Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/7/2019

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/7/2019

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/7/2019

Các con yêu du,
        Theo ư ca Chúa Cha đy ḷng thương xót, M đă ban cho các con và vn s ban cho các con, nhng du hiu hin nhiên v s hin din T Mu ca M. Các con ca M ơi, đây là mt điu mong mun T Mu ca M cho s cha lành nhng linh hn. Đây là mt điu mong mun mà mi đa con ca M có mt đc tin tht s, đ sng mà nh́n thy nhng tri nghim tuyt vi, ung t sui Li Thánh T M - Li ca cuc sng. Các con ca M ơi, Thánh T M, qua t́nh yêu thương và hy sinh ca Ngài, đă mang ánh sáng đc tin vào trong thế gii và đă ch cho các con đường li đc tin. Bi v́, các con ca M ơi, đc tin nhc cao s đau đn và đau kh. Đc tin tht làm li cu nguyn tinh tế hơn, và thc hành nhng hành đng  thương xót - là mt cuc đàm đo, mt món quà trao ban. Nhng người con ca M có nim tin - nim tin tht s - th́ hnh phúc bt k mi s bi v́ h sng khi đu hnh phúc thiên đàng ngay nơi trn thế. V́ thế, các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, M kêu gi các con đ làm mt gương sáng ca đc tin tht, đ mang ánh sáng ti nơi có s ti tăm, đ sng trong Thánh T M. Các con ca M ơi, như mt T Mu M nói vi các con rng: các con không th đi theo con đường đc tin và dơi theo Thánh T M mà không có các mc t. Hăy cu nguyn đ các ngài có th có sc mnh và t́nh yêu thương đ dn dt các con. Nguyn ước li cu nguyn ca các con luôn luôn bên cnh các ngài. Cám ơn các con.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on July 2, 2019

"Dear children, 

       According to the will of the merciful Father, I have given you, and will still give you, evident signs of my motherly presence. My children, this is a motherly desire for the healing of souls. This is a desire that every child of mine may have true faith, to live to see wondrous experiences, drinking from the spring of the words of my Son—the words of life. My children, my Son, by His love and sacrifice, brought the light of faith into the world and showed you the way of faith. Because, my children, faith elevates pain and suffering. True faith makes prayer more sensitive ,and does acts of mercy—a conversation, a gift of alms. Those of my children who have faith—true faith—are happy despite everything because they live the beginning of heavenly happiness on earth. Therefore, my children, apostles of my love, I am calling you to give an example of true faith, to bring light where there is darkness, to live my Son. My children, as a mother I am telling you: you cannot go on the way of faith and follow my Son without your shepherds. Pray that they may have the strength and the love to lead you. May your prayers always be alongside them. Thank you.

 

 

 

 Thông đip M ngày 25/6/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/06/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/06/2019

 Các con yêu du,

      M cm t Thiên Chúa cho mi người các con. Trong mt cách đc bit, các con nh ơi, cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M. M đang chun b cho các con nhng thi đim mi mà các con có th vng vàng trong đc tin và kiên tŕ trong s cu nguyn, đ ri Chúa Thánh Thn có th hot đng qua các con và canh tân b mt trái đt. M đang cu nguyn vi các con cho ḥa b́nh mà nó là món quà quư giá nht, mc dù Sa-tan mong mun chiến tranh và thù hn. Các con nh ơi, các con hăy là đôi tay ni dài ca M và hănh din đi theo Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on June 25, 2018

"Dear children, 

    I am thanking God for each of you. In a special way, little children, thank you for having responded to my call. I am preparing you for the new times that you may be firm in faith and persevering in prayer, so that the Holy Spirit may work through you and renew the face of the earth. I am praying with you for peace which is the most precious gift, even though Satan wants war and hatred. You, little children, be my extended hands and proudly go with God. Thank you for having responded to my call."  

Các con yêu du,

      M cm t Thiên Chúa cho mi người các con. Trong mt cách đc bit, các con nh ơi, cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M. M đang chun b cho các con nhng thi đim mi mà các con có th vng vàng trong đc tin và kiên tŕ trong s cu nguyn, đ ri Chúa Thánh Thn có th hot đng qua các con và canh tân b mt trái đt. M đang cu nguyn vi các con cho ḥa b́nh mà nó là món quà quư giá nht, mc dù Sa-tan mong mun chiến tranh và thù hn. Các con nh ơi, các con hăy là đôi tay ni dài ca M và hănh din đi theo Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on June 25, 2018

"Dear children, 

    I am thanking God for each of you. In a special way, little children, thank you for having responded to my call. I am preparing you for the new times that you may be firm in faith and persevering in prayer, so that the Holy Spirit may work through you and renew the face of the earth. I am praying with you for peace which is the most precious gift, even though Satan wants war and hatred. You, little children, be my extended hands and proudly go with God. Thank you for having responded to my call."  

