Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/12/2020

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija  25/12/2020

    Thông Điệp Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija  25/12/2020

Các con yêu du,
       M đang mang ti cho các con Hài Nhi Giê-su Ngài là Đng mang b́nh an ti cho các con, Ngài là quá kh, hin ti và tương lai ca s hin hu các con. Các con nh ơi, đng cho phép nim tin và nim hy vng ca các con trong mt tương lai tt đp hơn b dp tt, bi v́ các con được tuyn chn là chng nhân ca nim cy trông trong mi hoàn cnh. Đó là lư do ti sao M hin din nơi đây vi Chúa Giêsu mà Ngài chúc lành cho các con vi an b́nh ca Ngài. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Message to Marija on December 25, 2020

"Dear children,

       I am carrying to you little Jesus who brings you peace, Him who is the past, present and future of your existence. Little children, do not permit for your faith and hope in a better future to be extinguished, because you are chosen to be witnesses of hope in every situation. That is why I am here with Jesus that He may bless you with His peace. Thank you for having responded to my call.

 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/11/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/11/2020

    Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/11/2020

Các con yêu du,
       Đây là thi gian yêu thương, m áp, cu nguyn và vui mng. Các con nh ơi, hăy cu nguyn cho Chúa Hài Nhi Giê-su được sinh ra trong tâm hn các con. Các con hăy m ḷng ḿnh ti Chúa Giê-su là Đng trao ban chính ḿnh cho mi người các con. Thiên Chúa đă gi M đ là nim vui và hy vng trong thi gian này, và M nói vi các con rng: không có Chúa Hài Nhi Giê-su các con không có s du dàng hoc cm nhn Thiên Đàng mà được n cha trong Con Tr Hài Nhi. V́ thế, các con nh ơi, hăy t hành đng. Qua vic đc Kính Thánh các con s khám phá ra s h sinh và nim vui ca Chúa Giê-su, như trong ngày đu mà M-du được ban cho nhân loi. Lch s s là chân lư mà, cũng như hôm nay, được lp li trong các con và chung quanh các con. Các con hăy thc hin và xây dng ḥa b́nh qua Bí Tích Xá Gii. Các con nh ơi, hăy làm ḥa vi Thiên Chúa và các con s thy nhng phép l chung quanh các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
 

Message to Marija on November 25, 2020

"Dear children,

       This is a time of love, warmth, prayer and joy. Pray, little children, for little Jesus to be born in your hearts. Open your hearts to Jesus who gives Himself to each of you. God sent me to be joy and hope in this time, and I am saying to you: Without little Jesus you do not have the tenderness or the feeling of Heaven which is hidden in the Newborn. Therefore, little children, work on yourselves. By reading the Sacred Scripture you will discover Jesus' birth and joy, as in the first days which Medugorje gave to humanity. History will be truth which, also today, is being repeated in you and around you. Work on and build peace through the Sacrament of Confession. Reconcile with God, little children, and you will see miracles around you. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/10/2020

 

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/10/2020

    Thông Điệp M M-Du  qua th nhân Marija 25/10/2020

 

Các con yêu du,
      thi đim này, M kêu gi các con hăy tr li vi Thiên Chúa và cu nguyn. Hăy kêu xin s giúp đ ca tt c các Thánh, đ h là mt tm gương và giúp đ các con. Satan rt mnh và đang chiến đu đ lôi kéo nhiu tâm hn hơn v cho hn. Hn mun chiến tranh và hn thù. Đó là lư do ti sao M bên các con lâu như thế này, đ dn các con đến con đường cu ri, đến vi Đng là Đường, là S tht và là S sng. Các con nh ơi, hăy tr v vi t́nh yêu dành cho Thiên Chúa và Ngài s là sc mnh và là nơi nương náu ca các con. Cám ơn các con đă đáp li kêu gi ca M. ”

 

Message to Marija on October 25, 2020

"Dear children,

       At this time, I am calling you to return to God and to prayer. Invoke the help of all the saints, for them to be an example and a help to you. Satan is strong and is fighting to draw all the more hearts to himself. He wants war and hatred. That is why I am with you for this long, to lead you to the way of salvation, to Him who is the Way, the Truth and the Life. Little children, return to the love for God and He will be your strength and refuge. Thank you for having responded to my call.

