht vi công lư ca Thánh T M. Các con ca M ơi, như là nhng tông đ t́nh yêu ca M, các con phi được hp nht trong s hip thông mà nó phát sinh t Thánh T M, đ ri các con ca M là nhng người chưa biết ti con đường ca Thánh T M mi có th nhn ra s hiêp thông t́nh yêu và mi có th ti ch mong mun đ bước đi trên con đường s sng, con đường hp nht vi Thánh T M. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  April 2, 2018

"Dear children, Through the great love of the Heavenly Father I am beside you as your mother and you are beside me as my children, as apostles of my love whom I ceaselessly gather around me. My children, you are those who, along with prayer, need to completely surrender to my Son so that you may no longer live but my Son may live in you - so that all those who do not know my Son may see Him in you and come to desire to know Him. Pray that in you they may see resolute humility and goodness, a readiness to serve others; that in you they may see that you live your vocation in the world with the heart, in communion with my Son; that in you they may see meekness, tenderness and love for my Son as well as for all brothers and sisters. Apostles of my love, you must pray much and cleanse your hearts so that you may be the first to walk on the way of my Son, that you may be the just who are united with the justice of my Son. My children, as apostles of my love, you must be united in the communion which emanates from my Son, so that my children who do not know my Son may recognize the communion of love and may come to desire to walk on the way of life, the way of unity with my Son. Thank you."

 

Thông đip M ngày 25/3/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/3/2018 qua th nhân Marija

Các con yêu du,

 

M kêu gi các con cùng vi M trong s cu nguyn vào thi gian ân sng này khi s ti tăm đang chng li s sáng. Các con nh ơi, hăy cu nguyn, xưng ti và bt đu mt cuc sng mi trong ân sng. Hăy quyết đnh chn Thiên Chúa và Ngài s dn dt các con ti s thánh thin; và Thánh Giá s là mt du khi hoàn và s cy trông cho các con. Các con hăy hănh din rng các con được thanh ty và đy cm t trong ḷng rng các con là mt phn ca kế hoch Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija March 25, 2018

“Dear children! I am calling you to be with me in prayer in this time of grace when darkness is fighting against the light. Pray, little children, confess and begin a new life in grace. Decide for God and He will lead you towards holiness; and the cross will be a sign of victory and hope for you. Be proud that you are baptized and grateful in your heart that you are a part of God’s plan. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông đip M ngày 2/3/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/3/2018 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu du,

 

S vĩ đi là nhng vic mà Cha Trên Trơi đă làm nơi M, như Ngài làm trong tt c nhng người yêu mến Ngài cách du dàng và nhng người trung thành và st sng phc v Ngài. Các con ca M ơi, Cha Trên Tri yêu thương các con, qua t́nh yêu Ngài mà M vi các con nơi đây. Ngài đang nói vi các con. Ti sao các con không mong mun đ nh́n thy nhng du ch? Mi s th́ d dàng hơn bên cnh Ngài. Cũng thế, đau đn được sng vi Ngài th́ d dàng hơn bi v́ nim tin hin hu.  Đc tin giúp trong s đau đn, và đau đn không có nim tin dn ti s tht vng. Đau đn mà nó được sng và được dâng hiến ti Thiên Chúa tri dy.  Thánh T M đă không cu chuc thế gian qua s hy sinh đau đn ca Ngài sao? Như mt T Mu, M vi Ngài trong đau đn và đau kh, như M đang vi tt c các con. Các con ca M ơi, M vi các con trong cuc sng, trong đau kh, trong đau đn, trong nim vui và trong yêu thương. V́ thế, các con hăy trông cy. Nim trông cy mà nó làm các con thu hiu rng cuc sng là đó. Các con ca M ơi, M đang ni vi các con, tiếng ca M đang nói vi linh hn ca các con, trái tim M đang nói vi trái tim các con. Hi các tông đ t́nh yêu ca M, Trái tim T Mu M yêu thương các con nhiu dường bao. C̣n rt nhiu điu M mong mun dy d các con. Trái Tim T Mu M mong mi rng các con hoàn thin, và các con có th trn ho ch khi linh hn, thân xác và t́nh yêu ca các con được liên kết bên trong các con. M khn xin các con như nhng đa con ca M, hăy cu nguyn tht nhiu cho Giáo Hi và nhng tôi tá ca Hi Thánh - như các mc t ca các con; mà Giáo Hi có th như là Thánh T M mong mun - trong sáng như ḍng nước sui và tràn đy t́nh yêu. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  March 2, 2018

 

"Dear children, great are the works that the Heavenly Father has done in me, as He does in all those who love Him tenderly and who faithfully and devoutly serve Him. My children, the Heavenly Father loves you, and it is through His love that I am here with you. He is speaking to you. Why do you not desire to see the signs? Everything is easier alongside Him. Also, pain lived with Him is easier because faith exists. Faith helps in the pain, and pain without faith leads to despair. Pain lived and offered to God raises up. Did my Son not redeem the world through His painful sacrifice? As His mother I was with Him in the pain and suffering, as I am with all of you. My children, I am with you in life, in suffering, in pain, in joy and in love. Therefore, have hope. It is hope that makes you comprehend that life is there. My children, I am speaking to you, my voice is speaking to your soul, my heart is speaking to your heart. Oh, apostles of my love, how much my motherly heart loves you. How many things I desire to teach you. How my motherly heart desires that you be complete, and you can be complete only when your soul, body and love are united within you. I implore you as my children, pray much for the Church and her servants - your shepherds; that the Church may be such as my Son desires - clear as spring water and full of love. Thank you."