Thông đip M ngày 2/6/2019 qua th nhân Mirjana

 

   Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/6/2019
  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/6/2019

 Các con yêu du,
        Ch
có mt tâm hn thanh khiết và rng m s thc s làm cho các con ti ch biết đến Thánh T M và tt c nhng ai không biết đến t́nh yêu thương ca Ngài mi có th ti ch biết ti nó qua các con. Ch có yêu thương làm cho các con thu hiu rng nó mnh m hơn s chết bi v́ t́nh yêu chân tht thng tr s chết và làm đến ni s chết không h hin hu. Các con ca M ơi, s tha th là mt h́nh thc cao quư nht ca t́nh yêu. Như nhng tông đ ca t́nh yêu M, các con phi cu nguyn đ các con mnh m trong thn khí và đ các con có th thu hiu và tha th. Nhng tông đ ca t́nh yêu M, qua s hiu biết và tha th, các con đang đưa ra mt mu gương v t́nh yêu và ḷng thương xót. Đ có th thu hiu và tha th là mt ơn hu mà nó cn thiết đ cu xin và nuôi đưỡng nó. Qua s tha th các con biu l rng các con biết thế nào đ yêu thương. Các con ca M ơi, hăy nh́n xem Cha Trên Tri yêu thương các con dường nào vi mt mi t́nh cao c, vi s hiu biết, tha th và công bng - Ngài ban M, là T Mu ca tâm hn các con, cho các con thế nào. Và M đang hin din gia các con đ chúc lành cho các con vi mt phúc lành T Mu, đ kêu gi các con cu nguyn, ăn chay - đ nói các con tin tưởng, trông cy, tha th, cu nguyn cho các mc t ca các con, và trên hết mi s đ yêu thương không gii hn. Các con ca M ơi, hăy theo M. Con đường ca M là con đường b́nh an và yêu thương, là con đường ca Thánh T M. Nó là con đường dn ti s toàn thng ca trái tim M. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on June 2, 2019

"Dear children, 

        Only a pure and an open heart will make it such that you may truly come to know my Son and that all those who do not know His love may come to know it through you. Only love will make you comprehend that it is stronger than death because true love conquered death and made it so that death not exist. My children, forgiveness is the most exalted form of love. You, as apostles of my love, must pray that you be strong in spirit and that you could comprehend and forgive. You, apostles of my love, by understanding and forgiveness, are giving an example of love and mercy. To be able to comprehend and forgive is a gift for which it is necessary to pray, and to nurture it. By forgiveness you are showing that you know how to love. Just look, my children, how the Heavenly Father loves you with a great love, with understanding, forgiveness and justice—how He gives me, the Mother of your hearts, to you. And here I am among you to bless you with a motherly blessing, to call you to prayer, to fasting—to tell you to believe, to hope, to forgive, to pray for your shepherds, and above all to love without limits. My children, follow me. My way is the way of peace and love, the way of my Son. It is the way that leads to the triumph of my heart. Thank you. ” 

 

Thông đip M ngày 25/5/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/05/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/05/2019

Các con yêu du,

     Thiên Chúa đă cho phép M, vi s quá  xót thương ca Ngài, đ vi các con, đ dy d và hướng dn các con hướng ti con đường hoán ci. Các con nh ơi, tt c các con được kêu gi đ cu nguyn vi c tm ḷng ḿnh cho kế hoch cu đ được thc hin cho các con và qua các con. Các con nh ơi, các con hăy ư thc rng cuc sng th́ ngn ngi và cuc sng trường sinh đang ch đi các con theo công trng ca ḿnh. V́ thế, các con hăy cu nguyn, cu nguyn, cu nguyn đ là nhng dng c xng đáng trong bàn tay ca Thiên Chúa. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on April 25, 2018