 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/9/2020

 

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/9/2020

    Thông Điệp M M-Du  qua th nhân Marija 25/9/2020

Các con yêu du,
     M vi các con đă lâu bi v́ Thiên Chúa th́ tuyt vi trong t́nh yêu ca Ngài và trong s hin din ca M. Các con nh ơi, M kêu gi các con: hăy tr v vi Thiên Chúa và v vi vic cu nguyên. Mong ước rng s đo lường v cách sng ca các con là yêu thương và đng quên rng, các con nh ơi, cu nguyn và ăn chay làm nên các s l nơi các con và chung quanh các con.  Nguyn ước rng mi vic các con làm đu v́ vinh danh Thiên Chúa, và ri Tri Cao s đ đy tm ḷng các con vi nim vui và các con s cm thy rng Thiên Chúa yêu thương các con và gi M ti đ cu cha các con và trái đt nơi các con sinh sng. Cám ơn các con đă đáp li li mi gi ca M.    Message to Marija on September 25, 2020

"Dear children,

      I am with you for so long because God is great in His love and in my presence. I am calling you, little children: return to God and to prayer. May the measure of your [way of] living be love and do not forget, little children, that prayer and fasting work miracles in you and around you. May everything you do be for the glory of God, and then Heaven will fill your heart with joy and you will feel that God loves you and is sending me to save you and the earth on which you live. Thank you for having

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/8/2020

 

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/8/2020

    Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/8/2020

Các con yêu du,
        Đây là mt thi gian ân sng. Các con nh ơi, M vi các con và mt ln na M kêu gi các con: Hăy tr v vi Thiên Chúa và cu nguyn ti khi vic cu nguyn s là mt nim vui cho các con. Các con nh ơi, các con không có mt tương lai hay b́nh an cho ti khi cuc sng các con bt đu vi mt s hoán ci chính ḿnh và mt thay đi ti s lành thánh. S ác s ngng và b́nh an s bt đu thng tr trong tâm hn các con và trên thế gii. V́ thế, các con nh ơi, hăy cu nguyn, cu nguyn, cu nguyn. M vi các con và cu bu trước Thánh T Giê-su ca M cho mi người các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on August 25, 2020

"Dear children,

     This is a time of grace. I am with you and anew am calling you, little children: return to God and to prayer until prayer will be a joy for you. Little children,  you do not have a future or peace until your life begins with a personal conversion  and a change to the good. Evil will cease and peace will begin to reign  in your  hearts and in the world. Therefore,  little children,  pray, pray, pray.  I am with you and intercede before  my Son Jesus for each of you. Thank you for having responded to my call. ”

 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/7/2020

 

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/7/2020

Các con yêu du,
        Trong thi gian bt an mà ma qu đang thu hoch các linh hn đ mang h v cho chính nó, M kêu gi các con kiên tŕ cu nguyn, đ ri trong s cu nguyn các con khám phá ra t́nh yêu Thiên Chúa và nim hy vng. Các con nh ơi, hăy cm Thánh Giá trong tay ḿnh. Có th đó là s khích l ca ḿnh đ cho t́nh yêu  luôn luôn chiến thng, trong mt cách đc bit hin nay khi Thánh Giá và nim tin b gt ra ngoài. Các con hăy là mt phn nh và mu gương trong cuc sng ca ḿnh mà nim tin và s cy trông vn sng đng và mt thế gii mi b́nh an mi có th có. M vi các con và cu bu cho các con trước Thánh T M, là Chúa Giê-su. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on July 25, 2020

"Dear children,

     In this peaceless time  in which the devil is harvesting souls to draw them to himself, I am calling you to persevering prayer, so that in prayer you discover the God of love and hope. Little children,  take the Cross in your hands. May it be your encouragement for love to always win, in a special way now when the Cross and faith are rejected. You be a reflection and an example with your lives that faith and hope are still alive and a new world of peace is possible. I am with you and intercede for you before my Son, Jesus. Thank you for having responded to my call. ” 

 

 