 

Thông đip M ngày 25/2/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/2/2018 qua th nhân Marija

 

Các con yêu du,

Trong thi gian ân sng này M kêu gi tt c các con m ḷng ḿnh ra và sng theo gii răn Chúa đă ban cho các con, mà các gii răn này dn dt các con qua các phép Bí Tích trên con đường hoán ci. Thế gii và các cám d thế gian đang th thách các con, nhưng các con, các con nh ơi, nh́n vào các th to ca Thiên Chúa mà Ngài ban cho các con trong v đp và ḷng khiêm h và, yêu mến Thiên Chúa trên hết mi s và Ngài s dn các con trên con đường cu đ. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija  February 25, 2018

“Dear children!  In this time of grace I am calling all of you to open yourselves and to live the commandments which God has given you, that they may lead you through the Sacraments on the way of conversion. The world and worldly temptations are testing you, but you, little children, look at God’s creatures which He has given to you in beauty and humility and, little children, love God above everything and He will lead you on the way of salvation. Thank you for having responded to my call. ” 

 

Thông đip M ngày 2/2/2018 qua th nhân Mirjana

  Thông Đip M M Du ngày 2/2/2018 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu  du,

    Các con là nhng người Thánh T M yêu thương, là nhng người M thương yêu vi mt t́nh yêu vô lượng ca T Mu, các con đng cho phép s ích k, s yêu bn thân ḿnh cai tr thế gii. Đng cho phép t́nh yêu và s lành thánh b du kín đi. Các con là nhng người được yêu thương, là nhng người đă ti ch nhn biết t́nh yêu Thánh T M, các con hăy nh rng đ được yêu có nghĩa là yêu thương. Các con ca M ơi, hăy có ḷng tin. Khi các con có ḷng tin các con hnh phúc và lan tràn b́nh an; linh hn các con rung rinh vi nim vui. Thánh T M hin din trong mt linh hn như thế. Khi các con trao ban chính ḿnh v́ nim tin, khi các con trao ban chính ḿnh cho yêu thương, khi các con làm vic tt cho tha nhân, Thánh T M vui cười trong tâm hn các con. Các tông đ t́nh yêu ca M ơi, M đang quay sang các con như mt T Mu. M đang t hp các con chung quanh chính M và mong mun dn dt các con trên con đường t́nh yêu và đc tin, trên con đường mà nó dn dt ti ánh sáng thế gian. M đây v́ yêu thương, v́ nim tin, bi v́ vi chúc lành T Mu ca M mong mun ban cho các con đc cy và sc mnh trên con đường ca các con - bi v́ con đường mà nó dn ti Thánh T M th́ không d dàng. Nó th́ đy nhng s t b, cho đi, hy sinh, tha th và rt nhiu nhiu t́nh yêu. Nhưng con đường này dn ti an b́nh và hnh phúc. Các con ca M ơi, đng tin nhng tiếng di trá mà nó nói vi các con v nhng vic gi di, nhng lp lánh gi to. Các con ca M ơi, các con hăy quay v vi Thánh Kinh. M đang ngó ti các con vi mt t́nh yêu vô biên, và qua ân hu ca Chúa, đang làm chính ḿnh hin nhiên ti các con. Các con ca M ơi, hăy bt đu vi M. Nguyên ước tâm hn các con rung rinh vi nim vui. Cám ơn các con.

 

Our Lady's message given through Mirjana  February 2, 2018

“Dear children, you whom my Son loves, you whom I love with an immeasurable motherly love, do not permit for selfishness, for self love, to rule the world. Do not permit for love and goodness to be hidden. You who are loved, who have come to know the love of my Son, remember that to be loved means to love. My children, have faith. When you have faith you are happy and are spreading peace; your soul trembles with joy. My Son is in such a soul. When you are giving yourself for the faith, when you are giving yourself for love, when you are doing good to your neighbor, my Son smiles in your soul. Apostles of my love, I am turning to you as a mother. I am gathering you around myself and I desire to lead you on the way of love and faith, on the way which leads to the light of the world. I am here for the sake of love, for the sake of faith, because with my motherly blessing I desire to give you hope and strength on your way – because the way which leads to my Son is not easy. It is full of renunciation, giving, sacrifice, forgiveness and much, much love. But this way leads to peace and happiness. My children, do not believe lying voices which speak to you about false things, false glitter. You, my children, return to the Scripture. I am looking at you with immeasurable love, and through God’s grace am making myself evident to you. My children, set out with me. May your soul tremble with joy. Thank you.”

