Gi Ave Maria s 162  phát thanh ngày 16/1/2021  vi các tin tc sau đây:

 

(Tin Giáo Hi Hoàn )

 

(21) Khu hiu logo chuyến tông du ca ĐTC Phanxicô ti Iraq

https://www.youtube.com/watch?v=Cb6e4paQB5Q

 

(1)  Các nhà lănh đo tôn giáo Thái Lan hành hương thúc đy ḥa b́nh

https://www.youtube.com/watch?v=Er0O9XG6New

 

(22) ĐTC Phanxicô thay đi giáo lut, cho phép ph n lănh tha tác v đc sách giúp l

https://www.youtube.com/watch?v=HrWfl8IfmQc

 

(4) ĐHY Kurt Koch: T mt lch s ly khai th ny sinh mt phn ca s ḥa gii

https://www.youtube.com/watch?v=oasXTP9oMZg

 

(23) Bác riêng ca Đc Thánh Cha Phanxicô, ông Fa-bri-zi-o Soc-cor-si, đă qua đi các biến chng sc khe liên quan đến coronavirus.
https://www.youtube.com/watch?v=jxZ8tDFMpUg

 

(5) ĐTC Phanxicô tiếp ch tch min Lazio th trưng Roma nhân dp đu năm 2021

https://www.youtube.com/watch?v=bOL8q8LhppY

 

(25) Máu thánh Gen-na-ri-ô không hóa lng, hin tưng kinh hoàng xy ra mt bnh vin
https://www.youtube.com/watch?v=ubzU8GZtM0w

 

(6) ĐTC Phanxicô b nhim giáo dân đu tiên làm ch tch y ban K lut ca giáo triu Roma

https://www.youtube.com/watch?v=Jue2sWnW0wk

 

(26) Ngày cu nguyn ăn chay New Jersey nhân dp 48 năm Hoa Kỳ hp pháp hóa phá thai

https://www.youtube.com/watch?v=06JIKMxDzrM

 

(7) Đi v binh Thy bt đu khóa hc cho 15 tân binh

https://www.youtube.com/watch?v=xchhcukkyes

 

(27) Do đi dch, B Phng t K lut tích sa đi cách thc Xc tro

https://www.youtube.com/watch?v=VcA82w9WAno

(8) ĐTC Phanxicô cu nguyn cho ngưi dân Venezuela, đang b th thách bi Covid-19 nghèo đói

https://www.youtube.com/watch?v=vquT4mCPP0o

 

(28) Các c hành phng v ca ĐTC Phanxicô trong nhng tun tiếp theo

https://www.youtube.com/watch?v=pdlKQUqM0qM

 

(9) ĐTC Phanxicô cu nguyn cho các nn nhân s hoà gii quc gia ti Hoa Kỳ

https://www.youtube.com/watch?v=XSHuhQ-rC7I

 

(29) Sai lch khng l gia s tin đưc cho chuyn t Vatican sang Úc con s thc tế

https://www.youtube.com/watch?v=hw4UVLwZ-IY

 

(10) Tr li phng vn trên đài truyn h́nh Tg5, ĐTC Phanxicô kêu gi tiêm nga Covi-19

https://www.youtube.com/watch?v=zFSvOqMDP8Y&feature=youtu.be

 

 

(Tin Giáo Hi Viet Nam)

 

 Hp mt quư Cha Tuyên úy quư trưng Tng Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Th

https://www.youtube.com/watch?v=4i6kEiEh_-U