Thông Đip M M-Du qua th nhân Marija 25/6/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/6/2020

Các con yêu du,
        M đang lng nghe ti nhng than khóc và cu xin ca các con, và M đang cu bu cho các con trước Thánh T Giêsu ca M, v́ Ngài là đường, là s tht và là s sng. Các con nh ơi, hăy tr li vic cu nguyn và m rng ḷng ḿnh trong thi gian ân sng này và khi s trên con đường hoán ci. Cuc sng các con đang trôi qua , không có Chúa, không có ư nghĩa. Đó là lư do ti sao M cùng vi các con đ dn dt các con hướng ti s thánh thin ca đi sng, đ ri mi các con mi có th khám phá ra nim vui ca s sng. Các con nh ơi, M yêu thương tt c các con và M chúc lành cho các con vi phúc lành T Mu. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on June 25, 2020

"Dear children,

    I am listening to your cries and prayers, and am interceding for you before my Son Jesus, who is the Way, the Truth and the Life. Return, little children, to prayer and open your hearts in this time of grace and set out on the way of conversion. Your life is passing and, without God, does not have meaning. This is why I am with you to lead you towards holiness of life, so that each of you may discover the joy of living. I love you all, little children, and am blessing you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call."

 

 

Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/5/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/5/2020

Các con yêu du,
        Hăy cu nguyn vi M cho mt cuc sng mi ti tt c các con. Các con nh ơi, trong tâm hn các con, các con biết nhng ǵ cn thiết đ thay đi. Hăy tr v vi Thiên Chúa và Gii Răn ca Ngài, đ ri Chúa Thánh Linh mi có th thay đi cuc sng ca các con và b mt trái đt này, mà nó cn phi được canh tân trong thn khí. Các con nh ơi, hăy cu nguyn cho tt c nhng ai không cu nguyn; hăy là nim hoan lc cho tt c nhng ai không thy li thoát; hăy là người mang ánh sáng vào nơi ti tăm ca thi kỳ bt an này. Hăy cu nguyn và t́m kiếm s tr giúp và bo v ca các thánh đ ri các con cũng có th khao khát Nước Tri và nhng thc ti thiên đàng. M vi các con, bo v, và chúc lành cho tt c các con vi chúc lành T Mu. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on May 25, 2020

"Dear children,

    Pray with  me for a new  life for  all of you.  In your hearts , little children,  you know what needs to be changed. Return to  God and  His  Commandments,   so that the  Holy Spirit  may  change  your  lives and the face of  this earth,  which is  in need of  renewal  in the  spirit.  Little children,  be  prayer for all those who  do not  pray; be joy for all  those  who  do  not  see the way  out; be carriers of light in the  darkness  of  this  peaceless time. Pray and seek the  help and  protection of the  saints so that you  also could yearn for Heaven  and Heavenly  realities.  I am with you and am protecting and blessing all of you with  my motherly  blessing. Thank you for having responded to my call. ” 

 

Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/4/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/4/2020

Các con yêu du,
       Nguyn ước thi gian này là mt khuyến khích cho cuc hoán ci riêng ca các con. Các con nh ơi, hăy cu nguyn, trong tĩnh lng, ti Chúa Thánh Linh đ làm mnh sc cho các con trong đc tin và nim tín thác vào Chúa, ri các con có th xng đáng là chng nhân t́nh yêu mà Thiên Chúa ban cho các con qua s hin din ca M. Các con nh ơi, đng đ các th thách làm chai đá trái tim các con và đ s cu nguyn ging như băi sa mc. Các con hăy là mt phn nh ca t́nh yêu Thiên Chúa và làm chng Chúa Giêsu Phc Sinh qua cuc sng ca các con. M vi các con và M yêu thương tt c các con vi t́nh yêu T Mu ca M. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on April 25, 2020

"Dear children,

   May this time be an incentive for  personal conversion for you. Pray,  little children, in solitude,  to the Holy  Spirit to strengthen you in faith and  trust in  God,  that you  may be worthy  witnesses of the  love which God  bestows upon you through my presence. Little  children,  do not  permit trials to  harden your  heart and for prayer to  be like a desert.  Be a reflection of God's love and witness the Risen Jesus by  your  lives.I am with  you  and  I love all of you  with  my motherly  love. Thank you for having responded to my call. 