"Dear children, 

     God permitted me, out of His mercy, to be with you, to instruct and lead you towards the way of conversion. Little children, you are all called to pray with all your heart for the plan of salvation to be realized for you and through you. Be aware, little children, that life is short and eternal life waits for you according to your merit. Therefore, pray, pray, pray to be worthy instruments in God’s hands. Thank you for having responded to my call. ”
 

Thông đip M ngày 2/5/2019 qua th nhân Mirjana

 

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/5/2019

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/5/2019Các con yêu du,
       V
i t́nh yêu thương ca mt T Mu, M kêu gi các con đáp li t́nh yêu cao c ca Thánh T M, vi mt trái tim thanh khiết và rng m, vi mt s tín thác hoàn toàn. M biết rơ s cao c ca t́nh yêu Ngài. M mang Ngài trong M, Bánh Thánh trong tâm hn, ánh sáng và t́nh yêu ca thế gii. Các con ca M ơi, cũng vy li ca M nói vi các con là mt c ch yêu thương và du dàng ca Cha Trên Tri - mt n cười tươi rng tràn đy yêu thương ca Thánh T M, mt li kêu gi ti cuc sng vĩnh cu. V́ quá yêu thương, Máu Thánh T M đă đ ra cho các con. Máu Châu Báu đó là cho s cu đ ca các con, cho cuc sng trường sinh. Cha Trên Tri đă sáng to con người cho hnh phúc vĩnh cu. Đó là điu không có th chết đi - cho các con nhng người biết đến t́nh yêu Thánh T M và bước theo Ngài . S sng đă thng tr; Thánh T M sng li. V́ thế, các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, Nguyn ước s cu nguyn ch cho các con đường li và phương cách truyn bá t́nh yêu ca Thánh T M - là cu nguyn trong mt thái trng tán tng nht. Các con ca M ơi, cũng như khi các con gng sc đ sng Li Thánh T M, là các con cu nguyn. Khi các con yêu thương nhng người các con gp, là các con truyn bá t́nh yêu Thánh T M. Đó là t́nh yêu mà nó m các ca Thiên Đàng. Các con ca M ơi, t ban đu, M đă cu nguyn cho Giáo Hi.  V́ thế, M cũng kêu gi các con, các tông đ ca t́nh yêu M, cu nguyn cho Giáo Hi và cho các người tôi t - cho nhng người mà Thánh T M đă kêu gi. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on April 2, 2019

"Dear children, 

         with a motherly love I am calling you to respond to the great love of my Son, with pure and open hearts, with complete trust. I know the greatness of His love. I carried Him within me, the Host in the heart, the light and the love of the world. My children,also my addressing you is a sign of the love and tenderness of the Heavenly Father-a big smile filled with the love of my Son, a call to eternal life. Out of love, the Blood of my Son was shed for you. That Precious Blood is for your salvation, for eternal life. The Heavenly Father created man for eternal happiness. It is not possible-for you who know the love of my Son and who follow Him-to die. Life triumphed; my Son is alive. Therefore, my children, apostles of my love, may prayer show you the way and the means of spreading the love of my Son-prayer in the most exalted form. My children, also when you strive to live the words of my Son, you are praying. When you love the people whom you meet, you are spreading the love of my Son. It is love that opens the doors of Paradise. My children, from the beginning, I prayed for the Church. Therefore, I am also calling you, apostles of my love, to pray for the Church and her servants-for those whom my Son called. Thank you. ” 

Thông đip M ngày 25/4/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/04/2019

  Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/04/2019

Các con yêu du,

     Đây là mt thi gian ân sng, mt thi gian ca ḷng thương xót cho mi người các con. Các con nh ơi, đng cho phép cơn gió thù hn và s bt an thng tr trong các con và chung quanh các con. Các con nh ơi, các con được kêu gi đ yêu thương và cu nguyn. Ma qu mun s bt an và ri lon, nhưng các con nh ơi, các con hăy là nim vui mng ca Chúa Giêsu Phc Sinh, Đng đă chết và đă sng li cho mi người các con. Ngài đă chiến thng s chết đ cho các con s sng, s sng trường sinh. V́ thế, các con nh ơi, hăy làm chng nhân và t hào rng các con sng li trong Ngài. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on April 25, 2018

"Dear children, 

     This is a time of grace, a time of mercy for each of you. Little children, do not permit that the wind of hatred and peacelessness rule in you and around you. You, little children, are called to be love and prayer. The devil wants peacelessness and disorder, but you, little children, be the joy of the risen Jesus who died and resurrected for each of you. He conquered death to give you life, eternal life. Therefore, little children, witness and be proud that you have resurrected in Him. Thank you for having responded to my call."   

