Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/12/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/12/2019  

Các con yêu du,
  M mang Thánh T Giêsu ca M ti cho các con, đ Ngài chúc lành cho các con và t l cho các con t́nh yêu thương ca Ngài, mà t́nh yêu đó đến t Tri. Tâm hn các con khao khát s b́nh an, mà nó càng ngày càng mt đi trên trái đt. Đó là lư do ti sao con người xa vi Thiên Chúa và các linh hn th́ bnh hon và dn ti s chết tâm linh. Các con nh ơi, M vi các con đ dn dt các con trên con đường cu đ mà Thiên Chúa kêu gi các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on December 25, 2019

"Dear children, 

       I am carrying my Son Jesus to you, for Him to bless you and reveal to you His love, which comes from Heaven. Your heart yearns for peace, of which there is less and less on earth. That is why people are far from God and souls are sick and heading towards spiritual death. I am with you, little children, to lead you on this way of salvation to which God calls you. Thank you for having responded to my call.

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/12/2019

 

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/12/2019

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/12/2019

 

Các con yêu du,
          Khi M nh́n vào các con là người yêu mến Thánh T M, trái tim M được tràn ngp vi s du dàng. M chúc lành cho các con vi chúc lành T Mu. Vi chúc lành T Mu, M cũng chúc lành cho các mc t ca các con - các con là người rao Li Thánh T M, là người ban phước vi đôi tay Ngài và là người yêu Ngài rt nhiu đ ri các con sn sàng làm mi hy sinh cho Ngài vi nim vui. Các con đi theo Ngài, là ch chăn đu tiên, là nhà truyn giáo đu tiên. Các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, đ sng và làm vic cho nhau, cho tt c nhng ai các con yêu thương qua Thánh T M, là nim vui và s i an ca cuc sng thế gian. Nếu qua s cu nguyn, yêu thương và hy sinh th́ Nước Thiên Chúa ngay trong ḷng các con, ri cuc sng các con tràn đy nim vui và rng sáng. Gia nhng người yêu Thánh T M và nhng người yêu thương nhau v́ Ngài, li nói không cn thiết na. Mt ánh mt đ cho nhng li lng câm và nhng cm xúc không th hin, đă được nghe thy. Nơi đâu có t́nh yêu thng tr, thi gian không c̣n được tính đến. Chúng ta vi các con. Thánh T M biết các con và yêu thương các con. T́nh yêu là điu mang các con ti vi M,  và qua yêu thương đó M s ti vi các con và nói vi các con v công vic cu chuc. M mong mun cho tt c các con ca M có nim tin và cm nhn t́nh yêu T Mu M nó s dn chúng ti Chúa Giêsu. V́ thế, các con ca M ơi, bt c nơi đâu các con đi, các con hăy chiếu sáng t́nh yêu và nim tin như nhng tông đ ca t́nh yêu. Cám ơn các con.

 

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on December 2, 2019

"Dear children,

       As I am looking at you who love my Son, my heart is being filled with tenderness. I am blessing you with a motherly blessing. With a motherly blessing, I am also blessing your shepherds - you who speak the words of my Son, who bless with His hands and who love Him so much that you are ready to make every sacrifice for Him with joy. You are following Him, who was the first shepherd, the first missionary. My children, apostles of my love, to live and work for others, for all those whom you love through my Son, is the joy and comfort of earthly life. If through prayer, love and sacrifice the Kingdom of God is in your hearts, then your life is joyful and bright. Among those who love my Son and who love each other through Him, words are not necessary. A gaze is sufficient for the unspoken words and unexpressed feelings to be heard. There where love reigns, time no longer counts. We are with you. My Son knows you and loves you. Love is that which brings you to me, and through that love I will come to you and speak to you of the works of salvation. I desire for all of my children to have faith and to feel my motherly love which leads them to Jesus. Therefore, you, my children, wherever you go, illuminate with love and faith as apostles of love. Thank you."

 

Thông đip M ngày 25/11/2019 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/11/2019 

Các con yêu du,
  Nguyn ước thi gian này là mt thi gian cu nguyn ca các con. Không có Chúa các con không có s an b́nh. V́ thế, các con nh ơi, hăy cu nguyn cho b́nh an trong tâm hn các con và gia đ́nh, đ ri Chúa Giêsu có th được sinh ra trong các con và ban cho các con t́nh yêu thương và chúc lành ca Ngài. Thế gii đang trong chiến tranh bi v́ các tm ḷng đy nhng thù ghét và ghen tương. Các con nh ơi, trong ánh mt s bt an đă được thu t bi v́ các con chng cho phép Chúa Giêsu được sinh ra trong cuc sng ca ḿnh. Hăy t́m kiếm Ngài, cu nguyn, và Ngài s ban chính Ḿnh cho các con trong Chúa Hài Nhi là nim vui và s an b́nh. M vi các con và M cu nguyn cho các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on November 25, 2019

"Dear children, 

      May this time be a time of prayer for you. Without God you do not have peace. Therefore, little children, pray for peace in your hearts and families, so that Jesus can be born in you and give you His love and blessing. The world is at war because hearts are full of hatred and jealousy. In the eyes, little children, peacelessness is seen because you have not permitted Jesus to be born in your lives. Seek Him, pray, and He will give Himself to you in the Child who is joy and peace. I am with you and I pray for you. Thank you for having responded to my call. ”
 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/11/2019

 

  Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana 2/11/2019

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/11/2019

 

Các con yêu du,
          Thánh T
yêu quư ca M luôn luôn đă cu xin và làm vinh hin Cha Trên Tri. Ngài luôn luôn nói mi s v Cha và tin tưởng vào thánh ư Ngài. Đây là nhng ǵ các con, các con ca M ơi, cũng nên làm, bi v́ Cha Trên Tri luôn lng nghe các con ca Ngài. Ḷng trao ḷng - là t́nh yêu, ánh sáng và cuc sng. Cha Trên Tri đă ban chính ḿnh qua dung nhan con người, và dung nhan này là dung nhan Thánh T M. Các tông đ ca t́nh yêu M, các con nên luôn mang theo dung nhan Thánh T M trong tâm hn và ư nghĩ ca các con. Các con nên luôn nghĩ v t́nh yêu Ngài và s hy sinh ca Ngài. Các con cu nguyn đ luôn cm thy s hin din ca Ngài, bi v́, các tông đ ca t́nh yêu M ơi, đó là cách cho các con giúp tt c nhng ai không biết thánh T M, nhng ai chưa ti ch biết ti t́nh yêu Ngài. Các con ca M ơi, hăy đc sách Phúc Âm. Đó luôn là nhng s mi m, đó là nhng ǵ kết buc các con ti Thánh T M là Đng đă được sinh ra đ mang Li Hng Sng ti cho tt c các con ca M và đ hy sinh chính ḿnh cho mi người. Các tông đ ca t́nh yêu M, được cưu mang bi t́nh yêu Thánh T M, mang yêu thương và b́nh an ti tt c anh ch em ḿnh. Đng xét đoán ai. Yêu thương mi người theo như t́nh yêu cho Thánh T M. Trong cách này, các con cũng s chăm sóc cho linh hn ḿnh, và linh hn ḿnh là cái ǵ quư giá nht, mà nó đích thc thuc v các con. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on November 2, 2019