 

 

Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/3/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/3/2020

Các con yêu du,
      M vi các con tt c nhng năm tháng này đ hướng dn các con ti con đường cu đ. Các con hăy quay v vi Thánh T M; quay tr li vi vic cu nguyn và ăn chay. Các con nh ơi, hăy cho phép Chúa nói vi tâm hn các con, bi v́ Sa-tan đang thng tr và mong mun phá hoi cuc sng các con và trái đt nơi các con đang bước đi. Hăy can đm và chn s thánh thin. Các con s nh́n thy s hoán ci trong tâm hn và gia đ́nh ḿnh; li cu nguyn s được lng nghe; Thiên Chúa s nghe tiếng khóc than ca các con và ban cho các con s an b́nh. M vi các con và M chúc lành cho tt c các con vi chúc lành T Mu ca M. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M. 
(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)


Message to Marija on March 25, 2020

"Dear children,

   I am with you all these years to lead you to the way of salvation.  Return to my Son; return to prayer and fasting. Little children, permit for God to speak to your heart, because Satan is reigning and wants to destroy your lives and the earth on which you walk. Be courageous and decide for holiness.  You will see conversion in your hearts and families; prayer will be heard; God will hear your cries and give you peace. I am with you and am blessing you all with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call.

 

Thông đip M ngày 2/3/2020 qua th nhân Mirjana

 

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/3/2020

  Thông Điệp Mẹ Mễ-Du qua thị nhân Mirjana ngày 2/3/2020

 

Các con yêu du,
         T́nh yêu tinh khi
ết và chân thành ca các con lôi cun trái tim T Mu M. Nim tin và s tín thác ca các con vào Cha Trên Tri và nhng bông hng ngát hương mà các con dâng lên M - là bó hoa hng đp nht bao gm s cu nguyn, nhng hành đng xót thương và yêu thương ca các con. Các tông đ ca t́nh yêu M, các con là nhng người mt cách chân t́nh và vi mt con tim thanh khiết phn đu đ theo Thánh T M, các con là nhng người chân thành yêu mến Ngài, các con giúp đ; các con là mt tm gương ti nhng ai chưa ti ch biết ti t́nh yêu Thánh T M - nhưng, các con ca M ơi, không nhng ch qua li nói nhưng cũng qua hành đng và nhng cm giác thanh khiết qua đó các con vinh danh Cha Trên Tri. Các tông đ ca t́nh yêu M, đó là mt thi gian cnh giác và t các con M xin t́nh yêu thương, rng các con không đoán xét - bt c ai. Bi v́ Cha Trên Tri s phán xét mi người. M xin rng các con yêu thương, các con chuyên ch chân lư; bi v́ chân lư là ngàn xưa, nó không phi mi m, nó là vĩnh cu, nó là s tht. Nó làm chng Thiên Chúa vĩnh cu. Các con hăy mang ánh sáng Thánh T M và tiếp tc phá tan bóng ti mà tt c càng mun chiếm ly các con. Các con đng s. Qua ân sng và t́nh yêu Thánh T M, M luôn vi các con. Cám ơn các con.
Message to Mirjana on March 2, 2020

"Dear children,

         Your pure and sincere love draws my motherly heart. Your faith and trust in the Heavenly Father are fragrant roses which you offer to me—the most beautiful bouquets of roses which consist of your prayers, acts of mercy and of love. Apostles of my love, you who sincerely and with a pure heart strive to follow my Son, you who sincerely love Him, you help; you be an example to those who have not yet come to know the love of my Son—but, my children, not only with words but also with acts and pure feelings through which you glorify the Heavenly Father. Apostles of my love, it is a time of vigilance, and of you I am asking for love, that you not judge—anyone. Because the Heavenly Father will judge everyone. I am asking that you love, that you convey the truth; because truth is old, it is not new, it is eternal, it is truth. It testifies to God’s eternity. Bring the light of my Son and keep breaking the darkness which all the more wants to seize you. Do not be afraid. Through the grace and the love of my Son, I am with you. Thank you.”