 

Thông đip M ngày 25/1/2018 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M Du ngày 25/1/2018 qua th nhân Marija

 

Các con yêu du,

Nguyên ước thi gian này cho các con mt thi gian cu nguyn, đ ri Chúa Thánh Thn, qua vic cu nguyn, có th ng xung trên các con và ban cho các con s hoán ci. Các con hăy m ḷng ḿnh và đc Thánh Kính, đ qua nhng li chng các con cũng có th gn hơn ti Chúa. Các con nh ơi, trên hết mi s hăy t́m kiếm Thiên Chúa và nhng s ca Chúa và đ li nhng vt thế gian cho trái đt, bi v́ Sa-tan đang lôi cun các con ti bi đt và ti li. Các con được kêu gi ti s lành thánh và được to thành cho Nước Tri; v́ thế, các con hăy kiếm t́m Nước Tri và nhng s trên tri. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

 

Our Lady's message given through Marija  January 25, 2018

“Dear children! May this time be for you a time of prayer, so that the Holy Spirit, through prayer, may descend upon you and give you conversion. Open your hearts and read the Sacred Scripture, that through the testimonies you also may be closer to God. Above everything, little children, seek God and the things of God and leave earthly ones to the earth, because Satan is attracting you to the dust and sin. You are called to holiness and created for Heaven; therefore, seek Heaven and the things of Heaven. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông đip M ngày 2/1/2018 qua th nhân Mirjana

 

  Thông Đip M M Du ngày 2/1/2018 qua th nhân Mirjana

 

Các con yêu du,

Khi t́nh yêu thương bt đu biến mt trên trái đt, khi con đường cu đ không c̣n được t́m thy, M, là T Mu, ti đ giúp các con ti ch nhn biết nim tin đích thc - là sng và thm sâu - như vy đ giúp các con ti t́nh yêu đích thc. Như mt t Mu, M khát khao t́nh thương yêu ln nhau, s tt lành, và thanh khiết ca các con. S mong mun ca M là các con hăy công bng, là các con yêu thương nhau. Các con ca M ơi, các con hăy mng vui trong linh hn ḿnh, hăy trong sch, hăy là nhng tr nh. Thánh T M thường nói rng Ngài yêu thích gia nhng tâm hn trong sch, bi v́ tâm hn trong sch th́ luôn luôn tươi tr và vui mng. Thánh T M nói vi các con tha th và yêu thương nhau. M biết rng điu này không phi luôn luôn d dàng. Đau kh làm các con ln lên trong tinh thn. Đ các con ln mnh trong tinh thn hơn na, các con phi chân thành và thành tht tha th và yêu thương. Nhiu các con ca M trên thế gian không biết Thánh T M, h không yêu mến Ngài; nhưng nhng con yêu Thánh T M, là nhng con mang Ngài trong ḷng các con, các con hăy cu nguyn, cu nguyn và trong cu nguyn s cm thy Thánh T M bên cnh các con. Nguyên ước linh hn các con hít th trong thn khí Ngài. M gia các con và M đang nói v nhng s nh đi. M s không mt mi nói vi các con v Thánh T M - là t́nh yêu đích thc. V́ thế, các con ca M ơi, các con hăy m ḷng ḿnh ra cho M. Các con hăy cho phép M dn dt các con như mt T Mu. Các con hăy là nhng tông đ t́nh yêu ca Thánh T M và ca M. Như mt T Mu M khn xin các con đng quên nhng người mà Thánh T M đă kêu goi đ dn dt các con. Các con hăy mang theo các ngài trong trái tim ḿnh và cu nguyên cho các ngài. Cám ơn các con

 

Our Lady's message given through Mirjana  January 2, 2018

Dear My Children!

 when love is beginning to disappear on earth, when the way of salvation is not being found, I, the mother, am coming to help you to come to know true faith – living and profound – so as to help you to truly love. As a mother, I am longing for your mutual love, goodness, and purity. My desire is that you be just and that you love each other. My children, be joyful in your soul, be pure, be children. My Son used to say that he loves to be among pure hearts, because pure hearts are always young and joyful. My Son said to you to forgive and to love each other. I know that this is not always easy. Suffering makes you grow in spirit. For you to spiritually grow all the more, you must sincerely and truly forgive and love. Many of my children on earth do not know my Son, they do not love Him; but you who do love my Son, you who carry Him in your heart, pray, pray and in praying feel my Son beside you. May your soul breathe in His spirit. I am among you and am speaking about little and great things. I will not grow tired speaking to you about my Son – the true love. Therefore, my children, open your hearts to me. Permit me to lead you as a mother. Be apostles of the love of my Son and of me. As a mother I implore you not to forget those whom my Son has called to lead you. Carry them in your heart and pray for them. Thank you.”