"Dear children,

      My beloved Son always prayed and glorified the Heavenly Father. He always said everything to Him and trusted in His will. This is what you, my children, should also do, because the Heavenly Father always listens to His children. One heart in one heart – love, light and life. The Heavenly Father gave Himself through a human face, and this face is the face of my Son. You, apostles of my love, you should always carry the face of my Son in your hearts and your thoughts. You should always think of His love and His sacrifice. You should pray to always feel His presence, because, apostles of my love, that is the way for you to help all those who do not know my Son, who have not come to know His love. My children, read the book of the Gospel. It is always something new, it is what binds you to my Son who was born to bring the words of life to all of my children and to sacrifice Himself for all. Apostles of my love, carried by the love for my Son, bring love and peace to all of your brothers. Judge no one. Love everyone according to the love for my Son. In this way, you will also be caring for your soul, and it [your soul] is that what is most precious, which truly belongs to you. Thank you.

 

 

 Thông đip M ngày 25/10/2019 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/10/2019

Các con yêu du,
   Hôm nay M kêu gi các con cu nguyn. Nguyn ước li cu nguyn là dưỡng cht cho linh hn các con, bi v́ hoa trái ca cu nguyn là nim vui, s cho đi và làm chng nhân cho Thiên Chúa ti người khác - qua cuc sng ca các con. Các con nh ơi, trong vic hy ḿnh hoàn toàn cho Thiên Chúa, Ngài s chăm lo mi s và Ngài s chúc phúc cho các con; và nhng hy sinh ca các con s có ư nghĩa. M vi các con và chúc lành cho tt c các con vi chúc lành T Mu ca M. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on October 25, 2019

"Dear children, 

      Today I call you to prayer. May prayer be a balm to your soul, because the fruit of prayer is joy, giving and witnessing God to others - through your life. Little children, in complete surrender to God, He will take care of everything and will bless you; and your sacrifices will have meaning. I am with you and bless all of you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call. ” 

 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/10/2019

  Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana 2/10/2019

  Thông Đip Mẹ M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/10/2019

 

Các con yêu du,
         Thánh Ư và t́nh yêu Cha Trên Tr
i hoàn thành nó đ ri M gia các con, ri M, vi mt t́nh yêu T Mu, có th giúp s ln mnh đc tin trong ḷng các con, cho các con có th tht s thu hiu mc đích ca cuc sng trn thế và s cao c ca cuc sng thiên đàng. Các con ca M ơi, cuc sng trn thế là cách thế ti s trường sinh, ti chân lư, và ti cuc sng ti Thánh T M. M mong mun hướng dn các con trong cách đó. Các con ca M ơi, các con là người luôn luôn khát mong nhiu yêu thương, chân lư, nim tin hơn - cn biết rng có mt sui nước t đó các con có th ung. Đó là nim tín thác vào Cha Trên Tŕ; đó là nim tín thác vào t́nh yêu Ngài. T b hoàn toàn chính ḿnh ti ư đnh ca Ngài và đng lo s. Mi s đó là tt nht cho các con, mi s mà dn các con ti cuc sng vĩnh cu, s được ban cho các con. Các con s thu hiu rng mc đích ca cuc sng th́ không luôn luôn mun có được, ly được, nhưng là đ yêu và trao ban. Các con s có b́nh an thc và t́nh yêu tht s. Các con s là nhng tông đ t́nh yêu. Qua gương sáng ca các con, các con s hoàn thành nó đ ri các con ca M chưa biết ti Thánh T M và t́nh yêu thương ca Ngài mi có ước mun ti ch nhn biết Ngài. Các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, hăy th ly Thánh T M cùng vi M và yêu mến Ngài trên hết mi s. Luôn luôn phn đu đ sng trong chân lư Ngài. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on October 2, 2019

"Dear children, 

        The will and the love of the Heavenly Father make it so that I am among you, that I, with a motherly love, may help the growth of faith in your heart, for you to be able to truly comprehend the purpose of earthly life and the greatness of the heavenly one. My children, the earthly life is the way to eternity, to truth, and to life—to my Son. I desire to lead you on that way. You, my children—you who always thirst for more love, truth, and faith—need to know that there is only one spring from which you can drink. It is trust in the Heavenly Father; it is trust in His love. Abandon yourselves completely to His will and do not be afraid. Everything that is best for you, everything that leads you to eternal life, will be given to you. You will comprehend that the purpose of life is not always to want and take, but to love and give. You will have true peace and true love. You will be apostles of love. By your example, you will make it so that my children who do not know my Son and His love may desire to come to know Him. My children, apostles of my  love, adore my Son with me and love Him above all. Always strive to live in His truth. Thank you.

 

 Thông đip M ngày 25/9/2019 qua th nhân Marija

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/09/2019 Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/09/2019

Các con yêu du,

      Hôm nay M kêu gi các con cu nguyn cho ư nguyn ca M đ ri M có th giúp các con. Các con nh ơi, các con hăy đc kinh Mân Côi và suy gm nhng mu nhim Kinh Mân Côi bi v́, trong cuc sng ca các con, các con cũng đang đi qua nhng nim vui và đau kh. Trong cách này, các con biến đi nhng mu nhim vào trong cuc sng ḿnh, bi v́ cuc sng là mt mu nhim cho ti khi các con đt nó trong bàn tay ca Thiên Chúa. Trong cách này, các con s có tri nghim đc tin như Phê-rô người đă gp Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thn đă  đ tràn ḷng ngài. Các con nh ơi, các con cũng được kêu gi đ làm chng nhân bng cách sng t́nh yêu thương mà ngày qua ngày Thiên Chúa bao bc các con vi s hin din ca M. V́ thế, các con nh ơi, hăy m ḷng và cu nguyn vi tm ḷng trong nim tin. Cám ơn các con đă hng đáp li li kêu gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on September 25, 2018