 

Thông đip M ngày 2/4/2019 qua th nhân Mirjana

 

  02/04/2019 Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana

  Thông Đip Mẹ M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/4/2019

 

 

Các con yêu du,
       Nh
ư mt T Mu biết rơ các con ca ḿnh, M biết rng các con đang kêu cu Thánh T M. M biết rng các con đang kêu cu chân lư, b́nh an, và cho nhng s thanh khiết và không la di. Đó là lư do ti sao, như mt T Mu, qua t́nh yêu thương ca Thiên Chúa, M bày t cho các con và kêu gi các con rng, qua vic cu nguyn và vi mt tm ḷng rng m và thanh khiết bên trong chính ḿnh, các con mi có th ti ch nhn biết Thánh T M - T́nh yêu thương ca Ngài, tm ḷng xót thương ca Ngài. Thánh t M nh́n thy v đp trong mi s. Ngài t́m kiếm s lành thánh trong mi linh hn - ngay c trong nhng điu nh bé và n kín - như vy đ tha th cho s ác. V́ thế, các con ca M ơi, các tông đ ca t́nh yêu M, M kêu gi các con th ly Ngài, không ngng cm t Ngài, và hăy tr nên xng đáng. Bi v́ Ngài đă nói vi các con Li thn linh, Li Thiên Chúa cho tt c mi người và măi măi. V́ thế, các con ca M ơi, hăy sng vui tươi, rng r, hip nht và yêu thương ln nhau. Đây là nhng ǵ mà các con cn có trong thế gii hôm nay. Trong cách này các con s là các tông đ ca t́nh yêu M. Trong cách này các con s làm chng nhân cho Thánh T M đúng cách. Cám ơn các con.

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on April 2, 2019

"Dear children, 

         As a mother who knows her children, I know that you are crying out for my Son. I know that you are crying out for truth, for peace, for that which is pure and not deceptive. That is why I, as a mother, through the love of God, am addressing you and calling you that, by prayer and a pure and open heart within yourselves, you may come to know my Son - His love, His merciful heart. My Son saw beauty in all things. He seeks the good in all souls-even that which is little and hidden-so as to forgive evil. Therefore, my children, apostles of my love, I am calling you to adore Him, to ceaselessly give Him thanks, and to be worthy. Because He has spoken to you , the words of God, the words which are for all and forever. Therefore, my children, live joy, radiance, unity and mutual love. This is what you need in today's world. In this way you will be apostles of my love. In this way you will witness my Son in the right way. Thank you. ” 

 

Thông đip M ngày 25/3/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/03/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/03/2019

Các con yêu du,

    Đây là mt thi gian ân sng. Khi thiên nhiên đi mi chính nó cho mt s sng mi, các con cũng được kêu gi hoán ci. Các con hăy quyết đnh cho Thiên Chúa. Các con nh ơi, các con trng rng và không có nim an vui, bi v́ các con không có Thiên Chúa. V́ thế, các con hăy cu nguyn cho ti khi s cu nguyn tr nên s sng ca các con. Trong bn cht các con hăy kiếm t́m Thiên Chúa là Đng to dng các con, bi v́ thiên nhiên nói lên và chiến đu cho s sng ch không cho s chết. Chiến tranh đang thng tr trong các tâm hn và các quc gia, bi v́ các con không có s b́nh an và, các con nh ơi, các con không nh́n thy người anh ch em nơi tha nhân ḿnh. V́ thế, các con hăy tr v vi Thiên Chúa và ti s cu nguyn. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on March 25, 2018

"Dear children, 

      This is a time of grace. As nature renews itself for a new life, you also are called to conversion. Decide for God. Little children, you are empty and do not have joy, because you do not have God. Therefore, pray until prayer becomes your life. In nature seek God who created you, because nature speaks and fights for life and not for death. Wars are reigning in hearts and nations, because you do not have peace and you do not see, little children, a brother in your neighbor. Therefore, return to God and to prayer. Thank you for having responded to my call." 