 

 

Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/2/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/2/2020

Các con yêu du,
     Trong thi gian ân sủ
ng này, M mong mun thy khuôn mt các con được biến đi trong s cu nguyên. Các con b ngp lt bi nhng quan tâm thế tc, ngay các con cũng không cm thy rng mùa xuân đang ngay ngưỡng ca. Các con nh ơi, các con được mi gi đ đn ti và cu nguyn. Như thiên nhiên chiến đu trong lng l cho cuc sng mi, các con cũng được kêu gi m chính ḿnh ra trong li cu nguyn ti Thiên Chúa, vào Đng các con s t́m thy an b́nh và s m áp ánh nng mùa xuân trong ḷng ḿnh. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.

Message to Marija on February 25, 2020

"Dear children,

  In this time of grace, I desire to see your faces transformed in prayer. You are so flooded by earthly concerns, you do not even feel that spring is at the threshold. You are called, little children, to penance and prayer. As nature fights in silence for new life, also you are called to open yourselves in prayer to God, in Whom you will find peace and warmth of the spring sun in your hearts. Thank you for having responded to my call. ”

 

Thông đip M ngày 2/2/2020 qua th nhân Mirjana

 

 

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/2/2020

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/2/2020

 

Các con yêu dấu,
        Qua hành đ
ng qu quyết và yêu thương ca Thiên Chúa, M đưc chn là M Thiên Chúa và là M ca các con. Nhưng cũng qua ư mun và t́nh yêu vô lưng ca M cho Cha Trên Tri và s hoàn toàn tin tưng ca M vào Ngài, thân xác M là chén thánh ca Thiên Chúa làm ngưi. M đă phc v chân lư, t́nh yêu và ơn cu đ, như M đang gia các con đ kêu gi các con, các con ca M ơi, các tông đ t́nh yêu M, đ là ngưi mang chân lư; đ kêu gi các con reo rc Li Ngài, Li cu đ, qua ư mun và t́nh yêu ca các con cho Thánh T M: mà vi hành đng ca các con, các con có th t hin, ti tt c nhng ai chưa ti ch nhn biết Thánh T M, t́nh yêu Ngài. Các con s t́m thy sc mnh trong Thánh Th - Thánh T M là ngưi nuôi dưng các con vi Ḿnh Ngài và làm mnh sc các con vi Máu Ngưi. Các con ca M ơi, hăy chp đôi tay các con [trong s cu nguyn] và nh́n vào Thánh Giá trong thinh lng. Trong cách này, các con rút ly đc tin đ có th trao chuyn nó; các con rút ly s tht đ có th nhn thc; các con rút ly t́nh yêu mà các con biết đ yêu chân tht. Các con ca M ơi, các tông đ t́nh yêu M, hăy chp tay [trong s cu nguyn], chiêm ngm Thánh Giá. Ch Thánh Giá mi là s cu đ. Cám ơn các con.

Message to Mirjana on February 2, 2020

"Dear children,

       By the act of the decision and love of God, I am chosen to be the Mother of God and your mother. But also by my will and my immeasurable love for the Heavenly Father and my complete trust in Him, my body was the chalice of the God-man. I was in the service of truth, love and salvation, as I am now among you to call you, my children, apostles of my love, to be carriers of truth; to call you to spread His words, the words of salvation, by your will and love for my Son: that with your actions you may show, to all those who have not come to know my Son, His love. You will find strength in the Eucharist-my Son who feeds you with His Body and strengthens you with His Blood. My children, fold your hands [in prayer] and look at the Cross in silence. In this way, you are drawing faith to be able to transmit it; you are drawing truth to be able to discern; you are drawing love that you may know to love truly. My children, apostles of my love, fold your hands [in prayer], look at the Cross. Only in the Cross is salvation. Thank you. ”

Thông Đip Mẹ Mễ-Du  qua thị nhân Marija 25/1/2020

  Thông Đip M M-Du  qua th nhân Marija 25/1/2020

Các con yêu du,
    Hôm nay M
kêu gi các con cu nguyn nhiu hơn na, ti khi các con cm thy s thánh thiêng ca nim tha th trong tâm hn ḿnh. Phi có s thánh thin trong gia đ́nh, các con nh ơi, bi v́ không có tương lai cho thế gii mà không có s yêu thương và s thánh thin - bi v́ trong s thánh thin và nim vui mng, các con dâng chính ḿnh cho Thiên Chúa là Đng To Thành đang yêu thương các con vi t́nh yêu vô lưng . Đó là lư do ti sao Ngài gi M ti cho các con. Cám ơn các con đă đáp li li kêu gi ca M.