"Dear children, 

     Today I am calling you to pray for my intentions so that I may help you. Little children, pray the Rosary and meditate the mysteries of the Rosary because, in your life, you are also passing through joys and sorrows. In this way, you are transforming the mysteries into your life, because life is a mystery until you place it into God’s hands. In this way, you will have the experience of faith like Peter who met Jesus and the Holy Spirit filled his heart. Little children, you are also called to witness by living the love with which, day by day God wraps you with my presence. Therefore, little children, be open and pray with the heart in faith. Thank you for having responded to my call. ” 

 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/9/2019

  Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana 2/9/2019

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/9/2019

Các con yêu dấu,
          Hăy c
u nguyn, cu nguyn Kinh Mân Côi mi ngày - như mt T Mu, ṿng hoa đó trc tiếp ni kết M vi nhng đau đn, kh đau, ước mun, và hy vng ca các con. Các tông đ t́nh yêu ca M, M vi các con qua ân sng và yêu thương ca Thánh T M, và M xin s cu nguyn ca các con. Thế gii đang cn li cu nguyn như thế ca các con cho các linh con được hoán ci. Vi nim tin tưởng hoàn toàn, các con hăy m ḷng ḿnh ti Thánh T M, và trong đó Ngài s ghi li tóm tt Li Ngài - đó là t́nh yêu thương. Các con hăy sng trong mt s ni kết không th phá v vi Trái Tim Rt Thánh ca Thánh T M. Các con ca M ơi, như mt T Mu, M đang nói vi các con rng đó là thi gi cao đim cho các con quỳ gi trước Thánh T M đ nh́n nhn Ngài là Thiên Chúa ca các con, là trung tâm đim ca cuc sng các con. Hăy dâng Ngài l vt - mà Ngài yêu quư nht - đó là t́nh yêu thương tha nhân, là nhng trái tim nhân hu và trong trng. Các tông đ ca t́nh yêu M, nhiu đa con ca M vn chưa nh́n nhn Thánh T M như Thiên Chúa ca ḿnh; h chưa ti ch nhn biết t́nh yêu Ngài. Nhưng các con, vi li cu nguyn ca ḿnh âm vang t mt tâm hn m rng và trong trng, qua nhng món quà mà các con dâng tiến Thánh T M, s làm cho ngay c nhng tâm hn chai đá nht rng m. Các tông đ ca t́nh yêu M, sc mnh ca cu nguyn âm vang t tâm hn - mt s cu nguyn đy sc mnh tràn ngp yêu thương - thay đi thế gii. V́ thế, các con ca M ơi: hăy cu nguyn, cu nguyn, cu nguyn. M vi các con. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on September 2, 2019

"Dear children, 

        Pray! Pray the Rosary every day-that wreath of flowers which, as a mother, directly connects me with your pains, sufferings, desires, and hopes. Apostles of my love, I am with you through the grace and the love of my Son, and I am asking for prayers of you. The world is in such need of your prayers for souls to be converted. With complete trust, open your hearts to my Son, and in them He will inscribe the summary of His words-which is love. Live in an unbreakable connection with the Most Sacred Heart of my Son. My children, as a mother, I am telling you that it is high time for you to kneel before my Son to acknowledge Him as your God, the centre of your life. Offer gifts to Him-that which He most loves-which is love towards neighbour, mercy, and pure hearts. Apostles of my love, many of my children still do not acknowledge my Son as their God; they have not yet come to know His love. But you, with your prayer pronounced from a pure and open heart, by the gifts which you offer to my Son, will make even the hardest hearts open. Apostles of my love, the strength of prayer pronounced from the heart-a powerful prayer full of love-changes the world. Therefore, my children: pray, pray, pray. I am with you. Thank you. ” 

 

Thông đip M ngày 25/8/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/08/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/08/2019 

Các con yêu du,

      Các con hăy cu nguyn, làm vic và làm chng nhân vi t́nh yêu thương v́ Vương Quc Nước Tri, đó là điu tt lành cho các con nơi đây trên trái đt này. Các con nh ơi, Thiên Chúa s chúc lành cho s c gng ca các con gp trăm ln; các con s là nhân chng gia muôn người, các linh hn không tin s cm thy ân sng hoán ci và Nước Tri s biết ơn nhng c gng và hy sinh ca các con. Các con nh ơi, hăy làm chng nhân vi tràng Mân Côi trong tay đ các con là ca M và quyết đnh nên thánh. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on August 25, 2018

"Dear children, 

     Pray, work and witness with love for the Kingdom of Heaven that it may be good for you here on earth. Little children, God will bless your effort a hundred fold; you will be witnesses among peoples, souls of unbelievers will feel the grace of conversion and Heaven will be grateful for your efforts and sacrifices. Little children, witness with the Rosary in hand that you are mine and decide for holiness. Thank you for having responded to my call."


 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/8/2019

  Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana 2/8/2019

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/8/2019

Các con yêu dấu,
         Tuy
t vi thay t́nh yêu Thánh T M. Nếu các con đă ti ch biết đến s tuyt vi ca t́nh yêu Ngài, các con s không bao gi ngng th kính và cm t Ngài. Ngài luôn luôn sng vi các con trong Thánh Th, bi v́ Thánh Th là Thánh Tâm Ngài. Thánh Th là tâm đim ca đc tin. Ngài không bao gi b các con. Ngay c khi các con c gng ri b Ngài, Ngài không b các con. Đó là ti sao Trái Tim T Mu M sung sướng khi M ngó nh́n các con tràn đy t́nh yêu thế nào đáp tr li Ngài, khi M thy rng các con ti vi Ngài bng con đường hoán ci, t́nh yêu, và cy trông. Trái Tim T Mu M biết rng khi các con bt đu trên con đường đc tin, các con đâm chi-ny lc. Nhưng cùng vi cu nguyn và ăn chay các con s là nhng hoa trái, các bông hoa ca M, các tông đ t́nh yêu ca M;  các con s là nhng người mang ánh sáng và s ri chiếu ti mi người chung quanh các con vi yêu thương và khôn ngoan. Các con ca M ơi, như mt T Mu, M đang khn xin các con: cu nguyn, suy nghĩ, và chiêm nim. Mi s đp đ, đau đn và mng vui xy ti cho các con - tt c nhng điu này làm các con ln lên trong thn khí, đ ri Thánh T M có th ln lên trong các con.  Các con ca M ơi, các con hăy phó thác chính ḿnh cho Ngài, tin tưởng Ngài, tín thác nơi t́nh yêu Ngài, hăy đ Ngài hướng dn các con. Hăy đ Thánh Th là ch, nơi đó các con s nuôi dưỡng linh hn ḿnh, và sau cùng, các con s reo rc t́nh yêu và chân lư - s làm chng nhân cho Thánh T M. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on August 2, 2019