 

Thông đip M ngày 2/3/2019 qua th nhân Mirjana

  02/03/2019 Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/3/2019

Các con yêu dấu,
      M
gi các con là 'các tông đ ca t́nh yêu M'. M đang t l cho các con Thánh T M, Ngài là s b́nh an thc s và là t́nh yêu đích thc. Như mt T Mu, qua s thương xót ca Thiên Chúa, M mong mun dn dt các con ti Ngài. Các con ca M ơi, đây là lư do ti sao M kêu gi các con nh́n vào chính ḿnh, khi đu t Thánh T M, ri các con nh́n vào Ngài bng tm ḷng và ri các con có th nh́n bng con tim nơi các con đang và nơi đâu cuc sng các con đang đi ti. Các con ca M ơi, M kêu gi các con thu hiu rng, thc s, nh Thánh T M, mà các con c̣n sng - bng t́nh yêu và hy sinh ca Ngài. Các con đang khn xin Thánh T M thương xót các con và M đang kêu gi các con biết xót thương. Các con cu xin Ngài ḷng lành vi các con và tha th cho các con, các con ca M ơi, c̣n bao lâu na M phi cu xin các con tha th và yêu thương tt c mi người mà các con gp? Khi các con thu hiu li ca M vi tm ḷng, các con s thu hiu và ti ch nhn biết t́nh yêu đích thc và các con s có th là nhng tông đ ca t́nh yêu đó, các tông đ ca M, các con yêu du ca M ơi. Cám ơn các con 
 


(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on March 2, 2019

"Dear children, 

         I call you 'apostles of my love'. I am showing you my Son who is the true peace and the true love. As a mother, through the mercy of God, I desire to lead you to Him. My children, this is why I am calling you to reflect on yourselves, starting out from my Son, that you look to Him with the heart and that you may see with the heart where you are and where your life is going. My children, I am calling you to comprehend that it is, thanks to my Son, that you live - through His love and sacrifice. You are asking of my Son to be merciful to you and I am calling you to mercy. You are asking of Him to be good to you and to forgive you, and for how long am I imploring you, my children, to forgive and to love all the people whom you meet? When you comprehend my words with the heart, you will comprehend and come to know the true love and you will be able to be apostles of that love, my apostles, my dear children. Thank you." 

 

Thông đip M ngày 25/2/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/02/2019

  Thông Điệp M M-Du  qua th nhân Marija 25/02/2019

Các con yêu du,

    Hôm nay, M kêu gi các con ti mt cuc sng mi. Nó không quan trng là các con bao nhiêu tui, các con hăy m ḷng ḿnh ra ti Chúa Giêsu là Đng s biến đi các con trong thi gian ân sng này và, ging như to hóa, các con s đưc sinh vào mt cuc sng mi trong t́nh yêu Thiên Chúa, và các con s m tm ḷng ḿnh ti Nưc Tri và ti nhng s thuc v Nưc Tri. M vn vi các con, bi v́ Thiên Chúa đă cho phép M hết ḷng yêu thương các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Our Lady's message given through Marija  February 25, 2019

"Dear children, 

   Today, I am calling you to a new life. It is not important how old you are, open your heart to Jesus who will transform you in this time of grace and, like nature, you will be born into a new life in God's love, and you will open your heart to Heaven and the things of Heaven. I am still with you, because God permitted me out of love for you. Thank you for having responded to my call." 

 

Thông đip M ngày 2/2/2019 qua th nhân Mirjana

  02/02/2019 Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/2/2019

 