(Translated by/ Chuy
n Ng Bi www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on January 25, 2020

"Dear children,

 Today I am calling you to pray even more, until you feel the holiness of forgiveness in your heart. There must be holiness in the families, little children, because there is no future for the world without love and holiness – because in holiness and joy, you give yourselves to God the Creator who loves you with immeasurable love. This is why He sends me to you. Thank you for having responded to my call."

 

Thông đip M ngày 2/1/2020 qua th nhân Mirjana

  Trc TiếpThông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana 2/1/2020

  Thông Đip M M-Du qua th nhân Mirjana ngày 2/1/2020

Các con yêu du,
       M
biết rng M hin din trong cuc sng và trong ḷng các con. M cm thy t́nh yêu ca các con, M nghe thy nhng li cu nguyn ca các con và chuyn cu chúng ti Thánh T M. Nhưng, các con ca M ơi, theo t́nh mu t M, M mong mun trong cuc sng ca tt c các con ca M. M mong mun t tp tt c các con ca M chung quanh M, bên dưới tà áo t mu M. Các tông đ t́nh yêu M ơi, đó là lư do ti sao M mi gi các con và kêu gi các con giúp M. Các con ca M ơi, Thánh T M phát lên nhng li 'Ly Cha chúng con' - Cha chúng con ơi, [Ngài] là Đng mi nơi và trong tm ḷng chúng con - bi v́ Ngài mong mun dy các con cu nguyn bng li l và cm giác. Ngài mong mun cho các con luôn luôn tt hơn, đ sng t́nh yêu xót thương đó là s cu nguyn và hy sinh vô hn cho người khác. Các con ca M ơi, hăy trao ban t́nh yêu Thánh T M cho tha nhân ca các con, trao ban li an i, cm thông và hành đng công bng ti tha nhân. Mi s mà các con trao ban cho người khác, các tông đ t́nh yêu M ơi, Thánh T M đón nhn nó như mt món quà. M cũng vi các con, bi v́ Thánh T M mong mun cho t́nh yêu thương M, như mt tia sáng, đ mang linh hn các con ti s sng;  cho M giúp các con  trong vic t́m kiếm b́nh an và hnh phúc trường sinh. V́ thế, các con ca M ơi, hăy yêu thương nhau, được hip nht qua Thánh T M, hăy là con cái Thiên Chúa là Đng tt c liên kết, vi mt tm ḷng thanh khiết, rng m, và tràn đy, phát lên li 'Ly Cha chúng con'. Và đng lo s. Cám ơn các con.  

 

(Translated by/ Chuyn Ng Bi www.KinhMungMaria.com)Message to Mirjana on January 2, 2020

"Dear children,

       I know that I am present in your lives and in your hearts. I feel your love, I hear your prayers and direct them to my Son. But, my children, according to motherly love, I desire to be in the lives of all of my children. I desire to gather all of my children around me, beneath my motherly mantle. This is why I am inviting you and calling you, apostles of my love, to help me. My children, my Son pronounced the words of the 'Our Father'- Our Father, [you] who are everywhere and in our hearts - because He desires to teach you to pray with words and feelings. He desires for you to always be better, to live merciful love which is prayer and limitless sacrifice for others. My children, give to my Son love for your neighbours, give words of consolation, compassion and acts of justice to your neighbors. Everything that you give to others, apostles of my love, my Son accepts as a gift. I am also with you, because my Son desires for my love, as a ray of light, to bring your souls to life; for me to help you in the search for peace and eternal happiness. Therefore, my children, love one another, be united through my Son, be children of God who all together, with full, open and pure heart, pronounce the 'Our Father'. And do not be afraid! Thank you."