"Dear children, 

        Great is the love of my Son. If you were to come to know the greatness of His love, you would never cease to adore and thank Him. He is always alive with you in the Eucharist, because the Eucharist is His Heart. The Eucharist is the heart of faith. He has never left you. Even when you tried to go away from Him, He has not [left] you. That is why my motherly heart is happy when I watch how you—filled with love—return to Him, when I see that you are coming to Him by the way of reconciliation, love, and hope. My motherly heart knows that when you set out on the way of faith, you are shoots—buds. But along with prayer and fasting you will be fruits, my flowers, apostles of my love; you will be carriers of light and will illuminate all those around you with love and wisdom. My children, as a mother I am imploring you: pray, think, and contemplate. Everything beautiful, painful and joyful that happens to you—all of this makes you grow spiritually, so that my Son may grow in you. My children, surrender yourselves to Him, believe Him, trust in His love, let Him lead you. Let the Eucharist be the place where you will feed your souls, and afterwards, will spread love and truth—will bear witness to my Son. Thank you.

 


Thông đip M ngày 25/7/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/07/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/07/2019 

Các con yêu du,

      Li kêu gi ca M cho các con là cu nguyn. Nguyn ước s cu nguyn là mt nim vui cho các con và là mt ṿng hoa buc cht các con ti Thiên Chúa. Các con nh ơi, nhng th thách s ti và các con s không mnh m, và ti li s thng tr, nhưng, nếu các con là các con ca M, các con s thng, bi v́ s nương náu ca các con s là Trái Tim Thánh T Giêsu ca M. V́ thế, các con nh ơi, các con hăy tr v vi s cu nguyn cho ti khi s cu nguyn tr thành s sng cho các con ngày đêm. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on July 25, 2018

"Dear children, 

     My call for you is prayer. May prayer be a joy for you and a wreath which binds you to God. Little children, trials will come and you will not be strong, and sin will reign but, if you are mine, you will win, because your refuge will be the Heart of my Son Jesus. Therefore, little children, return to prayer until prayer becomes life for you in the day and the night. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/7/2019

  Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana 2/7/2019

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/7/2019

Các con yêu du,
        Theo ư c
a Chúa Cha đy ḷng thương xót, M đă ban cho các con và vn s ban cho các con, nhng du hiu hin nhiên v s hin din T Mu ca M. Các con ca M ơi, đây là mt điu mong mun T Mu ca M cho s cha lành nhng linh hn. Đây là mt điu mong mun mà mi đa con ca M có mt đc tin tht s, đ sng mà nh́n thy nhng tri nghim tuyt vi, ung t sui Li Thánh T M - Li ca cuc sng. Các con ca M ơi, Thánh T M, qua t́nh yêu thương và hy sinh ca Ngài, đă mang ánh sáng đc tin vào trong thế gii và đă ch cho các con đường li đc tin. Bi v́, các con ca M ơi, đc tin nhc cao s đau đn và đau kh. Đc tin tht làm li cu nguyn tinh tế hơn, và thc hành nhng hành đng  thương xót - là mt cuc đàm đo, mt món quà trao ban. Nhng người con ca M có nim tin - nim tin tht s - th́ hnh phúc bt k mi s bi v́ h sng khi đu hnh phúc thiên đàng ngay nơi trn thế. V́ thế, các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, M kêu gi các con đ làm mt gương sáng ca đc tin tht, đ mang ánh sáng ti nơi có s ti tăm, đ sng trong Thánh T M. Các con ca M ơi, như mt T Mu M nói vi các con rng: các con không th đi theo con đường đc tin và dơi theo Thánh T M mà không có các mc t. Hăy cu nguyn đ các ngài có th có sc mnh và t́nh yêu thương đ dn dt các con. Nguyn ước li cu nguyn ca các con luôn luôn bên cnh các ngài. Cám ơn các con.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on July 2, 2019

"Dear children, 

       According to the will of the merciful Father, I have given you, and will still give you, evident signs of my motherly presence. My children, this is a motherly desire for the healing of souls. This is a desire that every child of mine may have true faith, to live to see wondrous experiences, drinking from the spring of the words of my Son—the words of life. My children, my Son, by His love and sacrifice, brought the light of faith into the world and showed you the way of faith. Because, my children, faith elevates pain and suffering. True faith makes prayer more sensitive ,and does acts of mercy—a conversation, a gift of alms. Those of my children who have faith—true faith—are happy despite everything because they live the beginning of heavenly happiness on earth. Therefore, my children, apostles of my love, I am calling you to give an example of true faith, to bring light where there is darkness, to live my Son. My children, as a mother I am telling you: you cannot go on the way of faith and follow my Son without your shepherds. Pray that they may have the strength and the love to lead you. May your prayers always be alongside them. Thank you.

 

 

 

 Thông đip M ngày 25/6/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/06/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/06/2019

 Các con yêu du,

      M cm t Thiên Chúa cho mi người các con. Trong mt cách đc bit, các con nh ơi, cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M. M đang chun b cho các con nhng thi đim mi mà các con có th vng vàng trong đc tin và kiên tŕ trong s cu nguyn, đ ri Chúa Thánh Thn có th hot đng qua các con và canh tân b mt trái đt. M đang cu nguyn vi các con cho ḥa b́nh mà nó là món quà quư giá nht, mc dù Sa-tan mong mun chiến tranh và thù hn. Các con nh ơi, các con hăy là đôi tay ni dài ca M và hănh din đi theo Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on June 25, 2018

"Dear children, 

    I am thanking God for each of you. In a special way, little children, thank you for having responded to my call. I am preparing you for the new times that you may be firm in faith and persevering in prayer, so that the Holy Spirit may work through you and renew the face of the earth. I am praying with you for peace which is the most precious gift, even though Satan wants war and hatred. You, little children, be my extended hands and proudly go with God. Thank you for having responded to my call."  