Các con yêu dấu,
      T́nh yêu và sự tốt lành của Cha Trên Trời ban cho những mặc khải mà nó làm cho đức tin lớn lên, v́ nó đă được giải thích, mà nó có thể mang tới b́nh an, chắc chắn và hy vọng. Trong cách này, Mẹ cũng vậy, các con của Mẹ ơ
i, thông qua t́nh yêu thương xót của Cha Trên Trời, luôn luôn, và một lần nữa chỉ cho các con con đường đến với Thánh Tử Mẹ, tới ơn cứu độ trường sinh. Nhưng, bất hạnh thay, nhiều các con của Mẹ không muốn lắng nghe Mẹ; nhiều các con của Mẹ có hai tâm trí. Và Mẹ-Mẹ luôn luôn, trong thời gian và vượt thời gian, biểu dương Thiên Chúa cho tất cả mọi sự mà Ngài đă làm trong Mẹ và qua Mẹ. Thánh Tử Mẹ ban chính ḿnh cho các con và bẻ bánh với các con. Ngài ban những Lời sống trường sinh cho các con để rồi các con có thể mang nó tới cho mọi người. Và các con, các con của Mẹ ơi, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ, các con sợ hăi ǵ khi Thánh Tử Mẹ ở với các con? Các con hăy dâng hiến linh hồn ḿnh cho Ngài để rồi Ngài có thể ở trong chúng và rồi Ngài có thể làm các con thành khí cụ đức tin, khí cụ đức mến. Các con của Mẹ ơi, hăy sống Tin Mừng, hăy sống t́nh yêu xót thương cho tha nhân ḿnh, và, trên hết, hăy sống t́nh yêu cho Cha Trên Trời. Các con của Mẹ ơi, các con không hiệp nhất bởi ngẫu nhiên. Cha Trên Trời không hiệp nhất mọi người bởi ngẫu nhiên. Thánh Tử Mẹ nói với linh hồn các con. Mẹ nới với tấm ḷng các con. Như một Từ Mẫu Mẹ đang nói với các con: các con hăy đồng hành với Mẹ, hăy yêu thương tha nhân, hăy làm chứng nhân. Với gương sáng của các con, các con đừng sợ hăi để bảo vệ chân lư - bảo vệ Lời Chúa là vĩnh cửu và không bao giờ đổi thay. Các con của Mẹ ơi,  bất cứ ai hành động trong ánh sáng của t́nh xót thương và chân lư th́ luôn luôn được trợ giúp bởi Trời Cao và không lẻ loi. Các tông đồ của t́nh yêu Mẹ, nguyên xin các con luôn luôn được nhận ra nơi giữa những người khác qua sự ẩn dấu, yêu thương và rạng sáng của ḿnh. Mẹ luôn ở với các con. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana February 2, 2019

Dear children, The love and goodness of the Heavenly Father give revelations which make faith grow, for it to be interpreted, that it may bring peace, certainty and hope. In this way, I, too, my children—through the merciful love of the Heavenly Father—always, anew, am showing you the way to my Son, to eternal salvation. But, unfortunately, many of my children do not want to hear me; many of my children are of two minds. And I—I always, in time and beyond time, magnified the Lord for all that He has done in me and through me. My Son gives Himself to you and breaks the bread with you. He speaks the words of eternal life to you so that you may carry them to everyone. And you, my children, apostles of my love, what are you afraid of when my Son is with you? Offer your souls to Him so that He can be in them and that He can make you instruments of faith, instruments of love. My children, live the Gospel, live merciful love for your neighbors, and, above all, live love for the Heavenly Father. My children, you are not united by chance. The Heavenly Father does not unite anyone by chance. My Son speaks to your souls. I speak to your heart. As a mother I am saying to you: set out with me, love one another, give witness. Do not be afraid, with your example, to defend the truth—the Word of God which is eternal and never changes. My children, whoever acts in the light of merciful love and truth is always helped by Heaven and is not alone. Apostles of my love, may you always be recognized among all others by your hiddenness, love and radiance. I am with you. Thank you.

Thông đip M ngày 25/1/2019 qua th nhân Marija

 Trc Tiếp Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/01/2019

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/01/2019

Các con yêu dấu,

Hôm nay, như một Từ Mẫu, Mẹ kêu goi các con hoán cải. Lần này là cho các con, các con nhỏ ơi, một thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện. V́ thế, trong sự ấm áp của tâm hồn ḿnh, nguyện ước một hạt nhỏ của đức cậy và đức tin lớn lên và, các con nhỏ ơi, các con sẽ từng ngày cảm thấy sự cần thiết để cầu nguyện thêm. Cuộc sống các con sẽ trở nên ổn định và có trách nhiệm. Các con nhỏ ơi, các con sẽ thấu hiểu rằng các con đang qua đi trên trái đất này và các con sẽ cảm nhận sự cần thiết gần gũi hơn tới Thiên Chúa, và với t́nh yêu thương các con sẽ làm chứng sự trải nghiệm gặp gỡ của ḿnh với Thiên Chúa, mà các con sẽ chia sẻ với những người khác. Mẹ ở với các con và cầu nguyện cho các con nhưng Mẹ không có thể không có sự đồng thuận của các con. Cám ơn các con đă đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

Our Lady's message given through Marija  January 25, 2019

   "Dear children! Today, as a mother, I am calling you to conversion. This time is for you, little children, a time of silence and prayer. Therefore, in the warmth of your heart, may a grain of hope and faith grow and you, little children, will from day to day feel the need to pray more. Your life will become orderly and responsible. You will comprehend, little children, that you are passing here on earth and you will feel the need to be closer to God, and with love you will witness the experience of your encounter with God, which you will share with others. I am with you and am praying for you but I cannot without your 'yes'. Thank you for having responded to my call."