Các con yêu du,

      M cm t Thiên Chúa cho mi người các con. Trong mt cách đc bit, các con nh ơi, cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M. M đang chun b cho các con nhng thi đim mi mà các con có th vng vàng trong đc tin và kiên tŕ trong s cu nguyn, đ ri Chúa Thánh Thn có th hot đng qua các con và canh tân b mt trái đt. M đang cu nguyn vi các con cho ḥa b́nh mà nó là món quà quư giá nht, mc dù Sa-tan mong mun chiến tranh và thù hn. Các con nh ơi, các con hăy là đôi tay ni dài ca M và hănh din đi theo Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on June 25, 2018

"Dear children, 

    I am thanking God for each of you. In a special way, little children, thank you for having responded to my call. I am preparing you for the new times that you may be firm in faith and persevering in prayer, so that the Holy Spirit may work through you and renew the face of the earth. I am praying with you for peace which is the most precious gift, even though Satan wants war and hatred. You, little children, be my extended hands and proudly go with God. Thank you for having responded to my call."  

Thông đip M ngày 2/6/2019 qua th nhân Mirjana

 

   Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana 2/6/2019

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/6/2019

 Các con yêu du,
        Ch
có mt tâm hn thanh khiết và rng m s thc s làm cho các con ti ch biết đến Thánh T M và tt c nhng ai không biết đến t́nh yêu thương ca Ngài mi có th ti ch biết ti nó qua các con. Ch có yêu thương làm cho các con thu hiu rng nó mnh m hơn s chết bi v́ t́nh yêu chân tht thng tr s chết và làm đến ni s chết không h hin hu. Các con ca M ơi, s tha th là mt h́nh thc cao quư nht ca t́nh yêu. Như nhng tông đ ca t́nh yêu M, các con phi cu nguyn đ các con mnh m trong thn khí và đ các con có th thu hiu và tha th. Nhng tông đ ca t́nh yêu M, qua s hiu biết và tha th, các con đang đưa ra mt mu gương v t́nh yêu và ḷng thương xót. Đ có th thu hiu và tha th là mt ơn hu mà nó cn thiết đ cu xin và nuôi đưỡng nó. Qua s tha th các con biu l rng các con biết thế nào đ yêu thương. Các con ca M ơi, hăy nh́n xem Cha Trên Tri yêu thương các con dường nào vi mt mi t́nh cao c, vi s hiu biết, tha th và công bng - Ngài ban M, là T Mu ca tâm hn các con, cho các con thế nào. Và M đang hin din gia các con đ chúc lành cho các con vi mt phúc lành T Mu, đ kêu gi các con cu nguyn, ăn chay - đ nói các con tin tưởng, trông cy, tha th, cu nguyn cho các mc t ca các con, và trên hết mi s đ yêu thương không gii hn. Các con ca M ơi, hăy theo M. Con đường ca M là con đường b́nh an và yêu thương, là con đường ca Thánh T M. Nó là con đường dn ti s toàn thng ca trái tim M. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on June 2, 2019

"Dear children, 

        Only a pure and an open heart will make it such that you may truly come to know my Son and that all those who do not know His love may come to know it through you. Only love will make you comprehend that it is stronger than death because true love conquered death and made it so that death not exist. My children, forgiveness is the most exalted form of love. You, as apostles of my love, must pray that you be strong in spirit and that you could comprehend and forgive. You, apostles of my love, by understanding and forgiveness, are giving an example of love and mercy. To be able to comprehend and forgive is a gift for which it is necessary to pray, and to nurture it. By forgiveness you are showing that you know how to love. Just look, my children, how the Heavenly Father loves you with a great love, with understanding, forgiveness and justice—how He gives me, the Mother of your hearts, to you. And here I am among you to bless you with a motherly blessing, to call you to prayer, to fasting—to tell you to believe, to hope, to forgive, to pray for your shepherds, and above all to love without limits. My children, follow me. My way is the way of peace and love, the way of my Son. It is the way that leads to the triumph of my heart. Thank you. ” 

 

Thông đip M ngày 25/5/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/05/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/05/2019

Các con yêu du,

     Thiên Chúa đă cho phép M, vi s quá  xót thương ca Ngài, đ vi các con, đ dy d và hướng dn các con hướng ti con đường hoán ci. Các con nh ơi, tt c các con được kêu gi đ cu nguyn vi c tm ḷng ḿnh cho kế hoch cu đ được thc hin cho các con và qua các con. Các con nh ơi, các con hăy ư thc rng cuc sng th́ ngn ngi và cuc sng trường sinh đang ch đi các con theo công trng ca ḿnh. V́ thế, các con hăy cu nguyn, cu nguyn, cu nguyn đ là nhng dng c xng đáng trong bàn tay ca Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on April 25, 2018

"Dear children, 

     God permitted me, out of His mercy, to be with you, to instruct and lead you towards the way of conversion. Little children, you are all called to pray with all your heart for the plan of salvation to be realized for you and through you. Be aware, little children, that life is short and eternal life waits for you according to your merit. Therefore, pray, pray, pray to be worthy instruments in God’s hands. Thank you for having responded to my call. ”
 

Thông đip M ngày 2/5/2019 qua th nhân Mirjana

 

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/5/2019

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/5/2019Các con yêu du,
       V
i t́nh yêu thương ca mt T Mu, M kêu gi các con đáp li t́nh yêu cao c ca Thánh T M, vi mt trái tim thanh khiết và rng m, vi mt s tín thác hoàn toàn. M biết rơ s cao c ca t́nh yêu Ngài. M mang Ngài trong M, Bánh Thánh trong tâm hn, ánh sáng và t́nh yêu ca thế gii. Các con ca M ơi, cũng vy li ca M nói vi các con là mt c ch yêu thương và du dàng ca Cha Trên Tri - mt n cười tươi rng tràn đy yêu thương ca Thánh T M, mt li kêu gi ti cuc sng vĩnh cu. V́ quá yêu thương, Máu Thánh T M đă đ ra cho các con. Máu Châu Báu đó là cho s cu đ ca các con, cho cuc sng trường sinh. Cha Trên Tri đă sáng to con người cho hnh phúc vĩnh cu. Đó là điu không có th chết đi - cho các con nhng người biết đến t́nh yêu Thánh T M và bước theo Ngài . S sng đă thng tr; Thánh T M sng li. V́ thế, các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, Nguyn ước s cu nguyn ch cho các con đường li và phương cách truyn bá t́nh yêu ca Thánh T M - là cu nguyn trong mt thái trng tán tng nht. Các con ca M ơi, cũng như khi các con gng sc đ sng Li Thánh T M, là các con cu nguyn. Khi các con yêu thương nhng người các con gp, là các con truyn bá t́nh yêu Thánh T M. Đó là t́nh yêu mà nó m các ca Thiên Đàng. Các con ca M ơi, t ban đu, M đă cu nguyn cho Giáo Hi.  V́ thế, M cũng kêu gi các con, các tông đ ca t́nh yêu M, cu nguyn cho Giáo Hi và cho các người tôi t - cho nhng người mà Thánh T M đă kêu gi. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on April 2, 2019

"Dear children, 

         with a motherly love I am calling you to respond to the great love of my Son, with pure and open hearts, with complete trust. I know the greatness of His love. I carried Him within me, the Host in the heart, the light and the love of the world. My children,also my addressing you is a sign of the love and tenderness of the Heavenly Father-a big smile filled with the love of my Son, a call to eternal life. Out of love, the Blood of my Son was shed for you. That Precious Blood is for your salvation, for eternal life. The Heavenly Father created man for eternal happiness. It is not possible-for you who know the love of my Son and who follow Him-to die. Life triumphed; my Son is alive. Therefore, my children, apostles of my love, may prayer show you the way and the means of spreading the love of my Son-prayer in the most exalted form. My children, also when you strive to live the words of my Son, you are praying. When you love the people whom you meet, you are spreading the love of my Son. It is love that opens the doors of Paradise. My children, from the beginning, I prayed for the Church. Therefore, I am also calling you, apostles of my love, to pray for the Church and her servants-for those whom my Son called. Thank you. ” 

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2019 qua thị nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/04/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/04/2019

Các con yêu du,

     Đây là mt thi gian ân sng, mt thi gian ca ḷng thương xót cho mi người các con. Các con nh ơi, đng cho phép cơn gió thù hn và s bt an thng tr trong các con và chung quanh các con. Các con nh ơi, các con được kêu gi đ yêu thương và cu nguyn. Ma qu mun s bt an và ri lon, nhưng các con nh ơi, các con hăy là nim vui mng ca Chúa Giêsu Phc Sinh, Đng đă chết và đă sng li cho mi người các con. Ngài đă chiến thng s chết đ cho các con s sng, s sng trường sinh. V́ thế, các con nh ơi, hăy làm chng nhân và t hào rng các con sng li trong Ngài. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on April 25, 2018

"Dear children, 

     This is a time of grace, a time of mercy for each of you. Little children, do not permit that the wind of hatred and peacelessness rule in you and around you. You, little children, are called to be love and prayer. The devil wants peacelessness and disorder, but you, little children, be the joy of the risen Jesus who died and resurrected for each of you. He conquered death to give you life, eternal life. Therefore, little children, witness and be proud that you have resurrected in Him. Thank you for having responded to my call."   

 

Thông đip M ngày 2/4/2019 qua th nhân Mirjana

 

  02/04/2019 Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana

  Thông Đip Mẹ M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/4/2019

 

 

Các con yêu du,
       Nh
ư mt T Mu biết rơ các con ca ḿnh, M biết rng các con đang kêu cu Thánh T M. M biết rng các con đang kêu cu chân lư, b́nh an, và cho nhng s thanh khiết và không la di. Đó là lư do ti sao, như mt T Mu, qua t́nh yêu thương ca Thiên Chúa, M bày t cho các con và kêu gi các con rng, qua vic cu nguyn và vi mt tm ḷng rng m và thanh khiết bên trong chính ḿnh, các con mi có th ti ch nhn biết Thánh T M - T́nh yêu thương ca Ngài, tm ḷng xót thương ca Ngài. Thánh t M nh́n thy v đp trong mi s. Ngài t́m kiếm s lành thánh trong mi linh hn - ngay c trong nhng điu nh bé và n kín - như vy đ tha th cho s ác. V́ thế, các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, M kêu gi các con th ly Ngài, không ngng cm t Ngài, và hăy tr nên xng đáng. Bi v́ Ngài đă nói vi các con Li thn linh, Li Thiên Chúa cho tt c mi người và măi măi. V́ thế, các con ca M ơi, hăy sng vui tươi, rng r, hip nht và yêu thương ln nhau. Đây là nhng ǵ mà các con cn có trong thế gii hôm nay. Trong cách này các con s là các tông đ ca t́nh yêu M. Trong cách này các con s làm chng nhân cho Thánh T M đúng cách. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on April 2, 2019

"Dear children, 

         As a mother who knows her children, I know that you are crying out for my Son. I know that you are crying out for truth, for peace, for that which is pure and not deceptive. That is why I, as a mother, through the love of God, am addressing you and calling you that, by prayer and a pure and open heart within yourselves, you may come to know my Son - His love, His merciful heart. My Son saw beauty in all things. He seeks the good in all souls-even that which is little and hidden-so as to forgive evil. Therefore, my children, apostles of my love, I am calling you to adore Him, to ceaselessly give Him thanks, and to be worthy. Because He has spoken to you , the words of God, the words which are for all and forever. Therefore, my children, live joy, radiance, unity and mutual love. This is what you need in today's world. In this way you will be apostles of my love. In this way you will witness my Son in the right way. Thank you. ” 

 

Thông đip M ngày 25/3/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/03/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/03/2019

Các con yêu du,

    Đây là mt thi gian ân sng. Khi thiên nhiên đi mi chính nó cho mt s sng mi, các con cũng được kêu gi hoán ci. Các con hăy quyết đnh cho Thiên Chúa. Các con nh ơi, các con trng rng và không có nim an vui, bi v́ các con không có Thiên Chúa. V́ thế, các con hăy cu nguyn cho ti khi s cu nguyn tr nên s sng ca các con. Trong bn cht các con hăy kiếm t́m Thiên Chúa là Đng to dng các con, bi v́ thiên nhiên nói lên và chiến đu cho s sng ch không cho s chết. Chiến tranh đang thng tr trong các tâm hn và các quc gia, bi v́ các con không có s b́nh an và, các con nh ơi, các con không nh́n thy người anh ch em nơi tha nhân ḿnh. V́ thế, các con hăy tr v vi Thiên Chúa và ti s cu nguyn. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng
Bi www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on March 25, 2018

"Dear children, 

      This is a time of grace. As nature renews itself for a new life, you also are called to conversion. Decide for God. Little children, you are empty and do not have joy, because you do not have God. Therefore, pray until prayer becomes your life. In nature seek God who created you, because nature speaks and fights for life and not for death. Wars are reigning in hearts and nations, because you do not have peace and you do not see, little children, a brother in your neighbor. Therefore, return to God and to prayer. Thank you for having responded to my call." 