Thông đip M ngày 2/1/2019 qua th nhân Mirjana

  02/1/2019 Trực TiếpThông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana

  Thông

 Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/1/2019

Các con yêu dấu,

Buồn thay, ở giữa các con, các con của Mẹ ơi, có quá nhiều tranh chấp, thù hận, những quyền lợi và ích kỷ cá nhân. Các con của Mẹ ơi, quá dễ dàng các con quên Thánh Tử Mẹ, Lời của Ngài, t́nh yêu của Ngài. Đức tin th́ đang bị dập tắt trong nhiều linh hồn, và nhiều tâm hồn đang bị cầm nắm bởi những vật chất thế gian. Nhưng Trái Tim Từ Mẫu Mẹ biết rằng vẫn có những người mà họ tin tưởng và yêu thương, mà họ đang t́m kiếm cách nào để mang mọi người gần hơn tới với Thánh Tử Mẹ, mà họ không mệt mỏi t́m kiếm Thánh Tử Mẹ - rồi, trong cách này họ cũng t́m kiếm Mẹ. Những người này th́ khiêm hạ và hiền lành với niềm đau và nỗi khổ mà họ mang vào sự thinh lặng với niềm cậy trông của họ và, trên hết mọi sự, với niềm tin của họ. Những người này là những tông đồ của t́nh yêu Mẹ. Các con của Mẹ ơi, các tông đồ t́nh yêu của Mẹ ơi, Mẹ đang dạy các con rằng Thánh Tử Mẹ không những xin các lời cầu nguyện liên lỉ nhưng cũng cho các công việc và cảm giác - mà các con tin tưởng, mà các con cầu nguyện, mà với những lời cầu nguyện riêng tư các con lớn lên trong đức tin, mà các con lớn lên trong t́nh yêu. Yêu thương nhau là những ǵ Ngài yêu cầu - đó là con đường tới sự sống trường sinh. Các con của Mẹ ơi,  đừng quên rằng Thánh Tử Mẹ mang ánh sáng tới thế gian này, và Ngài mang nó tới những người mà họ muốn thấy nó và lănh nhận nó. Các con hăy là những người này, bởi v́ đây là ánh sáng chân lư, b́nh an, và yêu thương. Mẹ đang hướng dẫn các con trong cách thế của Từ Mẫu để thờ lậy Thánh Tử Mẹ; để rồi các con yêu Thánh Tử Mẹ cùng với Mẹ; để rồi suy nghĩ, lời nói và hành động của các con có thể được chỉ đường tới Thánh Tử Mẹ - để rồi chúng có thể ở nơi Danh Thánh Ngài. Rồi Trái Tim Từ Mẫu Mẹ sẽ được tràn đầy. Cám ơn các con.

Our Lady's message given through Mirjana  January 2, 2019

Dear My Children!

 Sadly, among you, my children, there is so much battle, hatred, personal interests and selfishness. My children, so easily you forget my Son, His words, His love. Faith is being extinguished in many souls, and hearts are being grasped by material things of the world. But my motherly heart knows that there are still those who believe and love, who are seeking how to draw all the closer to my Son, who are tirelessly seeking my Son - then, in this way, they are also seeking me. These are the humble and the meek with their pain and suffering which they carry in silence with their hopes and, above all, with their faith. These are the apostles of my love. My children, apostles of my love, I am teaching you that my Son is not only asking for continuous prayers, but also for works and feelings - that you believe, that you pray, that with your personal prayers you grow in faith, that you grow in love.  To love each other is what He asks for - that is the way to eternal life. My children, do not forget that my Son brought the light to this world, and He brought it to those who wanted to see it and receive it. You be those, because this is the light of truth, peace and love. I am leading you in a motherly way to adore my Son; that you love my Son with me; that your thoughts, words and actions may be directed to My Son - that they may be in His name. Then my heart will be fulfilled. Thank you.