 

Thông đip M ngày 2/3/2019 qua th nhân Mirjana

  02/03/2019 Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/3/2019

Các con yêu dấu,
      M gi các con là 'các tông đ ca t́nh yêu M'. M đang t l cho các con Thánh T M, Ngài là s b́nh an thc s và là t́nh yêu đích thc. Như mt T Mu, qua s thương xót ca Thiên Chúa, M mong mun dn dt các con ti Ngài. Các con ca M ơi, đây là lư do ti sao M kêu gi các con nh́n vào chính ḿnh, khi đu t Thánh T M, ri các con nh́n vào Ngài bng tm ḷng và ri các con có th nh́n bng con tim nơi các con đang và nơi đâu cuc sng các con đang đi ti. Các con ca M ơi, M kêu gi các con thu hiu rng, thc s, nh Thánh T M, mà các con c̣n sng - bng t́nh yêu và hy sinh ca Ngài. Các con đang khn xin Thánh T M thương xót các con và M đang kêu gi các con biết xót thương. Các con cu xin Ngài ḷng lành vi các con và tha th cho các con, các con ca M ơi, c̣n bao lâu na M phi cu xin các con tha th và yêu thương tt c mi người mà các con gp? Khi các con thu hiu li ca M vi tm ḷng, các con s thu hiu và ti ch nhn biết t́nh yêu đích thc và các con s có th là nhng tông đ ca t́nh yêu đó, các tông đ ca M, các con yêu du ca M ơi. Cám ơn các con 
 


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on March 2, 2019

"Dear children, 

         I call you 'apostles of my love'. I am showing you my Son who is the true peace and the true love. As a mother, through the mercy of God, I desire to lead you to Him. My children, this is why I am calling you to reflect on yourselves, starting out from my Son, that you look to Him with the heart and that you may see with the heart where you are and where your life is going. My children, I am calling you to comprehend that it is, thanks to my Son, that you live - through His love and sacrifice. You are asking of my Son to be merciful to you and I am calling you to mercy. You are asking of Him to be good to you and to forgive you, and for how long am I imploring you, my children, to forgive and to love all the people whom you meet? When you comprehend my words with the heart, you will comprehend and come to know the true love and you will be able to be apostles of that love, my apostles, my dear children. Thank you." 

 

Thông đip M ngày 25/2/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/02/2019

  Thông Điệp M M-Du  qua th nhân Marija 25/02/2019

Các con yêu du,

    Hôm nay, M kêu gi các con ti mt cuc sng mi. Nó không quan trng là các con bao nhiêu tui, các con hăy m ḷng ḿnh ra ti Chúa Giêsu là Đng s biến đi các con trong thi gian ân sng này và, ging như to hóa, các con s đưc sinh vào mt cuc sng mi trong t́nh yêu Thiên Chúa, và các con s m tm ḷng ḿnh ti Nưc Tri và ti nhng s thuc v Nưc Tri. M vn vi các con, bi v́ Thiên Chúa đă cho phép M hết ḷng yêu thương các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Our Lady's message given through Marija  February 25, 2019

"Dear children, 

   Today, I am calling you to a new life. It is not important how old you are, open your heart to Jesus who will transform you in this time of grace and, like nature, you will be born into a new life in God's love, and you will open your heart to Heaven and the things of Heaven. I am still with you, because God permitted me out of love for you. Thank you for having responded to my call." 

 

Thông đip M ngày 2/2/2019 qua th nhân Mirjana

  02/02/2019 Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/2/2019

 

Các con yêu dấu,
      T́nh yêu và sự tốt lành của Cha Trên Trời ban cho những mặc khải mà nó làm cho đức tin lớn lên, v́ nó đă được giải thích, mà nó có thể mang tới b́nh an, chắc chắn và hy vọng. Trong cách này, Mẹ cũng vậy, các con của Mẹ ơ
i, thông qua t́nh yêu thương xót của Cha Trên Trời, luôn luôn, và một lần nữa chỉ cho các con con đường đến với Thánh Tử Mẹ, tới ơn cứu độ trường sinh. Nhưng, bất hạnh thay, nhiều các con của Mẹ không muốn lắng nghe Mẹ; nhiều các con của Mẹ có hai tâm trí. Và Mẹ-Mẹ luôn luôn, trong thời gian và vượt thời gian, biểu dương Thiên Chúa cho tất cả mọi sự mà Ngài đă làm trong Mẹ và qua Mẹ. Thánh Tử Mẹ ban chính ḿnh cho các con và bẻ bánh với các con. Ngài ban những Lời sống trường sinh cho các con để rồi các con có thể mang nó tới cho mọi người. Và các con, các con của Mẹ ơi, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, các con sợ hăi ǵ khi Thánh Tử Mẹ ở với các con? Các con hăy dâng hiến linh hồn ḿnh cho Ngài để rồi Ngài có thể ở trong chúng và rồi Ngài có thể làm các con thành khí cụ đức tin, khí cụ đức mến. Các con của Mẹ ơi, hăy sống Tin Mừng, hăy sống t́nh yêu xót thương cho tha nhân ḿnh, và, trên hết, hăy sống t́nh yêu cho Cha Trên Trời. Các con của Mẹ ơi, các con không hiệp nhất bởi ngẫu nhiên. Cha Trên Trời không hiệp nhất mọi người bởi ngẫu nhiên. Thánh Tử Mẹ nói với linh hồn các con. Mẹ nới với tấm ḷng các con. Như một Từ Mẫu Mẹ đang nói với các con: các con hăy đồng hành với Mẹ, hăy yêu thương tha nhân, hăy làm chứng nhân. Với gương sáng của các con, các con đừng sợ hăi để bảo vệ chân lư - bảo vệ Lời Chúa là vĩnh cửu và không bao giờ đổi thay. Các con của Mẹ ơi,  bất cứ ai hành động trong ánh sáng của t́nh xót thương và chân lư th́ luôn luôn được trợ giúp bởi Trời Cao và không lẻ loi. Các tông đồ của t́nh yêu Mẹ, nguyên xin các con luôn luôn được nhận ra nơi giữa những người khác qua sự ẩn dấu, yêu thương và rạng sáng của ḿnh. Mẹ luôn ở với các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2019

Dear children, The love and goodness of the Heavenly Father give revelations which make faith grow, for it to be interpreted, that it may bring peace, certainty and hope. In this way, I, too, my children—through the merciful love of the Heavenly Father—always, anew, am showing you the way to my Son, to eternal salvation. But, unfortunately, many of my children do not want to hear me; many of my children are of two minds. And I—I always, in time and beyond time, magnified the Lord for all that He has done in me and through me. My Son gives Himself to you and breaks the bread with you. He speaks the words of eternal life to you so that you may carry them to everyone. And you, my children, apostles of my love, what are you afraid of when my Son is with you? Offer your souls to Him so that He can be in them and that He can make you instruments of faith, instruments of love. My children, live the Gospel, live merciful love for your neighbors, and, above all, live love for the Heavenly Father. My children, you are not united by chance. The Heavenly Father does not unite anyone by chance. My Son speaks to your souls. I speak to your heart. As a mother I am saying to you: set out with me, love one another, give witness. Do not be afraid, with your example, to defend the truth—the Word of God which is eternal and never changes. My children, whoever acts in the light of merciful love and truth is always helped by Heaven and is not alone. Apostles of my love, may you always be recognized among all others by your hiddenness, love and radiance. I am with you. Thank you.

Thông đip M ngày 25/1/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/01/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/01/2019

Các con yêu dấu,

Hôm nay, như một Từ Mẫu, Mẹ kêu goi các con hoán cải. Lần này là cho các con, các con nhỏ ơi, một thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện. V́ thế, trong sự ấm áp của tâm hồn ḿnh, nguyện ước một hạt nhỏ của đức cậy và đức tin lớn lên và, các con nhỏ ơi, các con sẽ từng ngày cảm thấy sự cần thiết để cầu nguyện thêm. Cuộc sống các con sẽ trở nên ổn định và có trách nhiệm. Các con nhỏ ơi, các con sẽ thấu hiểu rằng các con đang qua đi trên trái đất này và các con sẽ cảm nhận sự cần thiết gần gũi hơn tới Thiên Chúa, và với t́nh yêu thương các con sẽ làm chứng sự trải nghiệm gặp gỡ của ḿnh với Thiên Chúa, mà các con sẽ chia sẻ với những người khác. Mẹ ở với các con và cầu nguyện cho các con nhưng Mẹ không có thể không có sự đồng thuận của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija  January 25, 2019

   "Dear children! Today, as a mother, I am calling you to conversion. This time is for you, little children, a time of silence and prayer. Therefore, in the warmth of your heart, may a grain of hope and faith grow and you, little children, will from day to day feel the need to pray more. Your life will become orderly and responsible. You will comprehend, little children, that you are passing here on earth and you will feel the need to be closer to God, and with love you will witness the experience of your encounter with God, which you will share with others. I am with you and am praying for you but I cannot without your 'yes'. Thank you for having responded to my call."

Thông đip M ngày 2/1/2019 qua th nhân Mirjana

  02/1/2019 Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana

  Thông

 Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/1/2019

Các con yêu dấu,

Buồn thay, ở giữa các con, các con của Mẹ ơi, có quá nhiều tranh chấp, thù hận, những quyền lợi và ích kỷ cá nhân. Các con của Mẹ ơi, quá dễ dàng các con quên Thánh Tử Mẹ, Lời của Ngài, t́nh yêu của Ngài. Đức tin th́ đang bị dập tắt trong nhiều linh hồn, và nhiều tâm hồn đang bị cầm nắm bởi những vật chất thế gian. Nhưng Trái Tim Từ Mẫu Mẹ biết rằng vẫn có những người mà họ tin tưởng và yêu thương, mà họ đang t́m kiếm cách nào để mang mọi người gần hơn tới với Thánh Tử Mẹ, mà họ không mệt mỏi t́m kiếm Thánh Tử Mẹ - rồi, trong cách này họ cũng t́m kiếm Mẹ. Những người này th́ khiêm hạ và hiền lành với niềm đau và nỗi khổ mà họ mang vào sự thinh lặng với niềm cậy trông của họ và, trên hết mọi sự, với niềm tin của họ. Những người này là những tông đồ của t́nh yêu Mẹ. Các con của Mẹ ơi, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ ơi, Mẹ đang dạy các con rằng Thánh Tử Mẹ không những xin các lời cầu nguyện liên lỉ nhưng cũng cho các công việc và cảm giác - mà các con tin tưởng, mà các con cầu nguyện, mà với những lời cầu nguyện riêng tư các con lớn lên trong đức tin, mà các con lớn lên trong t́nh yêu. Yêu thương nhau là những ǵ Ngài yêu cầu - đó là con đường tới sự sống trường sinh. Các con của Mẹ ơi,  đừng quên rằng Thánh Tử Mẹ mang ánh sáng tới thế gian này, và Ngài mang nó tới những người mà họ muốn thấy nó và lănh nhận nó. Các con hăy là những người này, bởi v́ đây là ánh sáng chân lư, b́nh an, và yêu thương. Mẹ đang hướng dẫn các con trong cách thế của Từ Mẫu để thờ lậy Thánh Tử Mẹ; để rồi các con yêu Thánh Tử Mẹ cùng với Mẹ; để rồi suy nghĩ, lời nói và hành động của các con có thể được chỉ đường tới Thánh Tử Mẹ - để rồi chúng có thể ở nơi Danh Thánh Ngài. Rồi Trái Tim Từ Mẫu Mẹ sẽ được tràn đầy. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  January 2, 2019

Dear My Children!

 Sadly, among you, my children, there is so much battle, hatred, personal interests and selfishness. My children, so easily you forget my Son, His words, His love. Faith is being extinguished in many souls, and hearts are being grasped by material things of the world. But my motherly heart knows that there are still those who believe and love, who are seeking how to draw all the closer to my Son, who are tirelessly seeking my Son - then, in this way, they are also seeking me. These are the humble and the meek with their pain and suffering which they carry in silence with their hopes and, above all, with their faith. These are the apostles of my love. My children, apostles of my love, I am teaching you that my Son is not only asking for continuous prayers, but also for works and feelings - that you believe, that you pray, that with your personal prayers you grow in faith, that you grow in love.  To love each other is what He asks for - that is the way to eternal life. My children, do not forget that my Son brought the light to this world, and He brought it to those who wanted to see it and receive it. You be those, because this is the light of truth, peace and love. I am leading you in a motherly way to adore my Son; that you love my Son with me; that your thoughts, words and actions may be directed to My Son - that they may be in His name. Then my heart will be fulfilled. Thank you.